Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B ANMA Uyansana ey dağımın taşımın güneşi Geceler yarısı karanlığımda Ansızın içinde gözlerimin Ansızın avucumun ortasında Ağacımda bir deniz feneri yanar Irmağım kara kara uzanır gider N’olur şarkı söylemeseler Gece yarısı dağımın arkasında…. Av. Hüseyin Avni Ferah Aramızdan ayrılışının 5. yılında Hüseyin Avni Ferah’ı Sevgi, saygı ve artan bir özlemle anıyoruz Ailesi İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/102 Talimat Borçluya ait ve bir borçtan dolayõ (hacizli) bulunan ve aşağõda tapu kaydõ, kõymeti, satõş gün ve saati ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz; İstanbul ili, Eminönü ilçesi Su- ruri Mah. Sultan Mektebi Sokak’tan ayrõlan Sultan Mektebi Çõkmazõ (eski; Sultan Odalarõ Çõk- mazõ) sokakta kâin, 136 pafta, 314 ada, 45 parsel, 6 kapõ numaralõ kârgir Hacõ Kasõmzade iş mer- kezinde 2. katta 60/4400 arsa paylõ 46 bağõmsõz bölüm No’lu, 48 kapõ No’lu büronun 1/2 hisse- si, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü kaleminde açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. 1- İİK 127. MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ; Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan (Müb- rez tapu kaydõnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularõna gönderilen tebligatlarõn tebliğ im- kânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2- İİK 151, 142. MD. GÖRE SIRAYA ŞİKÂYET ve İTİRAZ; Uygulama aykõrõlõğõ nedeniyle, alacağa mah- suben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin İİK 138. md. cümlesinde ipotek alacaklõsõna öden- mesi durumunda, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK 142. md. göre şikâyet veya itirazlarõ ola- nõn, bu hakkõnõ 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyamõza derkenar ibraz etmeleri İİK 83, 100, 142, 151, MK 789, 777. md. göre ayrõca ilanen tebliğ olunur. 3- SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Eminönü Tapu Sicil Müdürlüğü’nün, 14.06.2007 tarih ve 4454 sayõlõ yazõsõna göre Eminönü ilçesi Sururi Mah., 314 ada, 45 parsel sayõlõ 234.45 m2 miktarlõ kârgir işyerinde 2. katta 46 bağõmsõz bölüm No’lu, 60/4400 arsa paylõ büronun 1/2 hissesi Şükrü oğlu Mehmet Tak adõna kayõtlõdõr. 4- İMAR DURUMU: Eminönü Belediye Başk. İmar ve Şehircilik Müd. 31/10/2007 tarih ve 2007/9795-7780 sayõlõ yazõsõna göre Eminönü Sururi Mah. 314 ada, 45 par- sel sayõlõ yer 21.05.2005 tarihli 1/100 ölçekli Eminönü koruma amaçlõ Uygulama İmar Planõ’nda Kentsel ve Tarihi Sit alanõnda 3. derece koruma bölgesinde, 2. derece ticaret alanõnda kalmakta olup, bitişik nizam şartlarda H=12.50 m. irtifa aldõğõ belirtilmektedir. 5- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satõşa konu taşõnmaz; Eminönü il- çesi Sururi Mah. Sultan Mektebi Sokak’tan ayrõlan Sultan Mektebi Çõkmazõ (eski; Sultan Oda- larõ Çõkmazõ) Sokak’ta k’in, 136 pafta, 314 ada, 45 parsel, 6 kapõ numaralõ kârgir Hacõ Kasõm- zade iş merkezinde 2. katta 60/4400 arsa paylõ 46 bağõmsõz bölüm No’lu, 48 kapõ No’lu büronun 1/2 hissesidir. Mezkur büro 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal katlõ, betonarme karkas sis- temde bitişik nizamda inşa edilmiş, katlarõnda kat koridoru üzerinde bõrõlõ bürolar (dükkânla) bulunan, kalorifer tesisatlõ, yangõn merdivenli, takribi 15 yõlõ geçkin kârgir işhanõnda 2. normal katta sokak cephesine yer almakta olup, 2. katta 46 bağõmsõz bölüm, 48 kapõ No’lu büro; 2. kat- ta çõkõşta merdivenin solundaki koridor üzerinde, koridor nihayetindeki yangõn merdiveni ya- nõndaki sokağa cepheli 45 No’lu bağ. Böl. No’lu büro bitişiğinde yer alan kat koridoru cephesi alüminyum doğrama camekânlõ, sokağa cepheli penceresi alüminyum doğramalõ, zemini ahşap parke döşemeli, elektrik ve kalorifer tesisatõ mevcut, Azizler Bebe istimalinde konfeksiyon sa- tõş dükkânõ olarak kullanõlan büronun projesinden alõnmõş net alanõ takribi 15.95 m2’dir. 6- TA- PU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: Yoktur. 7- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşõnmazõn 1/2 hissesine 40.000.00 YTL kõymet takdir edilmiştir, (1/2 x 80.000.00 YTL= 40.000.00 YTL.) 8- SATIŞ ŞARTLARI: Yukarõda açõk tapu kaydõ, imar ve halihazõr durumu ve kõymeti belirtilen taşõnmazõn; 1. Satõşõ; 22 ARALIK 2008 PAZARTESİ günü saat 11.00’den 11.15’e kadar İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrma- da tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn ta- ahhüdü baki kalmak şartõyla, 2. Satõş; 02 OCAK 2009 CUMA günü aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok art- tõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõra- na ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõk- mazsa satõş talebi düşecektir. a- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin ve alaca- ğa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sõrada bulunan alacaklõlarõn alacağõnõn, (mu- hammen bedelin % 20’siyle sõnõrlõ olarak) % 20’si nispetinde pey akçesi (nakit memleket para- sõ) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn “şartsõz, kesin ve süresiz” teminat mektubunu ver- meleri lazõmdõr. Yabancõ para kurunda günlük değişimler olmasõ ve 805 sayõlõ Kanun’un 1. mad- desine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. b- Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahi, (alacağõna tekabül eden satõş bedelini müşteri sõfatõyla ödemekte imtina suretiyle alacaklõya ihale yapõlmamõş olmasõ şartõ ile) satõş bedeli nakden icra veznesine yatõrõlõr (md. 134/4). Tellaliye resmi, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflarõ ile Katma Değer Vergisi (150 m2’ye kadar olan net meskenlerde % 1, mes- ken olmasõna rağmen işyeri olarak kullanõlmõş dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tar- la, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim gi- derleri öncelikle müşteri tarafõnda ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalarõ ve ferileri ile, tellali- ye ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden müşteriye iade edilir. c- İhaleye iştirak edenlerin icra sa- tõş dosyasõ, tapu kaydõ, şartname, ilan ve tebligatlarõ incelemek suretiyle ihaleye katõldõğõnõ ka- bul ettiği. Satõlacak taşõnmazõn tapu kaydõnda varsa; taşõnmazõn bütünleyici parçalarõnõn (MK md. 684, 862), taşõnmazõn eklentilerinin (MK md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK md. 879), ta- şõnmazõn birleştirilmesi durumunun (MK md. 859), İİK 128. md. göre taşõnmaz mükellefiyetle- rinin (intifa hakkõ MK m. 794, oturma hakkõ MK m. 823, üst hakkõ MK m. 834, kaynak hakkõ MK m. 837, irtifak haklarõ MK m. 838, kaydõ hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK m. 507) mükellefiyetleri nazara aldõğõ kabul edilir. e- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõra- kõlacaklardõr. f- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca satõş bedelini yatõrmasõ için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt fai- zinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ve ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup tebligat pul masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. h- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/102 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. *(İc. İf. K. 126) *(*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 58440 MENDERES İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI 2006/4 Satõş Mahkemece satõşõna karar verilen ve satõşõ İİK.’nin ilgili maddelerine göre yapõlacak olan taşõnmazlar, İzmir ili Menderes ilçesi, 1- Ahmetbeyli köyü Köykarşõsõ mevkiinde kâin tapu- nun 3 pafta, 1527 parselinde kayõtlõ 10109 m2. yüzölçümünde tarla vasõflõ taşõnmazdõr, üze- rinde herhangi bir muhtesat bulunmayõp boş tarla vaziyetindedir, köy merkezine yaklaşõk 700 metre mesafededir, yola cephesi yoktur. Muhammen bedeli: 151.635,00 YTL. Satõş Saati: 14.00 - 14.15 2- Ahmetbeyli köyü Saçlõdamiar mevkiinde kâin tapunun 1 pafta, 63 parselin- de kayõtlõ 12060 m2. yüzölçümünde tarla vasõflõ taşõnmazdõr. Üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmayõp boş tarla vaziyetindedir, köy merkezine yaklaşõk 600 metre mesafededir, yola cephesi yoktur, taşõnmaz üzerindeki Mehmet Pala zilyetliğindedir şerhi korunmak suretiyle sa- tõlacaktõr Muhammen bedeli: 180.900,00 YTL. Satõş Saati: 14.30 - 14.45 3- Ahmetbeyli kö- yü Denizyolu mevkiinde kâin tapunun 4 pafta, 1735 parselinde kayõtlõ 17137 m2. yüzölçü- münde tarla vasõflõ taşõnmazdõr, taşõnmazõn temamõ kapama narenciye bahçesidir, 30 yaşlarõnda 680 adet mandalin ağacõ bulunmaktadõr, S.derece sit alanõ içerisinde bulunmaktadõr, Muhammen bedeli: 514.110,00 YTL. Satõş Saati: 15.00 -15.15 4- Ahmetbeyli köyü Köyi- çi mevkiinde kâin tapunun 6 pafta, 581 parselinde kayõtlõ 2064 m2. yüzölçümünde bahçeli kargir ev vasõflõ taşõnmazdõr, taşõnmaz üzerinde 2 katlõ 100 m2.lik kerpiç betonarme ev, 22 m2 lik depo, 48 m2 lik mutfak, 7 m2’lik fõrõn ile 25 yaşlarõnda 2 zeytin, 1 erik, 4 portakal, 1 nar ve 48 mandalin ağacõ bulunmaktadõr, iki katlõ evin altõ depo ve kiler olarak kullanõlmakta, üst kõsmõ betonarme, zemin kat iki bölümden oluşmuştur, birinci katta ise 3 oda, banyo ve wc bu- lunmaktadõr diğer bölüm ise sundurma niteliğinde mutfak olarak kullanõlmaktadõr, elektrik ve suyu mevcut, mesken olarak kullanõlmaktadõr, Muhammen bedeli: 125.898,00 YTL Satõş Saa- ti: 15.30 - 15.45 5- Ahmetbeyli köyü Köyiçi mevkiinde kâin tapunun 6 pafta, 586 parselinde kayõtlõ 307 m2. yüzölçümünde arsa vasõflõ taşõnmazdõr, köy yerleşim alanõ içerisinde bulun- makta; üzerinde 12 adet narenciye ağacõ bulunmaktadõr, Abbas kõzõ Şerife Pala Zilyedindedir şerhi korunmak suretiyle satõlacaktõr. Muhammen bedeli: 15.580,00 YTL. Satõş Saati: 16.00 - 16.15 1. İhalesi: 19.12.2008 günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda Menderes Adliyesi Hukuk Mah. Yz.işl. Müdürlüğü odasõnda yapõlacaktõr. Bu artõrmada taşõnmaz masraflarõ ile birlikte kõy- metinin %60'õ altõnda satõlmayacaktõr. Bu artõrmada taşõnmaz masraflarõ ile birlikte kõymetin %60'õnõ bulamaz veya alõcõsõ çõkmaz ise taşõnmazõn ikine artõrõlmasõ aynõ yerde ve aynõ saat- te 10 gün sonraya bõrakõlacaktõr. 2.İhalesi: 29.12,2038 günü ayõn saatler arasõnda yapõlacaktõr. Bu artõrmada taşõnmaz mas- raflarõ ile birlikte kõymetinin %40'õ altõnda satõlmayacaktõr. Bu satõşa girecekler muhammen be- delin %20'si kadar nakti teminatõ veya banka teminat mektubu yatõrmak zorundadõr. Alõcõsõ ihale bedelinden başkaca tapu alõm harcõ, ihale damga vergisi ve KDV’sini yatõrmak zorun- dadõr, satõşa girecekler satõş şartnamesini okumuş ve kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar, satõş şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr. İş bu ilan mükellefiyetler listesinde yazõlõ ilgili'eõ inden herhangi birisine satõş| ilanõ tebliğ edilemediği taktirde, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayõlacağõ ilan olunur. Basõn: 58780 MANİSA l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/111 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Manisa Merkez ilçesi Yeni Mahalle, ada 2085, parsel 3, Cilt 64, sayfa 6253'da kayõtlõ 80/380 arsa paylõ 239.00 m2 yüzölçümlü Yenimahalle Mah. Bahtiyar Tosunbaş Cad. No: 21 adresinde bulunan 1. kat 1 No’lu daire 3 oda, 1 salon, mutfak., banyo ve WC ile balkondan oluşmakta olup yaklaşõk 90 m2 lik bir alana sahiptir. Meskenin dõş kapõsõ ahşap MDF kapõ, iç kapõlarõ MDF kapõ, dõş pencere doğramalarõ alüminyum doğrama, yer döşemesi seramik, duvarlarõ sõva+plastik boya olan asansörsüz ve kaloriferli, bitişik nizam 5 kata imarlõ imar adasõnda kalan yapõnõn tüm bu özelikleri şehrin merkezinde olup Telekom ve şehirlerarasõ otobüs terminaline yakõn mesafededir. Bilirkişi tarafõndan 60.000,00.-YTL değer biçilmiştir. 1- Meskenin 1. artõrmasõ 19.12.2008 tarihinde 10.20-10.30 Saatleri arasõnda Manisa Yeni Adliye Binasõ satõş odasõnda açõk artõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 29.12.2008 günü saat 10.20-10.30 saatleri arasõnda Manisa Adliye binasõ ön bahçesinde ikin- ci artõrmasõ yapõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ, tahmin edilen bede- lin %40'nõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20 si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin pa- ra iledir, alõcõ islediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, verilen süre içinde iha- le bedeli nakden ödenmek zorundadõr. Tellaliye, resmi ihale pulu, tapu alõm harç ve masraf- larõ ile mevzuatõn öngördüğü oranda KDV ihale alõcõsõna aittir. Birikmiş vergiler ve tapu sa- tõm harç ve masraflarõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içersinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye, katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve di- ğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2008/111 esas sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ayrõca, İİK.nin 127.maddesi gereğince, işbu satõş ilanõnõn, tapuda adresi bulunma- yan ve Adli tebligatõ iade olan diğer ilgililer hakkõnda da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 21.10.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 58767 VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Devrimci öğretmen hareketinin önderlerinden Cilavuz Köy Enstitülü RAMAZAN KARAGÖZ aydõnlõk ve sosyalist bir ülke umudu- nu yitirmeden 11 Kasõm 2008’de aramõzdan ayrõldõ. Dostlarõnõn başõ sağolsun. DOSTLARI Tayvan’ın eski lideri gözaltına alındı Dış Haberler Servisi - Tayvan’õn eski Devlet Başkanõ Çen Şui-bian, dün yolsuzluk iddiasõyla gözaltõna alõndõ. Çen, kara para aklama ve özel bir başkanlõk fonunu usulsüz olarak kullanma gibi suçlamalar üzerine 8 yõl süren başkanlõğõnõn ardõndan mayõs ayõnda görevinden ayrõlmõştõ. Suçlamalarõ reddeden Çen, yeni hükümetin Çin’in isteklerini geri çeviremediği için kendisini suçladõğõnõ savunuyor. Tayvan’õn bağõmsõzlõğõnõ savunan ve Devlet Başkanõ Ma Ying-jeou yönetimini Pekin’le işbirliği yapmakla suçlayan Çen, tutuklama kararõ verilmesi halinde cezaevine konulan ilk eski devlet başkanõ olacak. Hamas-Obama teması KUDÜS (AA) - Filistin’deki Hamas örgütü, ABD Başkanlõğõ’na seçilen Barack Obama’nõn danõşmanlarõyla, seçimler öncesinde Gazze’de “gizlice” bir araya geldiğini açõkladõ. Gazze’deki Hamas yönetiminin lideri İsmail Haniye’nin siyasi danõşmanõ Ahmed Yusuf, “internet aracõlõğõyla Obama’nõn danõşmanlarõndan bazõlarõyla temas halinde olduklarõnõ ve daha sonra onlardan birkaçõyla Gazze’de görüştüklerini” söyledi. Yusuf, karşõ taraftan Obama’nõn seçim kampanyasõnõ olumsuz etkileyeceği endişesiyle, görüşmelerle ilgili açõklama yapmamalarõnõn istendiğini ifade etti. Jüriye İslam uyarısı SYDNEY (AA) - Avustralya’da, terör saldõrõsõ planlamakla suçlanan 5 Müslümanõn davasõnda hâkim jüri üyelerine İslamõn yargõlanmadõğõ uyarõsõnda bulunarak önyargõlarõnõ bir tarafa bõrakmalarõnõ istedi. New South Wales eyaleti yüksek mahkemesi hâkimi Anthony Whealy, davanõn açõlõşõnda yaptõğõ konuşmada, 15 jüri üyesinden önyargõlõ olmamalarõnõ, son 5 yõlda kamuoyunun medya tarafõndan İslamõ terorizmle bağlantõlõ gösteren haber yağmuruna tutulduğunu belirtti. Whealy, “Medyada işlendiği gibi Müslüman yaşam tarzõyla ilgili görüşleriniz nedeniyle sanõklarõn suçlu ya da masum olduğuna karar vermeniz hata olur” dedi. İtalya’nõn en çok satan dergisi Famiglia Cristiana’nõn yayõn yönetmeni Sciortino tehlikelere dikkat çekti: Berlusconi’ninaşırıotoriterçizgisi ASLI KAYABAL MİLANO - İtalya’da en çok satan Katoliklerin dergisi Famiglia Cristiana’nõn yayõn yönetmeni An- tonio Sciortino, ülkeyi faşizme doğru götüren işa- retler gözlediklerini söyledi. “İtalya’da parlamento bütünüyle devre dışı, yasalar otoriter bir yön- temle buyruluyor” diyerek hükümeti eleştiren Sci- ortino, göçmen meselesi, Berlusconi hükümeti, ABD’nin yeni başkanõ Obama’nõn dünya için umut olup olamayacağõ konusunda Cumhuriyet’in so- rularõnõ yanõtladõ. - Famiglia Cristiana’da Berlusconi hüküme- tinin otoriter olduğunu yazdınız. Gerçekten İtal- ya’da faşizm tehlikesi var mı? Fransõz Esprit dergisinde yayõmlanan ve İtal- ya’daki siyaset yaşamõnõ analiz eden bir yazõyõ te- mel aldõk. Bu yazõda İtalya’da siyasetin otoriter bir çizgide ilerlediği, faşizmin doğabileceği riski üze- rinde duruluyordu. Biz Berlusconi hükümeti faşist bir hükümet demedik ama, bu hükümetin otoriter bir yol izlediğine dair işaretler gözlediğimizi yaz- dõk. Artõk yasalar parlamentonun çatõsõ altõnda ya- põlmõyor. Yasa önerileri tartõşõlmõyor bile. Parla- mentoda bir tek oylama için bir araya geliniyor. Par- lamento misyonunu yitirdi, şimdi kararnameler çõ- karõlõyor. Kanun hükmünde kararnameler acil du- rumlarda çõkar. İtalya’da son günlerde çõkarõlan ka- rarnamelerin hiçbiri acil değil. Kararnameler ve ya- salar otoriter bir yöntemle buyruluyor. İtalya’da medya organlarõ da birkaç büyük grubun çatõsõ al- tõnda toplandõ ve tekelleşti. Bu nedenle gazeteler ve başka medya organlarõ yönlendiriliyor. Hükü- met otoriter bir çizgide yol alõrken hükümet yetkisi ile yargõ yetkisi arasõndaki ayrõm dikkate alõnmõ- yor. Muhalefet yok sayõlõyor. İtalya’da otoriter yö- netim konusunda bir aşõrõlõk söz konusu. Bu durum bizi nereye götürür bilmiyoruz. Demokratik siste- mi zedeleyeceğine şüphe yok. Seçim yasasõ va- tandaşlarõ kendi kişisel tercihlerini ifade etmekten alõkoydu. Listeler siyasi partilerin sekreterleri ta- rafindan önceden hazõrlandõ. - İtalya’da yabancı düşmanlığı ciddi bir tır- manış gösteriyor. Nereden kaynaklanıyor bu? Göçmenler ülkelerinden açlõk, yoksulluk, savaş ve dayanõlamaz koşullar nedeniyle kaçõyor. Yüz- yõlõn başõnda büyük bir yoksulluğun içine düşen İtal- ya’da olduğu gibi. Birçok İtalyan o güç dönemde ABD, Arjantin, Kanada ve başka birçok ülkeye göç etmişti. Bu durumda göçmenlere karşõ duvar örmek tarihle zõt düşen bir tercih. Çünkü göçmenleri ku- zeye doğru iten nedenler, ölüme karşõ verdikleri mü- cadelenin ifadesi. Göç ter- cihinin ardõnda çok kuvvetli nedenler var. Bu ko- şullarda yasalar, bu kişilere kucak açmayõ hedef- leyerek düzenlenmeli. Avrupa ülkelerinde ve İtalya’da düşük doğum oranõ bu kõtaya bir gelecek tanõmõyor. Bu yüzden göçmenleri bir tehlike ve tehdit olarak değil, bir kay- nak olarak görmek gerekir. Avrupa ülkelerine ge- len bu kişilere kucak açan ve uyum göstermeleri- ne yardõmcõ bir politika gütmek gerekir. Ne yazõk ki İtalya’da göçmen vatandaşlara kucak açmak ye- rine onlarõ dõşlayan bir politika hâkim şu anda. Çõ- karõlan yeni yasalar yabancõ uyruklu vatandaşlarõn İtalya’ya yerleşmesini zorlaştõrõyor. İnsanlar bir otur- ma izni alabilmek için 100 Avro ödemek zorunda bõrakõldõ. Eğer İtalya tüm göçmenleri kapõ dõşarõ et- meye kalkarsa ekonomik yönden çökebilir. İtal- ya’daki yaşlõlara destek olan hizmetlilerin çoğu ya- bancõ uyruklu, onlar olmasa devlet sosyal hizmet bütçesini karşõlayamaz. Yabancõ düşmanlõğõ korkuyla besleniyor. İtalyan vatandaşlarõnõn korku duygusu da beslendiği için yabancõ düşmanlõğõ tõrmanmaya başladõ. - Eğitim yasası kitlesel katılımlı protestolara karşın senatoda kabul edildi. Sizce bu yasa İtal- ya’da eğitimin geleceğini ne yönde etkileyecek? Çok kötü bir başlangõç oldu. Eğitim Bakanõ Gel- mini’nin senatoda kabul edilen eğitim yasasõnda Ekonomi Bakanõ Giulio Tremonzi’nin öngördü- ğü bir dizi kesintiden söz ediliyor. Eğitimde ke- sintiye gitmek, o ülkenin geleceğini düşünmemektir. Her alanda kesinti yapõlabilir ama eğitim ve for- masyonda kesintiye gidilemez. Konu ne yazõk ki parlamentoda bile tartõşmaya açõlmadõ. Yasa, 10 da- kika içinde üç yõllõk bir finansal program çatõsõ al- tõnda hazõrlandõ. Hükümet gençleri dinlemek iste- medi. Bu gerçekte bir güçsüzlüğün ifadesi. - Yabancı uyruklu ögrencilerin “uyum sınıf- larında” toplanacak olmasını eleştirdiniz. Bu yönde tehlike nedir? Karar iyi niyetli olarak görünse de uygulama ha- talõ. Yabancõ uyruklu öğrencileri uyum sõnõflarõn- da toplamak, getto sõnõflarõn doğmasõna neden olur. Ayrõmcõlõğõ pekiştiren bu uygulama “aparthe- id”dan farklõ değil. Pedagoglar, yabancõ uyruklu çocuklarõn İtalyancayõ yaşõtõ İtalyanlarla aynõ sõnõfta eğitim gördüklerinde çok daha iyi öğrendiklerini savunuyor. Göçmen çocuklarõn dersleri takip ede- bilmeleri için İtalyancayõ çok iyi düzeyde öğren- meleri gerekiyor elbette ama, Lega’nõn önerdiği “uyum sınıfları” önerisi õrkçõ bir uygulama. ‘Bizler kripto-komünistiz’ - Sizi Kato-komünist olarak adlandırıyorlar. Bu nasıl doğdu? İtalya’da sağ partiler biz Katolikleri hep solda gör- dü, görmeye devam ediyor. Bu nedenle Kato-ko- münist dediler. Ama Kato-komünizmin bugün için bir anlamõ yok artõk. Komünist ideoloji yok ol- duğu için biz de kendimize Kato-komünist yerine kripto-komünist demeyi uygun bulduk. - Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilme- si size de yeni umutlar verdi mi? Demokrasiyi silah, tank ve füzeyle getireceğine inanan Cumhuriyetçilerden sonra Amerikan De- mokrat Partisi’nden esen rüzgâr, umarõz yeni bir soluk getirir ve Obama seçim kampanyasõnda verdiği sözlere sadõk kalõr. Hem ABD hem dünya için bir umut oldu Obama. 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 90. yıldönümü törenlerle anıldı. İngiltere’de törene siyasetçilerin yanı sıra savaşa tanıklık eden eski askerler de katıldı. 110 yaşındaki Harry Patch, “Her iki taraftan ölenleri anmak çok önemli. Hangi üniformayı giydiğimiz önemli değil, hepimiz savaşın kurbanlarıydık” diye konuştu. Avustralya’nın başkenti Canberra’daki törende konuşan Başbakan Kevin Rudd, “Hepimiz çok kanlı bir yüzyılı geride bıraktık. Umarım yeni yüzyıl gerçek anlamda barış dolu bir yüzyıl olacak” dedi. (Fotoğraf: AP) 1.Dünya Savaşı’nda ölenleranıldı Sciortino: Parlamento misyonunu yitirdi, şimdi kararnameler çõkarõlõyor. Kararnameler ve yasalar otoriter bir yöntemle buyruluyor. İtalya’da medya organlarõ da birkaç büyük grubun çatõsõ altõnda toplandõ ve tekelleşti. Bu nedenle gazeteler ve başka medya organlarõ yönlendiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog