Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30353 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 KASIM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ya Beğen Ya Terk Et! Başbakan’ın, ekonomideki ve iç barıştaki is- tikrarlı gidişi devam ediyor. Son olarak partisi- nin grup toplantısında bu istikrarı taşlandırdı, af- federsiniz taçlandırdı! Eylülden beri ABD’den başlamak üzere tüm dünyayı saran ekonomik krizi Türkiye’ye gös- termek istemeyen Başbakan, şu noktaya geldi: “Krizi en hızlı aşan ülke biz olacağız... Zaten et- kileri giderek azalıyor...” Arkası Sa. 17. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hamdolsun İçeride Öyle Dışarıda Böyle G-20 toplantısına katılacak olan RTE, “Seçil- miş Başkan” Barack Obama ve Başkan Bush’la görüşemiyor. Sırtının okşanmasına alışmış bir kere. Herhalde üzüldü. Ama ne çare Barack Obama, vakti ol- madığı veya Şikago’dan Washington’a gele- meyeceği bahanesiyle bizimkiyle görüşmüyor. Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Hrant Dink suikastõyla ilgili raporunda, suikastõn azmet- tiricisi olarak tutuklanan Yasin Hayal’in McDonald’s’õn bombalanmasõ sürecinde ye- ni bir telefon numarasõ kullandõğõ ve bu telefonla yurtdõşõndan isimlerle çok sayõda görüşme yap- tõğõ belirtilirken, Adalet Bakanlõğõ’nõn gerekli iz- ni vermemesi nedeniyle bu görüşmelerin kimler- le yapõldõğõnõn tespit edilemediğine işaret edildi. Raporda ayrõca, istihbarat bilgisi olmasõna karşõn jandarma ve polisin gerekli önlemleri almadõğõna da dikkat çekildi. 17. Sayfada Kõlõç, mahkeme adõna konuşamaz AnayasaMahkemesiBaşkanvekiliPaksüt,Başkan’akarşõçõktõ Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Osman Paksüt, Baş- kan Haşim Kõlõç’õn anayasanõn değiştirilemez ilkelerini tar- tõşmaya açma düşüncesini basõndan öğrendiklerini belir- tirken, “Duyurduğu konu kişisel görüşü olsa gerek. Konu- dan heyetimiz haberdar değildir” diye tepki gösterdi. Pak- süt, “Nisan 2009’da gerçekleştirilecek Yüksek Mahkeme’nin kuruluş yõldönümünde yapõlacak sempozyumda irdelene- cek konu henüz değerlendirilmedi” diye konuştu. “Anayasa Mahkemesi kişiyle sõnõrlõ bir yapõ değildir. Ana- yasa Mahkemesi bir kurumdur. Mahkeme kararlarõnõ heyetçe verir” diyen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Pak- süt, Anayasa Mahkemesi Başkanõ Kõlõç’õn “kişisel” çõkõşõnõn heyette rahatsõzlõk yaratõp yaratmadõğõ sorusuna ise “Yo- rum yapmak istemiyorum” yanõtõnõ vermekle yetindi. Ha- şim Kõlõç’õn çõkõşõ hukukçularca “sivil dikta hazõrlõğõ” ola- rak nitelendirilmişti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 4. Sayfada ‘KİŞİSEL GÖRÜŞÜ’ ‘HEYET KARAR VERİR’ Amasya’da polis, Ankara’da düzenlenen Alevi yürüyüşüne katõlanlarõn listesini dernekten istedi Mitinge giden fişlendi Hong Kong’da yapılan İş Fuarı‘nda binlerce işsiz iş bulma umuduyla form doldurarak standlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. BDDK uyardõ ‘Dalgalar kıyımızda’ İstanbul’daki Uluslararasõ Fi- nans Zirvesi’nde konuşan BDDK Başkanõ Tevfik Bilgin, küresel krizin kapõya dayandõğõnõ belirte- rek, dönemin mevcudu koruma dö- nemi olduğunu vurguladõ. Bilgin, bankalara yarõşõ bir kenara bõrak- ma çağrõsõ yaptõ. 10. Sayfada SON ÜÇ YILDA 22 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Polis durmayanõ vuruyor Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ’nõn “Ülkemizde Yaşam Hakkõ 2008 Özel Raporu” adlõ 1 Ocak 2008-13 Ekim 2008 tarihleri arasõndaki işkence olaylarõnõ inceleyen araştõrmasõna göre, 2008’in son 10 ayõnda gözaltõn- da ve cezaevlerinde toplam 31 kişi yaşamõnõ yitirdi. Dur ihtarõna uymadõğõ iddiasõyla 2008 yõlõnda 14, 2007 yõlõnda 2, 2006 yõlõnda ise 2’si çocuk 6 olmak üze- re toplam 22 kişi öldürüldü. 8. Sayfada Adli Tõp’õn yapõsõ tartõşõlõyor AKP’NİN MÜDAHALELERİ “Cinayet, işkence, otopsi, madde kullanõmõ, cinsel taciz, tecavüz” ve daha bir dizi adli olayda mahkemelere bilir- kişilik yapan, yargõlamalarõn yönünü değiştirecek kararlara imza atan Adli Tõp Kurumu, AKP iktidarõyla birlikte her geçen gün daha da tartõşmalõ hale geliyor. AKP’nin kuru- ma yaptõğõ müdahalelerle başkandan üyelere dek neredeyse tepeden tõrnağa tüm yapõ “kadrolaşma”ya teslim edilirken, bugün sicili cezalarla anõlan isimler kurumda görev yapõ- yor. SİBEL BAHÇETEPE’nin haberi 8. Sayfada Suluova İlçe Emniyet Mü- dürlüğü, Hacõ Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfõ ve Derneği Suluova Şube- si’nden Ankara’da yapõlan Alevi mitingine gidenlerin listesini istedi. Polisin bunun rutin bir uygulama olduğu- nu söylemesi üzerine dernek yöneticileri mitinge katõlan yaklaşõk 60 kişinin listesini İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne verdi. CHP konuyu TBMM’ye taşõyacak. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tokat Şube Başka- nõ Muharrem Erkan de- mokrasiyi anõmsatõrken, Ha- cõ Bektaş Veli Anadolu Kül- tür Vakfõ Genel Başkanõ Geçmez “Mitinge katõlan- larõn isim listesini istemek, akõllara başka şeyleri getiri- yor” dedi. MEHMET ME- NEKŞE’nin haberi 6. Sayfada AKP uygulamasõ Basõna sansür Yedi gazetecinin akreditas- yonunu yenilemeyen Baş- bakanlõk’õn uygulamasõ “ba- sõna sansür” olarak değer- lendirilirken, eleştiri oklarõ Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’õn yanõ sõra sözcüsü Akif Beki’ye de yöneldi. Türkiye Gazeteciler Cemi- yeti “Halkõn bilgilenme hakkõ yok sayõlmaktadõr” dedi. 5. Sayfada Başbakanlõk Teftiş Kurulu, Adalet Bakanlõğõ’nõn kusurunu dile getirdi: Yasin Hayal’in telefonu dinlenemedi Kongo’yu açlık bekliyor Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hükümetle isyancılar arasında sürmekte olan ve on binlerce sivilin evlerinden kaçmasına yol açan çatışmalar giderek artarken Birleşmiş Milletler (BM) ateşkes çağrısını yineledi. (Fotoğraf: REUTERS)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog