Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 16 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Son Gazi... Bu bir sonbahar güneşi... En sessiz ve en yürekli adımlarla yürüsen de için- de derin bir hüzün... Puslu, bitimsiz ve binlerce yıllık güneşi çok özleye- ceksin. Yumulu gözlerinle bakacaksın çevrene. Duygusallık izlerini göreceksin. Yaşama dair bir şeyler yazacaksın. İnceliğinin varoluşunda saklı değişik hallerine ba- karken; hâlâ çözümlerden söz edip mutluluklar arayacaksın! Köleleşmiş bir tutku, bir bulut, bir ırmak ve deniz se- ni alıp götürecek bir sonbahar sabahında. Taşra kasabaları gelecek aklına, pazar yalnızlıkla- rı, arkadaşların! Mavi kurdeleye bağlı mektup desteleri, mor kaplı anı defterin, eski fotoğrafların! 19 Mayıs’lar, 29 Ekim’ler, 23 Nisan’lar... Baharla uyanan bir ağaç gibi olmayacak artık yaşa- mın... Örgülü saçlarını anımsayacaksın, sonra çocukluk fo- toğraflarına bakacaksın bir bir! Cumhuriyet baloları gelecek aklına... Annenin kucağına oturup poz verdiğin fotoğrafçının körüklü makinesini bulabilir miyim diye Çukurcu- ma’ya gideceksin. Kordonboyu’nda atlı askerleri göreceksin düşlerin- de, Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akde- niz’dir, ileri!” komutunu duyacaksın... Ve sen çocuğum, Selimiye Kışlası’nda el sallaya- rak uğurladığın son gazi emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl’ü biliyorum hiç unutmayacaksın! Kurtuluş Savaşı destanını, Mustafa Kemal Atatürk’ü yüreğine kazıdın sen... Anıların içinde kaybolup giden sen, annen, teyzele- rin ve anneannen o uzun yolculuğun öyküsünü, yaşa- mın bir ırmak gibi akışını sana çok küçükken anlattılar. Bir sonbahar güneşi... Bir gölge yükseliyor Üsküdar’dan... Selimiye Kışlası’nda ay yıldızlı bayrağa sarılı bir ta- but... Son gazi orada yatıyor! 12 Mart 1971’de Selimiye Kışlası’nda hapis yatan- lar ise şimdilerde 60’lı yaşlara merdiven dayadılar ço- cuğum. 70’li ve 80’li yaşlarını aşanlar da var, hayatta ol- mayanlar da! Bunlar çok gerilerde kaldı. Ulus devleti savunurdu on- ların hepsi. Tek suçları solcu olmaktı. Cumhuriyetin temel ilkelerini, Aydınlanmayı yani “Türk Devrimi”ni savunurlardı. Bakma sen çocuğum şimdilerde “Ben De- niz’in,Yusuf‘un, Hüseyin’in, Mahir’in arkadaşıyım” diye dolaşan “liboş tayfa”ya... 68’li Hava Harp Okulu öğrencilerinin çıkardıkları “Gök- senin”i sana vereyim oku... Hepsi ama hepsi devrimci ve Atatürkçüydü! Türkiye’nin tam bağımsızlığından yanaydı! Ziverbey’de işkenceden geçtiler, Selimiye Kışla- sı’nda yattılar... Saklanan şarkı notaları gibi bir umudun çalgısını arar- ken, araları çizgili sözcükler aradım dün! Din baronlarının egemen olduğu bir toplum ken- di gerçekleriyle karşı karşıya kaldığında ne yapabilirdi? Yitik kuytu ormanlarda aşkın betimlemesi yapılmıyor, sevda denilen o okyanus ne yüreğimizde ne de bey- nimizde saklanan şarkı notalarına benziyordu! Emeğin gücüne inanmayan bir toplum dışa bağım- lı ekonomik yapılanmadan ötürü uçurumun dibinde oya- lanıyordu. Din temeline dayalı “ümmetçi” bir yapılanma Tür- kiye’yi kuşatıyordu bu yüzden! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda kızlarımız şalvar giyiyor, o görkemli Cumhuriyet baloları yapıl- mıyordu! Bir sonbahar güneşi... Güz kendi yaprağını yiyor ses- sizce... Zamanı ceviz kabuklarından ayıklayıp yürümeyi öğretiyoruz çocuklara... Emeğin en yüce değer olduğunu, laiklik olmadan demokrasinin yaşam biçimi olamayacağını, öz- gürlüklerin genişleyemeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz! Son gazi Mustafa Şekip Birgöl’ü yıldızlarla buluştu- rurken gözyaşlarımızı tutamıyoruz! Nâzım Hikmet’i, Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı, Hasan Hüseyin’i anımsıyoruz o saklı notalardaki Anado- lu’nun güzel sesini dinlerken... “Bu bir türkü / toprak çanaklarda / güneşi içenlerin türküsü! / Bu bir örgü / alev bir saç örgüsü” O toprak çanaklarda içtik güneşi, ayı, yıldızları... Şayak kalpaklı, gülen bıyıklarıyla haykıran, sarışın bir kurda benzeyen adamı hiç unutmayacağız çocuğum! Kocatepe’den Afyon Ovası’na karanlıkta kayan yıl- dızı... Unutmayacağız ince uzun bacaklı adamı, mavi göz- leri çakmak çakmak yanan adamı! Unutmayacağız!.. 16 Kasım Pazar günü (bugün) Ankara Eryaman’da okurlarla buluşup kitaplarımı imzalayacağım. Yer: Ada Müzik - Kitap (Eryaman Optimum Alışveriş Merkezi, Saat: 15.30 -17.30 hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 İP’den birlik çağrısı ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Partisinin Adana İl Örgütü’nde basõn toplantõsõ düzenleyen İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardõmcõsõ Mehmet Bedri Gültekin, AKP’ye karşõ birlik çağrõsõ yaptõ. Gültekin, AKP’ye karşõ yerel seçimlerde ortak aday gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Bütün seçim çevrelerinde tek adayla seçime katõlalõm” dedi. Çetinkaya’dan imza günü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemiz yazarõ Hikmet Çetinkaya, bugün başkentli okurlarõyla bir araya gelecek. Çetinkaya, Eryaman’daki Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Ada Müzik ve Kitap Yayõnlarõ’nda, 15.30 - 17.30 saatleri arasõnda, kitaplarõnõ imzalayacak. (0 312 280 59 22) Ege Bağatur anılacak ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana’nõn eski belediye başkanlarõndan Ege Bağatur, ölümünün 18. yõlõnda anõlacak. Anma töreni Buruk Mezarlõğõ’ndaki gömütü başõnda bugün saat 12.00’de yapõlacak. Ege Bağatur’un eşi Yõldõz Bağatur, “Onu her zaman olduğu gibi bu yõl da özlemle anõyoruz. Sevenlerini yapõlacak anma törenine katõlmaya çağõrõyoruz” dedi. Törende Ecevit gerginliği İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 25. yõldönümü nedeniyle İzmir’de düzenlenen törene katõlan KKTC İzmir Konsolosu Mustafa Evran’õn eski Başbakan Bülent Ecevit’i anmamasõ tartõşma yarattõ. DSP İzmir İl Başkanõ Özdemir Sökmen, Evran’a çõkõşarak, “Bugünleri Bülent Ecevit’e borçlusunuz. Ancak ondan tek bir kelime bile söz etmediniz. Bir ‘Allah rahmet eylesin’ demek zor değil. Sizi protesto ediyorum. Akşam düzenleyeceğiniz resepsiyona da gelmeyeceğim” diyerek alanõ terk etti. Gönül protesto edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kendilerini “Genç Siviller” olarak niteleyen bir grup, mübadele ile ilgili açõklamalarõndan dolayõ Milli Savunma Bakanõ Vecdi Gönül’ü AKP önünde protesto ederek istifaya çağõrdõ. AKP önünde toplanan grup adõna basõn açõklamasõ yapan Fatma Nur Özçetin, Gönül’ü, “Yanlõş anlaşõldõm” açõklamasõnõn ya da bir “pardon”un da kurtaramayacağõnõ ifade ederek Gönül’ün istifa etmesi gerektiğini söyledi. Türk asõllõ politikacõ, Almanya’da parti liderliğine getirilen ilk yabancõ kökenli isim oldu ERFURT (AA) - Avrupa Par- lamentosu üyesi Cem Özdemir, Alman Birlik 90/Yeşiller Parti- si’nin eşbaşkanlõğõ görevine se- çilerek, Federal Almanya Cum- huriyeti tarihindeki ilk yabancõ kö- kenli parti lideri oldu. Özdemir, dün Almanya’nõn Er- furt kentinde düzenlenen parti kurultayõnda delegelerin yüzde 79,2’sinin oyunu alarak parti eş- başkanlõğõna seçildi. 617 delege Özdemir için “evet” oyu kulla- nõrken, 107 delege “hayır” oyu, 46 delege de çekimser oy kullan- dõ. Özdemir, teşekkür konuşma- sõnda partisinin iyi fikirleri top- luma iletme konusunda geçmişte bazõ zorluklar çektiğini ancak bu fikirlere Almanya’da ihtiyaç du- yulduğunu söyledi. Özdemir, nük- leer enerjiden kademeli olarak vazgeçilmesi, vatandaşlõk yasasõ- nõn modernleştirilmesi ve eşcin- sel evliliği konusunda yenilikler yaptõklarõnõ, partisinin sağlanan bu başarõlardan dolayõ gurur duy- masõ gerektiğini söyledi. Partinin diğer eşbaşkanõ olan Claudia Roth da delegelerin yüz- de 82,7’sinin oyunu alarak yeni- den bu göreve seçildi. Yaptõğõ te- şekkür konuşmasõnda henüz ya- pacak çok işleri olduğunu belirten Roth, Almanya’da sosyal adalet açõsõndan eksiklikler bulunduğu- nu dile getirdi. Özdemir, siyasi kariyerine 1981 yõlõnda Birlik 90/Yeşiller Parti- si’ne üye olmasõnõn ardõndan, 1989-1994 yõllarõ arasõnda Baden- Württemberg eyaleti Yeşiller Par- tisi teşkilatõnõn yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1994-2002 yõllarõ arasõnda Alman meclisi üyeliği yapan Özdemir, 1998 yõ- lõndan itibaren partisinin meclis grubu sözcüsü olarak çalõştõ. Özdemir, eşbaşkan seçildi DAVA AÇILDI TRT’nin kõyõmõ yargõda ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - TRT’de üst düzey yöneticiler ve yayõn denetleme kurulu üyelerinin de arala- rõnda bulunduğu on- larca personeli “araş- tırmacı” kadrosuna atayarak “işlevsiz- leştiren” yönetim ku- rulu kararõ ile bu ka- rara ilişkin RTÜK onayõ yargõya taşõndõ. Kurul üyeleri adõna yargõya başvuran Avukat İsmail Sami Çakmak, söz konusu işlemle üyelerin özel hizmet tazminat sta- tüsündeki yerlerinin 5/b’den 13. sõraya ge- rilediğini belirtti. Çakmak, yine araş- tõrmacõ kadrosuna atanan bu personelin maaşlarõnõn düşürül- düğünü ifade etti. RTÜK tarafõndan onaylanan yönetim kurulu kararõyla üst kurulun ve TRT yö- netim kurulunun elindeki yetkilerin bir kõsmõnõn TRT Genel Müdürü’ne devredil- diğini anõmsatan Çakmak, bu duru- mun da TRT Yöne- tim Kurulu’nun var- lõk nedenini tartõş- maya açtõğõnõ vurgu- ladõ. Çakmak, ilgili yasada bu yetkilerini devredebilme yetki- sinin devredenlere verilmediğine ve ge- nel müdüre verilen yetkinin yalnõzca ‘teklif edebilmek’ ile sõnõrlõ olduğuna işaret ederek kararõn bu açõdan da TRT Yasasõ’na aykõrõ ol- duğunu vurguladõ. Almanya’nõn Erfurt kentinde düzenlenen parti kurultayõnda delegelerin yüzde 79,2’sinin oyunu alan Özdemir, partisinin iyi fikirleri topluma iletme konusunda geçmişte bazõ zorluklar çektiğini ancak bu fikirlere Almanya’da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog