Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 18 KASIM 2008 SALI 12 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr “Vur/Yağmala/Yeniden” İngiliz oyun yazarõ Mark Ravenhill’in 16 kõsa oyunu, 1 radyo oyunu ve 1 epilogdan oluşan oyunlar bütünü. Savaşõn, terörün yaşam- lar üzerindeki etkilerini kurcalayan, sor- gulayan, zorlayan bir süreç. Süreç, çünkü 6 aylõk bir zaman dilimine yayõlacak oyunlarõn gösterimi epik bir çevrim oluş- turacak. Bu arada, oyunlarõn hepsi de klasik bir yapõtõn adõnõ taşõyor. ‘DAĞLAYAN SUÇLAMALAR’ DOT’un Bilsar’da gerçekleştirmeye başladõğõ ve kanõmca dikkatle takip edil- mesi gereken oyunlar zincirinin ilk ikisi şu an bitmek üzere. Ama, çevrim tamam- landõğõnda hepsi bir kez daha ve birbiri pe- şi sõra gösterilecek. Sistem bu şekilde kurgulanmõş. Bir oyunu izlerken belki de bir ya da iki oyun öncesinden hafõzanõzda yer eden olaylar, sahneler çağrõşõmlar ya- pacak sizde. Temel motifin ya da layt- motifin tekrarõ… “Vur/Yağmala/Yeni- den”de Mark Ravenhill, Batõ’nõn savaş ve terörle hesaplaşmasõ üzerine odaklandõğõnõ söylüyor ve bu anlamda izlediğim ilk iki oyunda; “Kayıp Cennet” ve “Dün Mey- dana Gelen Bir Olay”da ‘kendini seven’ Batõ’ya, ‘kendine hayran’ Batõ’ya bireysel ve toplumsal düzlemde eleştirisini esir- gemiyor. Zaten Ravenhill’in bütün oyun- larõ öyle. Kendini seven, kendini sevdiği- ni sanan bireylerden oluşan bir toplumun aynõ korkularõ, aynõ kuşkularõ giderek abartõlõ bir biçimde yaşamasõ. Yazarõn bu kõsa oyunlarõnda tekrar, tekrar altõnõ çizdiği hususlar, içinde yaşadõğõ topluma yönelt- tiği “dağlayan suçlamalar.” BUGÜNÜN KAOSU “Kayıp Cennet”te birkaç gecedir alt kat- taki komşusunun çõğlõklarõndan uykusu ka- çan hostes, komşusunu uyarmaya karar ve- rir ve aşağõ iner. Burada bireyin yalnõzlõ- ğõ, korkusu, nefreti ve bu nefretin giderek nasõl insanõn adeta kendini yok etmeye ka- dar uzanõşõ irdelenir. İki adam gelir. Kim- dir o adamlar? “Biz iğrenciz” diyen adamlar? Liz’i damgalamaya ya da dizle- rini kõrmaya gelen adamlar? “Yaptığım şeyler çok iğrenç. Ama yapmak zorun- dayız... Karım var, çocuklarım var, evin ipoteği var, biz... Bilirsin bahçe mal- zemeleri merkezini geziyoruz, akşam spagetti yiyoruz. Normal bir adamım bi- lirsin… Normal bir adamım o yüz- den… Devam etmek zorundayım…” Normal adam olmak, normal toplum olmak ne demektir? Vurmak, parçalamak ve bu- nu hep normal olmak için yapmak mõ? Bir yanda kişisel bağlamda, öte yanda politi- ka sahnesinde, siyasal arenada sorgulanan oluşumlar ve de bir daha tekrarlamak ge- rekirse; dağlayan suçlamalar. “Dün Mey- dana Gelen Bir Olay”da tiyatroda bir gün önceki gösteride oyunculardan biri saldõ- rõya uğramõştõr. Diğer oyuncular arka- daşlarõnõ yaralayan bu kişinin cezalandõ- rõlmasõ için bir görgü tanõğõ aramaktadõr. Bu süreç akõşkandõr, genişler, yayõlõr; “temizlenmeli, temizlenmeli, temizlen- meli. Cennetinin günahkârlardan arın- dırıldığı gibi, şeytanı devirdiğin gibi bi- zim şehrimiz, ülkemiz tertemiz olacak, temiz, temiz, tertemiz” diye bağõranlar- dan biri de bahçe malzemeleri satan mer- keze giden, akşamlarõ karõsõ ve çocuğu ile spagetti yiyen biridir, belki de “o kızın” elinde çekiç dizini kõran “o adamdır.” Duygularõ, düşünceleri, şartlanmõşlõklarõ, nefretleri, korkularõ yollarõ kesişen in- sanlar, bireyler, toplumlar… Mark Ravenhill “Vur/Yağmala/Yeni- den” adõnõ bir bilgisayar oyunundan bul- muş. Bu da bir anlamda Batõ emperyaliz- mine bir saldõrõ olarak yorumlanõyor. Irak petrollerinin Amerika ve gölgesi İngilte- re’ye cazip gelen kokusu terör fõrtõnasõnõ ateşleyen fitil olarak tüm dünyaya yayõlõ- yor, hepimizi sarmalõyor ve Ravenhill “özgürlük ve demokrasi sözcükleriyle bu kadar çok, bu kadar sık oynamak teh- likelidir” diyor. “O kadar çok tekrarla- nıyorlar ki artık anlamlarını yitiriyor- lar.” Barõş, otorite, özgürlük, demokrasi kavramlarõnõn kaotik bir yapõ içinde sor- gulanõş süreci… Özlem Karadağ (“Kayıp Cennet”) ve Murat Daltaban (“Dün Meydana Ge- len Bir Olay”) tarafõndan çevrilen oyun- larõ Murat Daltaban yönetiyor. Işõk tasarõmõ Kemal Yiğitcan’a ait. Genç bir ekip, son derecede dinamik ve o enerjiyi seyirciye de taşõyan bir ekibin “Vur/Yağmala/Ye- niden”i DOT’un tutarlõ çizgisiyle örtüşen bir bütünlükte sergiliyor. AYNA ADNAN BİNYAZAR Gazi’ye Törenin Düşündürdükleri... Bu yıl 10 Kasım’da, dili Ata- türk demeye başlayandan sek- senlik yaşlıya, başörtülü ka- dından saçı açığa, öğretmen- den öğrenciye; topluluklar, ulu önderlerine duydukları inancın sevinciyle ağladılar. Her damla gözyaşı, Atatürk’e duyulan özlemin göstergesiydi. Daha önce saygı duruşuna “sap gibi dikilme” diyen Baş- bakan halkın bu sevgisi karşı- sında ağzını ölçülü tutmak zo- runda kaldı. Dine sığınıp dini kirletenlerin yazarlık yaptığı basın organla- rının dışında, medya, sorumlu- luğunu yerine getirdi. Medyanın 12 Mart’lara, 12 Eylül’lere karşı başlattığı sava- şım unutulmamalı. Ali Kırca’nın Atatürk devrim- lerini yorumlayan programı ise, her düzeydeki basına iyi bir örnek oldu. Aramızdan ayrılan son Gazi Mustafa Şekip Birgöl’e devlet töreni düzenlendi. Kanal D su- nucusunun deyimiyle, “devlet töreni, millet törenine dönüştü”. Törene yüreğini katan halk, devlet-millet sargınlığına duy- dukları özlemle “Gazi”nin çev- resini sardılar. Gazi Birgöl son yolculuğuna pencerelerden yağan çiçekler- le uğurlanırken caddeleri karanfil kokusu sardı. Her çiçekte, her kokuda Mustafa Kemal Ata- türk’ün ruhu dolaşıyordu. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ halkın arasında kurtu- luşa, kuruluşa, devrimlere, Ata- türk’e, çağdaşlığa, vatan top- rağına, şehitlere, gazilere selam duruyordu. Elli yıldan bu yana Türkiye, dinci iktidarların yozlaştırma- sıyla bir değerbilmezler ülkesi oldu. Bu 10 Kasım, değerbil- mezlerin karşısına yüz binlerce değerbiliri çıkardı. Yetiştirdiği değerler, kuşkusuz bir topluma erdem kazandırır. Asıl erdemse, halkın, o değeri tarihsel yerine oturtmasıdır. Bu da bilgiyle, toplumsal ahlak duygusuyla oluyor. Bundan yoksun toplumlar, dinciliğe bü- rünmüş bilgisizliğin, değerleri nasıl kirlettiğini düşünemiyorlar. 10 Kasım coşkusu, Atatürk’ü devrimleriyle anlamanın, kişinin, kendini çağdaş değerlerle do- natmasına bağlı olduğunu da göstermiştir. Bu olmadıkça, Türkiye demokrasiyi de, laikliği de içine sindiremeyecektir. Oy- sa demokrasi ve laiklik, Türki- ye’nin varoluşunda iki temel kavramdır. Bugün, bu kavramların dibi- ni -açık ya da örtük-, oymak is- teyenler, Türkiye’yi yıkıma gö- türeceğini düşünme yetene- ğinden yoksun kişiler arasından çıkıyor. Acı olansa, onların devletin en sorumlu yerlerinde bulunma- sıdır!.. Server Tanilli, cuma günkü yazısında, toplumdaki değişi- min, “demokrasiyi bir çürü- yüşten çekip alacağı, onu, gerici güçlerin bir oyun alanı olmaktan çıkaracağı ve ‘laik Cumhuriyet’i nicedir yüz yüze geldiği bir tehlikeden kurta- racağı”nı ileri sürüyor. Demokrasi ve laiklik savu- nucusu Tanilli’nin bu yorumunu aydınlık günlere ereceğimizin muştusu saymalıyız. Tanilli, yazısının sonunda bu yoldaki görüşlerini şöyle bağlı- yor: “Öte yandan, bütün sorun, halkın da bunların bilincine var- masındadır. Bu ne kadar çabuk olursa, demokrasi de o kadar çabuk rayına oturmuş olacak; ve geleceğin aydınlık Türkiyesi’ne uzanan yollar bir an önce açıla- cak. Özetle, bir ‘yol ayrımı’na varmıştır Türkiye...” Bu 10 Kasım’da belirginleşti bu; Türkiye adım adım, bir “yol ayrımı”na doğru ilerliyor. “Yol ayrımı” kavramı, ülkeyi karanlığa boğmaya çalışanların, kendi karanlıklarında boğula- cağının sinyalini de veriyor. binyazar@gmail.com Bugünün kaosunu anlatan bir oyunlar bütünü Mark Ravenhill, “Özgürlük ve demokrasi sözcükleriyle bu kadar çok, bu kadar sõk oynamak tehlikelidir” diyor. “O kadar çok tekrarlanõyorlar ki artõk anlamlarõnõ yitiriyorlar.” Ordu’da şiir etkinliği Kültür Servisi - Ordu Belediyesi 1970 ku- şağõnõn önemli adlarõndan olan ve Rus ede- biyatõndan dilimize kazandõrdõğõ sayõsõz çe- viri kitaplarõyla tanõnan Ordulu şair Azer Ya- ran’õ hafta sonu yapõlacak bir etkinlikle anõ- yor. 22 Kasõm Cumartesi günü Ordu Bele- diyesi Karadeniz Tiyatrosu Salonu’nda Ke- nan Sarıalioğlu, Veysel Çolak, İrfan Yıl- dız, Mehmet Can Doğan ve Ahmet Yıl- dız’õn katõlacağõ “Azer Yaran ve Türk Şii- ri” konulu panelin ardõndan saat 19.00’da şairlerin şiirlerini okuyacağõ etkinliğe Kenan Sarõalioğlu, Veysel Çolak, Sezai Sarıoğlu, Enver Topaloğlu, Yılmaz Arslan, Fatin Hazinedar, Mustafa Fırat, Halim Şafak, Mehmet Can Doğan, Mehmet Fidancı, Ogün Kaymak, Mustafa Karaosmanoğlu, İrfan Yıldız, Gökhan Akçiçek, Şinasi Te- pe, Selçuk Küpçük ve Murat Karacan ka- tõlacak. Pazar günü de Azer Yaran’õn mezarõ ziyaret edilecek. Dotbilsarda:‘Vur/Yağmala/Yeniden’ KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/7 Satõşõna karar verilen taşõnmazõn, İLİ İLÇESİ KÖYÜ Bağõmsõz Ada Parsel Yüzölç. VASFI Muhammen Yatõrõlacak İhalenin Saati Mahellesi Bölüm No No No M2 Bir katlõ Bedeli (YTL.) Tem.(%20) Başla. Bitim İZMİR ÇİĞLİ Büyükçiğli 7 11665 1 29.455,00 mesken 80.000,00 16.000,00 14,00 14,10 ADRES: Evka-2 Mahallesi 6794/2 Sok. 8 Bl. No. 9 Kat. 3 d. 7 Leylak Ap. Büyükçiğli/İZMİR İMAR DURUMU: Çiğli, Büyükçiğli Mahallesi, 26 L 1 B pafta 11665 ada 1 parsel, sayõlõ gayrimenkul Evka-2 toplu konut alanõna isabet etmektedir. 94/34856 arsa pay- lõdõr. Bodrumda iki dükkân olan onar daireli dört blok ile bodrumda bir dükkânõ olan 16 daireli yirmi blok kâgir apartman, Satõşa konu mesken dairenin bağõmsõz bölüm taban alanõ net yaklaşõk 85,00 m2. Olup halen içinde ikamet olunmaktadõr. Salon ve odalarda laminat parke, õslak zemin- lerde seramik, mutfak banyo ve WC duvarlarõ tavana kadar seramik, iç doğramalarõ ahşap, cephe doğramalarõ PVC, daire giriş kapõsõ Çelik, asansörlü kat kaloriferli, manzaralõ bir dairedir. Altyapõsõ tamamlanmõş toplu taşõm, araç yollarõ ile ölçekli, alõşveriş imkânlarõ olan bir mahallede yer almaktadõr. Bina yaklaşõk %10 oranõnda yõpranmõştõr. Belediye hizmetlerinden istifadeli, çevre düzenlemeleri yapõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş; 19/01/2009 Pazartesi günü saat 14.00 - 14.10 arasõnda Karşõyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõr- mada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ ile 29/01/2009 Perşembe günü aynõ yerde ve saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ, tahmin edilen bedelin %40 ve satõş giderlerini geçmesi şartõ ile ençok artõrana ihale olunur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile olup, isteyene 10 günü geçmemek üzere süre verilecektir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (irtifak hakkõ sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ da- yanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylamadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhale damga vergisi, tapu alõm harcõ ve %1 KDV alõcõya aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 5-İhaleye iştirak için %20 nispetinde teminatõn satõş dosyasõ adõna Vakõfbank Karşõyaka Şubesi’ne yatõrõlõp dekontun ibrazõ gerekmektedir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkese açõk olup, ihaleye iştirak edenler şartnameyi okumuş ve münderecaatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyen- lerin 2008/7 sayõlõ dosya numarasõ ile Memurluğumuza başvurmalarõ ayrõca, İİK’nin 127.maddesi gereğince işbu satõş ilanõ tapuda adresleri bulunmayan ve Adli teb- ligatõ iade olunan diğer ilgililere ilanen tebligat yerine de kaim olmak üzere, ilan olunur. 07/11/2008 Basõn: 60440 KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/561 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1-Tapu kaydõ: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü.161 ada. 18 parsel. 13 cilt. 1272 sayfa, 25.000.00 m2 tarla. Özellikleri: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü 161 ada 18 parselde kayõtlõ tarla vasfõndaki taşõnmaz 25.000.00 m2 olup; her türlü tarõma uygun yöremizde ekimi ve diki- mi yapõlan her türlü ürünün ekim ve dikimine müsait, killi-tõnlõ toprak yapõsõna sahip tarla vasfõnda sulu arazidir. Araziler %1 meyile sahip olup drenaj problemi yoktur. İmar durumu: Tapu kayõtlarõnda tarla niteliğine olup 25.000.00m2 alana sahip tarla vasfõndaki taşõnmaz. Satõş saati: 10.30 - 10.40 Arasõ . Muhammen bedeli: 75.000,00 YTL 2-Tapu kaydõ: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü,162 ada,8 parsel.13 cilt.1283 sayfa,25.000.00 m2 tarla vasfõndaki taşõnmaz. Özellikleri: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü 162 ada 8 parselde kayõtlõ tarla vasfõndaki taşõnmaz 25.000.00 m2 olup; Her türlü tarõma uygun yöremizde ekimi ve diki- mi yapõlan her türlü ürünün ekim ve dikimine müsayit, killi-tõnlõ toprak yapõsõna sahip tarla vasfõnda sulu arazidir. Araziler %1 meyile sahip olup drenaj problemi yoktur. İmar durumu: Tapu kayõtlarõnda tarla niteliğine olup 25.000.00m2 alana sahip tarla vasfõndaki taşõnmaz. SATIŞ SAATİ: 10.50 - 11.00 Arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 75.000,00 YTL 3-Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü,162 ada, 11 parsel,13 cilt, 1286 sayfa, 25.000.00 m2 tarla vasfõndaki taşõnmaz. Özellikleri: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü 162 ada 11 parselde kayõtlõ tarla vasfõndaki taşõnmaz 25.000.00 m2 olup; Her türlü tarõma uygun yöremizde ekimi ve di- kimi yapõlan her türlü ürünün ekim ve dikimine müsayit. Killi-tõnlõ toprak yapõsõna sahip tarla vasfõnda sulu arazidir. Araziler %1 meyile sahip olup drenaj proble- mi yoktur. İmar durumu: Tapu kayõtlarõnda tarla niteliğine olup 25.000.00m2 alana sahip tarla vasfõndaki taşõnmaz. Satõş saati: 11:10 - 11:20 Arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 75.000,00 YTL 4-Tapu kaydõ: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü, 162 ada,14 parsel,14 cilt,1289 sayfa, 27.000.00 m2 tarla vasfõndaki taşõnmaz. Özellikleri: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü 162 ada 14 parselde kayõtlõ tarla vasfõndaki taşõnmaz 27.000.00 m2 olup; her türlü tarõma uygun yöremizde ekimi ve diki- mi yapõlan her türlü ürünün ekim ve dikimine müsayit. Killi-tõnlõ toprak yapõsõna sahip tarla vasfõnda sulu arazidir. Araziler %1 meyile sahip olup drenaj problemi yoktur. İmar durumu: Tapu kayõtlarõnda tarla niteliğine olup 27.000.00m2 alana sahip tarla vasfõndaki taşõnmaz. Satõş saati: 11.30 - 11.40 arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 81.000,00 YTL 5-Tapu kaydõ: Kõrõkhan ilçesi Kazkeli köyü, 162 ada,15 parsel, 14 cilt, 1290 sayfa, 25.000.00 m2 tarla vasfõndaki taşõnmaz. Özellikleri: Kõrõkhan İlçesi Kazkeli Köyü 162 ada 15 parselde kayõtlõ tarla vasfõndaki taşõnmaz 25000.00 m2 olup; Her türlü tarõma uygun yöremizde ekimi ve di- kimi yapõlan her türlü ürünün ekim ve dikimine müsayit, killi-tõnlõ toprak yapõsõna sahip tarla vasfõnda sulu arazidir. Araziler %1 meyie sahip olup drenaj problemi yoktur. İmar durumu: Tapu kayõtlarõnda tarla niteliğine olup 25.000.00m2 alana sahip tarla vasfõndaki taşõnmaz. Satõş saati: 11.50 -12.00 Arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 25.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 09.01.2009 günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKHAN açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tah- min edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 19.01.2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ ala- caklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõm- dõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya ait- tir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõm dayanağõ belgeler ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 06.11.2008 İş bu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 60702 MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/362 Tal. Mersin 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/362 Tal. Sayõlõ dosyasõndan Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, ev- safõ: TAPU DURUMU: Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlar Mersin İli, Mersin (Merkez) İlçesi, Mezitli Köyü, Mezitli Tapu Sicil Mü- dürlüğü 484 ada, 3 parselde kayõtlõ taşõnmazda, 3 ve 4 nolu B.B. Mesken vasõflõ taşõnmazlardõr. Arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacak- tõr. İMAR DURUMU: T.C. Mezitli Belediye Başkanlõğõ’ndan gelen; 02.02.2007 tarih ve 331 sayõlõ yazõda Mezitli 484 ada 3 nolu par- sel, İmar Planõnda Konut alanõ olarak ayrõlmõştõr denilmektedir. Yazõ ekinde bulunan imar planõ fotokopisinde E=1.50(Emsal=l:50)dir 1-SATILACAK 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Açõk Arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacak, Me- zitli belediyesi, Viranşehir mahallesi sõnõrlarõ içinde Cengiz Topel Caddesinin Kuzeyinde. Viranşehir Caddesinin Batõsõnda kalan yer alan 325 nolu sokağa cepheli, 4 kapõ nolu Aktif Apartmanõ B Blok'un Güneybatõsõnda, Güneyi 353 nolu ve kuzeyi 361 nolu Sokak- larla Cepheli, ve de Batõsõ 2 nolu, Doğusu 4 nolu komşu parsellerle sõnõrlõ olan 917 m2 yüzölçümlü Zemini düz olan, çevre düzen- lenmesi yapõlmamõş, parsel üzerinde NATAMAM İNŞA HALİNDE İNŞASI DEVAM EDEN Bodrum+Zemin+10 adet Normal kat olmak üzere, B. Arme karkas tarzõnda. 4. Sõnõf A Grubu yapõ sõnõfõnda, inşasõ devam eden, toplam 12 (On iki) katlõ, Bodrum kat ha- riç beher katõ birer daireden müteşekkil olan, Bila kapõ nolu Binanõn Üçüncü katõnda Bila kapõ nolu Güney, Kuzey, Doğu ve Batõ Cep- heli, NATAMAM İNŞAAT HALİNDEKİ taşõnmazdõr. Toplum taşõma araçlarõ ile Cengiz Topel Caddesi üzerinde ulaşõm mümkün olup, Ulaşõm planlamasõ tamamlanan yerlerdendir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Taşõnmazõn bulunduğu Natamam in- şaat halindeki binanõn; Çatõsõ gezilebilen açõk teras şeklinde, Parapet duvarlarõ eksik, zemin kaplamasõ yapõlmamõş. Dõş Cephesi ak- rilik boya (kõsmen eksik), Binanõn ana giriş kapõsõ ve yangõn merdiveni bina çõkõş kapõsõ yapõlmamõş. Merdiven kovasõnda duvarlar ve tavanlar düz alçõ sõva halinde (kõsmen eksik) boyasõz ve giriş duvarlarõ seramik kaplama, zemini ve basamaklar mermer kaplama, korkuluklar ve çatõ teras kapõsõ tesisat armatürleri yapõlmamõştõr. Yangõn merdiveninin duvarlarõ düz alçõ sõva halinde (kõsmen eksik) boyasõz, zemin kaplamasõ ve basamak kaplamalarõ, korkuluklarõ, dairelerin yangõn çõkõş kapõlarõ tesisat armatürleri yapõlmamõştõr. Asansör kovasõ kaba inşaat halinde olup, başka tesisat imalatõnõn yapõlmadõğõ görülmüştür. Yine binanõn müşterek alanlarõndan sa- yõlan bodrum katta yer alan sõğõnakta sadece tavanlarõn ve duvarlarõn (bina dõşõnõ çevreleyen) iç sõvasõnõn yapõldõğõ (kõsmen eksik), zeminin düz beton halinde olduğu, bina dõşõna demir sac kapõsõnõn (astar boyalõ) yapõldõğõ, pencerelerin yapõlmadõğõ görülmüştür. Na- tamam inşaat halindeki 6/64 arsa paylõ taşõnmaz, yaklaşõk Brüt 230 m2, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, vvc'den müteşekkildir. Giriş kapõsõ, fabrikasyon çelik kapõ, zemini ve õslak hacimlerin duvarõ (mutfak duvarlarõ hariç) seramik kaplama, iç duvarlar ve tavanlarõ düz alçõ sõva halinde, pencereler ve balkon kapõlarõ plastik doğrama, iç kapõlarõ yok (takõlmamõş) sõhhi tesisat ve elektrik tesisatõnõn sadece borularõ döşenmiş, armatürleri yapõlmamõş haldedir. Taşõnmazõn gerek müştereke kullanõm alanlarõ (bahçe çevre düzenleme- si, duvarlar, v.s. gibi), Bağõmsõz Bölüm Meskenin Natamam inşaat halindeki durum itibarõ ile %25 oranõnda yapõm eksikliklerinin olduğu, %75 oranõnda tamamlandõğõ tespit edilmiş olup Taşõnmazõn parasal değerinin hesaplanmasõnda bitmiş ve kullanõma hazõr otu- rulabilir haldeki fiyatõnõn %75'nin değerinde olduğu kanaatine varõlmõş, inşaatõnõn bitirilmesi halinde 140.000.00.YTL, edebileceği, şu an mevcuttaki natamam inşaat durumu ile 3 nolu taşõnmazõn toplam muhammen bedeli 105.000,00-YTL’dir 2-SATILACAK 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Açõk Arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacak, Me- zitli belediyesi, Viranşehir mahallesi sõnõrlarõ içinde Cengiz Topel Caddesinin Kuzeyinde. Viranşehir Caddesinin Batõsõnda kalan yer alan 325 nolu sokağa cepheli, 4 kapõ nolu Aktif Apartmanõ B Blok'un Güneybatõsõnda, Güneyi 353 nolu ve kuzeyi 362 nolu Sokak- larla Cepheli, ve de Batõsõ 2 nolu, Doğusu 4 nolu komşu parsellerle sõnõrlõ olan 917 m2 yüzölçümlü Zemini düz olan, çevre düzen- lenmesi yapõlmamõş, parsel üzerinde NATAMAM İNŞA HALİNDEN İNŞASI DEVAM EDEN Bodrum+Zemin+ 10 adet Normal kat olmak üzere, B. Arme karkas tarzõnda. 4. Sõnõf A Grubu yapõ sõnõfõnda, inşasõ devam eden, toplam 12 (Oniki) katlõ, Bodrum kat hariç beher katõ birer daireden müteşekkil olan, Bila kapõ nolu Binanõn Dördüncü katõnda Bila kapõ nolu Güney, Kuzey,Doğu ve Ba- tõ Cepheli. NATAMAM İNŞAAT HALİNDEKİ taşõnmazdõr. Toplum taşõma araçlarõ ile Cengiz Topel Caddesi üzerinde ulaşõm müm- kün olup, Ulaşõm planlamasõ tamamlanan yerlerdendir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Taşõnmazõn bulunduğu Natamam inşaat halindeki binanõn; Çatõsõ gezilebilen açõk teras şeklinde. Parapet duvarlarõ eksik, zemin kaplamasõ yapõlmamõş. Dõş Cephesi ak- rilik boya (kõsmen eksik), Binanõn ana giriş kapõsõ ve yangõn merdiveni bina çõkõş kapõsõ yapõlmamõş, Merdiven kovasõnda duvarlar ve tavanlar düz alçõ sõva halinde (kõsmen eksik) boyasõz ve giriş duvarlarõ seramik kaplama, zemini ve basamaklar mermer kaplama, korkuluklar ve çatõ teras kapõsõ tesisat armatürleri yapõlmamõştõr. Yangõn merdiveninin duvarlarõ düz alçõ sõva halinde (kõsmen eksik) boyasõz, zemin kaplamasõ ve basamak kaplamalarõ, korkuluklarõ, dairelerin yangõn çõkõş kapõlarõ tesisat armatürleri yapõlmamõştõr. Asansör kovasõ kaba inşaat halinde olup, başka tesisat imalatõnõn yapõlmadõğõ görülmüştür. Yine binanõn müşterek alanlarõndan sa- yõlan bodrum katta yer alan sõğmakta sadece tavanlarõn ve duvarlarõn (bina dõşõnõ çevreleyen) iç sõvasõnõn yapõldõğõ (kõsmen eksik), zeminin düz beton halinde olduğu, bina dõşõna demir saç kapõsõnõn (astar boyalõ) yapõldõğõ, pencerelerin yapõlmadõğõ görülmüştür. Na- tamam inşaat halindeki 4/64 arsa paylõ taşõnmaz, yaklaşõk Brüt 230 m2, 3 oda, 1 salon, 3 balkon, mutfak, banyo, duş, (yatak odasõ) wc'den müteşekkildir. Giriş kapõsõ. Fabrikasyon çelik kapõ, zemini ve õslak hacimlerin duvarõ (mutfak duvarlarõ hariç) seramik kap- lama, iç duvarlar ve tavanlarõ düz alçõ sõva halinde, pencereler ve balkon kapõlarõ plastik doğrama, iç kapõlarõ yok (takõlmamõş) sõhhi tesisat ve elektrik tesisatõnõn sadece borularõ döşenmiş, armatürleri yapõlmamõş haldedir. Taşõnmazõn gerek müşterek kullanõm alan- larõ (bahçe çevre düzenlemesi, duvarlar, vs. gibi). Bağõmsõz Bölüm Meskenin Natamam inşaat halindeki durum itibarõ ile %25 ora- nõnda yapõm eksikliklerinin olduğu, % 75 oranõnda tamamlandõğõ tespit edilmiş olup Taşõnmazõn parasal değerinin hesaplanmasõnda bitmiş ve kullanõma hazõr oturulabilir haldeki fiyatõnõn %75 nin değerinde olduğu kanaatine varõlmõş, inşaatõnõn bitirilmesi halinde 140.000.,00.YTL, edebileceği, şuan mevcuttaki natamam inşaat durumu ile 4 nolu taşõnmazõn toplam muhammen bedeli 105.000,00- YTL.dõr 1-SAT1Ş ŞARTLARI: Birinci artõrma; 1. Taşõnmaz 05.01.2009 Günü, Saat: 13.40-13.50 Arasõ, 2. Taşõnmaz 05.01.2009 Günü, Saat: 14.00-14.10 Arasõ Mersin, İSTİKLAL CADDESİ ÖZEL İDARE İŞHANI 6. KAT, Mersin 2. İcra Müdürlüğü Salonunda açõk arttõrma suretiyle yapõla- caktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õ ve satõş isteyenin alacağõna olanõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şar- tõyla taşõnmazlar 15.01.2009 Günü Mersin, İSTİKLAL CADDESİ ÖZEL İDARE İŞHANI 6 KAT, Mersin 2. İcra Müdürlüğü Salo- nu’nda aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40"õnõ bulmasõ ve satõş isteye- nin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu- nu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, mevzuatõn öngördüğü oranda KDV, Tellaliye, Tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile tahliye teslim masraflarõ alõcõya aitlir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğan vergiler öncelikle satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhaleye katõlõp da sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlarõ ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilsen sorumlu olacaklardõr. İha- le farkõ ve temerrüt faizi ayrõca, hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncellikle teminat bedelin- de alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameye görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/362 Tal. Sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ve kendilerine tebliğ edilmeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine ge- çeceği ilan olunur. 31.10.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. (Basõn: 60718)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog