Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 17 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 SARUHANLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/309 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda, adedi, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz Müdürlüğümüzce açõk arttõrma sureti ile satõlarak paraya çev- rilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlma- masõ veya adresi bilinmeyenler için de işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. l. TAŞINMAZ: TAPU KAYDI: Manisa, Saruhanlõ, Koldere Köyü, Filoğlu Mevki, 2166 parsel, 22 Cilt, 2164 Sahife, Tarla Nitelikli, 23080 m2’lik taşõnmaz. İMAR DURUMU: Dosyasõnda Mevcuttur. ÖZELLİKLERİ: Koldere Kasabasõ Tapulama sõnõrlarõ içerisindeki, keşif konusu 2166 Par- sel No’lu bu taşõnmaz Filoğlu Mevkiinde olup; tapu kaydõndan anlaşõldõğõ ve Fen Bilirkişisi Hü- seyin Sarõçalõ’nõn Raporunda belirttiği üzere 23080 metrekare (23,080Dekar) büyüklüğünde- dir. Taşõnmaz %1-2 eğimlilikte, killi-tõnlõ toprak yapõsõnda, DSİ Kanalõndan ve taşõnmaz dõ- şõndaki bir sondaj tesisinden su alarak sulanabilir. Tamamõnõn üzerinde 6 yaşlarõnda yüksek sistem üzüm bağõ bulunan, sulu tarõma uygun “dikili tarõm arazisi”dir. Zeminde mahsuldar du- rumda bağ omcalarõ mevcuttur. Bu mevkide, bu özelliklere sahip 1 dekar dikili tarõm arazisi- nin (yüksek sistem üzüm bağõnõn) emsallerinin alõm-satõm rayiçlerine göre değeri 6.300,00- YTL’ dir. Dosya borçlularõnõn her biri aynõ oranda (1/3 oranõnda) hissedar olduklarõ için; Dos- ya borçlularõnõn her birinin hissesinin değeri: 145.404,00-YTL. X 1/3 = 48.468,00-YTL ola- caktõr. Bu durumda, Dosya borçlularõna ait olan taşõnmazõn toplam değeri ise 6.300,00-YTL/Da X 23,080 Da= 145.404,00.-YTL’dir. MUHAMMEN DEĞERİ: 145.404,00-YTL. Satõş yer gün ve saatleri: Taşõnmazõn Birinci arttõrmasõ 19.12.2008 Cuma günü saat 16.00’dan 16.10’a kadar, Taşõnmazlar SARUHANLI ADLİYE SARAYI İCRA MÜDÜRLÜ- ĞÜ SARUHANLI adresinde açõk arttõrma suretiyle satõşa çõkartõlacak olup yukarõda yazõlõ mu- hammen bedeller üzerinden gösterilen şartlarda satõlacaktõr. 1- Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geç- mek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kal- mak şartõ ile, Taşõnmazõn İkinci arttõrmasõ 29.12.2008 Pazartesi günü saat 16.00’dan 16.10’a kadar SARUHANLI ADLİYE SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SARUHANLI adresinde açõk art- tõrmaya çõkartõlacaktõr. İkinci arttõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok ar- tõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar Milli bir bankanõn teminat mektubunu vermele- ri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde İİK. md.130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satõş bedeli üzerinden KDV, ihale damga pulu bedeli, Tapu alõm har- cõ, tahliye masraflarõ alõcõya aittir. Aynõndan doğan vergiler ve tellaliye resmi ihale bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca %... faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale far- kõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderile- bilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatõnõ kabul etmiş sayõlacakla- rõ başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz 2008 /309 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sa- hipleri de dahildir. (Basõn: 60438) TEKİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/4 Tekirdağ l. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 14/12/2005 tarih ve 2004/1461 esas ve 2005/1615 karar sayõlõ ilamõ ile; Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: 1- Tekirdağ Merkez Banarlõ köyü köyiçi karşõ mahalle mevkiinde tapunun ada 125 par- sel: 1 numarasõnda kayõtlõ ve çaplõ 3439.47 m2 miktarlõ tapu kaydõnda tarla ise de; Taşõn- maz üzerinde tek katlõ ahşap çatõlõ 50 yõllõk kerpiç ev ve ahõr mevcuttur. Taşõnmaz üzerin- deki bitişik yapõlar ekonomik ömrünü tamamladõğõndan parasal değeri bulunmamaktadõr. Taşõnmazlarõn arsa değeri 7.000.00 YTL/m2 olup tamamõnõn değeri 24.076.29 YTL. (Saat 10.00-10.10) 2- Tekirdağ Banarlõ köyü Ören mevkiinde tapunun pafta: 20 parsel: 3112 numarasõnda ka- yõtlõ ve çaplõ 3700 m2 genişliğindeki tarla, 1 dönüm arazinin değeri 1.500.00 YTL. olup ta- mamõnõn değeri 5.550.00 YTL. (saat 10.15-10.25) 3- Tekirdağ Merkez Banarlõ köyü Karadere mevkiinde tapunun pafta: 19 parsel: 3321 numarasõnda kayõtlõ ve çaplõ 16700 m2 miktarlõ tarla 1 dönümü 1.500.00 YTL’den tama- mõnõn değeri 25.050.00 YTL. (satõş saati 10.30-10.40) 4- Tekirdağ Merkez Banarlõ köyü Horozpõnar mevkiinde tapunun pafta: 20 parsel: 4069 numarasõnda kayõtlõ ve çaplõ tarla 1 dönümü 1.500.00 YTL’den tamamõnõn değeri 7.875.00 YTL değer üzerinden üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydõyla açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. (satõş saati 10.45-10.55) İMAR DURUMU: Banarlõ Belediyesi’nin 13/02/2007 tarih ve 69 sayõlõ cevabi yazõlarõ ile Tekirdağ Merkez Banarlõ köyü parsel: 3112-3321-4069’da kayõtlõ tarlalar Belediye müca- vir alanõ içinde olup tarla vasfõndadõrlar. Belediye imar planõ içinde bulunan 125 ada 1 par- selin imar durumu memurluğumuzun 2007/4 satõş dosyasõnda mevcuttur. SATIŞ ŞARTLARI: 1-SATIŞ 02/02/2009 günü saat (10.00- 10.55)'a kadar Tekirdağ Adliyesi (Köprübaşõ) Sulh Hukuk Mahkemesi Yazõ İşleri Müdürlüğü odasõnda açõk arttõrma sureti ile satõlacak- tõr.Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 12/02/2009 günü aynõ yerdeve aynõ saatlerde saat (10.00- 10.55) kadar ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu mik- tar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecek- tir.Şukadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüç- hanõ olan alacakla- rõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ isteğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tellaliye ihale dam- ga resmi pulu,tapu harç vemasraflan alõcõya aittir.Birikmiş vergiler satõş bedelinden öde- nir.Ayrõca %18.KDV ihale alõcõsõna aittir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- suyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacakla- rõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/4 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 04/11/2008 NOT: Tebligat yapõlamayanlara ilanen tebliğ olunur. (İc.İf.K: 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 60504) İZMİR ASLİYE TİCARET (4) MAHKEMESİ Dosya No: 2008/394-Esas, 2008/384 Karar İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nun Bornova-7715-K-K-5135 sicilinde kayõtlõ Gayret Cam Sa- nayi ve Ticaret A.Ş’nin iflasõnõn İ.İ.K’nun 179/a ve 179/b maddeleri uyarõnca 31.07.2008 tari- hinden itibaren 31.07.2009 tarihine kadar 1 yõl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir. Mahke- me kararõnõn aşağõdaki hüküm fõkrasõnõn İ.İ.K 179/a son ve 166/2 maddeleri uyarõnca ilan olunur. Yz.İşl Md. HÜKÜM 1-İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nun Bornova 7715-K-K-5135 sicilinde kayõtlõ Gayret Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin iflasõnõn İİK 179/a ve 179/b maddeleri uyarõnca 31.07.2008 tarihinden itibaren 31.07.2009 tarihine kadar 1 yõl süreyle ertelenmesine, 2-Adõ ge- çen şirketin iflasõnõn bir yõl süre ile ertelendiğinin ve mahkememiz kararõnõn hüküm fõkrasõnõn mahkemece resen İİK 'nun 166/2 maddesi uyarõnca ilgili resmi kurumlara ve alacaklõlara bildi- rilmesine, ayrõca Türkiye genelinde yayõnlanan trajõ 50.000'nin üzerinde olan gazetelerden birin- de ve ayrõca Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine, 3-İİK 179/a maddesi davanõn niteliği, bi- lirkişi raporu ve dosya kapsamõ göz önünde tutularak alacaklõlarõn ve davalõ borçlunun hak ve çõ- karlarõnõn dengeli bir şekilde korunmasõ için;a-Şirkete ait tesis, araç, makine ve diğer menkulle- rin şirket yöneticisinin ve kayyumun yedieminliğine teslimine, şirketin her türden karar ve iş- lemlerinin kayyumun onayõnõn alõnmasõna, b-İİK’nun 179/b-2 ve 206/l maddesindeki alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere 6183 sayõlõ yasa dahil olarak yapõlan ve yapõlacak olan icra ta- kiplerinin, ihtiyati haciz ve tedbir takas, mahsup, hapis ve temlik ile İİK 89. maddesi uyarõnca ya- põlan uygulamalarõn durdurulmasõna ayrõca İİK 179/b-1, 2, 3 maddesindeki hüküm koşul ve ted- birlerin ayrõca göz önünde bulundurulmasõna, 4-İİK 179 maddesi uyarõnca davacõ şirketin yöne- tim organõnõn TTK’na dayanan görev ve sorumluluklarõnõn devamõna, ancak şirket mallarõnõn ve şirket alacaklõlarõnõn haklarõnõn korunmasõ için, yönetim organõnõn karar ve işlemlerinin Kayyu- mun onayõndan sonra hüküm ifade etmesine, Kayyumun yönetim kurulu kararlarõndan doğacak sonuçlardan sorumlu tutulmasõna, 5-Şirketin yönetim organlarõnõn her türden karar ve işlemleri- nin kayyumun onayõna bağlõ kõlõnmasõna 6-Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin satõşõna iliş- kin konularda yönetimce alõnan kararlarõn uygunluğu konusunda kayyum tarafõndan mahkeme- den onay alõnmasõna 7-Kayyum olarak mali müşavir Yõlmaz Serdaroğlu ve Av. Murat Türkal'õn tayin edilmesine, 8-Kayyumlara gerektiğinde artõrõlmak üzere şimdilik aylõk 750'şer YTL ücret takdirine, ücretin şirket bünyesinden ödenmesine ve diğer yasal sonuçlarõna dair tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargõtay yolu açõk olmak üzere oybirliği ile verilen karar davacõ vekili müdahil vekillerinin yüzüne karşõ açõkça ve usulen okunup anlatõldõ. 31.07.2008 (Basõn: 60445) NİZİP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/930 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan, aşağõda özellikleri yazõlõ bulunan taşõnmazõn satõlarak pa- raya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYITLARI: Gaziantep İli, Nizip İlçesi, İstasyon Mah., 1564 ada, 1 parselde kayõtlõ toplam 3464,17 m2 alanlõ taşõnmazõn 1/18 hisseli 8 No’lu ba- ğõmsõz bölüm, 1/18 hisseli 9 No’lu bağõmsõz bölüm, 1/18 hisseli 10 No’lu Bağõmsõz Bölüm ve 1/18 hisseli 11 No’lu bağõmsõz bölümde kayõtlõ taşõnmazlar. İMAR DURUMLARI: Taşõnmazlar imar planõ içinde küçük sanayi alanõnda bulunmaktadõr. TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ: 1-) 8 No’lu bağõmsõz bölüm: Kat irtifakõ projesinde bu- lunan alan tablosuna göre bodrum kat 95 m2, zemin kat 95 m2, toplam 190 m2 olan iki katlõ ve 40,47 m2 açõk çalõşma sahasõ görülmektedir. Vaziyet planõna göre batõ cepheli yapõdõr. 2-) 9 No’lu bağõmsõz bölüm: Kat irtifakõ projesinde bulunan alan tablosuna göre bodrum kat 95 m2, zemin kat 95 m2, toplam 190 m2 olan iki katlõ ve 177,55 m2 açõk çalõşma sahasõ görülmektedir. Vazi- yet planõna göre batõ ve güney cepheli yapõdõr. 3-) 10 No’lu bağõmsõz bölüm: Kat irtifakõ proje- sinde bulunan alan tablosuna göre bodrum kat 95 m2, zemin kat 95 m2 toplam 190 m2 olan iki katlõ ve 384,01 m2 açõk çalõşma sahasõ görülmektedir. Vaziyet planõna göre doğu ve güney cep- heli yapõdõr. 4-) 11 No’lu bağõmsõz bölüm: Kat irtifakõ projesinde bulunan alan tablosuna göre bodrum kat 95 m2, zemin kat 95 m2 toplam 190 m2 olan iki katlõ ve 79,60 m2 açõk çalõşma sa- hasõ görülmektedir. Vaziyet planõna göre doğu cepheli yapõdõr. Söz konusu 4 adet bağõmsõz bö- lüm. Kat irtifakõ projesine ve tapu kayõtlarõna göre bağõmsõz olarak belirlenmelerine rağmen uy- gulamada 4 adet bağõmsõz bölüm. Birleştirilerek bir işyeri olarak kullanõlmaktadõr. Taşõnmazla- rõn konumu ise Gaziantep-Şanlõurfa E90 Karayolu üzerinde sol tarafta ve önünde sanayi sitesi- nin 30 m’lik anayolu, arka tarafõnda ise 15 m’lik ara yol bulunmaktadõr. Görüş mesafesi uzun olan, mevkisinde bulunan yapõlara nazaran kendini gösteren bir konumdadõr. Taşõnmazlarõn ze- min katõn duvarlarõ sõvalõ ve boyalõ olup 30x30 seramik kaplama, ön cepheler cam vitrin olup ta- vanlar taş yünü asma tavan olup ayrõca vaziyet planõnda açõk çalõşma alanõ olarak görülen yerler mermer parçalarõnõn döşenmesiyle oluşan bir döşemelerle kaplõdõr. Bodrum katõn duvarlarõ sõva- lõ ve plastik boyalõ olup, taban beton şaptõr. Bu kat araba garajõ olarak kullanõlmaktadõr. Bu 4 adet bağõmsõz bölümün kat irtifakõ projesinde olmamasõna rağmen vaziyet planõnda 9, 10, 11 No’lu ba- ğõmsõz bölümlerin açõk çalõşma alanõ olarak görülen bahçe mesafesi içinde kalmak şartõyla bod- rum kat 340 m2 ilave betonarme karkas yapõ yapõlmõştõr. Bu ilave yapõ bodrum kat ile birlikte kul- lanõlmaktadõr. Bodrum katõn duvarlarõ sõvalõ plastik boyalõ ve tabanõ şaptõr. MUHAMMEN KIYMETLERİ: 8 No’lu bağõmsõz bölümün değeri: 154.850,00-YTL.- 9 No’lu bağõmsõz bölümün değeri: 175.180,00-YTL. - 10 No’lu bağõmsõz bölümün değeri: 385.900,00-YTL. 11 No’lu bağõmsõz bölümün değeri: 207.480,00-YTL. SATIŞ ŞARTLARI: Satõşõna karar verilen taşõnmazlarõn; 1- Birinci arttõrmasõ 30.12.2008 Salõ günü; I- 8 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 13.30 ile 13.40 arasõ II- 9 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 13.45 ile 13.55 arasõ III- 10 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 14.00 ile 14.10 arasõ IV-11 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 14.15 ile 14.25 arasõnda Nizip Belediye- si Mezat Salonu’nda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile iha- le olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmasõ kaydõ ile; ikin- ci arttõrmasõ 09.01.2009 Cuma günü; I- 8 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 13.30 ile 13.40 arasõ II- 9 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 13.45 ile 13.55 arasõ III- 10 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 14.00 ile 14.10 arasõ IV-11 No’lu bağõmsõz bölüm saat: 14.15 ile 14.25 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrma- da da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olu- nur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş is- teyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş ta- lebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş, peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde (10) gün geçmemek üzere süre verilebilir. İhale sebebi ile doğacak damga res- mi, KDV ve tahliye masraflarõnõn tamamõ ile tapu alõm satõm harcõnõn yarõsõ ihale alõcõsõna aittir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğma vergi borcu ile tellaliye ücreti ve tapu alõm satõm harcõnõn yarõsõ Müdürlüğümüzce ihale bedelinden ödenecektir. 3- İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sa- bit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini ya- tõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6- Şartname, ilan tarihinden itiba- ren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gider verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõ- lacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/930 Tal. Esas sayõlõ dosya numarasõ ile Müdür- lüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 05.11.2008 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak haklarõ sa- hipleri de dahildir. Basõn: 60167 TC SİVAS l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/575 Esas Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõş- tõr. Birinci açõk artõrma 17.12.2008 günü saat: 10.30-10.40’da (58 FY 100 plakalõ araç) ve 10.40- 10.50'de (58 NC 752 plakalõ araç) "Şenyurt Sitesi Altõ Kapalõ Otopark Önü - Sivas" adresinde ya- põlacak ve o günü kõymetlerin %60'õna istekli bulunmadõğõ takdirde 22.12.2008 günü aynõ yer ve saatte 2. artõrma yapõlarak satõlacağõ. Şu kadar ki,artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymeti- nin %40'õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla ol- masõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõ geçmesinin şart ol- duğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %1 oranõnda KDV'nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartna- mesinin icra dosyasõnda görülebileceği, masrafõ verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin is- teyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 07.11.2008 Muhammen kõymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri): 50.000,00 YTL 1 58 FY 100 plakalõ Toyota Rav 4 A/T marka 2004 model hususi otomobil. Gümüş metalik renkli ve hasarsõz, Motor No: I AZ-4598713. 14.000,00 YTL 1 58 NC 752 plakalõ Toyota Corolla 1.6 GLİ marka 1995 model bordo renkli hususi otomobil. Otomatik vites, LPG'li ve hasarsõz. Basõn: 61877 Galatasaray evinde aslan Sarõ-Kõrmõzõlõlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u Ali Sami Yen’de iki golle geçerek moral buldu G.Saray: 2 - İstanbul B.: 0 STAT: Ali Sami Yen HAKEMLER: Selçuk Dereli (5), Alper Ulusoy (6), Cemal Bingül (6) GALATASARAY: De Sanctis (6), Sabri (6), Emre Aşõk (5), Servet (6), Hakan Balta (5), Kewell (7) (dk. 68 Aydõn 6), Meira (6), Ayhan (6), Arda (6) (dk 78. M.Topal ), Lincoln (7), Baros (4) (dk 74 Ümit ) İSTANBUL BELEDİYESPOR: Behram (5), Kus (6), Cesario (6), Mahmut (6), Ekrem (5), Serhat (5)(dk. 84 Gökhan), Okan (5) (dk. Adriano 4), Tjikuzu (5), Erman (6), Efe (5) (dk. 59 Uğur 4), Alper Aydõn (5) GOLLER: Dk.39 Kewell, dk 84. Lincoln SARI KARTLAR: Milan Baros, Aydõn (G.Saray); Kus, Mahmut, Bebbe (İBB) NEVZAT DİNDAR Zaman çok şeyi değiştiriyor. 12 yõl önce G.Saray yine Fenerbahçe’den 4 yediği bir maç sonrasõ dolu tribünler tarafõndan karşõlanmõştõ ertesi hafta (İnönü’de oynanan Sarõyer karşõlaşmasõ). Ama bu kez öyle olmadõ. Kupadaki Kayseri maçõndan sonra dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçõnda tribünler boştu ve yõldõzlara böylece mesaj veriliyor. Karşõlaşma tempolu başlõyor. Hemen maçõn başõndaki çekilmeleri Selçuk Dereli ‘es’ geçiyor. Anlaşõlan hakemler, bu sezon G.Saray’a penaltõ vermeme kararõ almõşlar! Serhat’õn Baros’a müdahalesi normal bir hareket olarak yorumlanõyor. Doğal olarak da tepki oluşuyor. Sarõ-Kõrmõzõlõlar, dakikalar ilerledikçe baskõsõnõ arttõrõyor. Servet’in vuruşunda top üst direkten dönüyor. Anlaşõlan şans da yok bu gece. Ama Harry Kewell var. Avustralyalõ kornerden gelen topa iyi yükselerek perdeyi açan isim oluyor. 2. yarõya da hõzlõ başlayan ekip evsahibi. Ama Baros pozisyonlarõ bir bir harcõyor. Bu sõrada Belediye dengeyi kuruyor. Erman’la net bir pozisyondan yararlanamõyorlar. Sarõ - Kõrmõzõlõlar ise yõldõzlarõyla farka gitmeye çalõşõyor. Lincoln klas bir gol atarak takõmõnõ rahatlatõyor. Karşõlaşmayõ Galatasaray 2-0 kazanõyor ve moral buluyor. E L E Ş T İ R İ ARİF KIZILYALIN E L E Ş T İ R İ MAHMUT SERT Belediye Çalõştõ G.Saray Kazandõ Ustalar İşbaşõnda Toplum olarak bir şeyleri öğreniyoruz galiba. Nice saygı duruşları gör- dük; bağıran, çağıran, küfür eden, alkışlayan... Ama dünkü G.Saray - İs- tanbul Büyükşehir Belediye maçı öncesi son Gazi Mustafa Şekip Bir- göl için yapılan saygı duruşu vardı ki tüm Türkiye’ye örnek oldu. 45 sa- niye boyunca çıt çıkmadı. Herkese kocaman bir bravo... Sahaya dönersek; G.Saray için önemli bir maç... Kazanırsa arayı ka- patacak, F.Bahçe ‘psikozundan’ biraz olsun kurtulacak. İstanbul Bele- diye ise 3 büyüklere ‘çetin ceviz’ rakip olmak kimliğini korumak niyetin- de. Gerçekten de çalıştılar, koştular, sahalarını kapadılar ama o kadar. İbrahim Akın olmayınca sesleri solukarı çıkmıyor. Hatta futbolları için şu benzetme yapılabilir: Kış günü tretuarlara ekilen kır çiçeği... Onlar da bir işe yaramıyor, iki damla yağmurda çamura karışıyor. Tıpkı İstanbul Belediyenin futbolu gibi... G.Saray dün iyi mi oynadı? Hayır ama sonuca gidecek futbolcuları var- dı. Bir korner atışında Kewell, Liverpool’daki gollerinden birini kaydet- ti; ön direğe gitti, kafayı vurdu. Seviyor bu işleri... Ardından gol kaçırma yarışı başladı ki şaşırırsınız. Birer adımdan topları ya direğe attılar ya sa- ğa ya da sola... Belediye oyunu dengeler gibi olurken Lincoln, sambayla süslü bir gol attı, maçı bitirdi. Kazanmak güzel ama G.Saray o ligin başındaki havasından çok uzak- larda... Skibbe önlem almazsa gelecek haftaki Ankaraspor maçında da deplasman sendromu yaşanır. İki Güney Amerika takımının karşılaşması gibi oldu... Ayağa bol pas- lı, herkesin oyunda, pozisyonda olduğu bir maç. Takımların benzer tak- tik anlayışları, oyunu ortada 30 - 40 metrelik bir alana sıkıştırdı. Bu sıkı- şık alanda pas trafiğini daha etkili uygulayan G.Saray ’dı. İlk yarıda Lin- coln, Arda, Ayhan, Kewell ve Baros dar alanda iyi pas yaptı. Ama İs- tanbul Büyükşehir Belediyespor da iyi alan kapatarak bu paslaşmalar- dan pozisyon oluşmasını engelledi. İkinci yarıda ise G.Saray biraz da- ha vitesi yükseltince çok sayıda pozisyon buldu. İlk yarıdaki basketbolu andıran çok paslı sıkışık oyun Sabri ve Hakan Balta’nın etkili kenar bindirmeleri ile açıldı. Ama gol duran toptan, Ke- well’ın usta işi kafa vuruşuyla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden. Gol noktalarına dek oyun organizasyonları çok iyi. Son paslar ve son vu- ruşlarda yetersizler. Bu, taktik düşüncedeki bir eksiklik değil, oyuncu be- cerisiyle ilgili bir şey. Savunmaları ise hem bireysel hem de takım ola- rak yeterli. Dün gece Tjikuzu’nun çok top kaybetmesi ve kenardan atak- lara destek verirken yaptıkları zamanlama yanlışları onlara maçı kaybettirdi. G.Saray moral olarak toparlanmış izlenimi verdi. Teknik anlamda to- parlanmış gözükmelerinin nedeni iki savunmacının -Balta ve Sabri’nin- oyunun iki yönünü de iyi oynamasıydı. Arda herkesi korkuttuKarşõlaşmanõn ikinci yarõsõnda Arda kalp ritminin yükselmesi sebebiyle hastaneye kaldõrõldõ. Genç oyuncu tribünlerin yüreğini ağzõna getirdi. Arda’nõn kalp ritminde yükselme olduğu öğrenildi.Turkcell Süper Lig’de 11. haftanõn kapanõş maçõnda G.Saray’la İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u karşõ karşõya getiren maça futbolseverler fazla ilgi göstermedi. Kupa sõnavõnda tribünleri boş bõrakan Sarõ - Kõrmõzõlõ taraftarlar dün de derbideki sonuçtan duyduklarõ üzüntüyü ‘maça gitmeyerek’ protesto etti. Kayserispor’la yapõlan kupa mücadelesinde sessiz şekilde takõmõnõ protesto eden yandaşlar dün gece ise destek oldu. Hafta içinde Kayserispor’u 1-0 yenerken futboluyla eleştirelen G.Saray’da teknik direktör Michael Skibbe, kadroda sürpriz bir hamle yaptõ. Alman teknik adam sakatlõğõ geçen ve kupa maçõyla sahalara dönen Mehmet Topal’õ kenarda tutarken, derbideki hatalarõyla tepki toplayan Emre Aşık’a 11 yolunu açtõ. Sakatlõğõ nedeniyle 2 Kasõm’daki G.Antepspor sõnavõndan sonra sadece F.Bahçe derbisinde oyuna sonradan giren Kewell, yeniden ilk 11’deydi. Tak›mlar O G B M A Y P Avj. Trabzonspor 11 8 2 1 18 9 26 +9 Beşiktaş 11 6 4 1 20 9 22 +11 Ankaraspor 11 7 1 3 18 9 22 +9 Sõvasspor 11 6 3 2 18 10 21 +8 Galatasaray 11 6 2 3 25 15 20 +10 Fenerbahçe 11 6 1 4 24 16 19 +8 Kayserispor 11 5 3 3 11 6 18 +5 Bursaspor 11 5 2 4 15 16 17 -1 Gaziantepspor 11 4 3 4 14 16 15 -2 Konyaspor 11 4 2 5 14 18 14 -4 Eskişehirspor 11 3 4 4 14 17 13 -3 İstanbul B. 11 3 3 5 11 16 12 -5 Denizlispor 11 3 2 6 14 20 11 -6 Gençlerbirliği 11 2 4 5 13 18 10 -5 Ankaragücü 11 2 4 5 12 18 10 -6 Antalyaspor 11 2 3 6 14 20 9 -6 Hacettepe 11 2 3 6 7 14 9 -7 Kocaelispor 11 1 2 8 13 28 5 -15 P U A N D U R U M U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog