Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30356 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 KASIM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kıbrıs’ta Son Tonga! 15 Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ku- ruluşunun 25. yıldönümü, kutlu olsun! 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından, 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) kurulmuştu. Devletin “federe” kurulmasının nedeni adada eşit ege- menliğe dayalı bir yeni yapının altyapısını oluşturmaktı. 8 yıllık geçiş döneminde bu hedefe ulaşılamayın- ca 15 Kasım 1983’te KTFD yerini Kuzey Kıbrıs Türk Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK RTE’nin Olmaz’ları... Kolay değil, böyyük devletin böyyük başbakanı ol- mak! Elbette dik dur, kavga etme diye başkalarına na- sihatte de bulunacak, eleştirecek de... Barack Obama’nın Türkiye politikası, örneğin Irak’la ilgili yeni uygulama planları henüz ortaya çıkmadı. RTE; Obama’yı, Irak’tan 16 ay içinde çekilme konu- sundaki takvimi erken açıkladı diye eleştiriyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Beyoğlu ve Şişli’deki iki sinagoga 5 yıl ön- ce yapılan bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 24 yurttaş dün törenlerle anıldı. Kuledibi’nde Neve Şalom Sinagogu ya- kınlarındaki Barış Anıtı ile Şişli’de Beth İsrael Sinagogu önündeki anma törenle- rinde terör lanetlenirken ölenlerin ya- kınları gözyaşı döktü. 8. Sayfada Özdemir Yeşilller’in eşbaşkanõ Üç Türk filmine ödül ROMA (AA) - İtalya’nõn başkenti Ro- ma’daki 14. MedFilm Festivali’nde yarõşan Se- mih Kaplanoğlu’nun “Yumurta” filmi Eu- roimage İtalya ödülünü, uzun metrajlõ film da- lõnda Özcan Alper’in “Sonbahar” filmi ise özel mansiyon kazandõ. Festivalde Kaplanoğlu’nun da jüri üyeleri arasõnda yer aldõğõ uzun metrajlõ filmler için yapõlan oylamada, birincilik, oy- birliğiyle Filistinli yönetmen Raşid Meşara- vi’nin “İdu Miladi Leyla” (Leyla’nõn Doğum Günü) adlõ filmine verilirken, Uberto Pasoli- ni’nin “Machan” adlõ filmine de özel mansi- yon ödülü verildi. Zülfü Livaneli’nin Mutlu- luk adlõ romanõndan uyarlanan “Mutluluk” fil- mi de, 29 Ekim-9 Kasõm tarihleri arasõnda Avus- tralya’da düzenlenen 12’nci Canberra Ulus- lararasõ Film Festivali’nde, izleyiciler arasõnda yapõlan ankette “En İyi Film” seçildi. Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, Almanya’nõn Erfurt kentinde düzenlenen parti kurultayõnda delegelerin yüzde 79.2’si- nin oyunu alarak Alman Birlik 90/Yeşiller Par- tisi’nin eşbaşkanlõğõna seçildi. Partinin diğer eşbaşkanõ Roth da delegelerin yüzde 82.7’sinin oyunu alarak yeniden bu göreve seçildi. Özdemir, partisinin iyi fikirleri topluma iletme konusunda bazõ zorluklar çektiğini an- cak bu fikirlere Almanya’da ihtiyaç duyul- duğunu söyledi. Yaptõğõ teşekkür konuşmasõnda henüz yapacak çok işleri olduğunu belirten Roth, Almanya’da sosyal adalet açõsõndan eksiklikler bulunduğunu dile getirdi. 5. Sayfada El Kaide kurbanları anıldı BRÜKSEL Postmodern kölelik... Belçika’da yabancõ kö- kenli işçilerin zavallõ ve pe- rişan durumlarõ ancak bir işçi çatõdan düşüp hayatõ- nõ kaybedince gündeme gelir. Özellikle inşaat sek- töründe işçilerin insanlõk dõşõ koşullarda çalõştõrõl- masõ ve sömürülmesi kit- lesel boyutlarda sürüyor. ERDİNÇ UTKU’nun yazı- sı 10. Sayfada KİEV Eski köye yeni bayram Rusya’ya ilk geldiğim günlerde bir Rus ahba- bõm, bana “Rusya’da her zaman karşõndaki kişiye ‘bayramõn kutlu olsun’ diyebilirsin. Çünkü mut- laka birilerinin bir bayra- mõ vardõr” demişti. DE- NİZ BERKTAY’ın yazısı 10. Sayfada WASHINGTON ABD’de balayı havası ABD tarihine geçen ilk siyah başkanla, “Ameri- kan rüyasõnõn” gerçek- leştiği, ülkenin bundan sonra yepyeni bir rota çi- zeceği; iyi eğitimli, gü- zel konuşan, genç ve yakõşõklõ başkanõn sa- vaşlarõ bitireceği, eko- nomik krizi aşacağõ, ABD’nin dünyadaki imajõnõ yenileyeceği, dünyanõn diğer bölge- lerinde artõk süper gücün zulüm, baskõ, şiddete başvurmaksõzõn diyalog yoluyla çözümler yara- tarak adil bir yaklaşõm getireceği konuşuluyor... ELÇİN POYRAZLAR’ın yazısı 10. Sayfada MÜNİH Hep cesurların işidir aşk... Küresel krizle birlikte dün- yanõn dengesi nasõl da bo- zuldu ve piyasalar nasõl da altüst oldu bir anda değil mi?.. Almanya’da başlayan grevler, kapanan işyerle- riyle işten çõkarmalar, if- laslar ve zam furyasõ, yüzü zaten gülmeyi unutmuş in- san sayõsõnõ aniden ikiye katladõ. EROL ÖZKAN’ın yazısı 10. Sayfada Yine IMF’li günler geliyor Erdoğan, Uluslararasõ Para Fonu’nun başkanõyla büyük ölçüde anlaştõ KESK ve DİSK’in, krize karşı işçi adına önlem alması, hükümetin zamları geri çekmesi istemiyle 29 Kasım’da An- kara’da düzenleyeceği miting öncesi, yurt genelinde sendikacılar ve demokratik kitle örgütleri bir araya geldi. Ya- pılan açıklamalarda ekonomik krizin etkisini daha da büyütmemek için başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere, son bir yıl içerisinde yapılan fahiş zamların geri alınması istendi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok kentte düzenlenen eylemlerde, Ankara’da düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yapıldı. 8. Sayfada ‘Zamlar geri alõnsõn’ Güney Afrikalı sinema oyuncu- su Charlize The- ron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki- mun tarafından barış elçisi ilan edildi. BM’den yapılan açıkla- mada, “Cani” filmindeki performansıyla Oscar ödü- lü kazanan sanatçının, ka- dınlara şiddet uygulanma- sına karşı etkinliklerde rol alacağı kaydedildi. ‘Herkesin sorunu’ Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Paksüt, ‘İnsanlarõn tanõdõklarõyla konuşmasõ, fikir yürütmesi suçsa Türkiye’nin vay haline’ diye konuştu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, eşi Ferda Paksüt’ün telefonla- rõnõn dinlenmesiyle ilgili olarak, “İnsanların birtakım tanıdık- ları kişilerle herhangi bir ko- nuda konuşmaları, ikili çerçe- vede görüşmeleri, fikir yü- rütmeleri suç sayılacaksa vay halimize, Türkiye’nin vay ha- line” dedi. Anayasa Mahkeme- si Başkanvekili Osman Paksüt, izlenip dinlendikleri kuşkusunu dile getirdiklerinde resmi ma- kamlarõn “doğru değil” açõkla- masõ yaptõklarõna göndermede bulunarak, “Demek ki, resmi makamların açıklamalarına, söylenenlere itibar etmek mümkün olmuyor. Ama bi- zim yerimiz belli. Anayasayı korumak için yemin etmiş bir hukuk adamıyım. Dinlenil- mekten rahatsızlığımızın se- bebi bir şey sakladığımızdan değil. İstedikleri kadar dinle- sinler. Ama bir süreç halinde devam eden bir tablo rahat- sızlık veriyor” diye konuştu. Dinleme kararõnõ isteyen sav- cõlõğõn kuşkusunun neye dayan- dõğõnõ, mahkemenin de gerekçe- sinin bilinmesi gerektiğini kay- deden Paksüt, “Ama bunu bile- miyoruz. Çünkü takibe son ve- rildiğinde ilgilisine ‘sizi dinledik, SOYLU YENİDEN DP BAŞKANI SEÇİLDİ 4. Sayfada WASHINGTON’DA GÜLEN ŞOV 11. Sayfada İSTANBUL 2010’A HAZIRLANIYOR 16. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 3’te Barõş elçisi Almanya’daki yabancõ kökenli ilk parti lideri oldu Türk sinemasõnõn başarõsõ Kol kırma orantılı güç İstanbul Valiliği, 1 Ma- yõs’ta polis saldõrõsõna uğrayan gazetemiz mu- habirleri Açõkgöz ve Us- lu’nun şikâyetlerini iş- leme koymadõ. Kararõn gerekçesinde polislerin “zor kullanmayõ ‘orantõ- lõlõk’ ilkesine uygun ola- rak yerine getirdikleri” belirtildi. 9. Sayfada F.Bahçe yükseliyor Turkcell Süper Lig’de Fenerbahçe, Ankaraspor’u 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü. Şükrü Sara- coğlu Stadõ’ndaki karşõ- laşmada goller Roberto Carlos ve Lugano’dan geldi. Başkent ekibi ise ligde 8 hafta sonra yeni- lirken galibiyet serisi son bulmuş oldu. Spor’da “IMF’ye ümüğümüzü sõktõrmayõz” diyen Başbakan Erdoğan çark etti. Erdoğan’õn, Washington’da IMF ve Dünya Bankasõ’nõn başkanlarõyla yaptõğõ görüş- melerin ardõndan ‘IMF ile teknik düzeyde çalõşmalarõn de- vamõ konusunda mutabõk kalõndõğõ’ açõklandõ. IMF Baş- kanõ, Türkiye ile yapõlan görüşmelerden yakõn zamanda sonuç alõnmasõnõn beklendiğini belirtti. 13. Sayfada Küresel mali krize çözüm arayan G-20 liderlerinin toplantõsõ Washington’da başladõ. G-20 ül- keleri, krizin nedenlerini belirleme konusunda uzlaşma- ya çalõşacak. Kriz sürecinde atõlan adõmlarõn etkilerini tar- tõşacak olan liderler krizle mücadelede yeni yollar da ara- yacak. Zirvede, krizin tekrar etmesini önlemek için ya- põlacak reformla ilgili anlaşma aranacak. 13. Sayfada ‘SONUÇ ALINMASI YAKIN’ KRİZE ÇÖZÜM ARANIYOR TAYFUN BAYAZIT ‘Akõl hocalarõ sõnõfta kaldõ’ Yapı Kredi Genel Müdürü Ba- yazõt, Türkiye’ye akõl hocalõğõ yapan finans kuruluşlarõnõn sõ- nõfta kaldõklarõnõ söylüyor. Ba- yazõt “Hõrslarõ akõllarõndan ön- de gittiği için böyle oldu” dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada KRİZ TEKSTİLİ VURDU İndirimler ‘hiç bitmiyor’ Tekstil sektörünün önde gelen markalarõ indirimleri uzattõkça uzatõyor. Yüzde 50’nin üzerin- de indirimlere giden markalõ ürünler, neredeyse aynõ fiyata satõlan markasõzlarõ piyasadan silmek üzere. MURAT GÜLDE- REN’in haberi 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog