Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makale



Katalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 16 KASIM 2008 PAZAR 16 KÜLTÜR SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Bestelenmiş Şiirleriyle Yahya Kemal Konseri kultur@cumhuriyet.com.tr BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO : 2007/275 Esas DAVALILAR: 1 - AYŞE STEINBRENNER- (Bayram ve Gülzade kõzõ, Bayrampaşa- 1971 d.lu ) 2- HANS DIETER STEINBRENNER -(Walther Wilhelm ve Frõda Klara oğlu, Reutlõn- gen/Almanya 1947 d.lu) Bakõrköy C.Başsavcõlõğõ tarafõndan aleyhinize açõlan Evlenmenin But- lanõ davasõnõn yapõlan yargõlamasõnda; Mahkemece mevcut açõk adresiniz tespit edilememiş olup, tebligat yapõlamamõştõr. Adres araştõrmasõndan da bir netice alõnamadõğõndan dava dilekçesi ve du- ruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 30/12/2008 günü saat: 10,00 'da duruşmada bizzat hazõr bulunmanõz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayõlõ yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarõnca yargõlamaya yokluğunuzda devam olunacağõ hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2008 Basõn: 61884 İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/22 Satõş Mahkemece satõşõna karar verilen ve İİK hükümlerine göre satõşõ yapõlacak olan taşõnmazlar; 1- İzmir İli, Buca İlçesi, Buca 1. Bölge Tapu Sicil Md., Tõnaztepe Mahallesi, Ada No: 8145, Parsel No: 1’de kayõtlõ, arsa nitelikli 85.45 m2 yüzölçümlü olup, taşõnmaz Tõnaztepe Mah. 47 Sokak ile 48 So- kak’õn kesim köşe noktasõ Buca/İzmir adresinde bulunmaktadõr. Taşõnmaz üzeri boş arsa olup, taşõnmazõn etrafõnda 4-5 katlõ yapõlar mevcuttur. Yol, su, elektrik ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlan- maktadõr.Taşõnmaza ulaşan yollar asfalt kaplõ, iki tarafõ yola cepheli ve Belediye hizmetlerinden iyi biçimde istifade etmektedir. İmar Durumu: Bitişik nizamda 4 katlõ inşaat yapõmõna müsaadelidir. Mu- hammen Bedeli: 10.700, 00 YTL 2- İzmir İli, Buca İlçesi, Buca 1. Bölge Tapu Sicil Md., Tõnaztepe Mahallesi, Ada No: 8145, Parsel No: 28’de kayõtlõ, arsa nitelikli 91.63 m2 yüzölçümlü olup, taşõnmaz Tõnaztepe Mah. 47 Sokak ile 48 Sokak’õn kesim köşe noktasõ Buca/İzmir adresinde bulunmaktadõr. Taşõnmaz üzeri boş arsa olup, taşõnmazõn etrafõnda 4-5 katlõ yapõlar mevcuttur. Yol, su, elektrik ve ka- nalizasyon hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Taşõnmaza ulaşan yollar asfalt kaplõ, iki tarafõ yola cepheli ve Belediye hizmetlerinden iyi biçimde istifade etmektedir. İmar Durumu: Bitişik nizamda 4 katlõ inşaat yapõmõna müsaadelidir. Muhammen Bedeli: 11.500,00 YTL Satõş Şartlarõ: Taşõnmazlarõn İhalesi İzmir Ahkam-õ Şahsiye Ondördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde yapõlacaktõr. 1 No’lu Ta- şõnmazõn 1. İhalesi: 06.01.2009 günü saat: 14.00 - 14.15 arasõndadõr. 2 No’lu Taşõnmazõn 1. İhalesi: 06.01.2009 günü saat: 14.15 - 14.30 arasõndadõr. Birinci arttõrõmda taşõnmazlar, masraflarõ ile birlikte muhammen bedelin %60’õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise taşõnmazlarõn aynõ yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapõlacaktõr. 1 No’lu Taşõnmazõn 2. İhalesi: 16.01.2009 günü saat: 14.00 - 14.15 ara- sõndadõr. 2 No’lu Taşõnmazõn 2. İhalesi: 16.01.2009 günü saat: 14.15 - 14.30 arasõndadõr. İkinci arttõrõmda taşõnmazlar, masraflarõ ile birlikte muhammen bedelinin %40’õnõn altõnda satõlmayacaktõr. Satõ- şa girenler %20 nakdi teminatlarõnõ Vakõfbank Adliye Şubesi’ne yatõrmak zorundadõr. Bakiye satõş bedelinden başkaca damga resmi, alõm harcõ, KDV alõcõya aittir. Satõşa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar, şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr. İlan olunur. 06.11.2008 Basõn: 61606 “Ölümünün 50. yıldönümünde ‘Bestelen- miş Şiirleriyle Yahya Kemal Konseri Dünden Bugüne’ resim sergimi onurlandırmanızı di- lerim. 16 Ekim 2008 - 30 Ekim 2008, açılış 16 Ekim Perşembe saat 17.30-20.00 Levent Tenis Kulübü Akasyalı Sk. No: 3, 4. Levent- İst. Tel: (0212) 279 27 10.” Güneş Ertinan sergisi konusunda şöyle diyor: “12. kişisel sergimde de giderek yok olan doğamızın zen- ginliğini tablolarıma aktarmaktan huzur bul- duğum kanısındayım. Umut ve hayallerim bit- mediği müddetçe doğa resmi yapmaya de- vam edeceğim.” Güneş Ertinan İstanbul’da doğmuş, İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirmiş. 1986-1990 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi’nde Prof. Nuri Temizsoylu’dan eğitim görmüş. Avrupa’nın birçok ülkesinde incelemelerde bulunmuş: Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Rusya. Özellikle yağlıboya, kuru pastel çalışmalarında tanınmış. Yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarında bulunan eserleri dikkati çekmiş. Kişisel sergileri arasında: Akbank Bahariye Sanat Galerisi (1989). Tur- gut Pura Vakfı Sanat Galerisi (İzmir 1991 Ka- sım), Devlet Demir Yolları Sanat Galerisi (1993 Ekim-Ankara), Bulgaristan Başkonso- losluğu’nda (Lions yararına, İstanbul 1994 Mart), Erenköy İş Bankası Sanat Galerisi (1994 Ekim), Uçurtma Galerisi’nde 1998 Ha- luk Elbe Sanat Galerisi (Bodrum 1996 Mayıs), İstanbul Ortaköy 1997 Uçurtma Galerisi’nde, kasım ayında İstanbul Özden Sanat Galeri- si’nde sergi. Ayrıca karma sergiler arasında: İzmir Coşku Sanat Galerisi, Barometre Sanat Galerisi (Kuşlar ve Atlar)... İstanbul’da “The Marmara Oteli”nde sergi. YAHYA KEMAL ANISINA - Ölümünün 50. yıldönümünde Yahya Kemal’in şiirleri üzerine bestelenmiş eserleri içeren “Yahya Kemal Kon- seri” İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Sa- lonu’nda gerçekleşti. Solistler: Bekir Ünlü Ataer, Emrullah Şengüller (çello), Mahinur Özüstün (kemençe), Baki Kemancı (keman), Safinaz Rizeli (kanun), Yurdal Tokcan (ud), Volkan Yılmaz (ney), Fahrettin Yalkın (ritim), Ferruh Yarkın (ritim). Sergi (Kasım-Aralık 2008) Repertuvarı: Rast Şarkı (Usul Sengin Semai), Şiir: Beste: Münir Nurettin Selçuk (Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış.. Rast Mersiye (Tamburi Ce- mil’in ruhuna).. Mahur Şarkı (Usul Curcuna), Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste: Münir Nurettin Selçuk (Bir Gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden).. Bayati Şarkı (Usul Curcu- na), Şiir: Yahya Kemal Beyatlı; Bayati Şarkı (Usul: Curcuna) Şiir: Yahya Kemal Beyatlı. Beste: Selahattin Pınar; Uşşak Şarkı (Usul Serbest Yürük Semai), Şiir: Y. Kemal Beyat- lı. Beste: Süleyman Erguner; (Uşşak Gazel) Şiir: Yahya Kemal Beyatlı. Beste Münir Nu- rettin Selçuk; Muhayyer Şarkı (Usul Düyek), Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste Münir Nu- rettin Selçuk; Hicaz Şarkı, (Usul Müsem- men) Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste: Lemi Atlı; Hicaz Şarkı (Usul Semai), Şiir: Yahya Ke- mal Beyatlı, Beste: Münir Nurettin Selçuk; Ni- havend Şarkı (Usul Sofyan), Şiir: Yahya Ke- mal Beyatlı, Beste: Münir Nurettin Selçuk); Kürdili hicazkâr Şarkı (Usul Sofyan Yürük Se- mai), Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste Münir Nurettin Selçuk. Kentin kültür-sanat altyapõsõ oluşturuluyor... AKM korunarak yenileniyor... İstanbul2010’ahazõrlanõyorEGEMEN BERKÖZ AKB’nin, Atlas Pasajõ’nõn ikinci katõndaki yerinde önceki akşam yapõlan, az sayõda gaze- tecinin davet edildiği bilgilen- dirme toplantõsõndayõz. Hazõrla- tõlan reklam filmlerinin gösteri- miyle başlayan toplantõda AKB Yürütme Kurulu Başkanõ Nuri Çolakoğlu, Genel Sekreter Eyüp Özgüç ve Kültür Bakanlõğõ İs- tanbul İl Müdürü Ahmet Emre Bilgili’nin anlattõklarõnõ özetle- yerek aktarõyorum: “2010’a hazırlık çalışmaları üç ana çizgide yürütülüyor: Kentsel Uygulamalar, Kültür ve Sanat, Turizm ve Tanıtım. Kentsel Uygulamalar başlı- ğı altındaki çalışmalarla, İs- tanbul’un kültür başkenti ol- masını fırsat olarak değerlen- dirip tarihi yapıları kurtar- mayı ve bir bölümünü kül- tür-sanat merkezleri olarak kente kazandırmayı, böylece kentin kültür-sanat altyapısı- nı oluşturmayı amaçladıkları özellikle vurgulandı. Topkapı Sarayı mutfakları ve kulesi, Süleymaniye, Kule- dibi, Ayasofya ana kubbe ve iç narteks bezemeli yüzeyleri ile AKM yenilemesi, Resim Hey- kel Müzesi, Tophane-i Amire, Büyükçekmece’de Depo-Müze ve Yenikapı’da İstanbul Mü- zesi, bu kapsamdaki çalışma- lardan bazıları. Bu arada, Topkapı Sara- yı’nın rölövelerinin çıkarıldı- ğı, saray alanındaki Zührevi Hastalıklar Hastanesi ve Ba- sımevi’nin taşınması, Darp- hane’nin de Arkeoloji Müze- si’yle birlikte kullanımıyla, buranın tümüyle bir müze bü- tünlüğüne kavuşacağı, Haliç’e Leonardo da Vinci’nin köprü- sünün yapılacağı da verilen bilgiler arasında. Kültür ve sanat başlığı al- tındaki çalışmalarının başlı- caları ise Aarvo Pert’in İstan- bul için yaptığı beste, Fazõl Say’ın bestelemekte olduğu İs- tanbul Senfonisi ve Barış Kon- serleri… Çalışmalar için 2008’de 285 milyon, 2009’da 805 milyon YTL ayrılmış. Bunun yaklaşık yüzde 70’i yenileme ve kültür- sanat altyapısı oluşturmaya kullanılacak.” ‘Yenilenerek korunacak’ “Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) 2009 Eylül ya da ekim ayına yetiştirmek istiyoruz” di- yen 2010 Avrupa Kültür Baş- kenti İstanbul Ajansõ (AKB) Yü- rütme Kurulu Başkanõ Nuri Ço- lakoğlu’na, toplantõnõn sonunda, yapõdaki iki konser salonuyla oda tiyatrosu, sinema, galeri ve Aziz Nesin Sahnesi’nin ne olacağõnõ sordum. O da hepsinin yenilene- rek korunacağõnõ; yalnõzca, en üst katta arkaya bakan bir resto- ran, girişte de bir kafe ile müzik CD’lerinin de satõlacağõ bir kitapçõ düşünüldüğünü söyledi. 9. ANTALYA PİYANO FESTİVALİ SÜRÜYOR Gündemir’insonöğrencisi KEMAL KÜÇÜK Dünyanõn her yanõnda verdiği konser- lerde ayakta alkõşlanan Fazıl Say’õ biliriz de onu yetiştiren, entelektüel sanatçõ ki- şiliğinde en büyük paya sahip öğretmeni Kamuran Gündemir’i (1933-2006) ta- nõmayõz! Oysa Fazõl Say, 2 yõl önce yi- tirdiğimiz bu çok önemli piyano eğitim- cisinin anõsõnõ yaşatmak için her fõrsatõ de- ğerlendiriyor. Sanat yönetmenliğini yap- tõğõ “Antalya Uluslararası Piyano Fes- tivali”nde her yõl Gündemir anõsõna bir genç yetenekler konserine yer veriyor. Say, bu yõl da sevgili öğretmeni Gün- demir’in piyanoya başlattõğõ 12 yaşõnda- ki Mertol Demirelli’ye programda yer vermişti. 3 genç yeteneğin yanõnda çocuk solist olarak sahneye çõkan Mertol, Be- ethoven’in Op.13 Do Minör Patetik So- nat’õnõ seslendirdi. Senfonik zenginliği pi- yanoya taşõyan ve ancak ustalarõn baş ede- bildiği yapõtõ 12 yaşõndaki Demirelli ge- lişkin bir müzikalite ve ileri bir teknik us- talõkla yorumladõ. Hem de küçük par- maklarõ 9’lu akorlara zor yetişmesine karşõn… Gündemir üzerine bir yazõmõn başlõğõ- nõ “Virtüöz Fabrikatörü” koymuştum. Fazõl Say, Muhittin Dürrüoğlu, Emre Elivar gibi uluslararasõ alanda adõnõ du- yuran birçok solistimizi yetiştirmişti çün- kü. Yetiştirdiği piyanistlerin ortak yönle- ri, iyi birer çalgõcõ olmanõn yanõnda, en- telektüel kişilikleri. Çünkü Gündemir eğitiminde, tüm sanat dallarõna, edebiya- ta, felsefeye ve estetiğe de yer veriyordu. 12 yaşõndaki Mertol da Gündemir’in at- tõğõ temel üzerinde yükseliyor. 5 yaşõnda Gündemir’in “özel” öğrencisi olan küçük solist, eğitimini şimdi Oya Ünler ile sür- dürüyor. Bir yandan da beste yapõyor ve iyi bir besteci olabilmek için, iki yõldõr ke- man da çalõyor. Antalya Piyano Festivali’nin Genç Ye- tenekler Konseri’nde sahneye çõkan ve eği- timini Leipzig’de sürdüren Özgün Gül- han (22) ile Antalya doğumlu Can Ala- dağlı (20) da Bach ve Chopin yorumla- rõnda başarõlõydõlar. Fazıl Say, bu yıl da sevgili öğretmeni Kamuran Gündemir’in (arkada) piyanoya başlattığı 12 yaşındaki Mertol Demirelli’ye (önde) programda yer vermişti. HegelKongresisonaeriyor ZEYNEP ALTAY Yapõ Kredi Yayõnlarõ Cogito dergisi ve MonoKL Oluşu- mu’nun Bahçeşehir Üniversi- tesi’nin Beşiktaş Yerleşke- si’nde düzenlediği, 14 Ka- sõm’da başlayan “Uluslarara- sı Hegel Kongresi” bugün so- na eriyor. Kongre, Hegel felsefesi, özellikle de ti- nin görüngübilimi, Alman idealizmi uz- manõ felsefecileri kültürlerarasõ bir plat- formda bir araya getiriyor. Alman filozo- fu Hegel (1770-1831), yaklaşõk iki yüzyõl önce yaşamõş olmasõna karşõn, felsefi, po- litik, sanatsal ve kültürel bağlamdaki etki- leri hâlâ çok güçlü duyumsa- nan evrensel bir düşünür. Özellikle Marksist felsefenin dayandõğõ diyalektik materya- lizm Hegel’i hep gündemde tuttu. Hegel konusunda uz- manlaşmõş, 15’i yurtdõşõndan 17 akademisyenin katõldõğõ kongre, bugün 10.00’da “He- gel’in Amacı ve Önemi” pa- neli ile saat 15.30’da “Hegel’in Görün- gübiliminin Günümüz ve Gelecek Fel- sefesi’ndeki Yeri” ve “Hegel ve Mark- sist Felsefe” başlõklõ iki açõk oturumla noktalanacak. Katõlõmõn ücretsiz olduğu kongre boyunca eşzamanlõ çeviri de yapõ- lõyor. (http://www.ykykultur.com.tr)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog