Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ SAYFA CUMHURİYET 17 KASIM 2008 PAZARTESİ 12 KÜLTÜR CMYB C M Y B T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/3853 Talimat Bir borçtan dolayõ, satõlmasõna karar verilen ve aşağõda tapu kaydõ, imar durumu, kõymeti, satõş gün ve saati, önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen: A-) TAPU KAYDI: İstanbul, Avcõlar, Gümüşpala Mevkii, 1517 parsel, 16 cilt, 1517 sayfada kayõtlõ, 6/100 hisseli tarla vasõflõ taşõnmaz. B-) İMAR DURUMU: 1/1000 ölçekli 28.08.2008 tasdik tarihli imar planõ ve tadiline göre , ön bah- çe: 3.00 m, arka bahçe: 4.00 m, yan bahçe: 3.00 m, bina yüksekliği H= 12,50 m (4 kat) ikiz nizam konut alanõnda kalmaktadõr. C-) HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: İstanbul ili, Avcõlar İlçesi, Gümüşpala Mah., Mesut Sok., 15 kapõ Nolu Erdoğan Apartmanõ bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çekme kattan oluşmaktadõr. Mevcut binanõn ana giriş kapõsõ bodrum katta, zemin katõ normal kat görünümlü; bodrum, zemin ve normal katlarõnda ikişer daire, çekme ka- tõnda bir daire olmak üzere ceman on üç dairelidir. Dairelerin tamamõ meskun halde, hol üzerinde iki oda, salon, mutfak, banyo - WC ile normal katlarõnda balkon, çekme katõnda teras mahallerinden ibaret, bodrum ve zemin katõ 145 m2, normal katlarõ 200,72 m2, çekme katõ takribi 140,50 m2 lidir. Dairelerde õslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke ve marley, duvarlarõ sõvalõ ve boyalõ, pencere doğramalarõ PVC ve õsõcamlõ, mutfak, banyo - WC ma- hallerinde duvarlar fayans kaplõ, elektrik ve sõhhi tesisatlarõ ile doğalgaz tesisatlarõ ikmal edilmiştir. Parsel üzerinde bulunan binanõn dõş cephesi BTB, merdiven sahanlõk ve basamaklarõ mermer kaplama olup taşõnmazõn kapalõ alanlarõ iti- bariyle toplam inşaat alanõ 1.233,30m2'dir. Taşõnmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapõsõ tamamlanmõş, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarõn talep gören konut sahasõnda yer almakta- dõr. Satõşa konu taşõnmaz 4 No lu daireye isabet etmektedir. Taşõnmazõn bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, hisseli oluşu, hisse nispederi, ana artere olan mesafesi, inşaatõnda kullanõlan malzeme ve işçilik kalitesi, bele- diye ve altyapõ hizmetlerinden yararlanma durumu dikkate alõndõğõnda taşõnmazõn takdiri kõymeti; 62.400,00 YTL, Gayrimenkulün geniş evsafõõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. D-) İİK 127 Md. Göre Satõş İlanõ Tebliği; Adresleri tapuda kayõdõ olmayan (mübrez tapu kaydõnda belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. E-) SATIŞ ŞARTLARI: 1- 1. Satõş, 13/01/2009 Salõ günü, saat 14: 00 / 14:10 saaderi arasõnda Küçükçekmece 4. İcra Müdürlüğünde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõ- lar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 23 / 01 / 2009 Cuma günü aynõ yerde ve aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõ- lacaktõr. Bu arttõrmalarda da bu miktar elde edilememişse gayrimenkulü en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki; arttõrma bedelinin malõn tah- min edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklõlarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa sa- tõş talebi düşecektir. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin ve alacağõna mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sõrada bulunan alacaklõlarõn alacağõnõn (muhammen bedelin %20'siyle sõnõrlõ olarak) %20'si oranõn- da pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn "şartsõz, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lâzõmdõr. Yabancõ para kurunda günlük değişimler olmasõ ve 805 sayõlõ kanunun 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak ka- bul edilmez. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahi, (alacağõna tekabül eden satõş bedelinin müşteri sõfatõyla ödemekten imtina suretiyle (alacağõna) mah- suben ihale yapõlmõş olmasõ şartõ hariç) satõş bedeli nakden icra veznesine yatõrõlõr, (md. 134/4) Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alõm harç ve masraflarõ ile KDV (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde %1, tarla bina, hotel ve arsalar- da %18 olarak) müşteriden tahsil edilir, tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafõndan ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalarõ ve ferileri ile tellaliye ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden müşteriye iade edilir. 3 - İhaleye iştirak eden- lerin icra satõş dosyasõ, tapu kaydõ, şartname, ilan ve tebligatlarõ incelemek suretiyle ihaleye katõldõğõnõ kabul ettiği, satõlacak taşõnmazõn tapu kaydõndaki varsa; taşõnmazõn bütünleyici parçalarõnõn (MK. Md.684,862), taşõnmazõn eklenûle- rinin(Mk.md.686,8629, hukuki semerelerinin(MK Md. 879), taşõnmazõn birleştirilmesi durumunun (MK Md. 859), İİK. 128. md. göre taşõnmaz mükellefiyetlerini nazara aldõğõ kabul edilir. 4 - Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satõşta İİK. Md. 140, 151, 268 emredici hükümlerine rağmen sõra cetveli düzenlenmeme ihtimali olduğundan; taşõnmaz üzerinde haciz, ipotek, satõş vaadi vesair haklarõ olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satõş tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 83/c-2,100,142,151 ve 268; 4792 sayõlõ S.S.Kurumu K Md. 21, 1479 sayõlõ Bağ-kur K Yasasõ md.17, 3065 sayõlõ KDV kanunu md.55, Amme Alacağõnõn Tahsili Hakkõndaki Kanun md.21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 maddelerine göre sõra ve alacağõn aslõna yönelik şikayet ve itiraz dava haklarõnõ kullanmalarõ ve icra dosyasõna dava açtõklarõna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. 5 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 6 - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 7 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 8 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006 / 3853 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilân olunur. 04.11.2008 (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir (Basõn: 60480) Kültür Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle Kültür ve Turizm Bakan- lõğõ desteğinde Pi Prodüksiyon ve Kül- türlerarasõ İletişim Disiplinlerarasõ Sanat Derneği’nce, Beyoğlu’nun çokkültürlü ya- põsõndan hareketle kültürlerarasõ iletişimi vurgulama amacõyla düzenlenen 7. Pera Fest açõlõşõnõ bu akşam, Cenova’dan ge- len bir İtalyan topluluk olan “Orchestra Bailam” ile Ghetto’da yapõyor. Festivalin ikinci gününde, Akbank Sa- nat’ta Orhan Alkaya, Arif Damar ve Haydar Ergülen’in konuşmacõ olarak ka- tõlacağõ “Düşüncenin Şairi : İlhan Berk” başlõklõ bir söyleşiyle “Elektro- nik Kumpanya”nõn Galata Perform’da vereceği konser yer alõyor. Çarşamba ise Nazlı Eray’õn “Bana Bir İstanbul Ver” ve Nezih Başgelen “Pera’dan Beyoğlu’na” konulu söyleşileri Arkeo- Pera’da düzenlenecek. Festival izleğinde, perşembe akşamõ Ce- zayir Sokağõ’ndaki Sakmanİs- tanbul’da “Üç Kadın’dan Türkiye’nin Türküleri” konseri ve “Islak Kö- pek”in Galata Per- form’daki konseri var. Cuma, Yapõ Kredi Kül- tür Sanat’ta “Eleştiri’nin İki Ustası : Mehmet H. Doğan ve Fet- hi Naci’ye Saygı” başlõklõ etkinlik, Ta- limhane Tiyatrosu’nda İranlõ beş kadõn sa- natçõnõn, “Maryam Akhondy” toplulu- ğunun konseri yer alõrken; 22 Kasõm ak- şamõ, İtalyan Kültür Merkezi’nde Livio Angelisanti, Paola Romano ve Paola Villa katõlõmõyla “Puccini’nin 150.Yılı” onuruna bir şan resitali dinlenebilecek. Festivalde ilerleyen günlerde katõlõnabi- lecek etkinlikler ise şöyle: Flamur Miço, Turgay Özdemir ve Mirella Muço’nun eğitmenliğin- deki “Barış Müzis- yenleri” adlõ çocuk akordeon orkes- trasõ konseri, İs- railli klarnetçi Smoel Achie- sel’in Talimhane Tiyatrosu’ndaki dinle- tisi, Prof. Özdemir Nutku, Zeynep Oral, Prof. Sevda Şener ve Ayşegül Sön- mez’in konuşmacõ olarak katõlacağõ “Kül- türümüzün Belleği Metin And” söyle- şisi, Çõplak Ayaklar Kumpanyasõ’nõn ‘Mehmet Barış’ı Seviyor’ gösterisi, “Babazula“, Cihat Aşkın Ensemble’õn “Neşide-i Zafer”, Katalan caz topluluğu “12Twelve“, Birol Topaloğlu ve Yunan Rembetiko topluluğu “En Chordais“ konserleri. 28 Kasõm’a dek sürecek fes- tivalde Maryam Akhody, Üç Kadõn, Ci- hat Aşkõn Ensemble, Puccini’nin 150. yõl konseri, Smoel Achiesel, Barõş Müzis- yenleri, En Chordais Ensemble konser- lerinin yanõ sõra tüm söyleşiler de ücret- siz. (Bilet bilgileri için : www.piproduc- tion.com.tr/perafest) Konser, dans ve söyleşilerin yer alacağõ festival de bir çok ünlü isim bir araya gelecek ELİF BEREKETLİ B u yõlki TÜYAP Artist Sanat Fuarõ’yla ilgili kulağa gelenler hep kitap fua- rõnõn gölgesinde kaldõğõ yönündey- di. Fakat gidenler gördüler, o bilindik görün- tülerin arasõnda, salonun tam orta ye- rinde adeta bir ‘kurtarılmış bölge’ vardõ. Fuarõn neredeyse yaşayan tek bölgesi olan 500 m2’lik alanõn- da ‘sınırsız’ izlekli 170 yapõtõ sergileyen Koridoor Güncel Sa- nat Programõ, ardõndan fuarda yaptõğõ eylemle de adõndan söz et- tirdi. Her yere kondurduğu böcek yapõştõrmalarõyla eğer sergiyi gör- mediyseniz biraz da size sesle- niyordu aslõnda bu eylem; bö- cekler o görmediğiniz fuarõ sizin yerinize geziyorlardõ. 11 yõldõr İngiltere’de yaşayan Denizhan Özer, 2007’de Türki- yeli sanatçõlarõn evrenselliği sağlayamadõğõ düşüncesinden yola çõkõp Koridoor’u kurarken Doğu-Batõ söylemini seçmeci ya- põsõndan kurtarmayõ amaçlõyormuş. Söy- lenenlere aşinayõz: Türk sanatõnõ yurtdõşõna ta- şõmak, yabancõ sanatçõlarõ getirmek, çağdaş sa- natõ tanõtmak... Hep sözü edilen bir ‘Doğu- Batı’ var; ancak amaç ‘Türk sanatçıyı yurt- dışına götürmek’ ya da ‘yabancıyı buraya getirmek’. Bu işin sõrrõ nedir, ‘Doğu-Batı’ ne- redeyse ‘yerli-yabancı’ konumuna gelmiş di- yoruz, “biz ‘getirme-götürme’ye odaklanı- yoruz, buna Doğu-Batı olarak bakarsak ek- sik kalır” diyor Özer. Peki, güncel sanat böy- le evrensel bir dil haline geldikten sonra hâ- lâ Doğu-Batõ böyle farklõ iki uç mu acaba? Özer’in buna yanõtõysa neredeyse evet: “An- latım biçimlerinde, çalışma yöntemlerinde, ürünlerinde hayli fark var. Doğulu du- yarlılığı, Batılının ‘Batõlõlõğõ’ ön planda.” Şirketleşmiş sanat ortamõnõn dõşõna taştõğõ- nõ söyleyen kurucu Denizhan Özer’in TÜYAP sergisindeki Türkiyeli sanatçõlarõn çoğu Anadolu’dan. Bunun nedeniyse oluşu- mun İstanbul dõşõyla sürekli ilişki içinde olmasõ. Özer, bu şekilde Anadolu sanatõna hizmet ettiğini düşünüyor, ama sanatçõlarõn top- landõğõ yer yine İstanbul. Korido- or kâr amacõ gütmeyen bir oluşum. Bugüne dek aldõklarõ maddi tek- liflere hep olumsuz yanõt ver- mişler. Özer bu konuda dertli; güncel sanatõn kötüye kulla- nõlmaya açõk bir alan oldu- ğunu düşünüyor: Özer’e göre örneğin Ahmet Öğüt Tütün Deposu’ndaki Ana- dolu Kültür’le bağlantõlõ veya Halil Altındere siyasi destek alõyor. “Örneğin bienal de Açık Toplum Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleşiyor” diyo- rum, Özer’in yanõtõ net: “İşte Kürt sanatı de- nilen şey de bu bakış açısıyla ortaya çıktı. Onlar da ‘Paranõn kaynağõ önemsiz; biz sa- natõmõzõ yapõyoruz’ diyebilir evet, ama sa- hip çıkılması gerekenlerin yanı sıra bir si- yasi fark var aramızda.” Şu anda Lefkoşa’da olan Koridoor, Londra, Paris ve Toulo- sue’daki sergilerin ardõndan baharda Gürcis- tan yolcusu olacak. (www.koridoor.com - thedenizhan@yahoo.com) ANKARA Büyük Tiyatro’da, “Fõrtõna” yarõn ve 21, 23, 25, 28, 30 Kasõm’da, cumartesi günleri saat 15.00 ve 20.00’de, pazar günleri saat 15.00’te, diğer günlerde de saat 20.00’de. (0 312 324 22 10) Altındağ Tiyatrosu’nda “Eşik” 22 Kasõm’a dek cumartesi günleri saat 15.00 ve 20.00’de, pazar günleri saat 15.00’te, diğer günlerde de saat 20.00’de, “Kõrmõzõ Başlõklõ Kõz” adlõ çocuk oyunu, 19, 20, 23, 26, 27 ve 30 Kasõm’da saat 11.00’de, “Ayar Hamza” 25-29 Kasõm tarihleri arasõnda, cumartesi günleri saat 15.00 ve 20.00’de, pazar günleri saat 15.00’te, diğer günlerde de saat 20.00’de. (0 312 316 59 02) Stüdyo Sahnesi’nde, “Bir Delinin Hatõra Defteri” 18, 21, 25, 28 Kasõm’da, saat 20.00’de. (0 312 397 30 24) İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde, “Kasimir ve Karoline” 20 Kasõm’a dek, cumartesi günleri saat 15.00 ve 20.00’de, pazar günleri saat 15.00’te, diğer günlerde de saat 20.00’de, “Giordano Bruno” 22-29 Kasõm tarihleri arasõnda, cumartesi günleri saat 15.00 ve 20.00’de, pazar günleri saat 15.00’te, diğer günlerde de saat 20.00’de. (0 312 346 03 55) m Oda Tiyatrosu’nda, “Japon Kuklasõ” 18-29 Kasõm tarihleri arasõnda, saat 18.30’da. (0 312 311 11 69) Ankara Sanat Tiyatrosu’nda, “Töre” cumartesi - pazar günleri saat 15.30’da, “Devir Taş Devri” adlõ çocuk oyunu cumartesi - pazar günleri saat 13.00’te. (0 312 417 76 76) Ankamall Alışveriş Merkezi Sanatolia Sahnesi’nde, “Nasreddin Hoca ile Eşeği Sürmeli” adlõ çocuk oyunu 23, 29 Kasõm’da saat 13.00’te, 22, 30 Kasõm’da saat 15.00’te, “Annemi Özledim” adlõ çocuk oyunu 23 Kasõm’da saat 15.00’te, 22 Kasõm’da saat 13.00’te, “Alaaddin’in Sihirli Lambasõ” adlõ çocuk oyunu, 30 Kasõm’da saat 13.00’te, 29 Kasõm’da saat 15.00’te. (0 312 541 16 66) Tiyatro Pembe Kurbağa’da, “Uçan Şemsiye” adlõ çocuk oyunu 22, 29 Kasõm’da saat 11.00 ve 13.00’te, “Masallara Yolculuk/Kõrmõzõ Şapkalõ Kurbağalar” 23, 30 Kasõm’da saat 12.00’de. (0 312 418 14 62) ADANA Adana Devlet Tiyatrosu Aristophanes’in yazdõğõ, Azra Erhat’õn dilimize çevirdiği ve Kemal Kocatürk’ün sahneye uyarladõğõ, ‘Barõş’ adlõ oyunu yarõndan itibaren yeniden sahneleyecek. Oyun, Sabancõ Kültür Merkezi’nde hergün 20.00’de yineleniyor. (0 322 352 33 55) Büyükşehir Belediye Tiyatrosu rejisörlüğünü Ali Hürol’un yaptõğõ, ‘Bit Yeniği’ adlõ iki perdelik oyunu, salõ, çarşamba ve cumartesi günleri 20.00’de ABB Şehir Tiyatrosu’nda sahneliyor. (0 322 455 38 33) ANKARA Zeliha Akçaoğlu - resim - 21 Kasõm’a dek - Atlas Sanat Galerisi’nde. (0 312 468 59 04) Ayten Sarıkaya&Bahtiyar Hıra - ebru - 22 Kasõm’a dek - Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi’nde. (0 312 418 11 29) Haluk Topaloğlu ile Kalbiye Yalaz - fotoğraf - 21 Kasõm’a dek - Kültür Merkezi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi’nde. (0 312 305 12 72) Anadolu Halı Yastıkları - yöresel sergi - 21 Kasõm’a dek - Ankara Vakõf Eserleri Müzesi’nde. (0 312 311 49 25) Karma Sergi - resim - 21 Kasõm’a dek - Ziraat Bankasõ Kültür Merkezi Mithatpaşa Sanat Galerisi’nde. (0 312 417 84 58) Elvan Sungur - resim - 25 Kasõm’a dek - Yağmur Sanat Galerisi’nde. (0 312 442 32 99) Serap Sözen - resim - 26 Kasõm’a dek - Transparan Sanat Galerisi’nde. (0 312 496 33 40) Feyza İlkyaz - resim - 28 Kasõm’a dek - Ziraat Bankasõ Kuğulu Sanat Galerisi’nde. (0 312 466 05 40) Feza Ünsal - resim - 28 Kasõm’a dek - Türkiye Kalkõnma Bankasõ Sanat Galerisi’nde. (0 312 417 53 18) Mustafa Ata - resim - 29 Kasõm’a dek - Helikon Sanat Galerisi’nde. (0 312 441 78 01) Nadide Akdeniz - resim - 29 Kasõm’a dek - Nurol Sanat Galerisi’nde. (0 312 468 86 70) Hüseyin Macar - resim - 29 Kasõm’a dek - Bude Sanat Galerisi’nde. (0 312 418 18 81) Ankara Beyaz Sanat Karması - karma resim - 30 Kasõm’a dek - Ankara Beyaz Sanat’ta. (0 312 439 64 20) Karma Sergi - resim - 30 Kasõm’a dek - Aysel Gözübüyük Sanatevi’nde. (0 312 241 06 95) Hülya Koçulu - resim - 30 Kasõm’a dek - Karaca Sanat Galerisi’nde. (0 312 468 42 02) Eren Eyüboğlu - resim - 30 Kasõm’a dek - IC Sanat Galerisi’nde. (0 312 417 82 64) Karma Sergi - resim - 30 Kasõm’a dek - Emima Sanat Galerisi’nde. (0 312 427 22 04) Emine Öztürk&Mahmut Öztürk - resim - 30 Kasõm’a dek - Emima Sanat Galerisi’nde. (0 312 427 22 04) Karma Sergi - resim - 31 Kasõm’a dek - Krişna Sanat Merkezi’nde. (0 312 418 02 53) Haluk Topaloğlu - resim - 31 Kasõm’a dek - Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi’nde. (0 312 305 12 72) Mustafa Ata - resim - 31 Kasõm’a dek - Helikon Sanat Galerisi’nde. (0 312 441 78 01) Turgut Akan - resim - 3 Aralõk’a dek - Medya Sanat Galerisi’nde. (0 312 428 39 55) Bedri Baykam - resim - 4 Aralõk’a dek - Galeri Artist’te. (0 312 439 21 21) Handan Kıran - resim - 5 Aralõk’a dek - İlhan Sanatevi’nde. (0 312 417 58 07) Yaprak Berkkan - resim - 5 Aralõk’a dek - Valör Resim Galerisi’nde. (0 312 442 00 72) Mine Poyraz Aktaş - seramik, heykel - 7 Aralõk’a dek - Takõantika Sanat Galerisi’nde. (0 312 436 37 88) İZMİR Hülya Ersezgin’in “Duygularõn Dansõ” adlõ resim sergisi 24 Kasõm’a dek Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçicek Eşrefpaşa Kültür Merkezi’nde. (0 232 262 45 90) m Hatice Aydoğan’õn resim sergisi 22 Kasõm’a dek İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi’nde. (482 03 90) Adnan Turani’nin resim sergisi 21 Kasõm’a dek Atölye Akademist Galeri ve Stüdyo’da. (464 50 94) Monad Balkan’ın resim sergisi 19 Kasõm’a dek Konak Belediyesi Güzelyalõ Kültür Merkezi’nde. (244 24 30) m Sabri Yetkin’in “Atatürk Fotoğraflarõ Sergisi” 21 Kasõm’a dek İzmir Türk – Amerikan Derneği’nde. (464 20 95) Pierre Cornuel’in illüstrasyon sergisi 29 Kasõm’a dek Fransõz Kültür Merkezi’nde. (463 69 79) Temür Köran’ın resim sergisi 19 Aralık’a dek Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfõ Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde.(422 65 32) İlke Veral’in “san ki” adlõ resim sergisi 19 Aralõk’a dek Ege Üniversitesi 50. Yõl Köşkü Sanat Galerisi’nde. (342 95 42) m Simge Grubu’nun karma resim sergisi 25 Kasõm’a dek Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi’nde. (422 52 36) Toprak Sanat Galerisi’nin karma resim sergisi 20 Aralık’a dek The Marmara Oteli – Bodrum’da. (0 252 313 81 30) İş Bankası’nın “Bir Kumbara Öyküsü” sergisi 14 Aralõk’a dek İş Bankasõ İzmir Sanat Galerisi’inde. (482 09 09) ADANA Semih Ersu’nun ‘Yõlkõ’ adlõ yağlõboya resim sergisi 29 Kasõm’a dek AÇS Sanat Galerisi’nde. (0 322 363 26 50) Ahmet Yeşil‘in 13. Kare Uluslar arasõ Sanat Festivali kapsamõndaki resim sergisi perşembe günü 75. Yõl Sanat Galerisi’nde başlayacak. (0 322 455 38 33) MERSİN İçel Sanat Kulübü üyelerinin, ‘Sevgi Olsun Sanat’ (SOS) adlõ resim, fotoğraf, şiir ve seramik sergisi, 20 Kasõm’a dek Teoman Ünüsan Galerisi’nde izlenebilecek. (0 324 238 10 88) ADANA Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nõn, 21-22 Kasõm konserlerini Şef Vladimir Lungu yönetecek. Mehmet Yasemin (keman) ve Serdar Mamaç’õn (viyolonsel) solistlik yapacağõ, ÇDSO sanatçõlarõnõn eşlik edeceği konserlerde, G. Verdi’nin ‘I Vespri Siciliani’ uvertürü ile J. Brahms’õn ‘İkili Konçerto Op.102 la minör ve Senfoni no:3 Op.90 Fa Majör’ eserleri seslendirilecek. Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’ndaki konserler cuma 20.00, Cumartesi 11.00’de gerçekleşecek. (0 322 454 50 18) Kültür Servisi - Kadõköy Belediye- si Süreyya Operasõ’nda bu akşam “Ha- yatın İçinden” adlõ bale sahnelenecek. Müziğini Erhan Seçkin’in bestelediği, Nil Berkan’õn librettosunu yazõp ko- reografisini yaptõğõ bale, ailelerinin çõ- karõ için zorla evlendirilen iki gencin öy- küsünü anlatõrken para hõrsõ ve bencil- liğin nasõl her türlü insani değerin önü- ne geçtiğini sergiliyor. Yapõtõn koreo- grafisini yapan Nil Berkan yaklaşõmõ- nõ “Bu tür konular genellikle trajik bir biçimde ele alınırken ben esprili bir üslup kullanmayı seçtim. Çünkü beden diliyle anlatımda temel tek- niklere güldürücü öğeler katmak, bu doğrultuda özgün jest ve tavırlar üretmek, içerikte ve kurguda miza- hi bir yaklaşım benimsemek beni hep heyecanlandırmıştır” diyerek açõklõ- yor. Dekorlarõnõ Behçet Malikler’in, gi- yimlerini Gizem Betil’in, õşõklarõnõ Ahmet Defne’nin, seslendirmesini Za- fer Algöz’ün yaptõğõ “Hayatın İçin- den” önümüzdeki yõl nisan ve mayõs ay- larõnda da izleyiciyle buluşacak. BALEDE İKİ GENCİN ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR Süreyya’da ‘Hayatın İçinden’ ‘Ustalara Saygõ’da Pekuysal ve Köknar Kültür Servisi - Beşiktaş Belediyesi’nce düzenlenen “Ustalara Saygı” etkinlikle- rinin 48’incisi bu akşam 2000 yõlõnda yaşamõnõ yitiren Ergun Köknar ve bu yõl kaybettiği- miz Suna Pekuysal adõna AKM Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde yapõlacak. Fa- ruk Şüyün’ün yönetmenli- ğini ve hazõrlõğõnõ üstlendiği etkinliklikte iki sanatçõnõn ai- le albümlerinden görüntüler ve birlikte oynadõklarõ filmler- den oluşturulmuş kolaj çalõş- masõ gösterimi yer alõyor. Kültür Servisi - Yunanistan’õn say- gõn film festivallerinden Selanik Film Festivali’nin bu yõlki Ulus- lararasõ Yarõşma Seçici Kurulu arasõnda Yeşim Ustaoğlu da yer alõyor. Kanadalõ yazar Michael Ondaatje’nin başkanõğõnda Amerika’dan senarist Diablo Cody, Arjantin’den yapõmcõ Li- sa Stantic, Belçika’dan oyuncu Emile Dequenne, İngiltere’den eleştirmen David Robinson ve Yunanistan’dan besteci Dionisis Savopoulos’tan oluşan kurulun yedi üyesi, on dört filmin katõl- dõğõ Uluslararasõ Yarõşma Bölü- mü’ndeki Altõn ve Gümüş İs- kender ödüllerini belirleyecek. Ustaoğlu’nun son filmi “Pan- dora’nın Kutusu”nun “Güncel Türk Sineması” bölümünde seyirci karşõsõna çõkacağõ festi- val 23 Kasõm’da sona erecek. FESTİVAL23KASIM’DABİTECEK UstaoğluSelanik FilmFestivali seçicikurulunda TÜYAP’taki sergisiyle ilgi çeken ‘Koridoor’la güncel sanat üzerine... Kapõlar sanat için açõlõyor... Pera Fest ‘Bailam’ ile açılıyor Orchestra Bailam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog