Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30358 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 KASIM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ABD Irakı’ndan ABD’nin Çekilişi... Irak’ta geçen mayıs ayından beri devam eden anlaşma anlaşmazlığı sona erdi. ABD’nin Irak’tan çekilişini ve çe- kiliş sonrasındaki durumu netleştiren Kuvvetlerin Sta- tüsü Anlaşması (SOFA) önceki gün Irak hükümetince onaylandı. Dün Dışişleri Bakanı Zebari imzayı attı. Önü- müzdeki bir hafta içinde Irak Meclisi görüşecek. Mec- Arkası Sa. 17. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İçyüzü... “IMF’ye ümüğümüzü sıktırmayız”dan yola çıktı; ABD’de “IMF ile çözüme en çok yaklaştığımız noktada” olduğumuzu söyledi. Cartlar curtlar, yüksek perdeden atmalar bir anda yok oldu gitti; yerini munis, uzlaşma yanlısı bir tavır aldı. Sanki bu ülke babasının çiftliği. IMF’nin kimi dayat- malarına karşı çıkarken “ne pahasına olursa olsun kimi şartları kabul etmeyeceğini” söylüyordu. Arkası Sa. 17. Sü. 1’de TÜKETİCİ KARAMSAR Güven kalmadı Türkiye’de tüketicilerin yüzde 91’i ülkenin global bir durgunluk yaşadõğõnõ düşünüyor. AC Nielsen’in son açõkladõğõ verilere göre ey- lül ayõnda Türkiye tüketici güven endeksi 5 puan azalarak 62 puana indi. 10. Sayfada Batman’da bir semt sahasının açılışınına katılan AKP Ge- nel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu’nun yanına ge- len 11 yaşındaki Havva Yılmaz babası için iş istedi. İşsizlik oranõ, umudunu yitirenler ve ek- sik istihdamdakiler eklendiğinde yüz- de 18.6’ya yani 4 milyon 956 bin kişi- ye ulaşõyor. Genç nüfusta işsizlik ora- nõ yüzde 19.1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yõlõn aynõ dö- nemine göre 0.8 puanlõk artõşla yüzde 11.1, kadõnlarda ise 0.4 puanlõk artõş- la yüzde 19.1 oldu. 11. Sayfada Türk-İş ‘Krize Karşõ Emek Masa- sõ’na gelen veriler, işten çõkarmalarda AKP’nin zamlarõnõn da etkisi olduğu- nu ortaya koydu. Verilere göre 5817 iş- çi kriz gerekçesiyle, 18.281 işçi de zam- larõn etkisiyle olmak üzere, 24 bini aş- kõn sendika üyesi işini kaybetti. OL- CAY BÜYÜKTAŞ AKÇA / NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 11. Sayfada İETT ÇALIŞANLARINDAN EYLEM 3. Sayfada TRT ZAMAN’IN İZİNDE 5. Sayfada İpek Yolu Film Festivali Uluslararasõ Bursa İpek Yolu Film Festivali’nin gösterim programõ ve se- çici kurul üyeleri açõklan- dõ. Tayyare Kültür Mer- kezi’ndeki açõlõşta Cengiz Aytmatov’un aynõ adlõ ro- manõndan uyarlanan “El- veda Gülsarõ” gösterile- cek. 13. Sayfada ‘Güçlü birey yetişmez’ Diyanet İşleri Başkan Yar- dõmcõsõ Prof. Dr. Aydõn, “Ezberci eğitim anlayõşõn- dan yana olan bu genel eğitim sisteminin alt birimi olan din eğitiminin, güçlü bireyin yetişmesine katkõ- da bulunmasõ hayaldir” de- di. FIRAT KOZOK’un ha- beri 17. Sayfada İmdat çõğlõğõ Somali’de şeriatçı tehlike Somali Devlet Başkanõ Abdullah Yusuf, İslamcõ militanlardan olu- şan “Şeriat Mahkemeleri Koa- lisyonu”nun ülkenin büyük bö- lümünde kontrolü ele geçirerek başkenti kuşattõğõnõ ve Somali hü- kümetinin düşmek üzere oldu- ğunu belirtti. Yusuf, hükümetin yalnõzca ülkenin başkenti Moga- dişu ve Baidoa’da etkin olduğu- nu söyledi. 8. Sayfada Kongo’da hükümet güçleri ve ordu ile isyancılar arasında yaşanan savaş en fazla çocukları etkiliyor. Şiddetli ça- tışmalar nedeniyle, aileleriyle evleri- ni terk etmek zorunda kalan binler- ce çocuk açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. (Fotoğraf: REUTERS) AB’den yeni adõm Havada Rum sıkıntısı AB ülkelerinin uçaklarõnda AB bayrağõnõ kullanmasõnõ öngören, “AB Tek Hava Sahasõ Programõ” 2009’da uygulamaya geçecek. Programla birlikte Kõbrõs Rum ke- siminden kalkan uçaklarõn Türk ha- va sahasõna girmesinin önündeki engel AB’ye göre tamamen ortadan kalkmõş olacak. 17. Sayfada Cumhuriyet, basõna kapalõ yapõlan BOTAŞ KİT Komisyonu görüşmelerinin tutanağõna ulaştõ Komisyonda Gökçek tartõşmasõTutanaklara göre, basõna kapalõ ya- põlan komisyon görüşmelerindeki tar- tõşmalarda AKP’lilerin de Gökçek’i korumakta zorluk çektikleri ortaya çõk- tõ. BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düz- yol, Ankara Anakent Belediye Başka- nõ Melih Gökçek’e bağlõ EGO’dan alacağõnõ toplamak amacõyla bu kuru- ma haciz koydurduğunu açõkladõ. MURAT KIŞLALI ANKARA - BOTAŞ Genel Mü- dürü Saltuk Düzyol, Ankara Ana- kent Belediye Başkanõ Melih Gök- çek’e bağlõ EGO’dan alacağõnõ top- lamak amacõyla bu kuruma haciz koydurduğunu açõkladõ. Komisyon görüşmelerinde, Belediye’nin BO- TAŞ yönetimini “hacizi kaldır- mazlarsa haklarında suç duyu- rusunda bulunmakla” tehdit etti- ği, buna karşõn BOTAŞ yönetiminin hacizle 87 milyon YTL’lik ilk tah- silatõ yaptõğõ da ortaya çõktõ. BOTAŞ’õn 1 yõlda yaptõğõ yüzde 82.5’lik zamma gelecek tepkiler nedeniyle AKP’li üyelerce yasa ge- rekçe gösterilip basõna kapalõ olarak gerçekleştirilen 6 Kasõm 2008 tarihli BOTAŞ KİT Komsiyonu görüşme tutanaklarõna ulaştõk. Komisyonda YDK temsilcisi, “Mali durumunu ve finans ihti- yaçlarını BOTAŞ’a doğalgaz borçlarını ödemeyerek karşıla- ma yolunu seçen EGO’nun 23.11.2006 tarihi itibarıyla ana pa- ra ve gecikme zammı toplam 840.1 milyon YTL’ye ulaşan borç- larının tahsil” edilmesini istedi. BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düz- yol, bu isteğe komisyonda verdiği yanõtta “Ticari faaliyetlerden do- ğan alacaklarımız düzenli olarak tahsil edilmektedir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarımızın tasfiyesi halen mümkün olamamıştır” dedikten sonra şöyle konuştu: “EGO’nun (doğalgaz bölümü Başkent Gaz Dağıtım AŞ’nin) ö- OBAMA İLK DEMECİNİ VERDİ ‘Guantanamo kapatılacak’ ABD’nin yeni Başkanõ Barack Obama, seçimlerin ardõndan ilk kez Amerikan CBS televizyon kanalõna verdiği demeçte, “Bir- çok kez Guantanamo’yu ka- patmak istediğimi söyledim ve bunu yerine getirmek istiyorum” ifadesini kullandõ. Obama, ABD ordusunun sorgulama yöntemi olarak işkenceyi kullanmasõna son vermek istedi- ğini de belirtti. 9. Sayfada IRAK’TAN ÇIKIŞ ZOR SOFA’da soru işaretleri sürüyor ABD askerlerinin Irak’taki kalõş süresini 3 yõl da- ha uzatan kuvvetlerin statüsü anlaşmasõ (SOFA) so- ru işaretlerini de beraberinde getirdi. ABD, başta Kürt peşmergeler olmak üzere dinsel ve etnik gruplarõn silahlõ milislerini merkezi yönetimin oto- ritesi altõna sokmadan çekilme takvimini tamamlarsa, Irak’õn fiilen parçalanmasõna zemin hazõrlamõş olacak. 8. Sayfada TELEKULAK AKP bilgi vermiyor CHP İzmir Milletvekili Ah- met Ersin, Türkiye’de 100 bin kişinin mahkeme kara- rõyla telefonlarõnõn dinlen- diğinin resmi kişiler tara- fõndan açõklandõğõnõ, buna dinlenenlerin görüştüğü kimseler de katõlõnca birkaç milyon kişiye çõktõğõnõ be- lirterek, son 3 yõlda dinlenip kayda alõnan ancak hak- kõnda kovuşturmaya yer ol- madõğõna karar verilen ki- şilerden kaçõnõn iletişim ka- yõtlarõnõn yasa uyarõnca im- ha edildiğini sordu. Ferda Paksüt’ün, Turhan Çömez’le buluştuğu gün tesbit ettiği aracõn mahkeme kararõyla yapõlan bir dinle- me için görevlendirildiği ortaya çõktõ. Emniyet ise mobil aracõnõn olmadõğõnõ savunuyor. Ortam dinle- mesi yapabilen 11 mobil aracõn Türkiye’ye sokuldu- ğu yetkililerce kabul edilir- ken, MİT, emniyet ve jan- darma õsrarla bu araçlarõ kullanmadõklarõ açõklama- sõnõ yaptõlar. 4. Sayfada SÜREKLİ ARTIYOR AKP ZAMLARI DA ETKİLİ Arkası Sa. 17. Sü. 3’te Kriz öncesi istihdam verilerine yeni eklenen 207 bin kişiyle toplam oran yüzde 9.8’e yükseldi İşsizlik hızla artıyor Savaş çocukları vuruyor Keşmir’de protesto Hindistan’ın Cammu-Keşmir eyaletinde ye- rel seçim gününe, çoğunluğu Müslüman olan eyaletin bağımsızlığını veya Pakis- tan’ın bir parçası olmasını isteyen ay- rılıkçı Keşmirlilerin protesto göste- rileri damga vurdu. Gösteri sırasın- da polisten dayak yiyen bir kadın fe- nalaştı. Bu yıl düzenlenen bağımsızlık yanlı- sı gösterilerde, polis en az 42 kişiyi öldürmüştü. (Fotoğraf:REUTERS)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog