Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA 6 HABERLER AVRUPA GÜRAY ÖZ Obama Rüyasından Uyanmak Amerikan halkı ağızda zehir tadı bırakan Bush şarabından bıktı usandı. Şimdi bir çırpıda “Oba- ma” demesinin nedeni, Bektaşi dedesi misali, “da- ha kötüsü olamaz ya” düşüncesidir. Gerçekten de Amerikan halkı için Bush’tan kö- tüsü zor bulunur. Hem Amerikalıların, hem de sanki kendi baş- kanlarını seçiyormuş gibi heyecanlananların ya- nıldıkları nokta, bir siyahinin başkan seçilmesini devrim sanmalarıdır. Obama ve benzerlerinin Amerikan seçkinlerine katılmalarının, yönetim kademelerinde yer almalarının, senatör, bakan vb. olmalarının tarihi epeyce eskidir. Koşulları yerine getirdiğinizde siyah - beyaz fark etmiyor. Şahin Rice’ı, BM’de tüm dünyanın gözünün içine ba- karak yalan söyleyen, sonra da yalan söylediği- ni itiraf eden Powell’i unuttunuz mu? Koşulları ye- rine getirirseniz seçkinlere girersiniz. Peki, koşul ne? Eşek ya da Fil partisinden olmak. Amerikan imparatorluğunu savunmak. “İyi polis” ya da “kötü polis” olabilirsiniz. Önemsizdir. Obama bunca “felaketten” sonra göreve “se- çilen” “iyi” şeriftir. Ama önemli olan “felakettir”. Bu felaketin işaretleri şunlardır: Piyasa sistemi altüst olmuştur. “Görünmez el” çalışmamakta, görünür ellerin spekülasyonları dengeleri dar- madağın etmektedir. “Piyasa eşittir demokra- si” denkleminin de boyası dökülmüş, böyle bir “eşitliğin” matematik kurallarına uymadığı anla- şılmıştır. Felaketin üçüncü ve belki en acıtıcı bo- yutu ise küreselleşme denilen sahtekârlığın halk- lara, yoksul dünyaya, ezilen sınıflara çok uzak ol- mayan bir gelecekte refah sunacağı yalanının or- taya çıkmasıdır. Küreselleşme gelir dağılımında hem ülkeler, hem sınıflar arasındaki eşitsizliği olağanüstü boyutla- ra çıkarmaktan başka bir işe yaramamıştır. ABD’den başlayıp dalga dalga yayılan kriz, “Ama neden” sorusuyla kendilerini helak eden menajerlere, siyasilere, geleceğini küreselleş- meye bağlamış “entelektüellere”, bir yandan kış- kırtılan, ülkeleri bölen, parçalayan savaşların, di- ğer yandan da başıboş bırakılan piyasa sistemi- nin iç yüzünü göstermiştir. Peki, bir şey anlamışlar mıdır? Şimdilik şaşkın ördek gibidirler. Geçmişte Bush’la birlikte savaş tamtamları çalanların, şim- di o günleri tarihe gömüp “Obama ah Obama” diye dans etmelerinin nedeni, her daim ayakta kal- ma becerisini borçlu oldukları oportünistlikleridir. Amaan bize ne canım!.. Bizim işimiz her koşulda tehlikeyi göstermek. Amerikancı küreselleşme büyük bir yara aldı. Şimdi Obama eliyle restorasyona, yeniden ya- pılanmaya girişeceklerdir. Bizim gibi ülkelerin siyaset sahnesi, sosyal de- mokratları, solcuları için tehlike, neoliberalizmle kopma noktasına gelmiş bağların bu kez Obama rüyasıyla yeniden kurulmasıdır. Ama bu dönem aynı zamanda uzunca bir sü- redir, siyaset sahnesine egemen olmuş neolibe- ralizmin sultasından kurtulmak için de bir fırsattır. Krizin nedenlerini çare zanneden AKP zor du- rumdadır. Kısa süre içinde krizi zorbalığın araçlarıyla sa- ğaltacak, ağırlığı halkın sırtına yükleyecek siyasetin geriletilmesinin yolu açılmıştır. Tek koşulu geç kalmamak, Obama rüyasına ka- pılmamaktır. Aklı başında olması gereken, ama olmayan so- la gelince. Onlara söyleyecek pek fazla bir şey yok. Ken- dilerini işçilerin, emekçilerin kavgasıyla tarif et- medikleri sürece, neoliberal rüzgârlardan, Al- tan’ların Belge’lerin, Cemal’lerin etkilerinden kurtulmaları zordur. Aklı başında olanlar ise bu gerçekleri zaten bi- liyorlar. Onlara düşen, enerjilerini boş işlerle harcama- yı bırakıp ayağa kalkmaktır. e-posta: guray@cumhuriyet.com.tr ZONGULDAK 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN (İZALE-İ ŞÛYU SATIŞ MEMURLUĞU SIFATIYLA) GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI Dosya No: 2006/2 SATIŞ Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, evsafõ: 1. TAŞINMAZ Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Muslu beldesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde kain tapunun 5 pafta, 1957 parselinde ka- yõtlõ 887,00 m2 yüzölçümlü taşõnmaz. Taşõnmaz Muslu belediyesi sõnõrlarõ içerisinde ve imar planõ dahilindedir. 3 kat inşaata müsa- ittir. Taşõnmazõn az bir kõsmõ 12,00 metrelik imar yolu içerisinde kalmaktadõr. Taşõnmazõn önünden Zonguldak-Filyos yolu geç- mektedir. Taşõnmazõn üzerinde her katõnda mesken niteliğinde birer dairesi bulunan 2 katlõ yapõ ile çeşitli meyve ağaçlarõ mevcuttur. Taşõnmaz üzerinde bulunan bina; 2 katlõ, betonarme kagir yapõda olup, her katõnda bir daire mevcuttur. Dõş cephesi sõvalõ-boyalõ, üze- ri kiremit çatõ örtülü, õsõtma sistemi sobalõ olup, Bayõndõrlõk bakanlõğõnõn III. sõnõf (A) yapõ grubu içerisindedir. Üst kata dõşarõdan mer- divenle çõkõlmaktadõr. Alt kat: mesken olarak kullanõlmakta, üst katõ boştur. Alt kat 3 oda, giriş holü, mutfak ve wc+banyo’dan oluş- maktadõr. Giriş kapõsõ plastik doğrama, iç kapõlarõ ahşap doğrama, pencereleri plastik doğrama, oda zeminleri tahta kaplõ, mutfak tez- gâhõ beton üzeri kalebodur kaplõdõr. Alt katõn brüt inşaat alanõ toplam 80,40m2’dir. Üst kat: tüm oturma mekânlarõnõn duvarlarõ sõ- valõ-badanalõ, pencereleri plastik doğrama, iç kapõlarõ vernikli cilalõ ahşaptan kontrplak press kapõdõr. 2 oda, salon, balkon, antre, gi- riş holü, mutfak, banyo, wc, lavabo yeri şeklinde dizayn edilmiştir. Antre zemini karo seramik, giriş holü, balkon, mutfak, wc, ban- yo zemini kalebodur, oda ve salon zemini ise yağlõboyalõ tahta kaplõdõr. Mutfak tezgâhõ mermer, altõ ve üstü mobilyalõdõr. Üst katõn brüt inşaat alanõ toplam 89,92 m2’dir. Taşõnmaz üzerinde 1 Hurma ağacõ, 1 Kiraz ağacõ, 2 Elma ağacõ, 1 Ayva ağacõ, 2 Erik ağacõ, 3 Armut ağacõ, 5 İncir ağacõ ve 1 Mandalina ağacõ bulunmaktadõr. Taşõnmazõn satõşa esas değeri: Arazi, bina, ağaç, değeri: 83.575. 65YTL. (Seksenüçbinbeşyüzyetmişbeş YTL, Altmõşbeş Yeni Kuruş) 2. TAŞINMAZ Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Muslu beldesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde kain tapunun 5 pafta, 661 parselinde kayõt- lõ 195,00m2 yüzölçümlü taşõnmaz. Taşõnmaz Muslu belediye sõnõrlarõ içerisinde olup, belediyenin tüm altyapõ hizmetlerinden yarar- lanmaktadõr. Önünden Demiryolu Sokak’a ait araba yolu ve Zonguldak-Karabük-Ankara Devlet Demiryolu geçmektedir. Tarla vas- fõndadõr. Killi, tõnlõ, kumlu ve orta derinlikte (50-90 cm) bir toprak yapõsõna sahiptir. Yağõş ve sulama imkânlarõ dikkate alõndõğõnda tüm kültür bitkilerinin yetişmesine uygundur. Taşõnmazõn satõşa esas değeri: Arazi değeri : 4.680,00YTL. (Dörtbinaltõyüzseksen YTL.) 1-) SATIŞ ŞARTLARI: 1. TAŞINMAZ: Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Muslu beldesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde ka- in tapunun 5 pafta, 1957 parselinde kayõtlõ 887,00 m2 yüzölçümlü taşõnmaz. 1. SATIŞI: 16.12.2008 Salõ günü Saat: 09.00’dan 09.15’e kadar, 2. TAŞINMAZ: Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Muslu beldesi, Mer- kez Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde kain tapunun 5 pafta, 661 parselinde kayõtlõ 195,00 m2 yüzölçümlü taşõnmaz. 1. SATIŞI: 16.12.2008 Salõ günü Saat: 09.30’dan 09.45’e kadar, ZONGULDAK 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ayrõ ayrõ açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõyme- tin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla artõrma 10 gün daha uzatõlarak 10. gün olan 26.12.2008 Cuma günü aynõ yer ve aynõ saatlerde İkinci Artõrmaya çõkarõlacaktõr. İkinci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mec- muunu ve tahmin edilen kõymetin %40’õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Sa- tõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcõ ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tellaliye resmi ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli hemen veya verilen müh- let içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 fa- izden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihin- den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2 Satõş sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 10.10.2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58709) TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN 1-2008/323 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 3 parsel sayõlõ taşõnmazõn 944,71 m2 lik kõsmõ 2-2008/324 ESAS Tunceli ili, Merkez Esen- tepe Mahallesi 1 ada 4 parsel sayõlõ taşõnmazõn 955,63 m2 lik kõsmõ 3-2008/325 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 8 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.036,21 m2 lik kõsmõ 4-2008/326 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 10 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.263,40 m2 lik kõsmõ 5-2008/327 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 7 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.074,04 m2 lik kõsmõ 6-2008/328 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 2 parsel sayõlõ taşõnmazõn 973,53 m2 lik kõsmõ 7-2008/329 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 1 parsel sayõlõ taşõnmazõn 2.545,88 m2 lik kõs- mõ 8-2008/330 ESAS Tunceli ili, Merkez Alpdoğan Mahallesi 288 ada 1 parsel sayõlõ taşõnmazõn 3.329,00 m2 lik kõsmõ 9-2008/331 ESAS Tunceli ili, Merkez Alpdoğan Mahallesi 287 ada 1 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.681,24 m2 lik kõsmõ 10-2008/332 ESAS Tunceli ili, Merkez Alpdoğan Mahallesi 288 ada 3 parsel sa- yõlõ taşõnmazõn 187 m2 lik kõsmõ 11-2008/333 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 12 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.010,96 m2 lik kõsmõ 12- 2008/334 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 13 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.019,59 m2 lik kõsmõ 13-2008/335 ESAS Tunceli ili, Merkez Esen- tepe Mahallesi 1 ada 11 parsel sayõlõ taşõnmazõn 901,78 m2 lik kõsmõ 14-2008/336 ESAS - Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 305 ada 8 parsel sayõlõ ta- şõnmazõn 742,32 m2 lik kõsmõ 15-2008/337 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 9 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.002,44 m2 lik kõsmõ 16-2008/338 ESAS- Tunceli ili, Merkez Burmageçit köyü 673 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.116,92 m2 lik kõsmõ 17-2008/339 ESAS Tunceli ili, Merkez Cumhuriyet Mahalle- si 233 ada 1 parsel sayõlõ taşõnmazõn 31.691,06 m2 lik kõsmõ 18-2008/340 ESAS Tunceli ili, Merkez Alpdoğan Mahallesi 296 ada 10 parsel sayõlõ taşõnmazõn 353,26 m2 lik kõsmõ 19-2008/341 ESAS Tunceli ili, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 233 ada 29 parsel sayõlõ taşõnmazõn 240,77 m2 lik kõsmõ 20-2008/342 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 5 parsel sayõlõ taşõnmazõn 950,45 m2 lik kõsmõ 21-2008/343 ESAS Tunceli ili, Merkez Esentepe Mahallesi 1 ada 6 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1.012,27 m21ik Yukarõda ada ve parsel numaralarõ belirtilen taşõnmazlarõn DSİ Genel Müdürlüğü’nün 29/05/2008 tarih ve 713 sayõlõ kararõ ile kamulaştõrõlmasõna karar verildiği Kõymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen değer üzerinden öncelikle 4650 Sayõlõ Yasa ile Değişik 2942 Sayõlõ Ka- nunun 8. maddesi gereğince pazarlõkla satõn almasõ usulü denenmiş anlaşma sağlanamadõğõndan aynõ yasanõn 10. maddesi gereğince idare tarafõndan kamulaş- tõrma bedelinin tespiti ve taşõnmazõn tescili için Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinde yukarõda belirtilen esas numaralarõ ile dava açõldõğõ, yapõlacak yargõlama sonunda kamulaştõrõlan taşõnmazõn bedelinin 4560 Sayõlõ Yasa gereğince belirlenmesinden sonra bedelin malikler adõna mahkememizce belirlenen Tunceli Zi- raat Bankasõ şubesine yatõrõlmasõna, ve bedelin yatõrõlmasõ üzerine de taşõnmazõn idare adõna tesciline karar verilebileceği hususu 2942 Sayõlõ Kamulaştõrma Ya- sasõ’nõn 4650 Sayõlõ Kanun ile değişik 10. maddesi uyarõnca ilan olunur. 21/10/2008 Basõn: 59673 İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2005/776 KARAR NO: 2008/943 Davacõ Ankara Anonim Türk Sigorta,vekili Av. Kartal Arõkan tarafõndan davalõlar Nezaket Arslan, Nesrin Baran, Saadet Akbaba ve arkadaşlarõ aleyhine Mah- kememize açõlan Alacak davasõnõn yapõlan yargõlamasõ sonunda; Davalõlar NESRİN BARAN ve SAADET AKBABA’ya karar tebliğinin yapõlamadõğõ, yapõlan adres araştõrmasõnda ve tüm aramalara rağmen adreslerinin tes- bit edilemediğinden davalõlara ilanen tebligat yapõlmasõna karar verilmiştir. 1- Davalõlar Mehmet Birand ve Suna Kaan’a yönelik davanõn davalõ sõfat yokluğu nedeniyle reddine, 2- Davacõnõn diğer davalõlara yönelik davasõnõn kõsmen kabulü ile 2.637,65 YTL rücuan alacağõn a) 2/50 si 105,50YTL’nin davalõlar Nihal Uysal, Ahmet Soysal ve Mehmet Uğurlu’dan ayrõ ayrõ alõnarak davacõya ve- rilmesine, bu miktarõn 43,64YTL kõsmõna dava tarihinden itibaren reeskont faizi tahakkuk ettirilmesine, b) 4/50’si olan 211,01YTL’nin davalõlar Şengül Üstün, Nezaket Arslan, Mehmet Kurt, Feride Öztürk, Nesrin Baran, Mehmet Özefe, Muammer Kara, Bülent Mayadağ ve Hayriye Dirier’den ayrõ ayrõ alõnarak davacõya verilmesine, bu miktarõn 87,28YTL’lik bölümüne dava tarihinden itibaren reeskont faizi tahakkuk ettirilmesine. c) 8/50’si olan 422,02YTL’nin davalõ Saadet Ak- baba’dan alõnarak davacõya verilmesine, bu miktarõn 188,54 YTL.lik kõsmõna dava tarihinden itibaren reeskont faizi tahakkuk ettirilmesine. 3- Peşin alõnan har- cõn mahsubu ile bakiye 87,43 YTL harcõn davalõlar Mehmet Birand ve Suna Kaan hariç diğer davalõlardan tahsiline. 4- Avukatlõk Asgari ücret tarifesine göre tak- diren 316,51YTL ücreti vekaletin davalõlar Mehmet Birand ve Suna Kaan hariç diğer davalõlardan alõnarak davacõya verilmesine, yine takdiren 275.00YTL ücre- ti vekaletin davacõdan alõnarak davalõ Nezaket’e verilmesine, 5- İlk dava gideri 69.30YTL, bilirkişi gideri 300.00YTL, bir müzekkere gideri, 7.00YTL, posta gi- deri, 7.60YTL, bir müzekkere gideri 4,00YTL, on üç tebligat gideri 52,00YTL, bir tebligat gideri 4,00YTL, üç tebligat bir müzekkere gideri 28,00YTL, iki mü- zekkere gideri 8,00YTL, bir tebligat gideri 4,00YTL, iki müzekkere gideri 8,00YTL, bir tebligat gideri 4,00YTL iki tebligat gideri 9,00YTL gazete ilan gideri 210,00YTL, olmak üzere toplam 714,90YTL yargõlama giderinin 26/40 oranõnda davalõlar Mehmet Birand ve Suna Kaan hariç diğer davalõlardan alõnarak dava- cõya verilmesine, bakiye yargõlama giderinin davacõ üzerinde bõrakõlmasõna karar verilmiş olup Mahkememizin 21.08.2008 gün ve 2005/776 Esas 2008/943 ka- rar sayõlõ bu ilamõnõn davalõlar NESRİN BARAN VE SAADET AKBABA adlarõna 7201 Sayõlõ Yasanõn 28.29.30ve 31 maddeleri gereğince tebligat yerine ge- çerli olmak üzere ilanen tebliğine, iş bu kararõn Gazete ilanõndan itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayõlacağõ ve 15 günü takip eden 8 günlük sürede dolduktan sonra kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.10.2008 (Basõn: 59426) İstanbul Haber Servisi - İstan- bul Barosu Başkanõ Muammer Aydın, AKP’nin anayasal ilkele- re uymak yerine anayasayõ kendi- sine uydurmaya çalõştõğõna dikkat çekerek “Siyasi iktidar tüm kad- roları ile laikliğe karşı odaklaş- ma içinde. Amaç şeriat devleti- ne giden yoldaki engelleri top- lumu alıştıra alıştıra aşmak” dedi. Aydõn, Güneydoğudaki ge- rilimlerin “köken savaşına” dö- nüşmemesi uyarõsõnõ da yaparak eylemleri “demokratik tepki” olarak görmenin yanõlgõ olduğunu vurguladõ. İstanbul Barosu Başkanõ Mu- ammer Aydõn, göreve başladõktan sonraki ilk basõn toplantõsõnõ dün düzenledi, gündemdeki çeşitli ko- nulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cüppesiyle kameralar karşõsõna geçen Aydõn, öncelikle Güney- doğuda yaşanan gergin olaylara dikkat çekerek, yaşanan olaylar- daki emperyalist güçlerin etkisini iyi anlamak gerektiğinin altõnõ çiz- di. Aydõn, şöyle devam etti: “Kamuoyuna AKP-DTP çe- kişmesi gibi sunulmak istenen olay, aslında bu denli basit de- ğildir. Gerçekte birileri perde ar- kasında kendi güçlerini test et- mekte ve bir taşla iki kuş vur- mayı amaçlamaktadır. Bu olay- ların zamanla halk içinde kö- kenlerin savaşına dönüşeceğini ve uzlaşılmaz engeller doğura- cağını akıllardan çıkarmamalı- yız. Kepenk kapatmak, araba yakmak, çocukları ön saflara alarak gösteriler ve başkaldırı se- naryoları düzenlemek, güven- lik güçlerine taş atmak ve ben- zeri eylemler, demokratik tep- kiler olarak yorumlanamaz. İş- yeri sahipleri kepenkleri kendi istekleriyle, demokratik bir tep- ki olsun diye değil, birileri ve ya- sadışı bir örgüt istiyor diye kor- kudan kapatmakta, yasadışı ör- güt halk üzerinde büyük baskı ve tehditler oluşturmaktadır.” ‘Güçleri yetmez’ Farklõ kesimlerce dillendirilen “anayasa değişikliği” isteğini de değerlendiren Aydõn, “Başbakan, daha birkaç gün önceki konuş- masında, meyvenin olgunlaş- madan yenmeyeceğini belirt- mekte ve sabır önermektedir. İstanbul Barosu Başkanõ Muammer Aydõn’dan, ilk basõn toplantõsõnda AKP’ye sert mesajlar ‘AKP’nin amacõ şeriat devleti’ Yani; ‘Bekleyin, Anayasa Mah- kemesi’nin yetkilerini budayaca- ğõz ve türbanõ serbest bõrakacağõz’ demek istemektedir. Amaç şeriat devletine giden yoldaki engelle- ri toplumu alıştıra alıştıra aş- maktır” diye konuştu. Başkan Aydõn, Anayasa Mah- kemesi Başkanõ Haşim Kılıç ve ra- portör Osman Can ile gündeme gelen “ilk dört maddenin değiş- tirilemezliği” konusuna da deği- nirken, “Birileri istedi diye bu maddeler değiştirilemez. Bunları değiştirmeye kimsenin gücü yet- mez. Ama birilerinin bunları konuşmasına izin vermek lazım ki kafalarının içindeki gerçek ni- yetleri ortaya çıksın” dedi. Üzmez raporu Hüseyin Üzmez davasõnda ve- rilen adli tõp raporunun, “yargı ba- ğımsızlığını yaraladığını” dile getiren ve Adli Tõp Kurumu’nda- ki kadrolaşmayõ eleştiren Başkan Muammer Aydõn, Üzmez olayõnõn tüm toplumun ruhunda derin yara açtõğõnõ kaydederek özetle şunla- rõ söyledi: “Rapor, her türlü önyargıdan uzak ve bilimsel olarak irade- lenmeli, düzenlenmesinde sıradışılık varsa sorumluları hakkında soruşturma açılmalı, kurumun yara almasının önüne mutlaka geçilmeli. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu, 18 yaşına kadar her çocuğun bun- dan korunmasını sağlayacak şe- kilde yeniden tanımlanmalı.” Baro Başkanõ, Vakit gazetesinin şeriat isteyen afişine de dikkat çekerek “Vakit ve onun zihniye- tindekiler bu afişle gerçek yüz- lerini göstermiş ve asıl istenenin modern hukuk değil, şeriat hu- kuku olduğunu ifade etmiştir. Bu ifadeler açıkça suç teşkil et- mektedir” diye konuştu. Aydõn, bir soru üzerine Ergene- kon davasõna da değinerek “Bu davanın görüleceği mahkeme salonu, cezaevi sınırlarından çı- karılmalıdır. Cezaevi sınırları dı- şında adil yargılama hakkına uy- gun bir yargılama mekânı oluş- turulmalıdır” dedi. İstanbul Barosu Başkanı Aydın AKP’nin anayasayı kendine göre uydurmaya çalıştığını söyledi. Baro Başkanõ Muammer Aydõn, AKP’nin anayasal ilkelere uymak yerine anayasayõ kendisine uydurmaya çalõştõğõnõ amaçlarõnõn şeriat devletine giden yoldaki engelleri toplumu alõştõra alõştõra aşmak olduğunu söyledi. Türkiye ile İsviçre Konfederasyonu arasında diplomatik ilişki kurulmasının 80. yıldönümü nede- niyle, İsveç Konfederasyonu Başkanı Pascal Couchep’in de katılımıyla gerçekleştirilen program- da Couchepin, 1923 yılında Lozan Antlaşması’nın imzalandığı masayı armağan etti. (Fotoğraf: AA) Türkiye’ye Lozan sürprizi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - İsviçre Konfederasyonu Başkanõ Pascal Couchepin ve beraberindeki heyet, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin başlangõ- cõnõn 80. yõldönümü nedeniyle Lozan Antlaşmasõ’nõn imzalan- dõğõ masayõ Türkiye’ye getirdi. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, Cumhuriyetin kuruluşuna sahne olan masanõn en güzel şe- kilde sergileneceğini söyledi. Cumhurbaşkanõ Gül, Türki- ye’ye resmi ziyarette bulunan Couchepin ile Türkiye ve İsviç- re arasõndaki diplomatik ilişki- lerin başlangõcõnõn 80. yõldönü- mü nedeniyle Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen törene katõldõ. Cumhurbaşkanõ Gül, törende yaptõğõ konuşmada, iki ülke ara- sõndaki diplomatik ilişkilerin başlangõcõnõn 80. yõlõnõn kutlan- dõğõnõ ve 80 yõl önce İsviçre’den Ankara’ya gelen ilk diplomatik temsilcinin Mustafa Kemal Ata- türk’e güven mektubu sundu- ğunu anõmsattõ. “Türkiye ile İs- viçre arasındaki ilişkiler önem- li, çünkü Türkiye Cumhuriye- ti’nin en önemli tarihi anıları İsviçre’de gerçekleşti. Lozan bunların başında geliyor” diyen Cumhurbaşkanõ Gül, Montrö Sözleşmesi’nin de İsviçre’de im- zalandõğõnõ hatõrlattõ. ‘İlişkilerimize önem veriyoruz’ “Türkiye olarak biz de İs- viçre ile ilişkilerimizin her ba- kımdan geliştirilmesine önem veriyoruz” diyen Gül, İsviç- re’de yaklaşõk 120 bin Türk’ün yaşadõğõnõ, bunlardan büyük bir kõsmõnõn da çifte vatandaşlõk hakkõnõ aldõğõnõ anõmsattõ. İs- viçre Konfederasyonu Başkanõ Couchepin’in ziyaretinin 80 yõl- lõk ilişkilerde devlet başkanõ dü- zeyinde yapõlan ilk ziyaret oldu- ğunu anõmsatan Cumhurbaşkanõ Gül, “İnanıyorum ki bu ziyaret Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa ola- caktır” dedi. Cumhurbaşkanõ Gül, İsviç- re’nin Lozan kentinde 24 Tem- muz 1923’te Lozan Antlaşma- sõ’nõn imzalandõğõ masayõ Tür- kiye’ye getirerek hediye ettikle- ri için de Couchepin’e teşekkür etti. Gül, “Türkiye Cumhuri- yeti’nin kuruluşuna sahne olan bir masa. Bizim için manevi de- ğeri tabii ki büyük olan bir anı. Tabii ki bu, Türkiye’de depo- da durmayacak, Türkiye’de en güzel şekilde sergilenecek” diye konuştu. İTİRAZI REDDEDİLDİ Uzan’ın cezası kesinleşti BURSA (Cumhuriyet) - Bursa 3. Asliye Ceza Mahke- mesi’nce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasõyla uzman dene- timinde “öfke kontrol siste- mi” programõna katõlma ve bu konuda 5 yayõn okuma ceza- sõ alan Genç Parti (GP) Genel Başkanõ Cem Uzan’õn itirazõ reddedildi. Uzan, GP’nin Bursa’da 2003 yõlõnda düzenlediği mi- tingde Başbakan’a hakaret et- tiği iddiasõyla 8 ay hapis, 693 milyon 569 bin lira para ce- zasõna çarptõrõlmõştõ. Yargõ- tay bu kararõ bozunca Uzan yeniden yargõlandõ. Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Uzan’õn “kasıtlı bir suçtan” mahkûm edilmediğini dikka- te alarak GP Genel Başka- nõ’nõn 1 yõlõ rehber eşliğinde 5 yõl denetim altõnda tutulmasõ- na, uzman eşliğinde 3 ay sü- reyle öfke kontrol programõna katõlmasõ ve kişisel gelişim ve öfke kontrolü konularõnda 5 yayõn okumasõna karar verdi. Karara göre Uzan, tebligat eline ulaştõktan sonraki 10 gün içinde Denetimli Ser- bestlik Şubesi’ne giderek ka- rarõn infazõnõ başlatacak. Bu aşamada bir uzmanla birlikte kütüphaneye giderek okuma- sõ istenen kitaplarõ denetim al- tõnda seçecek ve okuyacak. Uzan’a denetleyecek uzmanõn talebi doğrultusunda gerekir- se okuduğu kitaplarla ilgili test de yapõlabilecek. TARİHİ ANLAŞMANIN İMZALANDIĞI MASA ANKARA’DA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog