Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 16 KASIM 2008 PAZAR 6 HABERLER PAZAR ORHAN BURSALI Milleti Millet Yapan Orhan Karaveli, nihayet noktayı koydu ve “Karaveli araştırmacılığı” tadında, “Ziya Gökalp’i Doğru Tanımak” kitabıyla bizleri buluşturdu. Ka- raveli, “Ziya Gökalp Kürt müydü?” gibi kışkırtı- cı bölümle başlıyor; Gökalp’i fikirleriyle, kişiliğiy- le, düşüncelerinin çevresi üzerindeki büyük etki- siyle ama bütün bunları tarihsel olaylarla iç içe öre- rek ilerliyor. Bu “tarihsel tartışma”ya öncelik vermesi, gün- cellik bakımından da iyi bir seçim! Çünkü içinde yaşadığımız koşullar doludizgin ayrılıkçılığı körüklerken, Ziya Gökalp gibi bir bil- genin tarihin derinliklerinden bugüne seslenme- sine ve birlikteliğin vurgulanmasına sonsuz ge- reksinim var! Çünkü, bir terör örgütünün esir aldığı ve “ayrı- lıkçılığa” yönlendirdiği bugünkü Kürt siyaseti, Türkler ile Kürtleri bir arada yaşatmama hedefi- ni güdüyor... Ayrılıkçılık, dışarıdan bulduğu des- tekle tırmandırılıyor. Şimdi de “Dersim Soykırımı” gibi bir zırvalığın Avrupa’nın merkezinden katkılarla siyaset piya- sasına sürülmesi, Kürt ayrılıkçılığının planlı ve prog- ramlı ilerletilmesinin göstergesi... Bu programın içinde, Türkleri kışkırtarak ülke ça- pında kıyım sahneleri yaratmak olunca, Ziya Gökalp’in Türkler ve Kürtlerin iç içe geçmişlikle- ri konusundaki söyledikleri büyük bir değer taşı- yor: “Kürt ve Türkler bin yıllık bir ortak din, ortak tarih ve ortak coğrafya sonucunda maddi ve man- evi bakımlardan birleşmişlerdir” diyor ve üstelik uç noktada değerlendirmeler yapıyor: “Kürtleri sev- meyen bir Türk varsa Türk değildir” ve “Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.” Karaveli’nin kitabını okuyacaksınız; amaç, kitabı bahane ederek burada Kürt politikasına girmek değil; ama Karaveli’nin çalışmasının önemine baş- ka bir açıdan bakmak. Osmanlı, miliyetçilik çağında çökerken, kendisi bir “millet” değildi. Çöküş sürecinde Anadolu’da bir millet yaratıldı! Bu milleti oluşturacak pek çok unsur şüphesiz ki vardı. Yoktan bir şey var edil- mez! Türkiye “deney tüpü”nde çeşitli malzeme- lerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmadı! Ama, millet oluşturacak “unsurlar” dağınıktı; mil- let bilincinden yoksundu; “kendisi için” yoktu; ko- puk, gelişmemiş-geliştirilmemişti! Padişahlıklıkla birlikte çatı çökmüştü! Sonra, milletin bilinçli unsurları, kolları sıvadı ki- mi çizmeleri giydi, kimi kalemi eline aldı; kimi ya- zı yazdı, kimi şiir... Kimi bilim adamlığı cüppesi- ni giydi; imamı, ağası yurdum, dinim, köyüm de- di... Özetle bu topraklarda yaşayıp da elinden bir şeyler gelen unsurların ayağa kalkması ve işe ko- yulmasıyla bir millet doğdu! Ama bunlar arasında bazıları var ki, muazzam bir çatıyı taşıyan “fil ayaklar” özelliğini taşıdı.. Ata- türk, bütün çatının dayandığı ana fil ayak ise, di- ğer fil ayaklar arasında Namık Kemal, Tevfik Fikret vardı... Ve bilim adamlığına ve sosyolog- luğa soyunan Ziya Gökalp vardı! Şüphesiz ki Ata- türk’ün arkadaşları ve bütün onların etrafında bir- leşen halk vardı! Şunu söyleyelim: Kurtuluş Savaşı, aynı za- manda bir millet olma savının savaşıdır! Atatürk’ün Kuruluş devrimleri, bu millet oluşu bütünleştirecekti. Her şey o kadar kolay değil! Yani ulus olmak da! Uluslaşmak, onu ulus yapacak olan, yüzlerce, binlerce, on binlerce, zamana dayanıklı, irili ufak- lı “başarılı fil ayakları”nın varlığıyla, onların koru- nup gelişmesiyle mümkündür! Ne salt askeriyenin varlığı bir ulusu ulus olarak ayakta tutabilir, ne de siyaset! Hemen her alanda, bu topraklarda yetişen ev- rensel değerlerin ülkeye katkısıyla, onlara daya- narak ulus olunuyor! Yoksa, onları yok ederek, yok sayarak değil! Sahiplenerek, ancak! Ziya Gökalp için İnönü “Büyük Âlim’in kaybı, memleketin uğradığı bir felakettir..” demiş... Bu sı- radan bir söz değil, tarihsel bir bilinç taşıyor! Karaveli, “ulusal devlet” düşüncesi gerçekle- şen Gökalp’i yeniden Türkiye’nin önüne koyarak, ulus belleği tazeliyor! Acaba, Türkiye’nin sağı-solu, geniş coğrafya- sı, böyle bir bellek tazelenmesi ve bellek sahip- lenmesi gereksinimi içinde mi, yoksa dışarıdan gü- dülen yığınlara mı dönüştük! ÖZLEM KIZILTEPE/CEREN ÇIPLAK ÇANKIRI - 4 . Çankõrõ Kültürü Bilgi Şöleni “100. Yıla Doğru Çankırı” konusu ile başladõ. 15 Kasõm’a dek sürecek olan şölen; yerel doku ve gelişmekte olan Çankõrõ turizmini kapsõyor. Kültür, turizm, eğitim, bilim-teknoloji, yeraltõ kaynaklarõ ve çevre bilinci temalõ bilgilendirme top- lantõlarõnõn yapõldõğõ sempozyum Çankõrõ Valiliği, Çankõrõ Belediyesi ve Çankõrõ Karatekin Üniversi- tesi tarafõndan gerçekleştiriliyor. Toplantõlara evsa- hipliği yapan Çankõrõ Valisi Ali Haydar Öner, Be- lediye Başkanõ İrfan Dinç ve Çankõrõ Karatekin Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’õn ya- nõ sõra çok sayõda araştõrmacõ ve akademisyen katõldõ. Açõlõş konuşmasõnda, Cumhuriyetin kuruluşu- nun 100. yõlõna yaklaşõldõğõ önümüzdeki yõllarda Çan- kõrõ’yõ kültür ve turizm kenti yapma yolunda istik- rarlõ çalõşmalar başlattõklarõnõ açõklayan Çankõrõ Valisi Öner, “Türklere anayurtluk eden Anado- lu’dan daha değerli bir yerin bulunmadığı bi- linmeli. Bilgi şölenleri kültürümüzün zenginliği- ni paylaşmak ve yaşatmak için var. Çankırı çok göç veren bir il olmaktan çıkıp turizm, altyapı, eği- tim, sağlık alanındaki gelişmeleri, tarihi dokusu ve üniversitesiyle 2023 yılına büyük bir kıvançla ulaşma yolunda bugün, önemli bir yol haritası çi- ziyor” dedi. 15 Kasõm’a dek sürecek olan Çankõrõ Kültürü Şö- leni, çevre ve kültür gezileri, yerel etkinlikler ve bil- gilendirme toplantõlarõyla devam edecek. Çankırı’da şölen ETKİNLİK15KASIM’AKADARSÜRECEK obursali@cumhuriyet.com.tr Ankara Büyükşehir Belediye Başkanõ yerel seçimlerde rakibi olan Karayalçõn’õ hedef aldõ Gökçek’tenprovokatifaçõklamaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’li Ankara Anakent Belediye Başkanõ Melih Gökçek, isim vermeden CHP’nin An- kara anakent belediye başkan adayõ Murat Karayalçın’a ağõr suçlamalarda bulundu. TES-İş Sendikasõ ile Başkent Doğalgaz Dağõtõm AŞ (BAŞKENTGAZ) arasõnda, yaklaşõk 430 işçiyi kapsayan toplu iş söz- leşmesi, törenle imzalandõ. Törenin ardõndan gazetecilerin sorularõnõ yanõtlayan Gökçek, “DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Anka- ra, İstanbul ve İzmir’de solun çıkaraca- ğı ortak adayı destekleyebileceklerini söyledi. Siz ne dersiniz?” sorusuna şu ya- nõtõ verdi: “PKK yandaşlarıyla bir dönemde iş- birliği yapan adaylara, hâlâ PKK’ye te- rör örgütü demeyen DTP’nin destek ver- mesi son derece anlamlı. Taş yerine otur- muş, tencere kapağını bulmuş. Vatanda- şımız Ankara’da bir tercih yapacak. Ya- rın, PKK ve yandaşlarının desteklediği bi- ri belediye başkanı olduğu zaman, Ankara belediye kadrolarının da o yandaşlarla do- lup dolmayacağını görecek ve ona göre ka- rar verecek. Bu olayın netleşmesi beni çok mutlu etti. Ben hep söylüyorum. ‘Canõm, arkaya ne bakõyorsunuz, ne karõştõrõyorsunuz, dün bir şey yaptõysak...’ filan deniliyordu. Bu ittifakın devam ettiği net olarak gö- rülmüş. İnşallah sağduyulu, vatansever, Atatürkçü, vatanın bölünmez bütünlü- ğüne inanan CHP’liler bu oyuna karşı ta- vırlarını koyacaktır. Buna inanıyorum.” Karayalçın’dan Sezer’e yanıt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- SHP Genel Başkanõ Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye başkan aday- lõğõna ilişkin süreci en kõsa sürede ta- mamlayacaklarõnõ söyledi. SHP Parti Mec- lisi toplantõsõ önceki açõklama yapan Ka- rayalçõn, CHP’ye ne zaman katõlacağõna ilişkin soruyu, “Bu konuda zamanlama çalışması yapıyorum. PM’de seçime gi- rip girmeme ve Sayın Baykal ile yaptı- ğım görüşmenin sonucunu değerlendi- receğiz. Mümkün olan en kısa sürede de kararımızı vereceğiz” dedi. DSP Genel Başkanõ Zeki Sezer’in Ankara’dan aday gösterecekleri yönündeki açõklamasõnõn anõmsatõlmasõ üzerine Karayalçõn, “Uma- rım böyle bir gelişme yaşanmaz. Sayın DSP Genel Başkanı bu konuda umarım toplumsal duyarlılığı dikkate alır ve ona göre karar verirler” yanõtõnõ verdi. ‘ANKARA’DAN BAŞKAN ADAYI ÇIKARMAYIN’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog