Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 12 KASIM 2008 İmsak: 5.12 Güneş: 6.41 Öğle: 11.55 İkindi: 14.31 Akşam: 16.57 Yatsõ: 18.20 Y unan mitolojisinin ünlü şairi Orpheus ile Eurydike’nin ölümsüz aşkını anla- tan aynı adlı operanın kostümlü pro- vası Almanya’nın başkenti Berlin’de önce- ki gün yapıldı. Bode Müzesi’nde sahnele- necek operayı Avusturyalı besteci Jo- seph Haydn 1791’de besteledi. İspanyol soprano Monica Garcia Albea ve Al- man tenor Alexander Geller’in Orphe- us ve Eurydike’yi canlandırdığı ya- pıt, 217 yıl sonra Berlinli sanatse- verlerle buluşacak. Christophe Hagel’in sahnelediği opera 14 Kasım’da izleyici karşı- na çıkacak. (REUTERS) Berlin’de büyük buluşma ‘Kokain geni’ bulundu Dış Haberler Servisi - Almanya’nõn Mannheim kentinde ya- põlan bir araştõrmada, kokain bağõmlõlõğõ ris- kinin artmasõna neden olabilen gen bulundu. Ruh Sağlõğõ Enstitü- sü’nden Rainer Spana- gel’in başkanlõğõnda yürütülen ve sonuçlarõ Amerikan Ulusal Bi- limler Akademisi’nin dergisinde yayõmlanan araştõrmaya göre koka- in bağõmlõlarõnõn değişi- me uğramõş bu gene sa- hip olma oranõ, hiç ko- kain kullanmayanlara göre yüzde 25 fazla. Milyarlık fikirler yarışıyor ANKARA (AA) - ODTÜ Teknokent tara- fõndan üniversite öğren- cilerini yenilikçi ürün geliştirmeye teşvik et- mek için düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler Yarõşmasõ’nõn dördün- cü yõl finali için geri sa- yõm başladõ. 500 başvu- ru arasõndan finale ka- lan dört proje, 15 Ka- sõm’da yarõşacak. Yürüyüş yapan obezlere puan ANKARA (AA) - İngiliz hükümeti, obezi- teyle savaşõm kapsa- mõnda, yürüyüş yapan obezlere ödül puanõ ve- recek. Daily Mail’e gö- re, obezler çocuklarõnõ okula yürüyerek götü- rürse, form derslerine katõlõrsa puan alacak. Manchester’daki uygu- lamada, obezler, puan- larõ gõda, spor malze- meleri için kullanacak. 12 bin yõllõk tarihe saygõ BATMAN (Cumhuriyet) - Hasankeyf’i su altõnda bõ- rakacak Ilõsu Barajõ konsor- siyumunda bulunan Alman- ya, Avusturya ve İsviçre’de çevreciler eylemlerle hükü- metlerini tarih katliamõna ortak olmamaya çağõrõyor. Çevreciler 500 bin broşür dağõtarak yurttaşlarõn daha duyarlõ olmasõnõ isterken Almanya’da kredi veren kuruluşlar- dan Deka- bank bünye- sindeki Sparkasse ve Deutsche Bank’tan mevduatlarõ- nõ çekenlerin sayõsõ bini aştõ. Alman hükümeti de çevrecilerin eylemi üzerine Türkiye’ye kredi için şart koştuğu 153 maddenin yeri- ne getirilmesi için 6 Ara- lõk’a kadar süre verdi. ‘ILISU DURSUN’ Almanya’daki Internatio- nal Rivers, Medico Interna- tional, Mesop, Zanin-Han- nover ve Weed’in başõnõ çektiği çevreciler tarafõndan dağõtõlan broşürlerde, üze- rinde “Hasankeyf’e dokun- mayın”, “Hasankeyf’i kur- tarın”, “Ilısu dursun”, “12 bin yıllık tarihi koruya- lım” yazõlarõnõn yer aldõğõ 500 Avro’lar da bulunuyor. Özellikle Dekabank’ta mev- duatlarõ bulunan kişilere gönderilen broşürlerde Ilõsu Barajõ’nõn Türkiye’de 55 bini kişiyi ye- rinden edece- ği vurgulandõ. Kampanya- yõ yürüten Weed yetkilisi Heike Dril- lisch, Deka- bank’õn Ilõsu için 153 mil- yon Avro kredi vermeyi ta- ahhüt ettiğini anõmsatarak, “Dekabank’ın Ilısu’ya ve- receği krediyle bir kültür yok olacak” dedi. SDP Berlin Eyalet Millet- vekili Giyasettin Sayan ise Almanya Başbakanõ Angela Merkel’e “Mavi Mektup” göndererek baraj için kredi verilmemesi çağrõsõnda bu- lunduklarõnõ söyledi. Hasankeyf için harekete geçen Avru- pa’daki çevrecilerin eylemi ses getirdi. Kampanyaya destek verenler, Ilõsu’ya kre- di veren bankalardaki hesaplarõnõ kapattõ. Zeki’nin yeni yüzü Gonzales Haber Merkezi - Zeki Triko, yeni iç gi- yim koleksiyonuyla sezona iddialõ giriyor. 20 yaşõndaki Perulu Anahi Gonzales’in modelliğini yaptõğõ koleksiyonun çekim- leri ABD’nin Los An- geles kentinde yapõldõ. “Kendinizi yenileyin” sloganõyla tanõtõlan modellerde siyah ve beyaz renkler egemen. Dış Haberler Servisi - İngiltere’de doktorlarõn kalp nakli yapõlmasõ yö- nündeki tavsiyelerini getireceği risk- leri gerekçe göstererek reddeden 13 yaşõndaki bir kõz çocuğu, tedavi ol- masõ için sağlõk yetkililerinin yasal girişimlerinden vazgeçmeleri üzerine “ölme hakkını kazandı”. İngiliz basõnõnda çõkan haberlere göre, küçük yaşlarda yakalandõğõ lö- semi hastalõğõnõn tedavisi sonucunda kalp kaslarõnda ciddi hasar oluşan Hannah Jones, kalp nakli riskine gir- mektense kalan zamanõnõ ailesiyle ge- çirmek istediğine karar verdikten son- ra, tedavi gördüğü Herefordshire’daki sağlõk yetkililerini mahkeme kararõ çõ- karmamalarõ konusunda ikna etti. “ölümcül hasta” olduğu belirtilen Hannah, “Artık başka ameliyat ol- mak istemiyorum. Evimde olmak istiyorum” diye konuştu. Ölümhakkõnõkazanankõz,kalanzamanõnõailesiylegeçirmekistedi Hannah’ın seçimi Hannah henüz 13 yaşında.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog