Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 16 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Çocuk İstismarının Suç Ortakları 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Çocuk, yaşla ve olgunlaşma ile gelişen ihtiyaç- lara sahip bir bireydir. Çocukla ilgili her işlemde çocuğun yüksek ya- rarı göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuklar herhangi bir ayrımcılığa maruz kal- maksızın eşit olarak doğuştan haklara sahiptirler. Anne-baba sorumluluğu esastır. Devletler anne- babanın bu sorumluluğunu yerine getirmesine des- tek olmalı, anne-babanın sorumluluğu yerine ge- tirmediği durumlarda sorumluluğu devralmalıdır. “Çocuk istismarına son” adıyla başlatılan kam- panyaların, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz- leşmesi’nden özetleyerek aldıkları maddeler bun- lar. Çocuğun da bir insan, bir birey olduğunu ka- yıt altına almakla kalmayıp, devletlere ciddi so- rumluluklar yükleyen bu sözleşmede daha çok madde var. Hepsinin amacı, çocuğun insan gibi yaşama ve büyüme hakkının güvence altına alın- ması. Çocukların kaçırılması, satılması, fuhuşa ko- nu edilmesi, cinsel suiistimale uğratılmasına karşı sözleşme, devletlere sorumluluklar yüklüyor. Bir maddesiyle, “Taraf devlet, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek her türlü sömürüye karşı çocuğu korur” hükmünü getiriyor. Türkiye de bu sözleşmeye taraf devletlerden biri. Ama Türkiye’de çocuk istismarı diz boyu. “Üzmez Olayı” ile birlikte Türkiye’de de çocuk- ların korunması, çocuk haklarına saygı gösterilmesi için ayağa kalkan, sesini yükselten insanların çoğaldığını görmek sevindirici. Bu amaçla başla- tılan bir kampanyanın duyurusunda şu ifadeler dik- kati çekiyor: “Son zamanlarda çocuklara yönelik cinsel tacizler ve tecavüzler daha da artan ve kanımızı donduran gelişmelerle devam ediyor. Maalesef olan bitene birlikte tanıklık ediyoruz. Tanıklık ettikçe suç or- taklığımız çoğalıyor ve bizler artık ne tanık ne de suç ortağı olmak istiyoruz.” Kampanyalarda, çocukların korunması için atıl- ması gereken adımlar, yapılması gereken yasal değişiklikler ve çocuğu istismar edenlerin ceza- landırılmasıyla ilgili istek ve talep var, ama herhalde, en önemlisi, toplum olarak bu ‘tanıklık ve ortaklık’ konumundan çıkma gereğine yapılan vurgu. Çocukları her ne biçimde olursa olsun istismar edenler kadar, bu istismara göz yumanlar, sessiz kalanlar da suçludur. Çocuğun akıttığı her göz- yaşından, içine attığı her acıdan istismarcılar ka- dar onlar da sorumludur. Uluslararası sözleşmeler çocuğun korunması için devletlere görev yüklüyor. Pekiyi, ya devlet bu gör- evini yerine getirmiyorsa? O zaman iş topluma düşüyor. Toplumun sesi sivil toplum örgütlerine düşüyor. Bu konuda devleti de hizaya getirecek olan sivil toplum örgütlerine düşüyor. Sivil toplum örgütlerinin sesi yükseldikçe, çocukları korumak gibi kamusal bir görevi de olduğunu hatırlamak zo- runda kalacak olan medyaya düşüyor. hikmet.bila@ntv.com.tr Ünlüdefileiçingözler3Aralõk’ta Ünlü iç giyim firmasõ Victoria’s Secret defilesi için “dünyanõn güzeli” Miami’de düzenlenen partiye katõldõ. Süpermodeller (soldan) Mi- randa Kerr, Heidi Klum, Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, Marisa Miller, Adriana Lima, Selita Ebanks ve Karolina Kurkova, 54 yõllõk otel Fontainebleau Miami Beach’de yapõlan partide sempatik tavõrlarõyla med- yanõn ilgi odağõ oldular. Gözalõcõ defilesiyle moda dünyasõna damga vuran iç giyim firmasõ, son hazõrlõklarõ tamamladõ. Kostüm provalarõ için kampa giren mankenler artõk 3 Aralõk gecesini bekliyor. (AFP) ÖMER ŞAN RİZE - Çamlõhemşin ve Artvin’in Yusufeli il- çeleri arasõndaki Kaçkar Dağlarõ Milli Parkõ, artõk kõlavuz eşliğinde gezile- bilecek, ziyaretçiler iste- diği alana giremeyecek. Çevre ve Orman Ba- kanlõğõ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü- dürlüğü Uzmanõ Nihan Yenilmez Arpa, Rize İl Çevre ve Orman Müdür- lüğü’nün organizasyonu ve Doğa Koruma ve Mil- li Parklar Genel Müdür- lüğü’nün desteğiyle, 40 kişinin, “Kaçkar Dağla- rı Milli Parkı Alan Kı- lavuzluğu” eğitiminden geçirildiğini söyledi. Türkiye’de 39 milli park bulunduğunu belir- ten Arpa, yeterli çalõşanõn bulunmamasõ nedeniyle bu özel alanlarõn etkili bi- çimde korunamadõğõnõ ifade etti. Milli Park’ta, 11 köy ve 44 yayla yer alõyor. Kaçkar Dağlarõ Milli Parkõ Kılavuzsuz gezi yapılamayacak RİZE (Cumhuriyet) - Doğu Karadeniz’de ku- rulmasõ planlanan hidro- elektrik santrallar (HES) için sürdürülen mücadele, sanal ortama taşõnõyor. HES’lere karşõ bir araya gelen bölge insanlarõ ile sivil toplum örgütleri tem- silcilerinin oluşturduğu “Derelerin Kardeşliği Platformu” bir internet sitesi oluşturdu. Platformun dönem söz- cüsü Mehmet Gürkan, bölgedeki doğa katliamõ- nõ önlemek için hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek HES’in durdu- rulmasõ için bölge idare mahkemesine başvur- duklarõnõ bildirdi. Gürkan, web sayfasõn- da Kazım Koyuncu’nun şarkõlarõ eşliğinde Art- vin, Rize ve Trabzon’un yaylalarõ, dereleri ve tari- hi kültür varlõklarõnõn vi- deo ve resimlerle izlene- bileceğini, hukuksal mü- cadelenin takip edilebile- ceğini anlattõ. HES’lerekarşõ‘site’kuruldu Sanal ortamda dere kardeşliği Beton kırmada çifte dünya rekoru DATÇA (Cumhuriyet) - Datça’da düzenle- nen beton bloklarõ kõrma yarõşmasõnda iki dünya re- koru kõrõldõ. Cumhuriyet Alanõ’ndaki yarõşmada, dünya rekortmeni sporcular Ali Bahçetepe ve Nor- veçli Narve Laerett yarõştõ. Guinness Gözlemcisi Kelly Garet ve binlerce Datçalõnõn izlediği yarõşma- da Laerett, 29 saniyede 700 beton blok kõrarak Bah- çetepe’ye ait 565 beton blok rakamõnõ geçmeyi ba- şardõ ve yeni bir dünya rekoruna adõnõ yazdõrdõ. İHD’den tartışılacak bir sav daha ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - İnsan Hak- larõ Derneği Adana Şube Başkanõ Ethem Açõkalõn, ilköğretim 7. sõnõf öğrencisi Berivan E.’nin, yasadõşõ eyleme katõldõğõ gerekçesiyle Seyhan İlköğretim Okulu’ndan gözaltõna alõnõp eline kelepçe takõldõğõ- nõ öne sürdü. Açõkalõn, bu yaştaki birisine yasal ola- rak kelepçe takõlamayacağõnõ söyledi. ‘Nutuk’un minyatür kitabı Bakû’da Kültür Servisi - Azerbay- can’õn başkenti Bakû’da Türk işadamlarõnõn kurduğu Bakû Sohbet Toplantõlarõ’nõn deste- ğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”u minyatür kitap olarak yayõmlandõ. Bakû Slavyan Üni- versitesi’nden Yasemin Ba- yer’in hazõrladõğõ, 90x70 mm. boyutlarõnda toplam 1741 sayfa ve 3 cilt olan kitap- ta Atatürk’ün fotoğraflarõ da yer alõyor. Kaçakları taşıyan araç devrildi AKHİSAR (AA) - İstanbul’dan İzmir yönü- ne gitmekte olan ve Afgan uyruklu kaçaklarõ taşõ- yan minibüs Akhisar’a 15 kilometre uzaklõktaki Musaca köyü kavşağõnda devrildi. Kazada yarala- nan 11 kişiden Afganistan uyruklu Muhammet Ali öldü. Kaçaklar Yunanistan’a geçmeyi planlõyordu. Aile, Yemen’den haber bekliyor İSKENDERUN (AA) - Yemen açõklarõnda haydutlarõn ele geçirdiği “Karagöl” adlõ geminin kaptanõ Uğur Mümtaz Temeltaş’õn (29), Hatay’õn İskenderun ilçesindeki ailesi endişe içinde. Hindis- tan’a 5 bin ton kimyasal madde yükü götürürken Aden Körfezi’nde kaçõrõlan geminin kaptanõ Temel- taş’õn babasõ Ziya Demirtaş ile annesi Aysel Demir- taş, haber alabilmek için sürekli medyayõ izliyor. (MEHMETE.BERBER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog