Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30355 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 KASIM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Obama’nın Kutusu... Obama’nın ABD Başkanı olmasının ardından nedense Sadun Tanju’nun yıllar önce okuduğum şu sözü bir kez daha aklıma geldi: “Emperyalist ülkeler hiçbir zaman he- deflerini değiştirmezler, sadece ge- rektikçe araçlarını değiştirirler!” Dün gazetelerde New York Times’ın “sahte” bir sayısının sokaklarda dağıtıl- dığı haberini okuyunca aynı sözü yine Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İkiyüzlülük İçeriye başka dışarıya başka ko- nuşuyorlar; iktidarın ikiyüzlü davra- nışını kanıtlayan yüzlerce örneğe karşın genelde medya, sivil toplum örgütleri, hatta siyasal parti önder- leri yeterince tepki göstermedi, göstermiyor. İktidarın temel politikasını oluştu- ran ikiyüzlülüğü sergileyen olaylar bir iki satırlık haberlerle geçiştiriliyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İktidar partisi erimeye devam ediyor, Türk halkõnõn Ergenekon’a ilgisi azalõyor Gösteriler nedeniyle Roma’da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Roma’da dev gösteri Öğrenciler kesintiyi protestoetti Eğitim Bakanõ Maria Stella Gel- mini’nin üniversiteler için ön- gördüğü bütçe kesintisini protes- to etmek amacõyla 100 bin öğrenci ve üniversite personeli Roma’da toplandõ. Navona Meydanõ’ndaki gösteride, bütçe kesintisi nedeniyle İtalyan üniversitelerinde bilim- sel araştõrmalarõn duracağõna dik- kat çeken protestocular, ayrõca sözleşmeli olarak çalõştõrõlan ve iş güvenliği olmayan yüzlerce üni- versite personelinin durumunu gündeme getirdiler. ASLI KAYA- BAL’ın haberi 10. Sayfada Dõşişleri Bakanlõğõ Clinton Obama’nın listesinde ABD’de yeni başkan seçilen Ba- rack Obama’nõn, ABD Dõşişleri Bakanlõğõ görevi için değerlen- dirdiği isimler arasõnda eski raki- bi Senatör Hillary Clinton’õn da ol- duğu ileri sürüldü. NBC televiz- yonuna isimleri gizli kalmak ko- şuluyla konuşan Obama’nõn iki da- nõşmanõ Clinton’õn diğer isimler- le birlikte bu görev için “düşü- nüldüğünü” söyledi. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 11. Sayfada Antalya’da toplantõ Çelik’ten Gülen’eövgü Fethullah Gülen’e yakõnlõğõyla bi- linen ve Gülen’in Rusya ve Orta As- ya’daki Türk Cumhuriyetleri’nde etkinliğini arttõrmasõnda önemli rol oynayan Diyalog Avrasya Platfor- mu toplantõsõ “Fethullah Gülen ido- lümdür” diyen Tamince’ye ait Rixos Otel’de yapõldõ. Toplantõya katõlan Milli Eğitim Bakanõ Çelik, Rus- ya’daki Gülen okullarõnõ övdü. GÜR- SU KUNT’un haberi 8. Sayfada D E N İ Z F E N E R İ V E K A N A L 7 Berlin daha ne yapsõn? Almanya din sömürücülerinin üstüne gidiyor Türkiye’de hükümetten ses yok. Önce Yimpaş’õ mahkûm eden; Deniz Feneri e.V. yöneti- cilerini tutuklayan ve son olarak da Kanal 7 INT’i kapatan Berlin, Akman hakkõnda da kooperatif yolsuzluğu iddiasõyla dava açtõ. AKP ise Yimpaş’õn sahibi Uyar’õ Almanya’ya iade etmedi; Türkiye’de- ki Deniz Feneri’ne kamu yararõna çalõşan dernek statüsü verdi; Ka- nal 7’nin eski yöneticilerini RTÜK Başkanõ ve Başbakanlõk Söz- cüsü yaptõ. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 4. Sayfada Türk halkõnõn AKP hükümetine olan güveni azalõyor. Po- litical Researcher Strateji Geliştirme Merkezi’nin yaptõğõ an- kete katõlanlarõn yüzde 61.4’ü AKP’li bazõ yöneticiler hakkõndaki yolsuzluk iddialarõnõn doğru olduğunu düşü- nürken iktidardaki AKP’nin yolsuzluklarõn üzerine gitme- diğini düşünenlerin oranõ da yüzde 59.7’ye ulaştõ. Anket, Ergenekon davasõna olan ilginin azaldõğõnõ da ortaya koydu. Ergenekon davasõnõ takip edenlerin oranõ yüzde 35.7’e düşerken, kõsmen takip edenler de yüzde 11.7 oldu. Erge- nekon davasõ ile hiç ilgilenmeyenlerin oranõ ise yüzde 52.6’yõ buldu. Ankete katõlanlarõn yüzde 57.1’i Ergenekon’un te- rör örgütü olduğuna inanmadõğõnõ belirtti. 4. Sayfada Ergenekon davasõ Sanık Muzaffer Tekin, “id- dianamenin temel amacõnõn Cumhuriyet ve Danõştay saldõrõlarõnõn üzerindeki ta- rikat bağlantõlarõnõ” örtmek olduğunu savundu. Tekin söz konusu saldõrõlarõn ulu- salcõlarõn ve milliyetçilerin üzerine yõkõlmaya çalõşõldõ- ğõnõ belirtti. Tekin, Gülen’in yeğeninin Danõştay tetikçisi Arslan’õn yakõn arkadaşõ ol- duğunu söyleyerek Arslan’õn cemaatle ilişkilerinin sorgu- lanmasõnõ istedi. HATİCE TUNCER ve HİLAL KÖ- SE’nin haberi 6. Sayfada Polis yalanlamõştõ Dinleme kesinleşti Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Paksüt’ün eşi Fer- da Paksüt’ün Ergenekon so- ruşturmasõ kapsamõnda mahkeme kararõyla dinlen- diği ortaya çõktõ. Olayõn or- taya çõktõğõ dönem Emniyet Müdürü Yõlmaz iddialarõ yalanlamõştõ. 7. Sayfada Erdoğan ABD’de İran’a õlõmlõ AB’ye sert Başbakan, “İran’a yapma di- yenlerin nükleer imha silah- larõna sahip olmamasõ gere- kir” dedi. AB’nin de sürekli engeller çõkardõğõnõ belirten Erdoğan “Olmuyorsa ‘olmu- yor’ deyin” diyerek sert çõk- tõ. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada Son gazi Birgöl’ü törenle uğurladõk Ülkemizin yaşayan son çılgın Türk’ü, emekli Piyade Albay Mustafa Şekip Birgöl (105), dün 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törenin ardından, Selimiye Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri ban- do eşliğinde Karacaahmet Mezarlığı’na doğru yola çıktı. Yol boyunca yurttaşlar Birgöl’ü alkış ve karanfillerle uğur- ladı. Birgöl’ün cenazesi daha sonra ailesi ve yakınlarının duaları arasında getirildiği Karacaahmet Mezarlığı’nda top- rağa verildi. Törene Birgöl’ün ailesi, yakınları, askeri ve mülki üst düzey yetkililer ve gaziler katıldı. 8. Sayfada TTKveTKİyüzmilyonlarcaYTLzararediyor,seçimnedeniyledağõtõmlarhõzlasürüyor Bedavakömürdepatlama 2007 yõlõnda 1 milyon 894 bin aileye top- lam 1 milyon 434 bin ton kömür ulaştõran hükümet, yerel seçimler öncesi bedava kö- mür dağõtõmõna hõz verdi. Yõl sonuna ka- dar 2 milyon 84 bin 741 aileye 1 milyon 637 bin ton kömür dağõtõlacak. Bedava kömür nedeniyle milyonlarca YTL zarar eden Türkiye Taşkömürü Ku- rumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne 2009 bütçesinden 1.1 milyar YTL kaynak aktarõlacak. Dağõtõlan kalitesiz kömür ne- deniyle hava kirliliği artacak. 8. Sayfada PAUL DOANY ‘Telekom’u kullanıyorlar’ Telekom Genel Mü- dürü Doany, muhale- fetin yaptõğõ eleştiri- lerin siyasi nedenler- den kaynaklandõğõnõ ve kullanõldõklarõnõ ile- ri sürdü. HASAN ERİŞ’in haberi 13. Sayfada CITIGROUP İşçi çıkaran çıkarana Citigroup işgücünü gelecek yõla kadar 352 binden 290 bine düşürmeyi planlõyor. Banka, geçen ay üçüncü çeyrekte 11 bin kişiyi işten çõkardõğõnõ belirtmişti. 13. Sayfada STANDART&POOR’S Kredi notu indirildi Yerel seçimler ne- deniyle IMF’ye so- ğuk bakan Başba- kan Erdoğan, IMF ile õlõmlõ bir ilişki sürdüren Şimşek’in de tavrõnõn değişmesine neden oldu. 13. Sayfada AKP’ye güven yok Fotoğraf:VEDATARIK ‘Arslan tarikatla ilişkili’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog