Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 16 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com 350 kişiye 141 operasyon İSTANBUL (AA) - İstanbul’da, uyuşturucu tacirlerine yönelik toplam 141 operasyonda, yakalanan 350 kişiyle birlikte 415 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapõlan açõklamaya göre, son 20 günde kentin 24 ilçesi ile Atatürk Havalimanõ’nda toplam 141 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarõn birinde yurtdõşõna tekstil ürünü götüren bir TIR’da narkotik köpeği ile yapõlan aramada, piknik tüpünün içine yerleştirilen 4 kilogram eroin ele geçirildi. Tüm operasyonlarda yakalanan 350 kişi, adli makamlara gönderildi. Genelkurmay’ın bilançosu ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlõğõ’nõn internet sitesinde yer alan “2008 Yõlõnda Uyuşturucu Madde Bulma Olaylarõ”na ilişkin duyuruda, 8-14 Kasõm 2008 tarihleri arasõnda; 263.5 kilogram kubar esrar, 4.4 kilogram toz esrar, 1.9 kilogram kenevir tohumu, 142 adet kök kenevir ele geçirildiği bildirildi. Eroini polise satmak istedi BİLECİK (AA) - Bilecik’te alõcõ gibi davranan polislere 2 kilo 536 gram saf eroini, buluşma yeri bir otelin önünde 65 bin YTL’ye satmaya çalõşõrken suçüstü yakalanõp gözaltõna alõnan şüpheli E.Ç. (44) emniyetteki sorgusunun ardõndan adliyeye sevk edildi. Zanlõ E.Ç, çõkarõldõğõ nöbetçi mahkemece tutuklandõ. E.Ç’nin “PKK terör örgütüne üye olmak ve uyuşturucu kaçakçõlõğõ” suçlarõndan sabõkasõ bulunduğu açõklandõ. Dedektör köpeği Rex buldu TATVAN (AA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, plakasõ henüz belirlenemeyen Y.O. yönetimindeki otomobil, ilçe çõkõşõnda durduruldu. Dedektör köpeği Rex’in de yardõmõyla yapõlan aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 4 kilo 336 gram esrar bulundu. Y.O. ile araçta bulunan Y.A. ve R.Ç’nin gözaltõna alõndõğõ, soruşturmanõn sürdürüldüğü bildirildi. Dündar’a suç duyurusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demokratik Kitle Örgütleri Birliği Platformu Genel Başkanõ ve Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Üyesi Ali Berham Şahbudak, Can Dündar’õn “Mustafa” adlõ belgesel filmi nedeniyle, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet” ve “Atatürk’ün hatõrasõna hakaret” suçlarõndan cezalandõrõlmasõ istemiyle suç duyurusunda bulundu. Şahbudak, Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na sunduğu dilekçesinde, “Mustafa” adlõ belgesel filmin gösteriminin ise durdurulmasõna karar verilmesini istedi. Fatih Kaymakamlõğõ, sõnava türbanlõ öğrenci alan yetkililer hakkõnda soruşturma izni vermedi Göz yumana değil uyarana ceza İstanbul Valiliği, gazetemiz muhabirlerine saldõran polislere soruşturma açmayacak Kol kırma orantılı güç sayıldı İstanbul Haber Servisi - İs- tanbul Valiliği, 1 Mayõs ey- lemlerini izlerken polis saldõrõ- sõna uğrayan gazetemiz muha- birleri Esra Açıkgöz ve Ali Deniz Uslu ile Şişli Adliyesi önünde saldõrõya uğrayan avu- katlarõn olayla ilgili şikâyetle- rinin “işleme konulmaması- na” karar verdi. Kararõn gerek- çesi olarak ise hangi görevlile- rin müdahalede bulunduğunun belirlenememesi ve zor kullan- ma yetkisinin orantõlõlõk ilkesi içerisinde uygulanmasõ göste- rildi. İstanbul Emniyet Müdür- lüğü’nün araştõrma raporuna dayanan ve Vali Muammer Güler’in “olur”unu taşõyan ka- rarda “Direnme ve saldırının nitelik derecesine göre zor kullandıkları ve zor kullan- mayı ‘orantõlõlõk’ ilkesine uy- gun olarak yerine getirdikle- ri anlaşılmıştır... Zor kullan- ma yetkisinin Anayasa Mah- kemesi’nin 1986/27 sayılı ka- rarı kapsamında belirtilen şartlara uygun olarak orantı- lılık ilkesi içerisinde uygulan- dığı anlaşılmıştır” ifadesi kul- lanõldõ. Gazetemiz muhabiri Ali De- niz Uslu gazete bahçesinin içe- risinde saldõrõya uğramõş ve ko- lunun copla kõrõlmasõ nedeniy- le ameliyata alõnmõştõ. Muhabi- rimiz Esra Açõkgöz de gazete bi- nasõnõn önünde uğradõğõ saldõ- rõda cop darbeleriyle yaralan- mõştõ. Her iki saldõrõ da iki ayrõ güvenlik kamerasõyla görüntü- lenmiş ve kayõtlar yetkili mer- cilere iletilmişti. Aynõ gün Şiş- li Adliyesi’nin önünde saldõrõya uğrayan avukatlar ise çeşitli ya- ralarla saldõrõyõ atlatmõş ve gör- dükleri zararõ Şişli Tõp Adli Şube Müdürlüğü’nde tespit et- tirmişlerdi. Muhabirlerimiz ve gazetemiz avukatlarõ karara iti- raz edeceklerini belirttiler. EVRİM KAYA AKP’nin milli eğitimdeki “yandaşla- rını kollayan” uygulamalarõna bir ye- nisi daha eklendi. Fatih Kaymakamlõ- ğõ, 17-18 Mayõs tarihlerinde yapõlan açõk ilköğretim/lise sõnavlarõna türban- lõ öğrenci alan yöneticiler hakkõndaki suç duyurusunda soruşturma açõlmasõ- na izin vermedi. Soruşturma izni iste- nilen okullardan Çapa İlköğretim Oku- lu’nda sõnava çarşafla giren bir kadõnõn fotoğrafõ gazetemizin 18 Mayõs 2008 tarihli sayõsõnda yayõmlanmõştõ. Eği- tim-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanõ Hatun İldemir, kendisine gelen ihbar- lar üzerine Vatan, Fatih Kõz, İstanbul liseleri ile Fõndõkzade, Çapa Atatürk ve Çapa ilköğretim okullarõnda 17-18 Mayõs 2008 tarihlerinde yapõlan açõk ilköğretim/lise sõnavlarõna “kılık kıya- fet mevzuatına aykırı şekilde öğren- cilerin alınarak Danıştay 8. Daire kararının gereğinin yerine getirilme- diği” iddiasõyla Fatih Kaymakamlõ- ğõ’na başvurdu. İldemir, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kırali, Fa- tih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü (es- ki) Erol Aşık ile söz konusu okullarõn yöneticileri Sıddık Badıllı, Duran Al- tay, Yaşar Şişman, Kamil Pınarbaşı, Cemal Akgöz, Adnan Ersan ve Ata- kan Alan hakkõnda soruşma açõlmasõ- nõ istedi. İddialarõ “araştıran” Fatih Kaymakamõ Hasan Karakaş, söz ko- nusu yöneticilerin o günlerde “izinli olduğunun tespit edildiği ve dinleni- len tanıkların iddiaları doğrulama- dığı” gerekçesiyle yöneticiler hakkõn- da soruşturma izni vermedi. İlde- mir’in avukatõ Metin İriz, kararõn ipta- li için Bölge İdare Mahkemesi’ne baş- vurduklarõnõ açõkladõ. İriz, olayõn her- kesin gözünün önünde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Son yaşanan olay, idari ve adli soruşturma sistemleri- nin yandaşlaştığının açık bir kanıtı. Tutanak tutucuların dinlenmediği belli. Yani tuz da kokmuş durumda” dedi. Türbanlõlara göz yumanlara so- ruşturma izni vermeyen Fatih Kayma- kamlõğõ Çapa Atatürk İlköğretim Oku- lu öğretmenlerinden İlkay Özalp ile Okul Aile Birliği Başkanõ Ayşenur Başarırel arasõnda geçen “türban tar- tışması” sonucunda Özalp’e önce uya- rõ, sonra da sürgün cezasõ vermişti. Kaymakamlõk, Özalp’in itiraz dilekçe- sini ise kabul etmemişti. Özalp’õn da- vasõ hâlâ sürüyor. Şehitlerin kemikleri asfalt altında kaldı MEHMET CELEN ÇANAKKALE - Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan’õn 18 Mart törenleri için Çanakkale’yi ziyaretinden önce Gelibolu Milli Parkõ’nda yapõlan yol çalõşma- larõndaki hatalarõ düzeltmek için gerçekleştirilen as- faltlama işleminde şehitlerin kemiklerinin bir bölü- münün iş makinelerinin altõnda kaldõğõ ortaya çõktõ. Yaklaşõk iki ay önce askeri personel ve yakõnlarõ- nõ taşõyan bir otobüs devrilerek 13 kişi yaralanõnca kot farkõnõn kaldõrõlmasõ için Karayollarõ 1. Bölge Mü- dürlüğü, yeni bir proje hazõrlayarak çalõşma başlattõ. Yapõlan yol genişletme çalõşmalarõ sõrasõnda şehit ke- miklerinin iş makinesinin paletleri altõnda ezildiği or- taya çõktõ. Durumu fark eden Britanya Harp ve Me- zarlõklar Müdürlüğü’nde görevli bir yetkili, gelişmeleri Avustralya Çanakkale Konsolosu Peter Rennert’e iletti. Kemiklerin şehit Türk askerlerine ait olduğu- nun belirlenmesi üzerine Konsolos Vali Orhan Kır- lı’yõ arayarak bilgi verdi. Bu sõrada çuvallar dolusu kemik açõkta bõrakõlarak kazõlara devam edildi. Skan- dalõn yerel basõna yansõmasõ üzerine Vali Kõrlõ, “Bu kemikleri Milli Park yetkililerimiz aldı. Türk usulü dini törenle gömecekler” demekle yetindi. Hiçbir yetkili hakkõnda suç duyurusunda bulunul- mazken, skandalõ basõna yansõtan iki kişi gözaltõna alõn- dõ. Evlerinde arama yapõlan bu kişiler, sorgularõnõn ar- dõndan savcõlõkça serbest bõrakõldõ. Bu kez bölgede in- celemeler yapan bir dernek topladõğõ 3 çuval dolusu ke- miği Milli Park yetkililerine bir tutanakla teslim etti. Y E N İ Y O L S U Z L U K B E L G E L E R İ Y O L D A Kılıçdaroğlu: Maskeler inecek, uykular kaçacak İstanbul Haber Servisi - CHP Grup Başkanvekili Kemal Kı- lıçdaroğlu, AKP Milletvekili Ali Bayramoğlu’nun “maske- sini yakında indireceğini”, ay- rõca dosyalarõyla birlikte Adana, Yozgat ve İstanbul’daki AKP yolsuzluklarõnõ açõklayacağõnõ söyledi. CHP Üsküdar İlçe Başkanlõğõ tarafõndan dün düzenlenen “Si- yasal Etik ve Dokunulmazlık” konulu panele katõlan CHP’li Kõlõçdaroğlu, “Bunlar ak değil yiyiciler partisi. Tayyip Erdoğan zaman zaman Müslümanlık ti- careti yapar. Rize’den top oy- namaya gelirken kramponlarını bile ar- kadaşlarının parasıyla alıyor. Şimdi nere- den geliyor bu varlık? Bunlar din iman ti- caretiyle köşeyi döndüler. Sandığa, ‘tüyü bit- memiş yetimin hakkõnõ yiyenlerden hesap so- racağõz’ güdüsüyle gitmeniz lazım” dedi. Kõlõçdaroğlu, AKP Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu’nun “maskesini indireceğini”, Adana, Yozgat ve İstanbul’daki AKP yol- suzluklarõnõ dosyalarõyla birlikte yakõn zaman içinde açõklayacağõnõ belirterek, “Bunları şimdiden söylüyorum ki oralardakilerin uykusu kaç- sın” dedi. Kõlõçdaroğlu, Enerji Bakanõ Hilmi Güler’in 17 Aralõk 2007’de İstanbul WOW Otel’de İsrail Enerji Bakanõ’yla ne görüş- tüğünü, o gün yedikleri yemeğin parasõnõ hangi grubun ödediğini açõklamasõnõ isteyerek, “Bakan dut yemiş bülbül gibi... Konuş- muyor, konuşsa onun da yaka- sına bir belge iliştireceğim” de- di. Kõlõçdaroğlu, Maliye Bakanõ Kemal Unakıtan’õn da Foça’da- ki bir araziden 1 trilyon 244 mil- yar YTL kâr ettiğini belirterek “O da konuşmuyor, konuşsa onun da ya- kasına bir belge iliştireceğim” dedi. Ada- na’dan Moldova’ya giderken düşen uçağõ da anõmsatan Kõlõçdaroğlu, Ulaştõrma Bakanõ Bi- nali Yıldırım’õn “28 Türk işçisinin katili” olduğunu söyledi. Kõlõçdaroğlu, Müslümanlõkta şatafatõn ol- madõğõna ama AKP kadrolarõnõn lüks içinde yaşadõğõna da değinerek “Ben bunların Müslümanlığına inanmıyorum” dedi. Yalova’ya cemevi FARUK KIRTAY YALOVA - Kültür ve Tu- rizm Bakanõ Ertuğrul Günay, Yalova Belediyesi’nce yaptõrõ- lan cemevinin temelini attõ. Atatürk’ün Yalova’da bu- lunan Yürüyen Köşk’ünü zi- yaret eden Bakan Günay, daha sonra Hacõbektaş Veli Yalova Şubesi’ne geçti. Burada semah törenlerini izleyen Günay, ye- meğin ardõndan Yalova Bele- diyesi’nce yaptõrõlan cemevinin temel atma törenine katõldõ. Yalova Valisi Yusuf Erbay, AKP’li Belediye Başkanõ Bar- baros Binicioğlu, AKP Yalo- va Milletvekili İlhan Evcin, Hacõ Bektaş Veli Vakfõ Genel Başkanõ Ercan Geçmez ve Yalova Şubesi Başkanõ Ali Kı- zılırmak tarafõndan karşõlanan Bakan Günay, Alevilerin yõl- larca baskõ altõnda tutulduğu- nun, çeşitli saldõrõlara maruz kaldõğõnõn altõnõ çizdi. Günay, “Aleviler, laik ve çağdaş dev- letin bireyleridir. Bu ülkeye o kadar bağlıdırlar ki, kendi- lerine yapılan tüm saldırıla- ra karşı Türkiye’yi terk et- meyi asla düşünmemişler- dir” diye konuştu. KAYNAŞMAYA ÇAĞRI MEB sanki AKP’nin örgütü MAHMUT LICALI BARIŞ YAMAN ANKARA / KONYA - Konya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, ilköğretim mü- dürlüklerine gönderdiği resmi ya- zõyla kadõn öğretmenleri AKP’nin düzenleyeceği kaynaşma toplan- tõsõna çağõrdõ. AKP Kadõn Kollarõ, 22 Kasõm Cumartesi günü saat 12.00’de Bera Oteli’nde düzenleyeceği et- kinliğe kadõn öğretmenlerin de ka- tõlmasõnõ istedi. Bunun üzerine İl- çe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, öğretmenlerin katõlõmõnõn uygun görüldüğünü belirterek ko- nuyu Selçuklu Kaymakamlõğõ’na iletti. Kaymakam Ali Rıza Çalı- şır’õn da onayõnõn ardõndan ilçe- de bulunan ilköğretim ve ortaöğ- retim okullarõna gönderilen resmi yazõda, kadõn öğretmenlerin AKP’nin düzenleyeceği kaynaş- ma toplantõsõna katõlmasõ istendi. Koca’nõn 13 Kasõm 2008 ve “B.08.4.MEM.4.42.27.05- 040/27760” sayõlõ yazõsõnda İlçe Kadõn Kollarõ Başkanlõğõ’nõn Öğ- retmenler Günü dolayõsõyla 22 Kasõm’da düzenleyeceği toplan- tõya “okullarda görevli kıdemli bayan öğretmenlerin” katõlma- sõnõn istendiği belirtildi. Eğitim-İş Konya Şubesi Baş- kanõ Veli Demir, cumhuriyet ta- rihi boyunca görülmedik bir şe- kilde kadrolaşan AKP iktidarõnõn örneklerine rastlanmayan icraat- lar yapmaya başladõğõnõ kaydetti. HİZBULLAH VAHŞETİ Önce sorgu, sonra domuz bağõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara’daki Hiz- bullah operasyonunda örgütün sorumlusu olarak tutuklanan Mehmet Şerif O.’nun evinde ele geçirilen eğitim CD’sinde 1999’da Davut Oral adlõ bir ki- şinin sorgulanarak domuz bağõ yöntemiyle öldürülmesine iliş- kin görüntüler bulundu. Gö- rüntülerde domuz bağõ yönte- miyle bağlanan Oral’õn başõna, ayağõyla basan bir Hizbullah- çõnõn “boğma teli” kullanarak Oral’õ öldürdüğü görülüyor. Ankara Emniyeti Terörle Mü- cadele Şubesi’nce gerçekleşti- rilen operasyonda ele geçirilen görüntüler dün Milliyet gaze- tesinin internet sitesinde ya- yõmlandõ. Mehmet Şerif O.’nun, örgüt içinde yer alan Hizbul- lahçõlara verdiği eğitimler sõ- rasõnda söz konusu CD’leri de izlettirdiği belirlendi. Kendisini sorgulayanlardan af dileyen Oral, 5.5 dakika süren görüntülere göre daha sonra domuz bağõyla bağlanõyor. Sor- gucu Hizbullahçõlar ifadenin kayõt yapõldõğõ günün ertesinde Oral’õ önce yere yatõrõyor, son- ra gözlerini bezle bağlõyor. Ar- dõndan elleri ve ayaklarõ zincirle bağlanan Oral’õn hiç ses çõ- karmadõğõ görülüyor. Sorgu- culardan birisinin gözü bağ- lanmõş Oral’õ, boynuna geçir- diği boğma telini sõkarak öl- dürdüğü görülüyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun raporuna göre Hrant Dink’i ‘bir dizi ihmal’ öldürmüş. ALPER TURGUT DAVAYI KAZANDI Geçen yõl yaşanan 1 Mayõs olay- larõndadamuhabirimizAlperTur- gut saldõrõya uğramõş ve yaralan- mõştõ. Turgut’un İçişleri Bakanlõ- ğõ aleyhine açmõş olduğu tam yar- gõ davasõnda, İstanbul 9. İdare Mahkemesi, bakanlõğõ “personel seçimi ve yetiştirilmesi konusunda gerekli yükümlülükleri yerine ge- tirmediği gerekçesiyle” tazminat ödemeye mahkûm etmişti. Ç A N A K K A L E Kemal Kılıçdaroğlu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog