Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30357 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 KASIM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan’ın ABD Seferi... Başbakan Erdoğan’ın ABD seferi ekonomide ve dış politikadaki bilinmezlerin üzerine bir düğüm attı. Türkiye’de IMF için “ümüğümüzü sıktırmayız, ko- şullarımızı koyarız” diyen Erdoğan, ABD’de daha fark- lıydı... IMF Başkanı Strauss-Kahn ile görüştü, şu açık- lamayı yaptı: “IMF ile çözüme en çok yaklaştığımız noktadayız.” Arkası Sa. 14. Sü. 8’de C Anayasa Kavgası.. Osmanlı İmparatorlu- ğu 600 yıllık bir tarihi vur- gular, devlet zamaneye gö- re kurulmuştu, doğal ola- rak dinciydi, fetihçiydi; son dönemlerde kendi için- de büyük tartışmalara sahne oldu, 1912’den 1922’ye dek 10 yıl süren savaşlardan sonra yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktı. Ancak biliniyor ki bu- günkü dünyada Osmanlı var olamazdı, çağın dışına düşmüştü, tükenmişti. Türkiye Cumhuriyeti, 10 yıl süren yıpratıcı harp- lerin son döneminde, ola- ğanüstü bir çabayla, Mil- li Kurtuluş Savaşı vererek kurulmuştur. Hiç unutulmaması ge- reken bir nokta var. Eğer Batı’nın, daha doğ- ru deyişle emperyalistlerin iradesi üstün gelseydi bu- günkü Türkiye Cumhuri- yeti kurulamaz ve var ola- mazdı. Bugün anayasamızın ‘değiştirilemez’ diye nite- lenen ilk maddelerinde iş- te bu varoluş tarihimizin gerçekleri vurgulanıyor. Anayasamızın ilk dört maddesinde yazılı cum- huriyetçilik, laiklik, bö- lünmezlik ilkelerine karşı kim çıkabilir? Bayrak, res- mi dil, ulusal marş, baş- kentin Ankara olması ko- nularında değişiklik söz konusu olabilir mi? Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti güven- cesi altında yaşamak iste- meyen var mıdır? Peki, bu maddelerin de- ğişmezliği üzerine koparı- lan kıyametin anlamı ne- dir? İster istemez aklı başın- da bir kişinin aklına şu olasılık geliyor: 21’inci yüzyıla girerken Türkiye’deki dinci-İslam- cı siyasal akımla “stratejik müttefikimiz Amerika” ara- sında yeni bir yaklaşım gerçekleşti. Bugünkü iktidar bu yak- laşımın ürünü sayıldığına ve “Ilõmlõ İslam Devleti Mo- deli”nin çok lafı edildiğine göre değiştirilemez ana- yasa maddesi için Mec- lis’te şöyle bir öneri yapı- lamaz mı: “Türkiye Cumhuriyeti şe- riata dayalõ bir İslam devle- tidir.” Değiştirilemez, değişti- rilmesi teklif dahi edilemez maddelerin değiştirilebi- lir olmasını isteyen ve bu yolda büyük bir tartışma açarak kıyameti koparan- ların muradı bu mudur? Yoksa ‘bölünmezlik’ ya da ‘resmi dil’ vb. konular- da dertlerimiz mi vardır? AKP iktidarının üstü- ne, giderilemeyen bir şai- be yapışmış bulunmakta- dır. İşin başından beri, bu- gün Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran partiyi yönetenlerin “takõyyeci” olduğu iddiası gündemde- dir. Şimdi anayasanın de- ğiştirilemez maddeleri üs- tüne koparılan kıyamet, şüpheyi yoğunlaştırmak- tadır. Anayasayı değiştirmek elbette ulus çoğunluğunun değer yargılarında destek bulabilecek bir girişimdir. Ama bu işe “değiştirile- mez maddeler” üzerinden başlamak mı gerekiyor? Şeffaflõk ve sorgulamayõ arttõrmayõ öngören kararlarõn yerel seçim öncesinde uygulanmasõ çok güç G-20 AKP’yi zorluyor PROF. KORKUT BORATAV: Reel ekonominin krize gir- meye başladõğõnõn açõk oldu- ğunu vurgulayan Prof. Bora- tav, “2009’un tümünde ve 2010’a sarkacak bir süreçte ekonomide iniş ve durgun- laşma olacak. Sonrasõ bilin- miyor” dedi. 11. Sayfada M. ALİ YALÇINDAĞ: Yatõrõmlar küçüldü Toplam reklam yatõrõmlarõ- nõn 6 yõldan bu yana ilk kez büyümediğini belirten Ulus- lararasõ Reklamcõlõk Derne- ği Başkanõ Yalçõndağ, yüz- de 3-5 oranõnda daralma ya- şama ihtimalinin olduğunu açõkladõ. 11. Sayfada Yasalarla uyuşmuyorG-20 zirvesinde alõnan ve kü- resel mali sistemi disipline etmeyi amaçlayan kararlar, yerel seçim öncesinde halkõ daha fazla sõkõştõrmaktan ka- çan AKP’yi zora sokacak. Hesap sorulabilirliğin güç- lendirilmesine yönelik önlemler, Varlõk Barõşõ gibi ya- salar çõkaran AKP’nin uygulamalarõyla uyuşmuyor. Sayıştay: Saydam değil Kararlar gereği, Maliye Bakanõ’nõn denetimi arttõrõcõ önlemler üzerinde çalõşmasõ ve öneri paketi hazõrlamasõ da seçim öncesinde müm- kün görünmüyor. Sayõştay’õn“Uygulamalar saydam değil” değerlendirmesi AKP’nin en çok “şeffaflõk ve uyum”da zorlanacağõnõ ortaya koyuyor. 11. Sayfada AKA GÜNDÜZ ÖZDEMİR: İş programõ yok Sanayideki küçülmenin ta- mamõnõn krizden kaynaklan- dõğõnõ belirten Koç Dayanõk- lõ Tüketim Grubu Başkanõ Özdemir, “Parametrelerle il- gili bilgisizlik had safhada. 2009 için iş programõ yapa- mõyoruz” dedi. 10. Sayfada Saldõrõ hazõrlõğõ Olmert, Hamas’ı tehdit etti İsrail’e düzenlenen iki roket saldõ- rõsõ ve ardõndan 4 Filistinli milita- nõn ölümüne yol açan İsrail hava saldõrõsõndan sonra bakanlar kuru- lunda konuşan İsrail Başbakanõ Ehud Olmert, Gazze’den gelen ro- ket saldõrõlarõ karşõsõnda sessiz ka- lamayacaklarõnõ söyledi. Olmert, Gazze’deki Hamas yönetimini he- def alan operasyonlara hazõrlan- dõklarõnõ belirtti. 9. Sayfada PKK ile mücadele Obama’ya Türkiye öğüdü Newsweek dergisinin son sayõsõnda yayõmlanan, ABD başkanlõğõna se- çilen Barack Obama’ya hitaben mek- tup şeklindeki makalede, Türkiye için “En Amerikan karşõtõ ülke” nitele- mesi yapõldõ. Makalede, Obama’dan Iraklõ Kürtlerin terör örgütü PKK ile mücadele etmelerini sağlamasõnõn is- tendiği bildirildi. 4. Sayfada Türkiye Barolar Birliği’nden ‘değiştirilemez maddeler’le ilgili tartõşmalara sert tepki ‘Uzlaşma istemiyorlar’ Anayasa Mahkemesi Başkanõ Kõlõç’õn başlattõğõ tartõşmaya bir tepki de Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) geldi. Yönetim kurulundan yapõ- lan açõklamada “Yeni anayasa yaparken hedefimiz eksiksiz demokra- siyi gerçekleştirmekse tartõşmaya açõlan maddeler eksiksiz demokra- si önünde engel olduğu için mi değiştirilmek isteniyor? Hukuk devle- ti mi, laiklik mi, Cumhuriyet mi eksiksiz demokrasiye engeldir” denildi. TBB, yeni anayasa hazõrlanmasõ için toplumu kucaklayan, kurucu ida- re yerine geçebilecek bir uzlaşma sağlanmasõ gerektiğine işaret etti. Açõk- lamada “Oysa böyle bir iradenin oluşmasõnõn istenmediği, her kesimin işine geldiği gibi demokrasi istediği görülüyor. Anayasa Mahkemesi Başkanõ’nõn başlattõğõ bu son tartõşma da toplumsal uzlaşma arayõşõn- dan uzak olunduğunu gösteriyor” görüşüne yer verildi. 4. Sayfada HANGİSİ DEMOKRASİYE ENGEL? KURUCU İDARE GEREKLİDİR SABAH-ATV SATIŞI AKLA GELDİ AKP-TMSF satış kavgası Arena programõnda kurumlarõ pahalõ sattõklarõ için hü- kümetten eleştiri geldiğini öne süren TMSF Başkanõ Ah- met Ertürk’ün sözleri, Sabah-atv satõşõnõ akõllara getirdi. CHP milletvekili Nesrin Baytok, konuyu Meclis’e ta- şõyarak Ertürk’ün Hazine’ye daha fazla gelir sağlamak için başvurduğu uygulamalara siyasi iktidarõn destek ver- memesinin gerekçesini sordu. AKP ise Ertürk’ün had- dini aştõğõ yönünde açõklamalar yaptõ. 4. Sayfada KILIÇ, ŞAHİN’İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI CHP MYK üyesi Ali Kõlõç, cezaevinde ve gözaltõnda yaşanan ölümleri anõmsatarak Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin’e yüklendi. Ali Kõlõç, “Cezaevine, karako- la sağ girenlerin cenazeleri çõkõyorsa, Bakan derhal is- tifa etsin” dedi. Deniz Feneri davasõnõ “Yüzyõlõn do- landõrõcõlõk hareketi” olarak nitelendiren Kõlõç, dava- nõn Türkiye uzantõlarõnõn da hõzla ortaya çõkarõldõğõnõ ifade etti. CEMİL CİĞERİM’in haberi 4. Sayfada Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar İstanbul ve Ankara’da protesto edildi. İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda toplanan grup adına açıklama yapan CHP Maltepe Gençlik Kolları Başkanı Olcay Yılmaz, hükümetin ekonomik krizin faturasını yurttaşa ödetmeye çalıştığını vurguladı. Eğitim-Sen 1 No’lu Şube, Türkiye Komünist Partisi ve Tekstil-Sen üyeleri AKP Bahçelievler ilçe örgü- tü binası önünde, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyeleri de Taksim Meydanı’nda gösteri yapa- rak zamlar geri alınana kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Ankara’da ise Mamak’ta Halkevleri üye- si kadınlar, sokağa kurdukları sobada doğalgaz faturalarını yakarak zammı protesto etti. (Fotoğraf: AA) Kürtçe vaaza Diyanet vetosu Kürt sorununun çözümüne yönelik tartõşmalar, bu konuda farklõ önerilerin gündeme gelmesine neden oldu. Bazõ Kürt kökenli yurttaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak cuma vaaz- larõnõn Kürtçe yapõlmasõnõ istedi. Diyanet İşleri Başkanlõğõ’ndan sorumlu Devlet Bakanlõğõ ise anayasada devletin dilinin Türkçe olduğunu, Türkçe dõşõndaki bir dilde vaaz verilemeyeceği- ni bildirerek öneriye karşõ çõktõ. 5. Sayfada G. Saray galip Beşiktaş berabere Turkcell Süper Lig’de 11. haftanõn kapanõş ma- çõnda Galatasaray, Ali Sami Yen’de ağõrladõğõ İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u Kewell ve Lincoln’ün golleriyle 2-0 yendi. Bursaspor- Beşiktaş maçõnda ise iki taraftan da gol sesi çõk- mayõnca maç 0-0 sona erdi. Diğer maçlarda alõ- nan sonuçlar şöyle: Kayserispor-Antalyaspor: 0- 0, Eskişehir-A.Gücü: 1-3, Sõvasspor-Konyas- por:1-0, Hacettepe-G.Antep: 0-0. Spor’da ‘Cezaevleri kontrol dışı’ Kriz derinleşecek Her yerde protesto
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog