Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 17 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK CHP’de ‘Değişimin Pusulası’: Kara Çarşaf mı?! Geçen salı gazetelerde fotoğraflı bir ha- ber yayımlandı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul’da “kara çarşaflı” bir ka- dına törenle altı oklu CHP rozetini taktı. (Bu konudaki fotoğraf ve haberler, geçen salı günü Vatan’da ve Hürriyet’te Ahmet Ha- kan’ın köşesinde yayımlandı.) Kara çarşafa Baykal tarafından parti ro- zetinin takılması işlemi, CHP İstanbul İl Baş- kanı’nın şu sözleriyle tamamlanıyordu: “Üniversitelerde türban özgürlüğü istiyo- rum!” İl Başkanı’nın AİHM ve Anayasa Mah- kemesi kararlarını hiçe sayan ve Parti’nin hiçbir yetkili organında konuşulmayan tür- bancı tutumu, Baykal tarafından kara çar- şafla bayraklaştırılarak onaylanıyordu. Tüzük ve Program değişikliğine git- mekte olan ve yeni Programını “Değişimin Pusulası” adıyla kamuoyuna açıklayan CHP, anlaşılan kara çarşaf ile gerçek bir de- ğişime imza atıyor... Daha doğrusu Deği- şimin Pusulası kara çarşaf oluyor. Baykal, CHP’yi çarşaflı başkalaşma noktasına ta- şıyor. Aslında CHP, 10 Kasım’da kara çarşafa altı ok takma noktasına bir günde gelme- di. Parti, 2003’ten bu yana, adım adım ar- tan bir oranda ve çok açık bir biçimde sağ- cılaşıyor. Yapılan 2003 Tüzük değişikliği ile Bay- kal’ın değişmezliği gerçekleştirildi. Sonra, suçları yalnızca Kurultaylarda Baykal’a oy vermemek olan partililer ihanetle suçlandı, CHP’den uzaklaştırıldı; partililer baskı altı- na alındı; susturuldu. Geçen yasama dö- neminde yapılan yasa ve araştırma öneri- leri işleme konulmadı. Meclis Grubu ve Par- ti Meclisi, MYK gibi yetkili kurullar da iyice işlevsizleştirildi; siyaset yapamaz kılındı. Ka- dın ve gençlik kolları çalıştırılmadı. Politika üreten (!) tek kişi artık yalnızca Baykal’dı. Politikaların yalnızca Baykal kaynaklı olması, tutarsızlık ve çelişkileri de birlikte getirdi. Parti, ülkenin hiçbir sorununa çö- züm üretemez duruma getirildi. Anayasa- dan başlanarak demokratikleşme yönün- de öneriler geliştirilmedi; Avrupa Birliği tam üyeliği ve Kürt sorunu başta olmak üze- re iç ve dış önemli sorunlar karşısında tam bir politikasızlık sürecine girildi. Gelenek- sel oy alınan Alevi kesiminin sorunlarına bi- le sahip çıkılmadı. “Açılımlar”, kara çarşaf açılımına kadar uzandı. Ekonomi ağır bir bunalıma sürükleniyor; CHP bunalımdan çıkış için kapsamlı ve çö- züm üretici hiçbir öneri geliştiremiyor. Par- ti çarşafa dolanıyor; türban taşeronluğuna soyunuyor! CHP, kimlik değiştiriyor; AKP ve giderek Saadet Partisi’ne dönüşüyor. Baykal ve ya- nındakiler, CHP’nin sağcılaştıkça daha çok oy alacağını sanıyor; yanıldıkları, her se- çimde yeniden kanıtlanıyor; ama ısrar edi- liyor; “sağcı adaylar” aranıyor; yetmiyor; sa- ğa doğru koşu, çarşaf bayrak yapılarak hız- lanıyor! Politika üretemeyen CHP, kamuoyunda, hiç olmazsa “Cumhuriyet’in değerlerini savunan parti” kimliğiyle destek buluyordu. Baykal sayesinde bu işlevini de “tümüyle” yitiriyor. Kendi kendini sıfırlıyor. CHP, 2003 sonrasında kimi köşe yaza- rı ve TV yorumcuları tarafından sağcılaş- makla, faşizan bir yapıya sahip olmakla, gi- derek faşistlikle suçlandı. Karşı durmaya ça- lıştık. Bizleri Parti’den uzaklaştıran Baykal sergilediği tutum ve politikalarla, o yorumları yapanları her gün haklı çıkarıyor! Çok önemli bir “medya notu” daha var: Yıllardır Baykal’a “şeriat ve bölünme teh- likesi var” gerekçesiyle destek veren köşe yazarları, “şimdi CHP’yi eleştirmeyelim”, “haksızlık olur” diyenler de, izleyebildiğim kadarıyla, bu konuda susuyor! Susabiliyor! Baykal’ın her yaptığına göz yumulursa, Baş- bakan’ı körü körüne destekleyen medya eleştirilebilir mi? Hâlâ, kara çarşafa Parti ro- zeti takan, en büyük il başkanı destekçisi- nin üniversitelerde türbana taraftar olan Baykal ile “velev ki”ci Başbakan arasında dini siyasete alet etme bakımından bir fark kalmadığının farkına varılmıyor mu? Ya içerdekiler? CHP’nin üst düzey-alt dü- zey yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri, mil- letvekilleri, varsa gençlik ve özellikle de ka- dın kolları, bayan milletvekilleri neredeler? İl, ilçe ve belde örgütleri, düz üyeler, CHP’ye yıllarca salt çağdaşlık yanlısı olduğu gerekçesiyle oy verenler ne yapıyor? Ya ge- çen genel seçimlerden önce yapılan Cum- huriyet mitingleri sonucu aday olup mil- letvekili seçilen bayanlar? Kara çarşaf olayı karşısında onlar da sus pus! Gerçekten çok yazık! Kara çarşafın yakasına altı ok takılması, Cumhuriyetin aydınlığıyla yoğrulmuş değil, tutuculuğun karanlığına saplanmış bir ak- lın ürünüdür. Milyonların yıllarını verdiği CHP, Cumhuriyetin değerlerinin, demo- kratikleşmenin, sosyal demokrasinin CHP’si, bu bataklıktan bir an önce kurtul- malıdır! Gerçek anlamda durgunluk ve küçülmenin asõl bundan sonra başlayacağõnõ belirten Prof. Boratav: ‘Krizindahaiyigünlerindeyiz’Ekonomi Servisi - Küresel krizin na- sõl bir seyir göstereceği ve ne zaman bi- teceğini öngörmenin güç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Korkut Boratav, gerçek anlamda durgunluk ve küçülmenin asõl bundan sonra başlayacağõna işaret etti. ANKA Ekonomi Bülteni’nde yayõm- lanan söyleşisinde, krizin etkisinin henüz tam hissedilmediğini dile getiren Bora- tav, “Dışarının negatif büyüme kon- jonktürü yeni başlıyor. ABD’den son- ra Avrupa da eksi büyüme patikasına girdi. Mevcut finansal sistemde büyük miktarda yabancı sıcak para var. Sı- cak para çıkmaya başladı bile. Bu, dö- viz kurlarını yukarı çekiyor. Dolayı- sıyla dövizin yükselmesinden meyda- na gelecek olumsuz etkiler başlıyor. Özellikle de döviz borcu bulunan özel sektörü etkiliyor” dedi. Etkin politikalarla uzun süreli ve de- rin bir inişin önlenebileceğini ancak büyüme sağlanamayacağõnõ ifade eden Boratav, “Devletin para politikası ve mali politika eliyle talep pompalaması büyümenin motorunu oluşturacak dinamizmi içermiyor. Dolayısıyla, 2009 yılının tümünde ve 2010’a sar- kacak bir süreçte ekonomide iniş ve durgunlaşma olacak. Sonrasıysa bi- linmiyor” diye konuştu. Daralma olduğu için cari işlemlerden gelen döviz talebinin de biraz darala- cağõnõ kaydeden Boratav, “Bu daralınca Türkiye’nin önümüzdeki yıl cari faz- laya bile geçmesi mümkün. Bu dara- lınca mesele dış borcun döndürül- mesidir. Sıcak para çıkışının ta- mamlanmasının ardından da dur- gunluğa gireceğiz. Reel ekonominin krize girmeye başladığı açık. Artan iş- sizlik, düşen üretim, düşen sermaye birikimi ve tüketimde daralma bunun belirtileri” dedi. G-20 AKP’yi zorlayacak Washington’da alõnan kararlarõn, Türkiye’de yerel seçimler öncesi uygulamaya sokulmasõ güç görünüyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Was- hington’da yapõlan G- 20 zirvesinde ortaya çõ- kan önlem kararlarõ, ye- rel seçimler öncesi AKP’yi zorlayacak. Sa- yõştay’õn, “Uygulama- lar saydam değil. Büt- çe kamu mali işlemle- rinin tamamını gös- termiyor” değerlendir- mesi yaptõğõ şeffaflõk ve uyum gibi alanlar- daki önlemler AKP’yi zorlayacak. G-20 li- derlerinin aldõğõ ön- lemler AKP’nin mev- cut politikalarõnõ şöyle zora sokacak: Mali sistemi re- formdan geçirme kara- rõ alõndõ: Bu, AKP’nin çõkardõğõ “Varlık Ba- rışı” dahil kayõtdõşõ ve Körfezden gelen para- larõn çekilmesini zor- laştõracak. Eylem planõnda mali sisteme güveni ye- niden tesis edebilmek amacõyla 31 mart 2009’a kadar öncelikle alõnmasõ gereken ön- lemler sõralandõ: Bu tarihin yerel seçimlerin yapõlacağõ 29 Mart ile kesişmesi nedeniyle, AKP’nin bunu uygula- masõ mümkün olmaya- cak. Bakanlar muhase- be kayõtlarõnõ tam şeffaf ve uyumlu hale getir- meli: Oysa AKP, 2007’de 2.3 milyar YTL’lik alacağõnõ sildi. Riski azaltmak için yöneticilerin maaşlarõ gözden geçirilecek: Unakıtan’õn şirket yö- neticilerinin maaşlarõ- na karõşmasõ olasõ gö- zükmüyor. Kapitalizme son verin çığlıkları ABD, Filipinler ve Endonezya’da yüzlerce insan Washington’da yapılan G-20 zirvesini protesto etti. gösterilerde “Yeter! Neoliberal kapitalizme son verin. Sistemi hemen değiştirin” diyen göstericilier kapitalizme duydukları öfkeyi dile getirdiler. IAA: Ekonomi soğumasın Ekonomi Servisi - Uluslararasõ Rek- lamcõlõk Derneği (IAA) Başkanõ Meh- met Ali Yalçındağ, reklam yatõrõmla- rõnõn 6 yõldan bu yana ilk kez bu yõl bü- yümediğini belirterek,yüzde 3-5 küçük bir daralma ihtimalinden bahsetmenin mümkün olabileceğini açõkladõ. Yalçõndağ, ekonominin soğumasõ- nõn herkes için çok yüksek bir maliyet yarattõğõnõn göz önüne alõnmadõğõna dikkat çekerek “Ekonominin soğu- masının maliyeti çok yüksek. Bu yüksek maliyetin hepimiz için gelir ve refah kaybı anlamına geleceği açıktır” dedi. Yalçõndağ, hükümetin birincil gör- evinin ekonominin canlõlõğõnõ koru- mak olmasõ gerektiğini de kaydetti. Reel ekonominin krize girmeye başladõğõnõn açõk olduğunu vurgulayan Boratav, “2009’un tümünde ve 2010’a sarkacak bir süreçte ekonomide iniş ve durgunlaşma olacak. Sonrasõ ise bilinmiyor” dedi. T.C. İZMİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/14832 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN; TAPU KAYDI: Taşõnmaz İzmir İli, Konak İlçesi, 4.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nün, 30976 Ada, 5 Parselinde kayõtlõ 149 m2 alan- lõ, Bozyaka Mahallesi, 3113 Sokak, 1/1 Kapõ no'lu mesken vasõflõ taşõnmazdõr. TAŞINMAZ EVSAFI: İzmir İli, Konak İlçesi, Bozyaka Mahallesi, 30976 Ada, 5 Parselinde kayõtlõ 149 m2 alanlõ mesken vasõflõdõr. GAYRİMENKUL GENEL EVSAFI: Konak İlçesi, Bozyaka Mahallesi, 3113 ve 3116 sokaklarõnõn köşesinde 3.5 katlõ betonarme binadõr. Binanõn 3 normal katõnda birer mesken, çatõ katõnda bir çekme kat bulunmaktadõr. Zemin Kat Daire 3 oda Salon, 1. Kat Mes- ken 2 Oda 1 Salon, 2. Kat Mesken ise; 1 oda 1 Salon olarak yapõlmõş olup, her bir dairenin ayrõca holü, banyosu, mutfağõ ve tuvale- ti vardõr. Çekme kat ise 2 oda ve banyo ve terastan ibarettir. Her dört meskende kat kaloriferi vardõr. Duvarlar sõvalõ ve badanalõ, doğ- ramalar ağaç ve yağlõboyalõdõr. Dõş doğramalarõn bazõlarõnda panjur vardõr. Mutfaklarõnda bango ve dolap üniteleri vardõr. Islak ha- cimlerin duvarlarõ fayans kaplõdõr. Banyolarõnda küvet, klozet ve şofben vardõr. Normal dairelerin her birinin alanõ 110 m2’dir. Çek- me katõn alanõ ise 40 m2’dir. DEĞERİ: Taşõnmazõn İzmir'in Konak İlçesi, Bozyaka Mahallesi semtinde, 3113 ve 3116 sokaklarõnõn köşesindedir. Borcun ko- nusu taşõnmazõn halihazõr durumu, konumu, ulaşõm ve taşõma imkanlarõ, merkezi yerlere olan mesafesi dikkate alõndõğõnda. Tama- men sokak cepheli bulunuşu, ulaşõmõ kolay olup, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Yapõnõn inşa tarzõ, kullanõş biçimi na- zara alõndõğõnda yapõnõn yõpranma payõ da düşülerek serbest piyasada oluşan alõm satõm rayiçlerine göre arsa payõ da dahil olmak üze- re TOPLAM 125.000,00 YTL OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satõş Tarih ve Saatleri: 12.01.2009 tarihinde saat: 14.00 - 14.10 2. Satõş Tarih ve Saatleri: 22.01.2009 tarihinde saat: 14.00 - 15.10 saatleri arasõnda İZMİR, 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile taşõnmaz 22.01.2009 günü aynõ ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile muhammen bedelin %40'mõ bulunduğunda iha- le olunur. 1- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanõn te- minat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile yapõlõr. Alõcõya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Res- mi ihale damga resmi, KDV ve tapu harcõnõn 1/2’si, gayrimenkulün tahliye-teslim masraflarõ alõcõya, tellaliye harcõ ile tapu harcõnõn 1/2’si ve taşõnmazõn ayninden doğan vergiler satõş bedelinden ödenir. 2- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala- rõnõ, dayanağõ belgeler ile birlikte 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 3- Satõş bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmez ise İİK’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõn- daki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksõzõn kendilerinden tahsil edilecektir. 4- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ önceden verildiği takdirde isteyen alõcõ- ya bir örneği gönderilecektir. 5- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin takibe ilişkin 2008/14832 E.dosya numarasõyla memurluğumuza başvurmalarõ, yine tapu sicilinde taraf olup tebliğ edilemeyen ilgililere iş- bu ilanõn İİK’nun 127. maddesi uyarõnca tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 07.11.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahilir. (Basõn: 60444) T.C. MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/356 Tal. Mersin 2. İcra Müdürlüğü’nün 2007/356 al. sayõlõ dosyasõndan satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Tapu durumu: Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlar Mersin İli, Mersin (Merkez) ilçesi. Mezitli Köyü, Mezitli Tapu Sicil Müdürlüğü 963 ada, 2 parselde kayõtlõ, top- lam 526 m2. Yüzölçümlü, 17 ve 21 nolu B.B. Büro vasõflõ taşõnmazlardõr. Açõk arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. İmar durumu: T.C. Mezitli Belediye Başkanlõğõ'ndan gelen; 02.02.2007 tarih ve 327 sayõlõ yazõda Mezitli 963 ada 2 No’lu parsel. İmar Planõnda Konut alanõ olarak ayrõlmõştõr denilmektedir. Yazõ ekinde bulunan imar planõ fotokopisinde h= 12.50 mt. Ticari alan olarak işaretlendiği görülmektedir. 1-Satõlacak 17 No’lu bağõmsõz bölüm No’lu taşõnmazõn özellikleri: Açõk arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. Mezitli belediyesi, Viranşehir Mahallesi sõnõrlarõ için- de G.M.K bulvarõ üzerindeki Mezitli Belediye binasõnõn batõsõnda Ziraat Bankasõ’nõn güneyinde G.M.K. Bulvarõ’na cepheli 526 m2. yüzölçümlü, parsel ve parsel üze- rinden 3. Sõnõf A Grubu yapõ sõnõfõnda. B Arme karkas türde zemin kat dahil 4 katlõ inşa edilmiş. Dayõ Mustafa Ulaş İş Hanõnõn 2. katõ, kuzey güney cepheli bila kapõ No’lu kat merdiveninin batõsõnda kalan bağõmsõz bölümlerdeki taşõnmazdõr. Ana taşõnmazõn civarõ zemin kat dükkân, üst katlarõ konut veya işyeri olarak kullanõlan yapõlardan müteşekkildir. Toplu taşõm araçlarõ ile G.M.K. BULVARI üzerin- de ulaşõmõ mümkün olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. 17 No’lu bağõmsõz bölüm 100/2400 arsa paylõ, yaklaşõk brüt 80 m2. büyüklüğünde, 2 oda antre, mut- fak WC’den müteşekkil büronun bulunduğu bina. Düz beton teras çatõlõ. Dõş cephesi düz sõva üzeri akrilik boya. Giriş kapõsõ camsõz ferforje demir doğrama, duvarlarõ kõsmen mermer ve tavanõ plastik badana, zemini mermer kaplama imalatlardan, kat merdiveni ve büro koridorlarõnda duvar ve tavanlar plastik badana zemini ve basa- maklar seramik kaplama, basamaklar demir korkuluk imalatlardan müteşekkildir. Bağõmsõz bölüm büronun iç kapõlarõ ahşap, pencereleri, alüminyum doğrama, zemini seramik kaplamadõr. 17 No’lu büronun toplam değeri 42.000.00-VTL. (Kõrkikibin.YTL’dir) 2-Satõlacak 21 No’lu bağõmsõz bölüm No’lu taşõnmazõn özellikleri: Açõk arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi sõnõrlarõ için- de G.M.K bulvarõ üzerindeki Mezitli Belediye binasõnõn batõsõnda Ziraat Bankasõ’nõn güneyinde G.M.K. Bulvarõ’na cepheli 526 m2. yüzölçümlü, parsel ve parsel üze- rinden 3. Sõnõf A Grubu yapõ sõnõfõnda. B Arme karkas türde zemin kat dahil 4 katlõ inşa edilmiş. Dayõ Mustafa Ulaş İş Han’õnõn 3. katõ, kuzey güney cepheli bila kapõ No’lu kat merdiveninin batõsõnda kalan bağõmsõz bölümlerdeki taşõnmazdõr. Ana taşõnmazõn civarõ zemin kat dükkân, üst katlarõ konut veya işyeri olarak kullanõlan yapõlardan müteşekkildir. Toplum taşõnõ araçlarõ ile G.M. K. Bulvarõ üzerin- de ulaşõmõ mümkün olup. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. 21 No’lu bağõmsõz bölüm 100/2400 arsa paylõ, yaklaşõk Brüt 62 m2. büyüklüğünde, 2 oda antre, mutfak WC, den müteşekkil büronun bulunduğu bina. Düz beton teras çatõlõ. Dõş cephesi düz sõva, üzeri akrilik boya. Giriş kapõsõ camsõz ferforje demir doğrama, du- varlarõ kõsmen mermer ve tavanõ plastik badana, zemini mermer kaplama imalatlardan, kat merdiveni ve büro koridorlarõnda duvar ve tavanlar plastik badana zemini ve basamaklar seramik kaplama, basamaklar demir korkuluk imalatlardan müteşekkildir. Bağõmsõz bölüm büronun iç kapõlarõ ahşap, pencereleri, alüminyum doğrama, ze- mini seramik kaplamadõr. 21 nolu büronun toplam muhammen bedeli 32.000.00-YTL. (Otuzikibin.YTL.dõr) 1-SATIŞ ŞARTLARI: Birinci artõrma: 1. Taşõnmaz 05.01.2009 Günü Saat 9.00-9.10 arasõnda, 2. Taşõnmaz 05.01.2009 Günü Saat 9.20-9.30 arasõnda, Mersin ili, İSTİKLAL Caddesi Özel İdare İş Hanõ 6 Kat, Mersin 2. İcra Müdürlüğü Salonu’nda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõy- metin %60'õ ve satõş isleyenin alacağõna olanõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõ- cõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmazlar 15.01.2009 günü, aynõ yer ve aynõ saatlerde artõrmaya Mersin, İstiklaLl Caddesi Özel İdare İş Hanõ 6 Kat, Mersin 2. İcra Müdürlüğü Salonu’nda çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplammdan fazla ol- masõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, mevzuatõn öngördüğü oranda KDV, Tellaliye, Tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile tahliye leslim masraflarõ alõcõya aittir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğan vergiler öncelikle satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr: Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhaleye katõlõp da sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlarõ ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca, hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak, bõõ fark varsa öncelliklc teminat bedelinde alõnacaktõr. 5-Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameye görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayacaklarõ, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2007/356 Tal. Sayõlõ dosya numarasõyla Mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ve kendilerine tebliğ edilmeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 31.10.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. Basõn: 60707 T.C. BALIKESİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/5480 E. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen, 1-Tapu Kaydõ: Balõkesir merkez 2. Kayabeym Mahallesi ada 3641 parsel 36 de 130 M2 miktarlõ cinsi kârgir evdir. Ma- liki Necmettin Kaya olup hissesi tamdõr. Balõkesir merkez 2. Sakarya Mahallesi Kocapõnar Sk. No: 43 adresindedir. Betonarme tarzda 2 katlõ binadõr. Dõş kapõsõ demir doğramadõr. Alt katõ içi sõvasõz, beton tabanlõdõr. Üst katõ daire amaçlõ kullanõlmaktadõr. Pencereleri PVC doğramadõr. Bina çatõsõ yoktur daire kapõsõ çeliktir. Bina mer- divenleri mozaiktir. Daire 3 oda, Mutfak, Banyo, WC, antreden oluşmaktadõr. Oda tabanlarõ laminant parke, duvarlar plastik badanalõ tavanlar kartonpiyerlidir. Mut- fak dolaplarõ MDF, tezgâhõ mermerittir. Banyo duvarlarõ dekorlu fayans, tabanlarõ seramik olu, lavabo, klozet ve duş teknesi mevcuttur. Kalorifer tesisatõ çekilmiş olup faal değildir. Takribi taban kullanõm alanõ: 77,20 m2 olup iki katõn alanõ: 154,40 m2 dir. Muammen Değeri: 82.000,00 YTL. Satõş Şartlarõ: 1 - Satõş 19.01.2009 Pazar- tesi günü 09.30-09.40 saatleri arasõnda Balõkesir 3.İcra Müdürlüğü'nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõ, Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve âatõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 29.01.2009 Perşembe aynõ saate ve yerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da malõn tahmin edilen kõymetinin %40 õnõ bulmasõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- cağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2 - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere sure verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, dam- ga vergisi,tapu harç ve giderleri alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki hakla- rõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir; aksi taktirde haklarõnõ tapu sicil ile sabit olmadõk- ça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli nemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedi- lir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tari- hinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edi- lemeyen alakadarlara İİK.127. Md göre tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. (*) İlgililer tabrine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 60628 BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLAN ESAS NO: 2007/62 Esas KARAR NO: 2008/608 Davacõ Abdullah Ürün vekili tarafõndan davalõ Yuliya Ürün (zaryemba) aleyhine açõlan evliliğin iptali davasõda verilen karar gereğince; Davalõ YULİYA ÜRÜN (ZAR- YEMBA) (TC No:42961443564)'a bildirilen Delikkaya köyü Çatalca/ İSTANBUL adresine çõkarõlan davetiyenin bila ikmal iade edilmiş yaptõrõlan zabõta tahkikatõn- da da tebligata yarar açõk adresinin tespit edilemediğinden mahkememize ait 07/10/2005 tarih 2007/62 Esas, 2008/608 Karar sayõlõ kararõn Türkiye genelinde yayõmla- nan trajõ yüksek gazetelerin birinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Şõrnak ili, Uludere ilçesi, Gündoğdu Mah. Köyü/mah. Cilt no: 2, hane no: 150, BSN: 42'de nüfu- sa kayõtlõ, Hüseyin ile Miran'dan olma, 25/12/1976 Uludere doğumlu, 39497184498 kimlik numaralõ ABDULLAH ÜRÜN ile aynõ hanede BSN:85'de nüfusa kayõtlõ, kõzlõk soyadõ: Zaryemba olan, Dmitriy ile Valentina'dan olma, 15/07/1979 Odessa doğumlu, 42991443564 kimlik numaralõ YULİYA ÜRÜN (ZARYEMBA)'nõn EV- LİLİKLERİNİN İPTALİNE karar verilmiş olup işbu ilamõn yayõmlandõğõ tarihten itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayõlacağõ tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği husus davalõya ilanen tebliğ olunur. 30/10/2008 Basõn: 62058
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog