Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 17 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7otomobil cumhuriyet.com.tr AVUKAT AHMET CANPOLAT 6 yıl oldu... Sevgi, saygı ve özlemle anıyorum EŞİN BAĞIŞLANAN HER ORGAN KURTARILAN BİR HAYATTIR 0 212 557 70 70 / PBX T.C. AKSARAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/975 Esas ***İşbu ilan İlK.nun 127. maddesi gereğince Tapu kaydõnda ismi geçen ilgililerin adreslerine tebligat gönderilmiş olup tebliğ edilememesi halinde ve tapuda ilgili- lerin adreslerinin kayõtlõ olmamasõ halinde adresi tespit edilemeyen ilgililere tebliğ edilmiş sayõlacağõ tebliğ olunur.*** Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: TAPU KAYDI: 1-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 892 parselde kayõtlõ 4200 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. 2-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 927 parselde kayõtlõ 18350 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. 3-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 1969 parselde kayõtlõ 11800 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. 4-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4170 parselde kayõtlõ 17600 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. 5-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4206 parselde kayõtlõ 31400 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. 6-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4221 parselde kayõtlõ 11500 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. 7-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4315 parselde kayõtlõ 25000 m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. HALİHAZIR DURUMU: 1-Aksaray ili Merkez Taşpõnar Kasabasõ 892 Parsel sayõlõ taşõnmaz üzerinde ev mandõra ve eklentileri olan arsadõr. Taşõnmazõn üzerinde 23 adet karõşõk meyve fidanõ ve 13 adet asma ağacõ mevcutturjmar dahilindedir. Bilirkişilerce Taşõnmazõn arsa değeri 21.000,00 YTL yapõlarõn toplamõ 51.800,00 YTL. üzerinde bulunan ağaçlarõn değeri 436,31 YTL. ki toplam borçlu hissesinin 73.236,31 YTL. olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. 2- Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 927 parselde kayõtlõ 18350m2 tarla vasfõnda taşõnmaz borçluya ait olduğu taşõnmaz parselin toprak yapõsõ kumlu- tõnlõ, topoğrafik yapõsõ eğimli kõraç tarõm arazisidir. Taşõnmaz üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Bilirkişilerce Taşõnmazõn dekarõnõn değerinin 1.000,00 YTL.sin- den borçlu hissesinin 18.350,00 YTL. olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. 3-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 1969 parselde kayõtlõ 11800m2 tarla vasfõnda taşõnmazdõr. Borçluya ait olduğu taşõnmaz parselin toprak yapõsõ kumlu-tõnlõ, topoğrafik yapõsõ eğimli kõraç tarõm arazisi- dir. Taşõnmaz üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Bilirkişilerce Taşõnmazõn dekarõnõn değerinin 800,00 YTL.sinden borçlu hissesinin 9.440,00 YTL.olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. 4-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4170 parselde kayõtlõ 17600 m2 tarla vasfõnda taşõn- maz borçluya ait olduğu taşõnmaz parselin toprak yapõsõ kumlu-tõnlõ, topoğrafik yapõsõ eğimli kõraç tarõm arazisidir. Taşõnmaz üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Bilirkişilerce Taşõnmazõn dekarõnõn değerinin 800,00 YTL.sinden borçlu hissesinin 14.080,00 YTL.olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden satõşa çõkarõl- mõştõr. 5-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4206 parselde kayõtlõ 31400 m2 tarla vasfõnda taşõnmaz borçluya ait olduğu taşõnmaz parselin toprak ya- põsõ kumlu-tõnlõ, topoğrafik yapõsõ eğimli kõraç tarõm arazisidir. Taşõnmaz üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Bilirkişilerce taşõnmazõn dekarõnõn değerinin 600,00 YTL.sinden borçlu hissesinin 18.840,00 YTL. olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. 6-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõ- nar Köyü 4221 parselde kayõtlõ 11500 m2 tarla vasfõnda taşõnmaz borçluya ait olduğu taşõnmaz parselin toprak yapõsõ kumlu-tmlõ, topoğrafik yapõsõ eğimli kõraç tarõm arazisidir.Taşmmaz üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Bilirkişilerce Taşõnmazõn dekarõnõn değerinin 600,00 YTL.sinden borçlu hissesinin 6.900,00 YTL. olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. 7-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4315 parselde kayõtlõ 25000 m2 tarla vasfõnda taşõnmaz hissesinin borçluya ait olduğu taşõnmaz parselin toprak yapõsõ kumlu-tõnlõ, topoğrafik yapõsõ eğimli kõraç tarõm arazisidir. Taşõnmaz üzerinde herhangi bir muh- desat yoktur. Bilirkişilerce Taşõnmazõn dekarõnõn değerinin 600,00 YTL.sinden borçlu hissesinin 15.000,00 YTL olarak kõymet takdir edilmiş ve bu değer üzerinden sa- tõşa çõkarõlmõştõr. SATIŞ GÜNLERİ: l.GÜN: 05.01.2009 Pazartesi günü 1-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 892 parsel Saat:10:00-10:05 2-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 927 parsel Saat: 10:05-10:10 3-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 1969 parsel Saat: 10:10-10:15 4-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4170 parsel Saat: 10:15-10:20 5-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4206 parsel Saat: 10:20-10:25 6-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4221 parsel Saat:10:25-10:30 7-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4315 parsel Saat:10:30-10:35 arasõ 2.GÜN: 15.01.2008 Perşembe günü 1-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 892 parsel Saat:10:00-10:05 2-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 927 parsel Saat:10:05-10:10 3-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 1969 parsel Saat:10:10-10:15 4-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4170 parsel Saat:10:15-10:20 5-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4206 parsel Saat:10:20-10:25 6-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4221 parsel Saat:10:25-10:30 7-Aksaray ili Merkez 2. Bölge Tapunun Taşpõnar Köyü 4315 parsel Saat:10:30-10:35 arasõ SATIŞ ŞARTLARI: I.-Birinci açõk artõrma yukarõda tayin edilen gün ve saatler arasõnda Aksaray Adalet Sarayõ Mezat Salonu’nda açõk artõrma suretiyle yapõlacak- tõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü bakõ kalmak şartiyle 15.01.2009 Perşembe günü aynõ yer ve saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu mik- tar elde edilememişse taşõnmazõn en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõna toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka pa- raya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr.Boyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. II-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõy- metin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. III-İpotek sahibi alacaklõlar- la diğer ilgililerin (*) bu taşõnmazõn üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. IV-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle iha- lenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsi- len mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacak- tõr. V-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. VI-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/ 975 ESAS sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan ohõnur. 27.10.2008 (İc.İf..K.126) (*) İlgililere tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. *Bu örnek Yönetmelikten önceki uygulamada örnek 64'e kar- şõlõk gelmektedir. (Basõn: 59637) T.C. TEKİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/6 Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 10/10/2007 tarih ve 2007/89 esas ve 2007/710 karar sayõlõ ilamõ ile; Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Tekirdağ Merkez Generli köyü Bõçakçõlar mevkiinde ta- punun parsel: 576 numarasõnda kayõtlõ ve çaplõ 11.100 m2 miktarlõ tarla olup kuru tarõm arazisi yerleşim alanõna uzak asfalt yola yakõn olduğundan ulaşõm imkanõna sahiptir. 1 dö- nümü 2.500.00 YTL.den tamamõ 27.750.00 YTL. değer üze- rinden üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kay- dõyla açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1-SATIŞ: 02/02/2009 günü saat 11.30-11.35'e kadar Te- kirdağ Hukuk Mahkemeleri (Köprübaşõ) Adliyesi Sulh Hukk Mahkemesi Yazõ İşleri Müdürü odasõnda açõk arttõrma sureti ile satõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõy- la 12/02/2009 günü aynõ yerdeve aynõ saatlerde saat 11.30- 11.35 a kadar ikinci arttõrmaya çõkanlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müd- det sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla be- delle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ isteğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye ihale damga resmi pulu, tapu harç ve- masraflarõ alõcõya aittir. (tapu harcõ %015 alõcõya %015 satõ- cõya aittir) Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. Ayrõca %18 KDV ihale alõcõsõna aittir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin bu gayrimen- kul üzerindeki haklarõnõ hususuyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sa- bit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve di- ğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõ- ya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyen- lerin 2008/26 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 07/11/2008 NOT: Tebligat yapõlamayanlara ilanen tebliğ olunur. (İc.İf. K: 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 60502) Yılın Kamyonları MAN TGX ve TGS Türkiye’de Üstün teknolojik donanõmla- rõyla dikkat çeken ve ‘Eu- ropean Road Transport Show 2007’de ‘Truck Of The Year - Yılın Kamyonu’ ödülünü ye- dinci kez MAN’a getiren TGX ve TGS serisi kamyonlarõn Tür- kiye lansmanõ yapõldõ. TGX ve TGS serisi kamyonlarla ilgili bilgi veren MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanõ Tuncay Bekiroğlu, kriz ve 2009 yõlõ için de olumlu konuştu. Türkiye’nin kriz tec- rübelerine değinen Bekiroğlu, olumsuz atmosferin toplumun tüketimlerini de etkilediğini be- lirterek bunun da kriz üzerinde uzun vadeli ve büyüyen bir etki yarattõğõnõ bu nedenle olumlu ko- nuşmak gerektiğini belirtti. Be- kiroğlu, MAN’õn kriz nede- niyle işçi çõkarmayõ düşünme- diğini de söyledi. 2008 yõlõ ilk yarõsõnda Tür- kiye pazarõna sunulan Sca- nia G serisi, son aylarda dara- lan pazara rağmen satõşlarõnda hõz kesmedi. Talebe yetişmek- te zorlanõlan yeni G serisi satõ- şa sunulduktan sonra geçen dönemde, 726 adet satõla- rak toplam Scania sa- tõşlarõnda yüzde 41’lik pay elde etti. Ağõr taşõma- cõlõk sektörü- nün farklõ alanlarõnda ih- tiyaç duyulan özelliklere uygun tasarlanan G serisi, dayanõklõ altyapõsõ sayesinde uzun yol ta- şõmacõlõğõndan en zorlu yol ve arazi şartlarõnda çalõşmayõ ge- rektiren inşaat ve madencilik ta- şõmacõlõğõna kadar birçok sek- töre hitap ediyor. Scania G serisi pazarı büyüyor Alfa Romeo Türkiye, lüks orta sõnõfta yer alan başa- rõlõ temsilcisi Alfa 159 Sedan ve Sportwagon model ailesi için kasõm ayõ boyunca geçerli ola- cak bir satõş kampanyasõna baş- ladõ. Kampanya süresince Alfa 159 model ailesinin zengin “Distinctive Plus” donanõm paketli sürümleri, temel dona- nõm seviyesi fiyatõna sunuluyor. 34 bin 650 Avro’dan başlayan fiyata sahip Distinctive Plus donanõm seviyesinde mevcut ekipmanlara ek olarak deri dö- şeme, õsõtmalõ yan aynalar, bi- xenon farlar, far yõkama ve 17 inç alaşõm jantlar standart. Dacia’nın dizeli Türkiye’de Dacia’nõn 2008 yõlõnda ye- nilenen marka kimliği ile birlikte sürdürdüğü atağõn son ürünü Sandero, kullanõcõlarõna en uygun fiyatlarla sunduğu genişlik, sağlamlõk, modernlik özelliklerine şimdi de dizel seçeneğini ekliyor. 1,5 dCi 70 beygir ve 1,5 dCi 85 beygir di- zel motorlar, Ambiance ve Laureate donanõm seviyele- rinde satõşa sunuldu. Dizel motor seçeneğinin anahtar teslim fiyatõ 22 bin 400 YTL’den başlõyor. 70 beygir- lik motoru 100 kilo- metrede 4.5 litre, 85 beygir mo- toru ise 4.6 litre gibi çok düşük yakõt tüketimi sergileyen Da- cia Sandero dCi pazarda diğer kompakt hatchback dizel mo- delleri arasõnda yüksek rekabet gücü ile konumlanõrken, 120 g/km karbondioksit salõnõm değeri ile son derece çevreci. Fiat modelinin beklenen versiyonu iki farklõ donanõm paketiyle Türkiye’de satõşta Bravo hem dizel, hem otomatik Fiat’õn kompakt hatchback sõnõ- fõnda yer alan temsilcisi Fiat B r a v o ’ n u n hem dizel mo- torlu hem de o t o m a t i k şanzõmanla birleştiril- miş versi- yonu, 42 bin 200 bin YTL’den başlayan anahtar teslim satõş fiyatõyla Tür- kiye’de satõşa sunuldu. 1.6 litre hacimli 120 beygirlik turbo dizel motoruyla ol- duğu kadar 6 ileri vitesli otomatik şanzõmanõyla da ön plana çõkan Fiat Bravo 1.6 Multijet Dualogic, hem ekodinamik sürüş hem de kullanõm konforu arayõşõndaki tüketicilere sesleniyor. Dynamic ve Emotion adõ verilen iki farklõ donanõm paketiyle satõşa sunulan dizel mo- torlu ve otomatik şanzõ- manlõ Fiat Bravo’nun te- mel donanõmõnda sürücü ve yolcu ön havayastõkla- rõ, yan ve perde havayas- tõklarõ, ABS, EBD, çift iklimlendirmeli tam oto- matik klima, viraj içini aydõnlatan otomatik ön sis farlarõ, arka park sensör- leri, elektrikli ön ve arka camlar, deri direksiyon si- midi üzerinden kumanda edilebilen MP3 çalarlõ mü- zik sistemi ve 16 inç hafif alaşõm jantlar standart ola- rak sunuluyor. Alfa Romeo’da kampanyaYollarla ilk tanõştõğõ 1974 yõlõndan bu yana 26 milyo- nu aşkõn bir satõş rakamõna ulaşa- rak kõrõlmasõ zor bir rekora imza atan ve Volkswagen’in efsaneleşen mo- delleri arasõnda yerini alan Golf’ün 6. nesli Türkiye yollarõnda. Yeni nesil VW Golf, tasarõmõnõn sunduğu akustik avantajlarõyla olduğu kadar, bugüne kadarki en sessiz VW Golf olma özel- liğiyle de dikkat çekiyor. Yeni Scirocco’ya benzeyen tavan yapõsõna ek olarak daha kaslõ omuz çizgileri ve güçlü C sütunu, Yeni Golf’ün dõş tasarõmõndaki değişimi da- ha net biçimde ortaya koyuyor. Yeni Golf’ün 35 bin 900 YTL’den başlayan fiyatlarla satõşa sunulduğunu belirten Doğuş Otomotiv VW Binek Araç Ge- nel Müdürü Vedat Uygun, “Yeni Golf gerek satış fiyatı gerekse kulla- nım maliyetiyle rakiplerinden bir adım önde olacak. Kullanıcılarının talep ettiği ekonomi ve performansı bir arada sunarak pazardaki gücü- nü hissettirecek ve çok geniş bir kit- leye hitap edecek” dedi. Golf’ün 6. nesli satõşa sunuldu Honda Jazz çıtayı yükseltti Merkezde bulunan yakõt tankõ ve en esnek olmasõnõ sağlayan ‘Sihirli Koltuklarõ’ ile yeni Jazz çõtayõ çok daha ileri taşõyarak her alan- da yenilikler sunuyor. Sõnõfõnõn standartlarõnõn üstünde bir iç mekân ve bagaj genişliği sunan yeni Jazz kullanõcõsõna büyük bir konfor ve fe- rahlõk hissi yaşatõyor. Birçok yeni teknolojiyi ba- rõndõrõn yeni 1.4 litre i-VTEC motor sağladõğõ 100 beygir lik güç ile daha iyi bir performans su- nuyor. Bu yeni teknoloji- lerden bir tanesi olan iridyum bujiler daha iyi bir ateşleme sağlayarak yakõt tüketimini düşü- rüyor. Ayrõca 120 bin kilo- metrelik deği- şim süresi ile de bakõm maliyetlerini aşağõya çekiyor. Yeni Jazz sõnõfõnda ilk defa, direksiyondaki pedallar ile de değiştirilebilen 6 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzõman ile kullanõcõsõna büyük bir konfor sağ- lõyor. Joy ve Fun olarak iki farklõ modeli bulunan ye- ni Jazz, çok yüksek bir donanõm seviyesine sa- hip. Fun modelinde bulunan direksiyondan ku- mandalõ ve hõza duyarlõ müzik sistemi, otoma- tik farlar ve silecekler, hõz sabitleyici, oto- matik klima, yol bilgisayarõ Jazz’õn üstünlüğünü ortaya koyan özel- liklerden sadece birkaçõ. Yeni Jazz 30 bin 250 YTL’den başlayan fi- yatlarõyla 15 Ka- sõm’dan itibaren Honda bayilerinde yerini alacak. Pazarlama ve İletişim Direktörü Akçagöz, liderlik için çalõştõklarõnõ söyledi Michelin’in hedefi zirve Dünya çapõnda 122 bin çalõşanõ, 19 ülkede 69 fabrikasõ, üç kõtada 4 bin- den fazla araştõrmacõsõ, yüz yõlõ aşan geç- mişi ve 21.6 milyar dolarlõk yõllõk ciro- suyla dünyanõn dev lastik üreticisi Mic- helin. 1996’da Türkiye’de Michelin Lastikleri Ticaret AŞ adõyla ciddi bir ör- gütlenmeye giden firmanõn Pazarlama ve İletişim Direktörü Sertan Akça- göz, yaptõğõmõz söyleşide kendi araş- tõrmalarõna göre şu anda Türkiye pa- zarõnda marka bazõnda binek araçta 3. sõrada bulunduklarõnõ söyledi. Dünyada lider konumda olan şirketi Türkiye’de de zirveye taşõmayõ en önemli hedef olarak gördüklerini anla- tan Akçagöz, “Michelin, Bibendum’un (Michelin Adamı) da sayesinde bili- nirliği yüksek bir marka. Kuruldu- ğumuz günden bu yana sadece 12 yıl geçmesine karşın oldukça iyi yol al- dığımızı söyleyebilirim. Michelin kü- resel olarak daima liderliği hedefleyen bir marka. Ar-Ge’ye yaptığı yatı- rımlar sayesinde her zaman birkaç nesil önde ürünler ortaya koyuyor” dedi. Akçagöz küresel ekonomik krizin Michelin Türkiye’nin hedeflerinde bir sapma yaratmadõğõnõ da vurguladõ. Üretim teknolojisi yüksek ürünlerden biri olan ‘Energy Saver’ sayesinde dünya çapõnda ödüller kazanõldõğõna dikkat çeken Akçagöz şunlarõ söyledi: “Energy Saver’ın çevrecilik, yakıt tasarrufu, kısa fren mesafesi ve uzun ömür gibi çok önemli özellikleri var. Örneğin 100 kilometrede 0.2 litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Uzun lastik ömrünü bu işin içine kattığınızda lastik ömrünü tamamladığında ken- dini amorti etmiş oluyor. Ayrıca bu tasarruf sayesinde çevreye karbon- dioksit salınımı da azalıyor. Ve test- ler Energy Saver’ın fren mesafesini kısalttığını kanıtlıyor.” Akçagöz, markanın teknolojideki liderliğini Türkiye pazarına taşıyacağını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog