Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 18 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER ‘Ümük’ Sorunu Aşıldı mı? Başbakan Erdoğan IMF ile anlaşmaya yaklaşıldığı müjde- sini(!) verince, medyamız ‘ümük’ sorununun aşıldığı so- nucuna vardı. Yerel seçimlere giderken, “IMF ile anlaşmayı ancak ümüklerine sarılınma- ması koşulu ile yapabilecekle- ri açıklaması” Başbakan’dan geldiğine göre, uzlaşma pa- zarlığının gündemini, anlaş- maya yaklaşılmasını başka tür- lü okumanın olanağı yok zaten. Pazarlığın kimin ümüğü üze- rinden yapıldığının bilineme- mesi dışında. IMF, pazarlıklar noktasında, AKP’nin iktidarda yerel seçime gitmesi, seçim yatırımlarında hoşgörülmesi gerçeğini göze- terek kimi kendi olmazlarından ödün verecekse, vermişse, AKP iktidar kadroları, AKP ümüğünü kurtarmıştır. Halkın ümüğünün sıkılmasında, halkın hemen algılayamayacağı yeni formüller bulunmuş demektir. Çünkü ortada bir kriz ve kriz- den çıkış reçetesi varsa, IMF’den bunun için destek is- tenmişse, olmazsa olmaz tek gerçek sıkılacak ümüklerin bu- lunmasıdır. IMF, bu koşullarda AKP’nin sadaka düzeninde yapacağı seçim yardımları, Belediyeler harcamalarının önemli birçok kalemini görmezlikten gelme- yi kabulleniyorsa, yeni kaynak yaratılmaya yönelik, halkın oy kullanırken kendini çıplak his- setmeyeceği formüller yaratıl- ması zorunluluğu bulunduğu gerçeği ortadadır.. Dünkü tazelenmiş bir haber örneğin, orman yağmalanma- sında 2B’lerin satılabilmesine yönelik yeni formül, anayasa değişikliği, IMF’nin sesinin çık- mayacağı çok iyi bir formül, kaynak yaratma, oy kazanma aracı olabilir. Dünkü haberler- de söz konusu haberin bal- landırılarak okunuşu bile ne kadar çok insanın ağzının su- yunu akıtmıştır kimbilir? Kent merkezlerinde kalmış orman ni- teliğini yitirmiş orman alanları- nın satışı belediyelerce, TOKİ başta iktidarın nimet dağıttığı kuruluşlar eliyle olacak, du- dak uçurtan ölçeklerde sıcak paralar akarken, bu alanlarda yasadışı konut edinmişlerin payları da unutulmayacak.. Köy sınırları içinde olanlarında ise, orman köylülerine gelir aktarımı kaynaklar yaratılacak.. Bu arada IMF anlaşması ön- cesi Hükümet’in kesinleştirdi- ği sadaka kömür dağıtımına ilişkin yeni veriler var; geçen yıl 1 milyon 834 bin haneye ulaş- tırılmış kömür yardımının bu yıl 2 milyon 084 bin haneye ulaş- tırılması için valilikler çoktan se- ferberler. Zaten Başbakan, va- lilere, gerekirse kömür dağıtan kamyonlarla birlikte yardım da- ğıtmaları için gereken talimatı vermişti. Ha.. bu arada TKİ’nin (Türkiye Kömür İşletmeleri Ku- rumu) batık paralarının altından kalkabilmek üzere, sadece ye- ni 2009 bütçesinden öngörülen 1.1 milyarlık kaynak aktarımı gündemde. TTK zararlarının bütününde işin içinden çıkılmaz rakamlara hiç girmedik. Do- ğalgaz zamlarının üzerine kriz- le birlikte nereden tasarruf edeceğini şaşırmış vatandaşın dağıtılan kömüre kayışının, bu yıl daha da kalitesiz ürünün çevre kirliliği hesapları gün- demde değil elbette... IMF pazarlığında AKP’nin seçim harcamalarına ne ölçü- lerde hoşgörü ile bakılacağı odaksa; karşılıklı ödünler, bu konuda görmezlikten gelme, hoşgörü boyutu ile, IMF ile anlaşmada, halkın başka kay- naklardan ümüğünün sıkılma- sı ile kurulacak dengelerde, karşılıkların halktan en iyi bi- çimde saklanabilmesi çerçe- velerinde çizilecektir. Zaten piyasacılar uzun bir za- mandan bu yana, IMF’nin kriz- de doğrudan yapacağı yardı- mın çok önemli olmayacağını söylüyorlardı. IMF anlaşması- nın bu kez Türkiye’nin, daha doğrusu AKP iktidarının gidi- şinin zapturapt altına alındığı imajı için önemli, anlamlı oldu- ğunun altını çiziyorlardı.. IMF dünya piyasalarının çıkarlarına ihanet etmeyecekse, yani söz konusu ekonomiyi zapturapt altına aldığı güvencesini vere- cekse; ve de AKP’nin seçim öncesi ümüğünü sıkmayacak- sa, yapılacak seçim yatırımla- rına, harcamalarına göz yu- macaksa, halka hissetirme- den, halkın ümüğünün sıkıl- masında başka yollar bulun- masına izin verecek demektir. Pazarlık ve uzlaşmanın bir başka anlamı olabilir mi? Pi- yasacılar; dün işte bu neden- lerle AKP iktidarından ekono- mi gidişi, krizlerde daha dene- yimli özel sektörün neden bu kadar ısrarcı IMF uzlaşması için direndiği sorgulamasını kendi aralarında yapıyorlardı. Yanıtını da, en çok “Hükü- met’in seçimlere öncelik vere- rek harcamalarda ipin ucunu kaçırması, büyük kriz dalgala- rına yol açabilecek adımlar at- ması..” olarak açıklıyorlardı. Hükümete caydırıcı güç olarak karşı durmayı göze alamayan özel sektör, örgütleri, kendi yapamadıklarını IMF’nin bir öl- çüde olsun yapabilmesine umut bağlıyorlardı. Çıkarları gereği sıkılacak ümüğün AKP siyasi iktidarı mı, yoksa halkın mı olacağı onları çok fazla il- gilendirmiyordu. AKP’ye yakınlıkları ile bilinen kimi meslek örgütü yöneticile- rinin, iş dünyasının her sorun gündeme getirişlerinde Baş- bakan Erdoğan tarafından ha- karete varan azarlanmalardan yılmış olarak, “Başbakanım bi- zi harcama” yakarışlarının baş- ka anlamı olabilir mi? IMF ile an- laşma olursa, dışarda güven ta- zelenirse, kimi kredi yolları açı- lırsa, kendi sorunlarına çözüm beklentisinin içindeler.. Gerçek kriz üretimi tam zorlamadan, yüzbinlerce işçiyi sokağa at- malarını sorgulayacak iktidar ya da caydırıcı sendikal gücün ise olmadığını düşünüyorlar.. soner@cumhuriyet.com.tr BANKSİS’TEN ATILMALARA TEPKİ Türk-İş ‘Kriz Karşõ Emek Masasõ’na gelen veriler, Türkiye’de kriz kadar AKP’nin de etkili olduğunu ortaya koydu Krize 24 bin kurban OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA NECDET ÇALIŞKAN Sendikalardan gelen son veriler, Tür- kiye krizden etkileniyor mu, küresel ma- li kriz ülkeyi teğet geçti mi, ülke genelinde bir reel sektör krizinden söz etmek müm- kün mü sorularõnõ kesin bir şekilde ya- nõtladõ: Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfe- derasyonu’nun (Türk-İş) Cumhuriyet için hazõrladõğõ rapor, ülkede finans kri- zi kadar zamlarõn da büyük bir sosyal so- run yarattõğõnõ ve işsizliği çarpõcõ bir bi- çimde arttõrdõğõnõ ortaya koydu. Rapora göre kriz nedeniyle işten atõlan işçi sayõ- sõ 6 bine yaklaşõrken, elektrik ve doğal- gaz gibi girdi verilerini yükselten zamlar nedeniyle işten atõlan işçi sayõsõ 18 bini aştõ. Bu rakamlarõn sendika üyesi ve kayõt- lõ olduğu göz önüne alõndõğõnda gerçek ra- kamõn çok daha büyük olduğu da tahmin edilebilir. TÜRK-İŞ “Krize Karşı Emek Masa- sı”na bu güne kadar gelen bilgilere göre; Tersaneler bölgesinde işçi çõkarmalar giderek artõyor. Gemi siparişleri iptal edi- liyor. Yeni gemi siparişleri alõnamõyor. İlk belirlemelere göre 250 işçi işini kaybetti. Türk Metal Sendikasõ’ndan alõnan bilgilere göre MESS kapsamõnda 4014 iş- çinin iş akdi feshedildi. MESS dõşõndaki işyerlerinde de 1353 işçi işten çõkarõldõ. Türk Metal Sendikasõ’nõn örgütlü oldu- ğu işyerlerinde 4328 işçi de belli sürelerle ücretsiz izne çõkarõldõ. Petrol-İş Sendikasõ’nõn örgütlü ol- duğu DYO ve POLİFEN işyerlerinde 200 işçi işten çõkarõldõ. Türkiye Maden-İş Sendikasõ’nõn ör- gütlü olduğu Barõş Madencilik A.Ş’de 30 işçi işten çõkarõldõ. Teksif Sendikasõ’na bağlõ işyerlerinde son bir yõlda 10 bin sendika üyesi işçi iş- ten çõkarõldõ. Çimse-İş Sendikasõ’nõn raporuna göre; seramik, çimento, toprak ve cam iş- yerlerinde küresel krizin etkileri ve son bir yõldõr yapõlan doğalgaz ve elektrik zam- larõ sonucunda, 8281 işçi işten çõkarõldõ, 510 işçi de ücretsiz izne çõkarõldõ. Sonuç olarak; Kriz nedeniyle Türt Metal, Dokgemi- İş, Petrol-İş sendikalarõna üye toplam 5817 işçi, Teksif ve Çimse-İş Sendika- larõnõn örgütlü olduğu işyerlerinde ise üst üste yapõlan doğalgaz ve elektrik zamla- rõnõn da etkisiyle son bir yõlda 18.281 iş- çi işten çõkarõldõ. Toplam çõkarõlan sen- dikalõ işçi sayõsõ ise 24.098. Genç-Sen’den sendika nöbeti Hakkında kapatma davası açılan Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen), bugün görülecek duruşmaya dikkat çekmek amacıyla dün örgütlü olduğu 25 ilde nöbet tutmaya başladı. İstanbul’da üç noktada nöbet tutmaya başlayan Genç-Sen üyeleri, “Basın açıklaması yapmaktan sıkıldık” dedi. Genç-Sen yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Öğrencilerin sendika kurma hakkı Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasanın 90. maddesinin güvencesi altındadır. Genç-Sen, parasız ve nitelikli bir eğitim için, öğrencilerin okul yönetimlerine katılımı için ve gençlerin sigortasız kötü koşullarda çalışmasına karşı mücadelesine devam edecektir.” Türkiye’de hissedilmeye başlanan reel sektör krizinin, sanõldõğõndan çok daha büyük boyutta olduğu görüldü. Türk-İş verilerine göre 5817 işçi kriz gerekçesiyle, 18.281 işçi de zamlarõn etkisiyle olmak üzere 24 bini aşkõn sendika üyesi işini kaybetti. FATİH 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI 2008/17 Satõş TAPU KAYDI: Fatih Molla Şeref Mh. 433 pafta, 1974 ada, 35 parsel sayõlõ apartmanõn 6 numa- ralõ çekme katõ (Simsar Sk. 7 kapõ No’lu) daire. İMAR DURUMU: Fatih Beld. İmar Müdürlüğü’nün 22.9.2008 tarihli yazõsõnda Fatih Mollaşe- ref Mh 433 pafta, 1974 ada, 35 parsel sayõlõ yer İst. IV No’lu kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koru- ma Bölge Kurulu’nun 26.3.2008 gün, 2015 sayõlõ kararõ ile Geçiş Dönemi Koruma Esaslarõ ve kul- lanma şartlarõ olarak kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planõnda 3.derece koruma böl- gesinde konut alanõnda kalmakta olup, H: 15.50 m irtifa almakda.. Parsel üzerinde 1 bod- rum+zemin+3 normal+çekme katlõ bina mevcuttur. HALİHAZIR DURUMU: Fatih Molla Şeref Mh Simsar Sk 7 kapõ No’lu bölüm bodrum+zemin+3 normal+çekme katlõ Mehtap Apt. çekme katta 6 bağõmsõz bölüm No’lu dairedir. Antre, hol, sa- lon oda, mutfak, banyo wc balkon ve ön cephedeki teras mahallerinden olmakta, oda ve salon ze- minleri ahşap tahta üzeri döşeli olup õslak zeminleri seramik kaplõdõr. Elektrik ve suyu mevcut. Doğalgaz ile õsõtõlmakta. Ön kõsõmda açõk teras mevcut, zeminleri seramik kaplõ cephe kõsmõnda, 1.25 m. yükseklikte parapet duvarõ var, dairenin kullanõm alam 60.m2’dir. Doğalgaz kombili ka- lorifer sistemi davalõ tarafõndan bağlatõlmõştõr. MUHAMMEN BEDELİ: Bulunduğu yer ve iş- yerleri ile olan bağlantõsõ civarda emsal oluşturulabilecek emlak alõm-satõş rayiçleri, yõpranma payõ, kira getirişi, kullanõlan malzeme ve işçilik nazara alõndõğõnda serbest piyasa şartlarõna göre bilirkişice 26.9.2008 tarihi itibarõyla 75.000.00 YTL (Yetmişbeşbin YTL) değer konulmuştur. ARTIRMA ZAMANI VE YERİ: İlk açõk artõrma Fatih 3. Sulh Hk. Mah. duruşma salonunda 29/12/208 günü, saat: 13.30-13.45'e kadar kadar yapõlacak. İlk açõk artõrmada teklif edilen bedel, muhammen değerin %60'õnõ bulmadõğõ takdirde en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõyla artõrma on gün uzatõlarak aynõ yerde 05/01/2009 günü, aynõ saatlerde artõrmasõ yapõlacaktõr. İkin- ci açõk artõrmada en çok artõrana ihalesi yapõlacak ancak artõrma bedelinin muhammen değerinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi gerekir. Böyle bedelle alõcõ çõk- mazsa satõş düşecektir. Artõrma Şartnamesi 15.12.2008 gününden itibaren açõk olup, masraf verilirse isteyene posta gön- derilir. Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ talep ettiğinde 10 günü geçmemek üzere satõş memuru tarafõndan mehil verir. Gayrimen- kul kendisine ihale edilen kişi, peşinen veya mehil verildiği takdirde verilen mehil içerisinde iha- le bedelini ödemezse namõna yapõlan ihale fesih olunarak, İİK’nin 33. md. hükmü uygulanõr. İha- leye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõ- cõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizlerinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ay- rõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede- linden alõnacaktõr. İhale Damga vergisi. Emlak alõm Tapu Harcõ (%1 ) KDV. Tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya ait olup, diğer ilişkiler satõş bedelinden karşõlanacaktõr. İpotek sahibi alacakla- rõn, ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan, iddialarõnõn da- yanağõ olan belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri icap eder, aksi halde, haklarõ ta- pu sicili ile sabit olmadõkça satõş bedelinin paylaşmasõndan hariç bõrakõlacaklardõr. Sa- tõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/17 satõş sayõlõ dosya numarasõyla memuriyeti- mize müracaat etmeleri, alõcõlarõn satõş yerinde ve zamanõnda hazõr bulunmalarõ iş bu gayrimenkul satõş ilanõ taraflara tebliğ yerine kâin olmak üzere ilan olunur. 10.11.2008 Basõn: 60532 SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/3 Satõş Satõlmasõna Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kõymeti, Adedi, Evsafõ: Müdürlüğümüzce aşağõda kayõtlarõ ve özellikleri belirtili taşõnmaz ihale edilecektir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İzmir, Seferihisar, Camikebir Mahallesi Karakayalar Mevkiin- de kain 3060 Ada 4 Parsel’de kayõtlõ Arsa cinsi 801,00 m2 yüzölçümlü taşõnmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Seferihisar Belediye Başkanlõğõ’nõn Dosyada mevcut 16/07/2008 tarih ve 981 sayõlõ yazõsõna göre satõşa konu Camikebir Mahallesi 3060 Ada 4 Parse- lin; “Uygulama İmar Planõ içinde kalmakta olup T.A.K.S.: 0,30 K.A.K.S.: 1,20, olmak üzere ay- rõk nizam 4 katlõ konut yapõmõna müsaittir”, denilmektedir. ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu taşõn- maza ilişkin dosyada mevcut kõymet takdirine dayanak bilirkişi raporuna göre; “Satõşa konu 3060 Ada 4 parsel sayõlõ taşõnmaz üzerinde herhangi bir bina bulunmayõp, halen boş arsa vasfõnõ koru- maktadõr. Yeni gelişmekte olan Karakayalar bölgesinde yer alan taşõnmaz, Kuşadasõ-Seferihisar karayoluna 40 metre, Seferihisar ilçe merkezine 2 km. mesafede olup, her türlü altyapõ hizme- tinden faydalanabilecek durumdadõr.” denilmektedir. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Satõşa konu taşõnmaza ilişkin dosyada mevcut kõymet takdirine dayanak bilirkişi raporuna göre taşõn- mazõn değeri 80.100,00 YTL ( Seksenbinyüz YTL.) kõymetinde olduğu takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarõda belirtildiği üzere taşõnmaz açõk arttõrma suretiyle olacak 20.01.2009 SALI GÜNÜ saat 11.30’dan 11.40’a kadar, Seferihisar İcra Dairesi Müdürlüğü odasõnda yapõla- cak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa alõ- cõsõ çõkmayan taşõnmazlar en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 30.01.2009 CUMA GÜNÜ aynõ yer ve saatinde taşõnmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadarki; artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve sa- tõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, para- ya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa sa- tõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz teminat mektubunu verme- leri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, D.V, tapu alõm harcõ, gayrimenkulün tahliye ve teslim masraflarõ ile yasalarca alõcõya yük- lenen her türlü vergi ve giderler alõcõya aittir. Dellaliye, tapu satõm harcõ ve birikmiş vergiler sa- tõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde- ki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebi- lir. İş bu ilan tapu kayõtlarõnda adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer. 6-Satõşa iş- tirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş, taşõnmazla ilgili dosyada mev- cut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş, taşõnmazlarla ilgili Bilirkişi raporlarõnõ, İmar Bil- gisini, Tapu kaydõnõ görmüş-okumuş biliyor ve ayrõca taşõnmazõ görmüş-bilir sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/3 Satõş sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurma- larõ ilan olunur. 03.11.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 60437) KARŞIYAKA/İZMİR 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI 2006/2898 ESAS Satõlmasõna Karar Verilen Taşõnmazõn Cinsi, Kõymeti, Adedi Evsafõ: Taşõnmazõn Bilgileri: Taşõnmaz Mal. Taşõnmazõn Adresi: 2018 Sok. No:2 D:5 K:1 Karşõya- ka/İZMİR Taşõnmazõn Yüzölçümü: Taşõnmazõn Özellikleri: 11002 Ada No, 1 Parsel No, Şemik- ler Mahalle/Köy Mevkii, 2018 Sok. No: 2 D: 5 K: 1 KARŞIYAKA/İZMİR Adresli, Taşõnmaz Mal, Z.+3 katlõ, asansörsüz binanõn 1. Kat 5 nolu yaklaşõk 110 m2 alanlõ 2 cepheli dairedir. Her katta 4 daire mevcuttur klimalõ ve panjurludur. Daire kapalõ olduğundan antisimetrik 4 nolu dai- re gezilerek kõymet takdiri yapõlmõştõr. Daire 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, hol, antre ve 2 bal- kondan ibarettir. Daire iç kapõlarõ ahşap, pencere doğramalarõ alüminyum tek camdõr. 2 yatak odasõnõn yer döşemeleri marley kaplõdõr. Tüm duvarlar saten alçõ ve saten boyalõdõr. Banyosunda klozet, hilton lavabo ve küvet +duşa kabini mevcut, yer döşemeleri seramik, duvarlar tavana ka- dar fayans kapõlõdõr, mutfakta mermer banko alt ve üst asma ahşap dolaplarõ mevcuttur. Pencere- leri plastik panjurludur, daire iki cephelidir. Daire merkezi sistem kaloriferlidir. Taşõnmazõn ta- mamõ üzerinde Selahattin AKSOY'un intifa hakkõ vardõr. Borçlunun hissesi 1/2'dir. Takdir Olu- nan Kõymeti: 90.000.00 YTL KDV Oranõ: 1. Satõş Günü: 13/01/2009 Salõ Saat: 10.00 -10.10'a 2.Satõş Günü: 23/01/2009 Cuma Saat: 10.00-10.10'a Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlar bir borç nedeni ile açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. Satõş Şartlarõ: Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõn- maz/lar bir borç nedeni ile açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. 1- Taşõnmazlarõn birinci satõşõ 13/01/2009 Salõ günü, Saat 10.00 - 10.10'a kadar Karşõyaka Adliyesi Ek Binasõ Çarşõ Caddesi Vakõf Pasajõ No: 82/C K: 3 Karşõyaka 3. İcra Müdürlüğü İZMİR açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklan mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla arttõrma 10 gün daha uzatõ- larak 10.gün olan 23/01/2009 Cuma günü Saat: 10:00 - 10:10'a kadar Karşõyaka Adliyesi Ek Bi- nasõ Çarşõ Caddesi vakõf Pasajõ No: 82/C K: 3 Karşõyaka 3.İcra Müdürlüğü İZMİR ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. İkinci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edi- len kõymetin %40'õnõ satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin tah- min edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanõn teminat mektu- bunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde İİK. md. 130 gereğince 10 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ gay- rimenkulun teslim masraflarõ alõcõya aittir. Tapu satõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK. md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõrlar. 4- İpotek sa- hibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hak- larõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ dayanağõ belgelerle 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. 5- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve ke- filleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6- İşbu satõş ilanõnõn gazetede yayõnlanan ilanõ, tapuda adresi olmayanlar için İİK. m. 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve teb- liğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak edenlerin şart- nameyi görmüş ve münderacaatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2898 Esas sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 23/10/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 61382) ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Türkiye’de- ki işsiz sayõsõ Ağustos 2008 döneminde, geçen yõlõn aynõ dönemine göre 207 bin kişi ar- tarak 2 milyon 439 bin kişi ol- du. İşsizlik oranõ ise 0.6 pu- anlõk artõşla yüzde 9.8 sevi- yesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkõ İşgücü Anketi’nin “Temmuz-Ağustos-Eylül” dönemini kapsayan “Ağus- tos 2008” sonuçlarõnõ açõkla- dõ. Buna göre Türkiye’de ta- rõm dõşõ işsizlik oranõ geçen yõ- lõn aynõ dönemine göre 0.8 pu- anlõk artõşla yüzde 12.7 sevi- yesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yõlõn aynõ dö- nemine göre 0.8 puanlõk artõşla yüzde 11.1, kadõnlarda ise 0.4 puanlõk artõşla yüzde 19.1 ol- du. Genç nüfusta işsizlik ora- nõ yüzde 19.1 olarak gerçek- leşti. İşsiz sayõsõna, çalõşmaya ha- zõr olmasõna karşõn iş ara- maktan vazgeçen 1 milyon 720 bin kişi ile eksik istih- damda kabul edilen 797 bin kişi eklendiğinde, işsiz sayõsõ 4 milyon 956 bin kişi. Son bir yõlda geniş tanõmlõ işsiz sayõ- sõ 376 bin kişi, işsizlik oranõ da 1 puan artõş gösterdi. Yüzde 9.8 olarak açõklanan işsizlik oranõ, gerçekte yüzde 18.6’yõ buldu 207 bin yeni işsizİşsiz sayõsõ, umudunu yitirerek iş aramaktan vazgeçen 1 milyon 720 bin ve ara sõra günübirlik işlerde çalõştõğõ için “eksik istihdamda” sayõlarak kapsama alõnmayan 797 bin kişi de dahil edildiğinde, 4 milyon 956 bine ulaşõyor. Citibank’õn geçen perşembe dünya genelinde çalõşan sayõsõnõ yüzde 10 dü- şüreceğini duyurmasõnõn ardõndan Türkiye’deki ortağõ Akbank, cuma gü- nü bin civarõndaki çalõşanõn iş akitle- rini feshetti. Akbank yetkilileri ko- nuyla ilgili olarak bir açõklama yap- mazken bankada örgütlü sendika BANKSİS, atõlmalarõ doğruladõ. Konuyla ilgili Cumhuriyet’in so- rularõnõ yanõtlayan Banka ve Sigorta Çalõşanlarõ Sendikasõ (BANKSİS) Genel Başkanõ Semih Özen, atõlan bin kişinin 440’õnõn sendika üyesi ge- ri kalanõnõn da kapsam dõşõ perso- nelden oluştuğu bilgisini verdi. “Sendika olarak işten atılmalara şerh koyduk. Kısa bir süre içinde de toplu işe iade davaları açacağız. Za- ten yıllardır da kâr eden bir kurum. Hukuki olarak zorlanabilecek tüm yolları deneyeceğiz” diyen Özen ve Ulutaş’õn verdiği bilgiye göre, atõ- lanlarõn 50 ile 100 arasõndaki bir bö- lümünü emeklilik süresini doldurmuş olanlar kapsõyor. Sendika üyesi 440 çalõşanõn yüzde 20’sini genel mü- dürlük çalõşanlarõ, geri kalanõnõ da böl- gelerdeki çalõşanlar oluşturuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog