Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Kadına Şiddet ve Medya Pazar günü ‘Kadına Şiddet ve Eşeklik Faktörü’nü yazmıştım. Yapılan araştırmalar, eğitimlilerin de eğitimsizler kadar kadına şiddet uyguladığını gös- teriyordu. İster istemez, ‘Eğitim cehaleti alır eşeklik baki kalır’ atasözünü hatırlatarak... Uzmanlar, bu konuda aile içinde eğitimden, okul- larda öğrencilerin, öğretmenlerin eğitiminden söz edi- yorlar ve bu şekilde kadına şiddetin azaltılacağına inanıyorlar. Haklılar. Elbette ta ilkokuldan başlaya- cak eğitim çok etkili olacaktır. Her şeyin başı eğitim. Eğitim sadece okulların işi olsaydı iş kolaydı. Eğitim medyanın da görevi, sorumluluğu. Medyanın bu gör- evini yeterince yerine getirdiği söylenebilir mi? Yoksa medya kadına şiddeti bilerek-bilmeyerek özendiren bir tutum içinde mi? Okurlardan ve arkadaşlardan gelen mektuplar da- ha çok medyanın bu konudaki tavrı üzerinde duru- yordu. Ben dizi izlemeye fazla zaman bulamadığım için o kadar ayrıntılı bilmiyordum. Meğer ilgiyle iz- lenen, çok izlenen bazı televizyon dizilerinde kadı- na şiddetin bini bir paraymış. Kızını, karısını, sevgi- lisini dövmenin, tokadın, tükürmenin, hakaretin, tutup fırlatmanın, duvara yapıştırmanın, yere itme- nin, bağırıp-çağırmanın, öldürecek gibi bakmanın ‘ka- rakter’ haline geldiği filmler de varmış. Üstelik bun- ların çoğu da çoluk-çocuk, ailece izlenen yapım- larmış. Bazı okurlar da kliplere dikkat çekiyordu. Şarkı klip- lerinde de kadına şiddetin vahim örneklerini sıralı- yordu kimileri. Yazılı medya da, görsel arkadaşından pek farklı değil. Gazetelerde yönetici, editör, yazar, muhabir olarak görev yapan arkadaşların kadına şiddeti benimsemesi mümkün mü? Elbette değil. Ama sanki bir gizli el, bilinçaltını yönlendiriyor. Sanki başlık- lara ‘gelenek’ hükmediyor. Kadının dövüldüğü, ya- ralandığı, sokağa atıldığı, çocuğundan ayrıldığı, ağlatıldığı olaylarda şu başlıkları üçüncü, hatta bi- rinci sayfalarda görüyorsak, bu başka nasıl açıkla- nabilir? ‘Evire çevire dövdü.’ (Bir kadın dövülmüştür ve ha- berin başlığı böyledir. Döven adama ‘aslanım’ de- menin herhalde ince bir yolu.) ‘Elini kana buladı.’ (Bir kadın öldürülmüştür, ama önemli olan onun katledilmesi değil, onu öldürenin elini kana bulamış olmasıdır. Zavallı adamcağız!) Sayısız örnekleri var bu tür haberlerin, bu tür başlık- ların. Bazıları şiirsel mi şiirsel! ‘Üç kurşun, bir ceset’ ya da ‘Eşe üç kurşun’ gibi... Tecavüzde tecavüzcüyü neredeyse haklı çıkara- cak haber sunumları da eksik değil. Herhalde öncelikle medyadaki bu ‘bilinçaltı’nın değişmesi gerekiyor. Bunda en önemli görev yine medyaya düşüyor. Televizyonlarda yayımlanan di- zilerin, filmlerin, gösteri programlarının izleyenleri, özellikle çocukları ve gençleri nasıl etkilediğini bil- meyen var mı? Dizi kahramanları gibi olmaya çalışan gençlerin nasıl şiddete kaydığını bilmiyor muyuz? hikmet.bila@ntv.com.tr SELDA GÜNEYSU ANKARA - AKP’li Bilecik Belediye Başka- nõ Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi’nde dönen usulsüzlükleri haber yapan gazetemiz için, Bi- lecik Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak ya- yõn yasağõ istedi. Bilecik Sulh Ceza Mahkeme- si ise Selim Yağcõ’nõn bu istemini, yapõlan ha- berin kamuoyunu bilgilendirme niteliği taşõdõ- ğõ gerekçesiyle reddetti. Gazetemiz, 8 Kasõm tarihinde, Adapazarlõ mü- teahhit Tuncay Kocabay’õn, AKP’li Bilecik Be- lediye Başkanõ Selim Yağcõ hakkõnda, Bilecik Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na verdiği şikâyet di- lekçesinde yer alan, Yağcõ’nõn Cumalõ Kö- yü’ndeki evini, belediyeden el altõndan ihale al- mak kaydõyla yaptõğõ şeklindeki itiraflarõnõ ha- berleştirmişti. Söz konusu haber, 8 Kasõm tarihli Sözcü gazetesiyle Bilecik’in yerel gazetesi Ya- rõn’da da yayõmlanmõştõ. Haberler üzerine Selim Yağcõ, “Kişilik haklarının saldırıya uğradığı, haberlerin art niyetli olduğu, yapılmakta olan hazırlık soruşturmasını kasten etkileme ve sonucuna müdahale etme amacıyla yapıl- dığı” iddiasõ ile Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak gazetemiz Cumhuriyet, Sözcü ga- zetesi ve yerel Yarõn gazetesi hakkõnda konuy- la ilgili haberlere yayõn yasağõ istemişti. Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi, Selim Yağcõ’nõn bu is- temini, haberlerin kamuoyunu bilgilendirme niteliği taşõdõğõ gerekçesiyle reddetti. Mahkeme kararõnda, ilgili yasalarda, basõn özgürlüğünün kullanõlmasõnõn ancak demokratik bir toplu- mun gereklerine uygun olarak başkalarõnõn şöh- ret ve haklarõnõn, toplum sağlõğõnõn ve ahlakõnõn, milli güvenlik ve kamu güvenliğiyle toprak bütünlüğünün korunmasõ, devlet sõrlarõnõn açõk- lanmasõnõn veya suç işlenmesinin önlenmesi, yar- gõ gücünün otorite ve tarafsõzlõğõnõn sağlanma- sõ amacõyla sõnõrlandõrõlabileceği belirtildi. ‘Basın her şeyi araştırabilir’ Kararda, yazõlõ ve görsel basõnõn, o an için, o olay veya konuyla ilgili olan, görünen, bilinen her şeyi araştõrabileceği, inceleyebi- leceği ve olaylarõ olduğu biçimiyle yayõmla- yabileceğinin altõ çizildi. Başkan Yağcõ, belediyede dönen usulsüzlükleri haber yapan gazetemiz için yayõn yasağõ istemişti AKP’li başkana hukuk dersi Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi, belediyedeki usulsüzlükleri haber yapan gazetemiz için yayõn yasağõ isteyen AKP’li Belediye Başkanõ Yağcõ’nõn istemini, haberin halkõ bilgilendirme niteliği taşõdõğõnõ vurgulayarak reddetti. ÇORUM TECAVÜZLERLE SARSILDI Sõnõfta ilişkiye soruşturma ÇORUM (Cumhu- riyet) - Çorum Fatih Sultan Mehmet İlköğ- retim Okulu’nda bir sõ- nõfta cinsel ilişki ya- şandõğõ iddialarõyla ilgili valilik inceleme başlat- tõ. Vali Mustafa Toprak, “cinsel manada yakõn- laşma” olayõnda okul yönetiminin ihmali olup olmadõğõnõn belirlen- mesi için iki müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Toprak, “Biz bu konuyu duyar duy- maz araştõrma başlat- tõk. Ama olaya küçük yaşta çocuklarõn karõş- masõndan dolayõ onlarõ deşifre etmek isteme- dik. Çocuklarõn ve ai- lelerin zarar görmesini istemedik” dedi. Özürlü kızına tecavüz Çorum merkez Kale Mahallesi’nde oturan 13 yaşõndaki özürlü D.V, bir yakõnõna, ba- basõ B.V (46) ve arka- daşõ D.A’nõn (43) teca- vüzüne uğradõğõnõ söy- ledi. Küçük kõzõn, ya- kõnlarõnõn girişimiyle savcõlõğa başvurmasõ üzerine öz babasõ ve arkadaşõ gözaltõna alõn- dõ. Emniyetteki sorgu- larõnõn ardõndan B.V. ve D.A, çõkarõldõklarõ mahkemece tutuklan- dõlar. B.V. ve D.A’nõn taciz iddialarõnõ reddet- tikleri öğrenildi. 12 yaşında para karşılığı satıldı İzmir’de tanõştõklarõ P.T’ye (12) tecavüz et- tikten sonra Çorum’un Osmancõk ilçesine gö- türen Ali Y. ile Musta- fa Y, burada, küçük kõ- zõ para karşõlõğõnda er- keklerle ilişkiye zorladõ. Önceki gece Ali Y’nin kullandõğõ oto- mobil kaza yapõnca Mustafa Y. ve P.T. ya- ralandõ. Durumdan şüp- helenen jandarmanõn in- celemesi sonucunda kü- çük kõz hakkõnda İz- mir’den kayõp ihbarõ yapõldõğõ ortaya çõktõ. P.T’nin çantasõndan kendi nüfus cüzdanõnõn yanõ sõra 22 yaşõndaki Derya D. adõna düzen- lenmiş başka bir kimlik daha bulundu. Mustafa Y. ve P.T’nin ifadeleri doğrultusunda 13 kişi gözaltõna alõndõ. Kemik yaşõnõn tespiti için has- taneye sevk edilen P.T. koruma altõna alõnõrken, kazadan sonra kaçan Ali Y’nin yakalanmasõ için çalõşma başlatõldõ. Tacize cep telefonlu kanıt Sakarya’nõn Hendek ilçesine bağlõ bir köyde teyzesinin yanõnda ka- lan 14 yaşõndaki S.T, ar- kadaşõnõn babasõ Meh- met H.’nin (40) tacizi- ne uğradõ. Tacizi cep te- lefonuna kaydeden S.T, görüntüleri kuzeni S.K’ye gösterdi. S.K’nin annesi, S.T’nin teyzesi olan G.K de Mehmet H. hakkõnda suç duyurusunda bu- lundu. İddialarõ redde- den Mehmet H, sevk edildiği mahkemece “küçük yaştaki kõz ço- cuğuna cinsel tacizde bulunmak” suçlama- sõyla tutuklandõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog