Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

16 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B MAESTRO PROGRAMINI BİLEN, TECRÜBELİ REKLAM REZERVASYON ELEMANI ARANMAKTADIR. TEL : 0212 625 18 18 0212 625 91 76 – 0212 625 66 37 E-mail : info@cemmedya.com BAKIRKÖY 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/1700 TAL. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adeti,cinsi,evsafõ,kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmazdaki borçluya ait bağõmsõz bölüm müdürlüğümüzce açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYDI: Güngören Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 07/03/2008 tarih ve 3719 Yevmiye numaralõ yazõsõna göre; İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye Mah, Yeni Londra Asfaltõ Üzeri Mevkii, 807 Ada, 467 parselde kayõtlõ, 646.00 m2 miktarlõ, 8/200 arsa paylõ, 3. Kat 11 nolu mesken niteliğindeki bağõmsõz bölümün ta- mamõ borçlu adõna kayõtlõdõr. İMAR DURUMU: Güngören Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/01/2008 tarih ve 2008/265-252-625 yevmiye numaralõ yazõsõyla Üm- raniye 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/7619 E. sayõlõ dosyasõna gönderdiği yazõya göre; 18/02/2005 tasdik tarihli yer 1/1000 ölçekli Güngören revizyon uygulama imar planõna göre KAKS: 1.25, Hmax: 15.50 mt irtifalõ olup, Ticaret+Hizmet+Konut sahasõnda kalmakta olduğu anlaşõlmaktadõr. TAŞINMAZIN ADRESİ: Gayrimenkul Güngören ilçesi, Merter Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Ali Rõza Gürcan Caddesi, Lale Bahçe Sokak, No: 33 K: 3 D: 11 de yer almaktadõr. EVSAFI VE HALİHAZIR DURUMU: Apartman; bodrum kat+zemin Kat+7 normal kattan ibarettir. Apartmanõn ön cephesi tarak mozaik olup boyanmõş va- ziyettedir. Bahçe girişi desenli karomozaik, bina dõş kapõsõ çeliktir. Giriş sahanlõğõ paledyen giriş merdivenleri mermer kaplõdõr. Asansörlü ve bakõmlõ bir apart- mandõr. Merdiven basamaklarõ dökme mozaik, kat sahanlõklarõ karoseramik olup her katta 3 daire mevcuttur. Apartman girişi antre, orta hol ve asansörün önün- de koridordan ibarettir. Apartman köşe başõ olup, E-5 cepheli, yan kõsmõ park, önü alõşveriş merkezi ve benzin istasyonu mevcuttur. Yaklaşõk olarak 40 yõllõk bir apartmandõr. Konumuz olan borçlu Abdullah Mutlu'ya ait 3 kat 11 nolu daireye gelince daire orta bir daire olup dõş kapõsõ çeliktir. 2 yatak odasõ+salon+ mut- fak+banyo+hol+balkondan ibaret 90.00 m2 civarõndadõr. Salon ve bir yatak odasõnõn yer döşemesi marley döşelidir. Duvarlar yağlõ boyadõr. Giriş holü+mut- fak+banyo+balkonun yer döşemeleri karoseramik mutfak ve banyonun duvarlarõ karofayans kaplõdõr. Apartman merkezi sistem kaloriferlidir. Oda kapõlarõ ahşap pencereler PVC ve õsõcamdõr. Elektrik tesisatõ,sõhhi tesisat, kalorifer tesisatõ ve doğalgaz tesisatõ eksiksiz olup,ayrõca belediyenin her türlü hizmetinden yararlan- maktadõr. Elektrik tesisatlarõ, sõhhi tesisatlarõ, kalorifer tesisatlarõ ve doğalgaz tesisatlarõ eksiksiz olup ayrõca belediyelerin her türlü hizmetlerinden yararlanmak- tadõr. GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, iskân ve mesken bölgesinde bulunmasõ Bayõndõrlõk ve İskân Bakanlõğõ raiyici, günün civarda emsal alõm satõm rayiçleri göz önüne alõndõğõnda bilirkişice borçlunun dairesinin tamamõna 160.000.00-YTL (YÜZALTMIŞBİN YTL) kõymet tak- dir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Satõşa konu gayrimenkulün birinci arttõrmasõnõn 05.1.2009 günü saat 14.00-14.15 arasõnda, BAKIRKÖY 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõn mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü ile bağlõ kalmak şartõ ile aynõ taşõnmazlar 15.01.2009 günü saat 14.00-14.15 sa- atleri arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkuller en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõr- mada ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetlerinin %40'õnõ bulmasõ ve sa- tõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olana alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme paylaştõrma masraflarõnõn geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde nakti "YTL, TL"sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu verme- leri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harcõ ve KDV alõcõya aittir. Birikmiş ver- giler, tapu satõm harcõ tellaliye satõş bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõn hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedeli yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine neden olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõn- daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dai- remizce tahsil olunacak bu farka varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1700Talimat sayõlõ dosya num- arasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İc. İf. K. 126) Basõn: 60156 BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007 / 2544 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 2. Bölge, Yakuplu köyünde kâin, ta- punun 302 ada, 8 parsel numarasõnda kayõtlõ, 56000 m2 yüzölçümlü 14 bloklu kârgir apartmanda 9/2400 arsa paylõ, D 25 Blok Zemin Kat 3 No’lu mesken nite- likli taşõnmazõn tamamõ. Taşõnmazõn İmar Durumu: Yakuplu Belediye Başkanlõğõ’nõn 30.07.2007 tarihli, 3052/5344 sayõlõ b yazõsõna göre; Yakuplu 302 ada, 8 par- selde kayõtlõ 56000 m2 yüzölçümlü 14 bloklu kârgir apartmanõn bulunduğu arsanõn 16.02.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planõnda ko- nut alanõ, pasif yeşil alan, dini tesis alanõ ve bir kõsmõnõn da Iva ile gösterilen jeolojik sakõncalõ alan olarak planlandõğõ, D 25 konut alanõnõn emsal: 1.00 blok ni- zam 9 kat ve bir kõsmõnõn ise Iva ile gösterilen jeolojik sakõncalõ alan olarak planlandõğõ belirtilmektedir. Taşõnmazõn Evsafõ: Söz konusu taşõnmaz, Yakuplu Kö- yü, 302 ada, 8 parseldeki D25 Blok zemin kat 3 nolu mesken olup, adres olarak Yakuplu İhlas Marmara Evleri Site içi Daruşşafaka Caddesi’ne bağlõ Şemsi Bey Sokak’ta D 25 Blok’ta yer almaktadõr. Daire plan itibariyle: girişte hol, hole açõlan salon ve karşõsõnda mutfak, devamõnda koridor, koridor üzerinde küçük tuva- let, 3 yatak odasõ, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu ve mutfak balkonundan ibarettir. Dairenin giriş kapõsõ ve iç kapõlarõ Amerikan kapõ, pencereleri PVC, camlarõ õsõcam, giriş, koridor, mutfak, banyo, balkon zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke döşelidir. Bina asansörlüdür. Daire doğalgaz kombi kaloriferlidir. Kaliteli bir işçilik ve malzeme sarfõyla inşa edilmiştir. Taşõnmaz İhlas Marmara Evleri olarak bilinen toplu konut alanõ içerisinde yer almaktadõr. Toplu taşõma araç- larõ yönünden geniş imkâna sahiptir. Yakõn çevresinde Migros, Carrefour, Kiler gibi büyük alõşveriş mağazalarõ faaliyet göstermektedir. Site içerisinde çarşõ, ca- mi, sosyal tesisleri, park, çocuk oyun alanlarõ ve yeşil alanlar bulunmaktadõr. Prim yapan bir yerleşim alanõ içerisinde yer almaktadõr. Siteye ait çarşõ yürüme me- safesindedir. Toplu taşõma araç durağõna yakõn konumdadõr. Taşõnmaza kõymet takdiri yapõlõrken, taşõnmazõn konumu, mevkii, kullanõm alanõ, alõşveriş merkez- lerine ve toplu taşõma duraklarõna yakõn oluşu, binaya ait bahçe ve site genelindeki geniş yeşil alanlarõn mevcudiyeti, bir site içerisinde yer alõşõ, üç yatak odalõ oluşu, brüt kullanõm alanõ, ulaşõmõndaki kolaylõklar, geniş alõşveriş imkânõ, Beylikdüzü Migros, Continent, Kiler gibi önemli alõşveriş merkezlerine yakõn mesa- fede oluşu, E5 ve TEM karayolu irtibatõ, şehir merkezine yakõnlõğõ, inşasõnda kullanõlan seçkin malzeme ve işçilik kalitesi, daire içerisinde gerçekleştirilen bir kõ- sõm tadilat ve ilave imalatlarõn mevcudiyeti, site içerisinde faaliyet gösteren okul binalarõ, sitenin önemli bölümünün iskân edilmiş olmasõ, bölgenin gösterdiği ge- lişim, solunabilir temiz havasõ gibi hususlar dikkate alõnmõştõr. Taşõnmazõn Kõymeti: Satõşa konu taşõnmaza, Büyük Çekmece İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2007/1297 Esas sayõlõ dosyasõyla 220.000,00.-YTL kõymet takdir edilmiştir. Satõş Şartlarõ: 1- Taşõnmazõn satõşõ 05.01.2009 tarihinde saat 10.30’dan 10.45’e kadar BÜYÜK- ÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 15.01.2009 tarihinde aynõ yer ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ, takdir edilen kõymetinin % 40’õnõ geçmek şartõ ile en çok arttõrana ihalesi yapõlacaktõr. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka te- minat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõrlar. İha- le damga pulu, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye, tapu satõm harcõ ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacak- lõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasõndaki farktan ve diğer zararlar ile temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/2544 Talimat sayõlõ dosya num- arasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 60235 Siyami Ersek Hastanesi Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’nden aldõğõm kalp ve damar cerrahisi uzmanlõk belgemi çalõnmak suretiyle kaybettim. Hükümsüzdür. Dr. Önder Teskin ABD askeri 3 yıl daha Irak’ta BAĞDAT (AA) - Irak işgalini 20 Mart 2003’ten beri sürdüren Amerikan ordusu ile Irak hükümeti yetkilileri, ABD ordusunun 31 Aralõk’tan sonra 3 yõl daha Irak’ta kalmasõ için anlaştõ. Irak Başbakanõ Nuri El Maliki’nin başdanõşmanõ Irak Ulaştõrma Bakanõ Amir Abdülcabbar, Irak hükümetinin Amerikan askerinin üç yõl daha kalmasõ için varõlan ilke anlaşmasõnõ pazar veya pazartesi günü onaylayabileceğini bildirdi. Hükümetten sonra parlamentonun da anlaşmayõ nihai olarak onaylamasõ gerekiyor. ABD’nin Irak’ta kalõşõyla ilgili “formalite” niteliğindeki BM kararõ 31 Aralõk’ta sona eriyor Akdeniz’de petrol arama krizi ATİNA(A.A) - Yunanistan Dõşişleri Bakanlõğõ Sözcüsü Yorgo Kumuçakos, Türkiye için çalõşan ve Meis adasõnõn güneyinde petrol aramasõ yapmakta olan Norveç bandõralõ geminin faaliyetine son verdiğini açõkladõ. Kumuçakos, Yunan yayõn organlarõnõn Yunanistan Genelkurmay Başkanlõğõ’nõ kaynak göstererek yayõmladõğõ ve “Türkiye’nin Akdeniz’de ‘Yunan kõta sahanlõğõ içinde’ petrol araştõrmasõ yaptõğõ” iddia edilen haberlerden sonraki açõklamasõnda, Ankara ve Oslo nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduklarõnõ açõkladõ. Uluslararasõ konferansta Gülen’in ‘entelektüel kişiliği’ ve popülaritesi konuşuldu Washington’da Gülen şov ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD’de Geor- getown Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptõğõ Fethullah Gülen hareketine yönelik uluslararasõ konferans önceki gün başladõ. “Küresel Zorluklar Çağında İs- lam: Gülen Hareketinin Alternatif Perspektifleri” konulu iki günlük konferansta Gülen, Fransõz düşünür Alexis de Tocqueville, ABD’li düşü- nür Francis Fukuyama ve siyaset bi- limci Robert Putnam gibi isimlerle karşõlaştõrõldõ. “Gülen’in uluslararası bir ente- lektüel olduğu” temasõnõn işlendiği konferansta, Gülen hareketinin barõş- çõl, kültürel, eğitimsel ve inanca dayalõ sosyal bir hareket olduğu tezi ileri sü- rüldü. Gülen hareketinin siyasi bir hareket olduğu görüşü ise konuşma- cõlar tarafõndan çürütülmeye çalõşõldõ. Gülen’in onursal başkanlõğõnõ yap- tõğõ Washington’daki Rumi Forum ve Georgetown Üniversitesi ile Müslüman - Hõristiyan Anlayõşõ Merkezi tarafõn- dan düzenlenen konferansa dünyanõn çeşitli üniversitelerinde görev yapan yaklaşõk 40 akademisyen konuşmacõ olarak katõldõ. ABD, Türkiye, İngilte- re, Kanada, Avusturya, Fransa, Avus- tralya ve İsveç gibi ülkelerden gelen araştõrmacõlarõn Gülen hareketini aka- demik olarak incelediği konferansa ka- tõlõmõn yüksek olduğu gözlendi. ‘Kapitalist bir hareket’ Denver Üniversitesi’nde görevli Nader Hashemi, Gülen hareketinin Türkiye’de liberal demokrasinin ge- liştirilmesine büyük katkõ sağladõğõ te- zini işleyerek, de Tocqueville, Fuku- yama ve Putnam gibi araştõrmacõlarõn sosyal güven, sivil toplum ve demo- kratikleşme konularõnda çalõşmalarõ- na işaret etti. Gülen hareketinin diğer Müslüman ülkeler için bir model oluşturacağõnõ savunan Hashemi, bu hareketin demokrasi, insan haklarõ, ba- rõş ve ulusal uzlaşõya yönelik çabalarda örnek olduğunu ileri sürdü. Hashemi, Gülen hareketini “serbest piyasa yanlısı ve neoliberal ekonomik eği- limleri olan kapitalist bir hareket” olarak da tanõmladõ. Mississippi Üniversitesi’nde görev- li Loye Ashton ise Gülen hareketinin Türkiye’de ve başka ülkelerde pek çok destekçisi olduğunu söyleyerek bu hareketi eleştirenlerin “aşırı uç- larda” olduğunu savundu. Seveni çok Türkiye’de pek çok politikacõnõn bu hareketi övdüğünü söyleyen Ashton, bu isimler arasõnda eski Cumhurbaşkanõ Turgut Özal ve eski Başbakan Bülent Ecevit ile Alparslan Türkeş, Hüsamettin Cindoruk, Bülent Arınç, Hik- met Çetin ve Kasım Gülek’i say- dõ. Başbakan Recep Tayyip Er- doğan ve Cumhurbaşkanõ Abdul- lah Gül’ün de bu harekete yönelik olumlu görüşleri olduğunu söyleyen Ashton, AKP ve Gülen hareketi arasõnda kurumsal olmayan bir “işbirliği ve ortaklık” bulundu- ğunu dile getirdi. Ashton, Gülen ha- reketinin Türkiye’nin AB üyeliği- ni desteklediğini de sözlerine ek- ledi. Ashton bu hareketi takdir eden gazeteciler arasõnda Ali Bay- ramoğlu, Cengiz Çandar, Ah- met Taşgetiren, Şahin Alpay, Mehmet Barlas, Toktamış Ateş, Nazlı Ilıcak, Taha Akyol, Gülay Göktürk ve Fehmi Koru’yu say- dõ. Gülen hareketine karşõ çõkanla- rõn ideolojik nedenlerle hareket et- tiğini söyleyen Ashton, bu grupla- rõn “radikal soldaki Marksistler ve Maocular, radikal sağdaki neomilliyetçiler, siyasi İslamcılar ve PKK’liler” olduğunu savundu. Dış Haberler Servisi - Iraklõ Şii milletve- killeri, ülkenin güneyindeki Basra bölgesinin, kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimi gibi bir “mi- ni devlet” olmasõ için kampanya başlattõ. Milletvekili Veyl Abdüllatif, Basra’da fe- deratif özerklik için imza kampanyasõ baş- ladõğõnõ belirterek, federal sistemde ülkenin istikrar kazanacağõnõ savundu. Diğer mil- letvekili Hayrullah el Basri ise kampan- yanõn amacõnõn “ülkeyi bölmek” olmadõ- ğõnõ vurguladõ. Irak toplumunun yarõsõndan fazlasõnõ oluşturan Şii Müslümanlarõn, pet- rol zengini Basra bölgesini merkezi yöne- timden koparma girişimleri özellikle Sün- ni Araplar arasõnda endişe yaratõyor. Bu arada, Irak Başbakanõ Nuri el Maliki’nin yerel seçimler için yeni bir siyasi ittifak kur- duğu bildirildi. Şii partilerinin oluşturduğu hü- kümet partisi Birleşik Irak İttifakõ üyesi Irak Türkmen İslam Birliği Başkanõ Abbas Beyatlı, yeni ittifakõn 2009’un Ocak ayõ sonunda ya- põlacak yerel seçimlere katõlacağõnõ söyledi. Beyatlõ, Dava Partisi, İntifada Grubu ve Fey- li Kürtler Kardeşlik Partisi gibi gruplarõn yer aldõğõ yeni ittifakõn da Birleşik Irak İttifakõ’nõn parçasõ olacağõnõ belirtti. Söz mecliste İlgili BM kararõnõn geçerlilik süresinin yõl sonunda dolmasõnõn ardõndan Irak’taki Ame- rikan askerlerinin yasal durumunu belirleye- cek ABD-Irak güvenlik anlaşmasõ metninin hafta başõnda Irak meclisinin onayõna sunul- masõ bekleniyor. Iraklõ başmüzakereci Mu- vaffak el Rubaiye, Amerikan askerlerinin 3 yõl içinde çekilmesini öngören anlaşmanõn bu- gün hükümet tarafõndan onaylanarak meclise gönderileceğini açõkladõ. Rubaiye, aylardõr sü- ren pazarlõklarõn eseri olan anlaşma metninin, “Irak’ın egemenliğini güvence altına aldı- ğını” söyledi. Bezay Saray Sözcüsü Gordon Johndroe ise “Hem Irak hem de ABD’nin çıkarlarına hizmet eden iyi bir anlaşma olduğunu dü- şünüyoruz. Iraklıların bu süreci sonlan- dırmasını bekliyoruz” dedi. İMZA KAMPANYASI Şiiler de ayrı yönetim istiyor Irak’õn güneyinde, Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi gibi özerk bölge kurulmasõ için kampanya başladõ. YENİ ABD BAŞKANI Obama’ya ölüm tehdidi yağıyor Dış Haberler Servisi - 4 Kasõm seçimlerinde zafer elde ederek ABD’nin ilk siyahi başkanõ unvanõnõ elde eden Barack Obama’ya yönelik ölüm tehditlerinin hõzla arttõğõ bildirildi. AP’nin haberine göre, ABD gizli servisi Obama’ya yönelik ölüm tehditlerinin sayõsõnõ güvenlik gerekçesiyle açõklamazken soruşturmaya konu olan tehditlerin sayõsõnõn hõzla arttõğõ ifade edildi. Haberde, Idaho’da Obama’nõn “halk önünde asılması” çağrõsõna rastlandõğõ, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi yerleşkesinde ise õrkçõ saldõrganlõk içeren duvar yazõlarõ bulunduğu ve Maine’deki bir mağazada müşterilerin “Obama’nın ne zaman suikasta uğrayacağına” ilişkin bahis oynamaya davet edildiği örnekleri sõralandõ. Bahis için yapõlan çağrõda, “Bir kazanan olacağını umalım” denildiği kaydedildi. AP, õrkçõ internet sitelerinin üye sayõlarõnõn hõzla arttõğõna da dikkat çekti. 20 Ocak’ta başkanlõk koltuğuna oturacak olan Obama’nõn, Demokrat Parti içindeki rakibi Hillary Clinton’a dõşişleri bakanlõğõnõ önerdiği belirtilirken yeni başkanõn yarõn da başkanlõk yarõşõndaki Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain ile görüşme yapacağõ açõklandõ. Küba, bu yıl içinde ülkeyi ziyaret eden 2 milyonuncu turisti törenle karşıladı. Küba’nın 2005 yılındaki 2 milyon 300 bin turist ağırlama rekorunu bu yıl kıracağı tahmin ediliyor. 60 yaşındaki Kanadalı Sherwood Park her yıl Küba’yı ziyaret ettiğini belirterek karşılama nedeniyle onur duyduğunu belirtti. Turizm Bakan Yardımcısı Alexis Trujillo, yarım milyon evi yerle bir eden ve 10 milyar dolarlık zarara yol açan kasırgalara ve yarım asırlık Amerikan ambargosuna rağmen turizm hacminin geçen yıla göre yüzde 10.7 artmasının sevindirici olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AP) Küba turizmde rekora koşuyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog