Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B 40 yõl önce Grönland’a düşen B-52 bombardõman uçağõndaki 4 nükleer bombadan biri bulunamamõş ABD’nin kayõp bombasõDış Haberler Servisi - ABD’nin 1968 yõ- lõnda Kuzey Kutbu’na yakõn Grönland Ada- sõ’na yanlõşlõkla düşen bir nükleer bombayõ, buzlarõn içinde terk ettiği ortaya çõktõ. İngiliz yayõn kuruluşu BBC, Danimarka’nõn özerk bölgesi Grönland’daki Thule Hava Üs- sü’nün 1950’lerden itibaren Washington için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeke- rek, bu üssü Soğuk Savaş döneminde ABD’nin başlõca düşmanõ olan Sovyet Sosyalist Cum- huriyetler Birliği’nden korumak için, nükleer bombalar taşõyan B-52 bombardõman uçakla- rõnõn devriye uçuşlarõ yaptõğõnõ belirtti. Habere göre, 21 Ocak 1968 günkü devri- ye uçuşu sõrasõnda, üssün yakõnlarõnda dev- riye gezen bir Amerikan uçağõ düştü. Ame- rikalõ askerler ile Danimarkalõ yetkililerin ve Grönlandlõlarõn yardõmlarõna koştuğunu an- latan pilotlar John Haug ve Joe D’Amario, düşen uçakta 4 adet nükleer bomba olduğu- nu kaydetti. Radyoaktif kirliliğe sebep olan enkazõn kal- dõrõlmasõ çalõşmasõ ilerleyen haftalarda ta- mamlandõğõnda ABD Savunma Bakanlõğõ Pentagon, bombalarõn imha olduğunu açõk- ladõ. Ancak BBC tarafõndan elde edilen gizli bel- geler ve enkaz kaldõrma çalõşmasõnõn bir ta- nõğõ, bombalardan yalnõzca 3’ünün parçala- rõnõn toplandõğõna işaret ediyor. 78252 seri numaralı bomba yok Belgelere göre, buzullara gömülen 78252 seri numaralõ bombanõn bulunmasõ için Nisan 1968’de bölgeye gönderilen denizaltõ bir so- nuç alamadõ. Belgelerde, kayõp bombayõ arama çalõş- masõnõn, Danimarka başta olmak üzere, ya- bancõ ülkelerden gizlenmesi gerektiği özellikle vurgulandõ. O dönemde ABD’nin Los Alamos nükleer laboratuvarõnda kazalarla ilgili birimde çalõ- şan William Chambers, bombalarõn tüm parçalarõnõn bir araya getirilemediğini doğru- layarak, arama çalõşmasõnõn bitirilme sebebi- ni, “Biz bulamadığımıza göre başkası için bu gizli parçaları bulmak çok zor olacak- tı” diye açõkladõ. Chambers’õn belirttiğine gö- re, bombalarõn içerdiği uranyum ve plütonyum gibi elementlerin engin denize karõşarak za- rarsõz hale geleceği öngörüldü. Haberde, kayõp nükleer bombanõn halen Thu- le yakõnlarõnda bir yerlerde, buzullarõn dibin- de olduğuna dikkat çekilerek, ileride bomba- nõn içerdiği radyoaktif maddelerin sağlõk ve çevre sorunlarõna yol açabileceği vurgulandõ. Kuzey Kutbu yakõnlarõnda devriye uçuşu yapan bir Amerikan B-52 uçağõnõn düşmesinin ardõndan yürütülen enkaz kaldõrma çalõşmalarõnda, 4 nükleer bombadan yalnõzca 3’ünün bulunabildiği ortaya çõktõ. BBC’nin ele geçirdiği belgelere göre, bombayõ bulmasõ için gönderilen denizaltõ da başarõsõz olunca arama çalõşmalarõ durduruldu ve bomba buzullara terk edildi. YEMİN TÖRENİ Obama biletleri karaborsada TALAT DA UMUTLU HÜLYA KESKİN LEFKOŞE - Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanõ Mehmet Ali Talat, Ba- rack Obama’nõn ABD Başkanõ seçilmesinin Kõb- rõs’a etkisinin olumlu ola- cağõna inandõğõnõ söyledi. Talat, KKTC Yüksek- öğretim Planlama, Denet- leme, Akreditasyon ve Ko- ordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) daveti üzerine KKTC’de bulunan Türk basõn mensuplarõyla sohbet toplantõsõ düzenledi. Oba- ma’nõn ABD Başkanõ se- çilmesini “bir süre önce kimsenin hayal bile ede- meyeceği bir değişiklik” olarak ifade eden Talat, “Bir de Bush dönemini düşündüğünde insanlık, Obama dönemine daha fazla umut bağlıyor. Dünyada daha iyiye doğ- ru bir gidiş bekliyoruz. Kıbrıs sorununu çözmek isteyen ve bunun için elinden gelen her çabayı ortaya koyan taraf ola- rak bizim endişe edece- ğimiz bir şey yok. Tam tersine dünya sorunla- rını barışçıl yollardan çözmesi yönünde hedef gütmesini umduğumuz ABD’nin, Kıbrıs soru- nuna katkıda bulunma- sı son derece doğaldır diye düşünüyorum. Olumlu etkisi olacağı umudundayım” diye ko- nuştu. Talat, bir gazeteci- nin, Obama’nõn Türkiye’yi Kuzey Kõbrõs’ta ‘işgalci’ olarak tanõmladõğõnõ anõm- satmasõ üzerine Oba- ma’nõn ifadesini doğru bulmadõğõnõ söyledi. Talat, Rum yönetimi li- deri Dimitris Hristofyas ile başlattõklarõ müzake- reler için “Yavaş ilerliyo- ruz. Özellikle Rum tara- fı Annan Planı’na de- ğinmek istemeyince her şey adeta sıfırdan başlı- yor, zaman kaybı olu- yor” diye konuştu. İsrail’de 4.5 milyonu aşkın seçmen 159 belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına giderken, Kudüs’teki seçimler dinci haham ve milletvekili Meir Poruş ile laiklik yanlısı belediye meclisi üyesi ve işadamı Nir Barkat (üstte ortada) arasında çekişmeye sahne oldu. İki sağcı aday da seçmenlerden oy alabilmek için Filistinlilerin yaşadığı Doğu Kudüs’te yeni bir Yahudi yerleşimi kurulmasını vaat ederken, Rusya göçmeni işadamı Erkadi Gaydamak ve solcu politikacı Dan Biron da başkan adayı oldu. Görevi yeni seçilecek adaya devredecek olan Uri Lupolianski döneminde Kudüs’te dincilerin güç kazandığı ve dini bayram günlerinde çamaşır yıkayan ev kadınlarına ve araç kullananlara saldırıların arttığı belirtiliyor. Kudüslü seçmenlerin üçte birini oluşturan Filistinliler ve İsrail vatandaşı Araplar ise yine seçimleri boykot etti. (Fotoğraf: REUTERS) udüslü seçmenler sandık başındaydıK Myanmar Muhaliflere 65’er yõl hapis Dış Haberler Servisi - Myanmar’da geçen yõl cunta karşõtõ gösterilerde tutuklanan ünlü bir blog yazarõ, cunta karşõtõ gizli bir yazõya internet sitesinde yer verdiği gerekçesiyle 20 yõl hapis cezasõna çarptõrõldõ. Muhalif lider Aung San Suu Kyi’nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği’nin (NDL) eski üyesi olan Nay Phone Latt’õn (28) yanõ sõra, partinin 4 üyesi daha hapis cezasõna çarptõrõldõ. Cunta lideri Than Şwe’yle ilgili yazdõğõ bir şiir nedeniyle şair Saw Wai’nin de 2 yõl hapse mahkûm olduğu kaydedildi. Sõnõr Tanõmayan Gazeteciler Örgütü ile Burma Medya Birliği de yayõmladõklarõ ortak açõklamada, “Bu şoke edici ceza, diktatörlüğün haber ve bilgiyi kontrol etme çabasını gizlemek için internette yayın yapanları korkutma amacı taşımaktadır” ifadelerini kullandõ. Geçen yõlki gösterilerde tutuklanan 88 Kuşağõ Öğrencileri adlõ muhalif grubun 23 üyesine de 65’er yõl hapis cezasõ verildiği bildirildi. Mahkûm edilenlerin yakõnlarõ, dün yapõlan duruşmaya hiçbir aile üyesi ve sanõk avukatõnõn katõlmasõna izin verilmediğini, cezalarõ cezaevi yetkililerinden öğrendiklerini söyledi. Obama Kıbrıs için iyi olabilir CUMHURİYETÇİ PALIN Beyaz Saray yolunu Tanrı gösterecek Dış Haberler Servisi - Seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardõmcõsõ adayõ Sarah Palin, Beyaz Saray için aday olup olmayacağõ konusunda “Tanrı’nın kendisine yol göstereceğini” umduğunu söyledi. 44 yaşõnda ve 5 çocuk annesi olan Palin, Fox News’e verdiği özel demeçte, 2012 yõlõnda başkanlõk için aday olup olmayacağõ konusunda net bir açõklama yapmadõ. Palin bununla birlikte, “Eğer açık bir kapı varsa, Tanrı’nın onu bana göstereceğini umuyorum” şeklinde konuştu. Palin, “2012’de veya bundan 4 yıl sonra açık bir kapı olursa ve bu benim ailem, ülkem, ulusum ve benim için bir fırsat halini alırsa, o kapıdan girmeyi deneyebilirim” dedi. Sarah Palin, sõradaki siyasi hedefinin ne olduğu şeklindeki sorular karşõsõnda, 2010’da tekrar vali seçilmeyi veya eyalet senatörlüğü yarõşõna girmeyi planladõğõnõ belirtti. Alaska Valisi, seçim kampanyasõ için kõyafetlerine ve makyajõna 150 bin dolar harcandõğõ yönündeki eleştirilere ise “Bu kıyafetleri ne ısmarladım, ne de giymeyi tercih ettim” sözleriyle yanõt verdi. Palin, geçen hafta Afrika’yõ bir kõta yerine bir ülke sandõğõ yönünde çõkan haberleri de yalanladõ. Dış Haberler Servisi - ABD’nin 44. başkanõ olan Barack Obama’nõn yemin ederek göreve resmen başlayacağõ törenin biletleri karaborsaya düştü. Kongre binasõ önünde 20 Ocak 2009 tarihinde yapõlacak tören öncesinde, Kongre üyelerinden bedava temin edilebilen biletlerin, yoğun talep nedeniyle yetkili bilet satõcõlarõ tarafõndan 20 bin dolara kadar çõkan fiyatlarla satõşa sunulduğu belirtildi. Hükümet tarafõndan 250 bin adet basõlan biletlerin aracõ bilet kuruluşlarõ tarafõndan Kongre üyelerinden veya Kongre binasõ çalõşanlarõndan temin edilip fahiş fiyatlara satõldõğõ ifade edildi. Kongre binasõnõn karşõsõnda bulunan Ulusal Park’taki oturma yerleri için bile binlerce dolarlardan söz ediliyor. Yemin Töreni Komitesi üyeleri, bu tarihi olayõn anlamõna gölge düşürdüğü gerekçesiyle biletlerin yüksek fiyatlara satõlmasõna tepki gösterirken, komite başkanõ Dianne Feinstein, Kongre üyelerinden biletlerin karaborsada satõlmasõnõ suç sayacak bir karar çõkarmalarõnõ isteyeceğini söyledi. ABD’de George Bush’un ikinci döneme başladõğõ yemin töreni öncesinde, 100 bin dolarlõk bağõş yapan katõlõmcõlar, tören için iki bilet ve Bush’un düzenlediği bir yemeğe katõlma şansõ yakalamõştõ. 12 Kasım 2008 Çarşamba Saat: 18.00 KONFERANS SAYIN DENİZ BANOĞLU CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI KONU “GÜNÜMÜZDE MEDYA” TARİH : 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA SAAT : 18.00 YER : BELEDİYE NİKÂH SALONU İLETİŞİM : 0532 252 64 33 - 0532 721 26 34 0543 719 03 94 ÇANAKKALE ADD ve CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KADIKÖY ŞUBESİ GENÇLİK KOLU CUMHURİYET KAZANIMLARI VE KADINLARIMIZ 12 Kasım 2008 Çarşamba 19.00 Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi PROGRAM : ● Açılış Konuşması: Av. Saliha KARAKUZULU (ADD Kadıköy Şubesi Başkan Yardımcısı) ● Konuşmacılar: 1. Meriç VELİDEDEOĞLU (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) Oturum Başkanı 2. İnci BEŞPINAR (Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı) Türk Kadınının Seçme - Seçilme Hakkı ve Günümüz Siyasetindeki Yeri 3. Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) Türk Kadınının Ekonomideki Rolü 4. Yeşim KAM (ADD Kadıköy Şubesi Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı) Gençlik Sorunları (Program dahilinde barkovizyon gösterimi de yapılacaktır.) Caferağa Mah. Moda Cad. No: 48 Kat: 1 D: 2 Kadıköy-İSTANBUL Tel: 0216 345 41 51-418 36 46 Belgegeçer: 0216 414 90 97 www.addkadikoy.org bilgi addkadikoy.org ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KARTAL ŞUBESİ KONFERANSIMIZA SİZİ DE BEKLİYORUZ Son Yıl: 1938 Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç 15 Kasım 2008 Saat: 14.00 Maltepe Üniversitesi Dragos Yerleşkesi Orhantepe Mah. Yakamoz Sok. No: 8 Cevizli İşlerinizi iki saat erteleyin!... Orhan Çekiç’in sunumunu birlikte izleme ayrıcalığını paylaşalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi 0216 488 96 68 16 KASIM 2008 PAZAR Saat: 11.00 TÜRBAN Kadın sorunu mu, Erkek sorunu mu ? KONUĞUMUZ, BİLİM TEKNİK EKİ YAYIN YÖNETMENİ, DEĞERLİ YAZARIMIZ Sayın ORHAN BURSALI KÜLTÜR OLARAK İŞKENCE BASKI VE BİREY Konusunu işleyeceğimiz kahvaltılı aydınlanma toplantısına bekliyoruz. Tarih: 16 Kasım 2008 Pazar Saat: 11.00 Yer: Kadıköy Aden Oteli İletişim: 0555 432 32 29 - 0535 636 59 11 0537 871 82 34 0216 337 57 97 Lütfen yerinizi ayırınız. Açık büfe kahvaltı ederi: 20 YTL. İSTANBUL CUMOK www.cumok.org AÇIKLAMA Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine ve Atatürk devrimlerine sahip çõkan Cumhuriyet gazetesinin okurlarõ CUMOK adõ altõnda etkinlikler yapmak- tadõrlar. CUMOK’lar gönüllü kuruluşlardõr. Herhangi bir hi- yerarşik yapõya sahip değillerdir. CUMOK olu- şumlarõ Türkiye CUMOK eşgüdümü, Türkiye CU- MOK koordinatörlüğü gibi unvanlar taşõyamazlar. Her CUMOK oluşumunun iletişimini sağlayan sözcüsü vardõr. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI SAYI: 2008/6 Satõş Mahkememizce satõş suretiyle satõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen ve satõşõ İİK’nun hükümlerine göre yapõlacak olan gayrimenkul tapunun İzmir ili Narlõdere ilçesi 143 plan, 8187 ada, 5 parselde 979,00 m2 yüzölçümlü, cinsi arsa niteliğindeki taşõnmaz Kanarya Sokak No: 6- 8-10-9 ve 11 Narlõdere İzmir adresinde bulunmaktadõr. Arsa niteliğindeki taşõnmaz üzerinde tek katlõ 6 adet evin bulunduğu, 2/1-6 kapõ numaralõ olan evin parsel içinde kalan kõsmõnõn 24 m2 olup, binanõn ekonomik ömrü olmadõğõ, 2/2- 8 kapõ numaralõ olan evin parsel içinde kalan kõs- mõnõn 70 m2 olup, %20 yõpranmalõ olduğu, 2/3- 10 kapõ numaralõ olan evin parsel içinde kalan kõsmõnõn 50 m2 olup, %20 yõpranmalõ olduğu, 2/4-9 kapõ numaralõ olan evin parsel içinde kalan kõsmõnõn 58 m2 olup, %30 yõpranmalõ olduğu, 2/5-11 kapõ numaralõ olan evin parsel içinde ka- lan kõsmõnõn 83 m2 olup, %20 yõpranmalõ olduğu. Evlerin basit tarzda inşa edilmiş, hepsi de mesken nitelikli olup içerisinde oturulmakta olduğu, bulunduğu konum ve mevki ile ulaşõm ko- laylõğõnõn iyi olduğu. İmar planõnda; inkişaf bölgesinde konut alanõna isabet eden bölgede bu- lunduğu ve TAKS 0.5 ve KAKS 1.5 olmak üzere AYRIK NİZAMDA Maksimum 8 katlõ bina inşaata izinli olduğu, MUHAMMEN BEDEL: 1.300,000,00 YTL. İhale, İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapõlacaktõr. 1. AÇIK ARTTIRMA TARİHİ: 19/12/2008 Cuma günü saat 15.00-15.15 arasõndadõr. Birinci arttõrmada verilecek bedel muhammen kõymetin %60’õ ve masraf toplamõnõ geçmesi şarttõr. Bu kayõtla ihale edilecektir. Böyle bir alõcõ çõkmadõğõ tak- dirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere ikinci arttõrmaya çõkacaktõr. 2. AÇIK ART- TIRMA TARİHİ: 29/l 2/2008 günü saat 15.00 - 15.15 arasõndadõr. İkinci arttõrmada verilecek be- del muhammen kõymetin %40 ve masraf toplamõnõ geçmesi şarttõr, bu kayõtla ihale edilecektir. Tapu alõm harcõ, damga vergisi, %18 KDV alõcõsõna aittir. Tellaliye 2464 sayõlõ yasa hükümle- rine göre alõnõr. İhaleye katõlacaklarõn, muhammen bedelin %20 nakdi teminatlarõnõ Mahkeme- mizde alacaklarõ yazõ ile Vakõflar Bankasõ Adliye Şubesi Müdürlüğü’ne yatõracaklardõr. İhaleye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş, kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar, şartname ilan tarihinden itibaren herkese açõk olup fazla bilgi almak isteyenlerin satõş memurluğumuza müracaatlarõ ilan olunur. Basõn: 59764 ÜMRANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU TAVZİH İLANI SAYI: 2007/16 SATIŞ Satõş Memurluğumuzun 2007/16 Satõş dosyasõnda yapõlan Cumhuriyet gazetesinde 20.10.2008 tarih ve 16090 sayõlõ makbuz ile 23.10.2008 tarihinde yayõnlanan 56090 nolu sa- tõş ilanõnda satõlmasõna karar verilen İstanbul, Ümraniye, Re- şadiye köyü, 5 pafta, 128 parsel sayõlõ taşõnmazõn üzerin- de üçüncü bir kişinin 8604 yevmiye ile Bülent Şenkardeş'e ait 3/4 hisse üzerinde intifa hakkõ Ferit Çelik adõna olduğu, Bülent Şenkardeş'e ait 3/4 hisse üzerinde Türkiye Halk Ban- kasõ lehine 50.000,00 YTL. bedelli akti faizli 1. dereceden ve yine Tekstil Bank A.Ş. lehine 300.000,00 YTL akti fa- izli 2. dereceden ipoteklerin bulunduğu, söz konusu taşõn- mazõn bu mükellefiyetlerle birlikte satõlacağõ hususu seh- ven unutulmuş olduğundan, bu hali ile tavzihen ilan olunur. 10.11.2008 (Basõn: 60547) c AYDINLANMA KAHVALTISINA ÇAĞIRIYOR: Biz artık tereciye tere satmayacağız demiştik... Halkıyla bütünleşmeyen her yapının yozlaşacağı öngörüsüyle köy ve mahalle gezilerine başlamıştık. Çalışmalarımızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Kasım 2008 durağımız, Döşemealtı Köylerinden Ekşili… TOROSLAR SOROS’LARI YENECEK! Konuşmacımız: İlhan TAŞCI “Konuşunuz, konuşturunuz” BABAM SAĞOLSUN! Çoğalmak, kaynaşmak, safları sıkılaştırmak için 23 Kasım 2008 Pazar günü saat 8.00’de yola çıkacağız. Buluşma yeri: Muratpaşa Camisi arkası, saat: 7.30 Ulaşım ve kahvaltı ederi 15.YTL Bizi arayın, yerinizi ayırtın. İletişim-Bilgi: 247 67 17 - 243 47 17 - 0532 325 05 63 Akşam: 243 00 80 - 247 04 31 www.antalyacumok.org www.cumok.org ANTALYA TOROSLAR CUMOK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog