Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 17 KASIM 2008 İmsak: 5.17 Güneş: 6.47 Öğle: 11.56 İkindi: 14.28 Akşam: 16.53 Yatsõ: 18.16 MELTEM YILMAZ Günlük yaşantõmõzda televizyon, mikrodalga fõrõn, cep telefonu gibi elektronik cihazlar ile X õşõnõ yayan tõb- bi ve endüstriyel cihazlar tarafõndan sõk- lõkla üretilen radyasyonun, canlõlar üzerindeki etkisi en fazla kemik iliği, da- lak, kan, üreme organlarõnda görülüyor. Radyasyonun bu hücrelerde daha hõzlõ çoğalmasõ nedeniyle hasarõn da sakat doğan yeni hücrelerle birlikte çõğ gibi büyüdüğü uyarõsõnda bulunan Refik Saydam Hõfzõssõhha Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Birimi Sorumlusu Dr. Cansın Arda, bu du- rumun belli bir zaman dilimi içerisinde tümör olarak sonuçlanabildiği, kan- serojen etkisinin de bu şekilde ortaya çõktõğõna dikkat çekti. Radyasyonda en büyük tehlikenin DNA’larõn bozulmasõyla ortaya çõk- tõğõna işaret eden Dr. Arda, burada olu- şan kromozom yapõlarõnõn degişmesi, taşõdõğõ sõrlarõn kaybolmasõ ve yeni ge- netik yapõlõ hücreler haline dönüşme- si sonucu ebeveyne benzemeyen ye- ni bir genotip ortaya çõktõğõ, mutasyon adõ verilen bu farklõlaşmanõn da bi- reyin üreme hücrelerinde ger- çekleşmesi durumunda ge- lecek nesillere aktarõldõ- ğõnõ kaydetti. Yüksek dozda radyasyona maruz kalmõş bireylerde genel ola- rak anemi, lösemi, ciltte ateş ya- nõğõnõ andõran yaralar, gözde kata- rakt, kõsõrlõk, kanser ile kalõtõmsal bo- zukluklarõn görüldüğü belirtildi. Cilt kanserine karşı aşı SYDNEY (AA) - Avustralyalõ bir bilimci, cilt kanserine karşõ aşõ geliştirdi. Rahim ağzõ kanserine karşõ da daha önce aşõ geliştiren Profesör Ian Fra- zer’õn cilt kanseri aşõsõnõn, gelecek yõl insan üze- rinde deneneceği bildirildi. Sunday Telegraph ga- zetesine göre Prof. Frazer, fareler üzerindeki aşõ deneylerinin tatminkâr sonuçlar verdiğini ve aşõyõ gelecek sene insanlar üzerinde denemeye başlama- yõ tasarladõğõnõ bildirdi. Profesör, deney sonuçlarõ- nõ bugün başlayacak tõp kongresine sunacak. Damacana suyunda tehlike ANKARA (ANKA) - Ankara’da damacanayla satõlan sularõn mikrobiyolojik incelemesi sonucun- da, mikrobik etkenlerin yüzde 53.1’inde pozitif ol- duğu bildirildi. Sağlõk Araştõrmalarõ Sitesi’nde yer alan çalõşma Gülhane Askeri Tõp Akademisi loj- manlarõnda, Doç. Dr. Ö. Faruk Tekbaş ve arkadaş- larõnca yürütüldü. Araştõrmada GATA lojmanlarõ bölgesindeki 400 evde kullanõlan damacana suyun- dan numune alõndõ. Sularõn yüzde 10.2’sinin bula- nõklõk ve renk açõsõndan, yüzde 99’unun sülfat, kal- siyum ve potasyum açõsõndan, yüzde 98’inin sod- yum ve magnezyum açõsõndan, yüzde 94.9’unun klor ve yüzde 14.3’ünün nitrit açõsõndan uygun ol- madõğõ sonucuna ulaşõldõ. Mikrobiyolojik kirliliğin nedeninin ise pompa temizliğine gereken önemin verilmemesi olabileceği belirtildi. Bilişim’08 başlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Bi- lişim Derneği’nce organize edilen Bilişim’08 etkin- liği 19-21 Kasõm’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, ülkeler için önemli ekonomik kazanõmlar sağlayan açõk kaynak kodlu yazõlõmlar ayrõ bir otu- rumda masaya yatõrõlacak. Sheraton Kongre Merke- zi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin ana temasõ “Ya- kõnsama” olarak belirlendi. Yurttaşlara kalp taraması İstanbul Haber Servisi - Bakõrköy Belediyesi ile Türk Kardiyoloji Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Kalbinizi Koruyun, İçinde Sevdikleriniz Var” tema- lõ sempozyum çerçevesinde yurttaşlara ücretsiz kalp taramasõ yapõldõ. Bakõrköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi’nde yapõlan sempozyuma konuşmacõ olarak katõlan Prof. Şensoy, kalp damar hastalõklarõ- na ilişktin yurttaşlara bilgi verirken düzenli taramay- la kalp hastalõklarõna önlem alõnacağõnõ belirtti. Radyoaktif õşõnlarõnõn zararlarõnõn yanõ sõra birçok kullanõm alanõnõn da olduğu biliniyor. Radyoaktifliğin õşõnõm etki- lerinden yararlanõlan uygulamalarõn başõnda õşõn (Cu- rie) tedavisi geliyor. Bu yöntem kanser ve benzeri tü- mörlerin yok edilmesinde kullanõlõyor. Radyoaktif izo- toplar hastalõklarõn teşhisinde de kullanõlõyor. Günü- müzde yaygõn olarak kullanõlan pozitron õşõn tomografi- si (PET scan) özellikle beyindeki hastalõklarõn teşhisinde kul- lanõlõyor. Radyoaktif iyot – 131’in ise izotopu tiroid bezi ile il- gili hastalõklarda kullanõlõyor. Bu sayede tiroid bozukluklari, ti- roid kanserleri, böbrek ve karaciğer hastalõklarõ teşhis edilebiliyor. Y A R A R L A R I D A V A R Buzdan masallar sergisi Almanya’nınBremen kentinde dünyanõn dört bir yanõndan 40 sanatçõnõn katkõsõyla hazõrlanan buzdan heykeller sergisi, kapõlarõnõ açmaya ha- zõrlanõyor. Ünlü Grimm Masallarõ kahramanla- rõnõn 28 heykelinin bulunduğu sergi, 22 Kasõm- 25 Ocak tarihleri arasõnda açõk olacak. Külkedi- si’nden Pamuk Prenses’e, Kõrmõzõ Başlõklõ Kõz’dan Bremen Mõzõkacõlarõ’na birçok masaldan kaha- manlarõn buzdan heykellerinin yer alacağõ serginin özellikle çocuklar tarafõndan büyük ilgiyle karşõ- lanmasõ bekleniyor. (Fotoğraf: AP) Victoria’s Secret nefes kesti Ünlü iç giyim markasõ Victoria’s Secret, önceki gün Miami’deki Fontainebleau Oteli’nde düzenlediği defilede renkli ve iddialõ tasarõmlarõyla yine moda dünyasõnõn gündemine oturdu. Heidi Klum’dan (sağda) Adriana Lima’ya birçok ünlü mankenin podyuma çõktõğõ defilede, Amerikalõ R&B sarkõcõsõ Usher da şarkõlarõyla güzel modellere eşlik etti. (Fotoğraf: AP) Çeşitli organlarõ etkilerken anemi, lösemi, yara, kõsõrlõk, kanser ve kalõtõmsal bozukluklara neden oluyor Radyasyonun zararlarõna dikkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog