Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30354 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 KASIM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Anayasanın Üzerindeki Kılıç... Soru: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı en çok kimden korumak gerekir? Yanıt: Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan! Kara mizah ama gerçek... Anayasa Mahkemesi Arkası Sa. 16. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Dik Dur, Kavga Etme’ Diyene Bak! AB sözcüleri arasında RTE’yi övenler listesinde bi- rinci sırada olan milli enişte Joost Lagendijk bile pes etti. Lagendijk; RTE’nin onayını alarak, kimi gazeteci- lerin yazdıkları haberler nedeniyle Başbakanlık’a girmelerini yasaklayan Başbakanlık Yalanlama Mü- Arkası Sa. 16. Sü. 1’de Meclis Birgöl için görevini unutmadõ Son gazi için TBMM’de tören Geçen günlerde yitirdiğimiz Kurtuluş Savaşõ’nõn son gazisi Albay Mustafa Şekip Birgöl, TBMM’de düzenlenen törenle uğurlandõ. Cumhurbaşkanõ Gül, Genelkurmay Başkanõ Orgeneral Başbuğ ve muhalefet partisi liderlerinin tam kadro hazõr bulunduğu törene, Bir- göl’ün kõzõ, damadõ ve torunu da katõldõ. Tören düzenlenmesi ne- deniyle Meclis yönetimine “minnettar” olduklarõnõ belirten kõzõ İpek Artunç, “Acõ ile gururu aynõ anda yaşõyoruz” dedi. 5. Sayfada Köksal Toptan ve Zafer Üskül, değiştirilemez maddelerin tartõşmaya açõlmasõnõ eleştirdi OECD raporu Devler durgunluğa yenilecek Türkiye’nin de aralarõnda yer aldõğõ 30 ülkenin resesyona (dur- gunluk) resmen girdiğini duyuran OECD raporunda “Japonya ve ABD gibi dünya devleri bile eko- nomik durgunluğa yenilecek. 2009 ve 2010’da çoğu gelişmiş ülkede işsizlik rekor kõracak ve resesyon uzun sürecek” denildi. Almanya yõlõn üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 küçülerek, teknik olarak re- sesyona girdi. 10. Sayfada Almanya Kanal 7 INT’nin ruhsatı iptal Almanya, Deniz Feneri e.V. Derneği’yle bağlantõsõ olan “Ka- nal 7 INT” ve “tvt” adlõ televiz- yon kanallarõnõn yayõn ruhsatõnõn iptal edilmesini kararlaştõrdõ. De- niz Feneri davasõnda yolsuzluk- tan hüküm giyen Mehmet Gürhan Kanal 7 INT’nin eski yönetici- siydi. Firdevsi Ermiş de kanalõn muhasebecisiydi. 4. Sayfada Özcan’õn Şengör õsrarõ ‘Kınama yetmez atılsın’ YÖK Disiplin Kurulu’nun Prof. Dr. Celal Şengör hakkõnda “Sade- ce kõnama cezasõ verelim” önerisini YÖK Başkanõ Özcan’õn beğen- mediği ve Şengör’ün üniversiteden atõlmasõnda õsrar ettiği belirtiliyor. YÖK’ün soruşturmasõna tepki ola- rak Amerikan Bilimler Akademi- si, Cumhurbaşkanõ, Başbakan ve Milli Eğitim Bakanõ’na birer mek- tup göndermişti. 16. Sayfada KILIÇ’A BARO TEPKİSİ Güven sarsıldı Adana Barosu Başkanõ Erbek, değiştirilemez hükümlerin değiştirilmesinin mümkün ol- madõğõnõ vurgularken, “Kõlõç’õn değerlen- dirmeleri Anayasa Mahkemesi’nin bundan sonraki kararlarõndan kuşku duymamõza ne- den olacaktõr” dedi. Süleyman Çelebi de la- ik devletin dayandõğõ zeminin ortadan kal- dõrõlmak istendiğni söyledi. 16. Sayfada Anayasa Mahkemesi Başkanõ Haşim Kõlõç’õn anayasanõn değişti- rilemez ilk 4 maddesinin tartõşmaya açõlabileceği yönündeki açõklamasõna tepki gösteren TBMM Başkanõ Köksal Toptan, “Onlar (...) Cumhuriyetimizi var eden temel niteliklerdir. Onlar- dan vazgeçmemiz söz konusu olmaz. O nedenle onlarõ tartõşmaya açmamak lazõm” diye konuştu. Köksal Toptan, yapõlacak tartõşmalarõn yeni bunalõmlar getireceği uyarõsõnda bulundu. AKP’li Zafer Üskül de, yaptõğõ yazõlõ açõklamada, anayasanõn ilk 4 maddesiyle ilgili olarak, “bunlarõn düşünceyi açõklama öz- gürlüğü çerçevesinde tartõşõlabileceğini” belirtmekle birlikte, temel ilkelerde bir değişiklik yapõlamayacağõ görüşünü sa- vunduğunu vurguladõ. Haşim Kõlõç ise anayasanõn söz konu- su maddelerine ilişkin herhangi bir değerlendirme, yorum ve- ya görüş söylemediğini ileri sürdü. 16. Sayfada BİLKENT’TEN YANIT Avrupa’da var Bilkent’teki sempozyumda çõkan ağõrlõklõ görüş, değiştirilemez ilkelerin demokratik rejimle çelişmediği yolundaydõ. Alman bi- lim insanlarõ, birçok Avrupa ülkesinde ol- duğu gibi Alman anayasasõnda da değiş- tirilemez ilkelerin yer aldõğõnõ ve bu ilke- lerin rejimi koruduğunu dile getirdi. OR- HAN BİRGİT’in yazısı 7. Sayfada 7 0 B İ N K İ Ş İ N İ N T E L E F O N U D İ N L E N İ Y O R Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Hrant Dink raporunda polis ve jandarma arasõnda koordinasyonsuzluğa ve görevlilerin açõk ih- maline yer verilmesi, idari soruşturmanõn yenilenmesi ve so- rumlularõn yargõlanmasõ talebini gündeme getirdi. Dink ai- lesinin avukatõ Deniz Tuna, “Bakanlõğõn izin vermemiş ol- masõ, bu cinayetin çözülmemesi için uğraşõldõğõnõ göste- riyor” dedi. FIRAT KOZOK’un haberi 7. Sayfada AKGÜL’DENAÇIKLAMA ‘Vururum, ne var bunda?’ Önce “Devletin karşõsõnda olanlar kim, teröristler; vururum, ne var bunda?” diyen Akgül, daha sonra yazõlõ bir açõklamayla, “terörle mü- cadele sõrasõnda asker ve polisin ül- kesini korumak için meşru müda- faa hakkõnõ yasal çerçevede kulla- narak hareket etmesi zorunluluğu- nu” ifade etmeye çalõştõğõnõ sa- vundu. 7. Sayfada ERGENEKON DAVASI Mahkemede farklõ ifade Ergenekon soruşturmasõnda el bom- balarõnõn bulunduğu Ümraniye’deki evin kiracõsõ Ali Yiğit, mahkemede sorulara çelişkili yanõt verdi. İlk ifa- desinde kendisine ait manav dükkâ- nõna Muzaffer Tekin’in otomobille geldiğini söyleyen Yiğit, bu kez ge- lenin Tekin olmadõğõnõ belirtti. HA- TİCE TUNCER/HİLAL KÖSE’nin haberi 6. Sayfada PETA’DAN TÜRKİYE’YE PROTESTO Hayvan hakları örgütü PETA, Belçika’nın başkenti Brük- sel’de Avrupa Parlamentosu önünde düzenlediği gösteride, Türkiye’de sokakta yaşayan köpeklerin vah- şi yöntemlerle öldürülmesini protesto etti. Başbakan Erdoğan’ın maskesini takan bir PETA üyesi, elin- deki öldürülmüş sokak köpeklerini göstererek Türkiye’ye köpek katliamına son verme çağrısı yaptı. Köşk’te yer ‘darmış’ İsviçre’nin Türkiye adõna Cumhurbaşkanõ’na arma- ğan ettiği Lozan Antlaş- masõ’nõn imzalandõğõ masa yer darlõğõ gerekçesiyle Cumhurbaşkanlõğõ’na is- tenmedi. Masanõn, yurttaş- lara sergilenebilecek bir yerde korumaya alõnacağõ belirtiliyor. 4. Sayfada AİHM, 12 Eylül darbecileri hakkõnda iddianame hazõrla- dõğõ için meslekten ihraç edi- len eski savcõ Kayasu’nun baş- vurusunu haklõ buldu. İfade öz- gürlüğünün ve etkili soruştur- ma hakkõnõn ihlal edildiğini be- lirten AİHM, Türkiye’nin 41 bin Avro tazminat ödemesini kararlaştõrdõ. 5. Sayfada Darbecilere dava yolu ÇEBER’E İŞKENCE KESİNLEŞTİ 3. Sayfada ATATÜRK’ÜN SUUDİLERE NOTASI 4. Sayfada Kılıç’ı savunan yok Bir tek Hayal kapsama dõşõnda Fotoğraf:REUTERS Fotoğraf:REUTERS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog