Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

10.05 Günbegün 13.00 Ha- berler 13.30 Dizi: Hacı Arif Bey 14.45 Dizi: Sarayın Rüzgarı 16.05 Büyük Hedef 17.00 Eczacıbaşı Zentiva - SVS Post Schwechat Bayanlar Voleybol Karş. 18.30 Ana Haber 19.15 Spor 19.30 Yabancı Film: Kusursuz Fırtına 22.05 Komedi Dükkanı 23.30 Şahların Labirenti 00.30 Günün Ar- dından 00.50 Postar Beogard - Türk Tele- kom Bayanlar Voleybol Karş. 02.20 Film: Ye- ni Bir Mevsim (0 312 490 43 00). CMYB C M Y B Sinemacõ TV Servisi - Mustafa Altıoklar’õn sunduğu “Sinemacı” programõna, ünlü sanatçõ Müjdat Gezen konuk oluyor. Gezen yapõmda, oyunculuk kariyerini, filmlerini, dostlarõnõ ve başarõsõnõn sõrlarõnõ anlatõyor. Genç Bakõş TV Servisi - Sakarya Üniversitesi’nden ekrana gelen “Genç Bakış”ta, Atatürk konuşuluyor. Abbas Güçlü’nün hazõrlayõp sunduğu yapõmda, Türkiye’de Atatürk’ü konuşmanõn bir tabu olup olmadõğõ, Atatürk’ün iddia edildiği gibi yakõn arkadaşlarõnõ idama gönderip göndermediği ve hastalõğõnda neler yaşadõğõ tartõşõlõyor. Programa, gazetemiz yazarõ Mustafa Balbay, Kazım Karabekir’in kõzõ Timsal Karabekir ve Atatürk Araştõrma Merkezi Başkanõ Mehmet Saray katõlyor. İşsizlerin gözüyle ekonomik kriz TV Servisi - “5N 1K” programõnõn bu akşamki bölümünde, tüm dünyayõ etkisi altõna alan ekonomik kriz işsizlerin gözüyle yansõtõlõyor. Cüneyt Özdemir’in hazõrlayõp sunduğu yapõmda, parasõzlõktan çay içilmeyen kahvehanelerde her sabah iş bekleyen, günde 4 YTL ile geçinmeye çalõşan işsizlerin, bir günlerini nasõl geçirdikleri anlatõlõyor. Eko Diyalog TV Servisi - Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin yorumlandõğõ “Eko Diyalog” programõnõ, Taner Berksoy, Deniz Gökçe ve Mahfi Eğilmez sunuyor. Yapõmõn bu haftaki bölümünde, küresel krizde gelinen aşama, krizin Türkiye’ye etkileri ve reel sektörü bekleyen riskler konuşuluyor. Canlõ olarak ekrana gelen yapõmda, Barack Obama’yla birlikte ABD’de başlayacak yeni dönem de yorumlanõyor. Tarih Dersleri TV Servisi - İlber Ortaylı, “Tarih Dersleri” programõnda bu hafta da, Avusturya İmparatorluğu dönemini anlatmaya devam ediyor. Viyana’dan ekrana gelen yapõmda Ortaylõ, Birinci Dünya Savaşõ’nõn Avusturya İmparatorluğu’nu nasõl etkilediği ve Osmanlõ - Avusturya ilişkileri hakkõnda bilgi veriyor. Gündeme Dair TV Servisi - Nuriye Atabey’in sunduğu “Gündeme Dair” programõnda bu hafta, doğal gazdan suya Ankara’nõn sorunlarõ ele alõnõyor. Programa, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ’na aday göstermeye karar verdiği Murat Karayalçın konuk oluyor. Karayalçõn yapõmda, seçilmesi halinde Ankara’nõn öncelikli sorunlarõnõ nasõl çözeceğini anlatõyor. TV Servisi - Ekran karşõ- sõnda gerilimi bol bir filmle günü bitirmek istiyorsanõz “Ölüm Sessizliği” adlõ ça- lõşma, tam size göre. Charles Williams’õn ro- manõndan uyarlanan film- de, küçük oğullarõnõ bir tra- fik kazasõnda yitirmiş John ve Rae Ingram (Neil, Kid- man) acõlarõnõ unutmak için Saracen adlõ tekneleriyle de- niz yolculuğuna çõkarlar. Yolculukta, denizin orta- sõnda yardõm isteyen Warner diye biriyle karşõlaşõrlar. Warner onlara teknedekile- rin hepsinin yedikleri ye- mekten zehirlendiklerini an- latõr. Ancak onun söyledik- lerine pek inanmayõp kaza- ya uğramõş tekneye çõkan John Ingram, insanlarõn bo- ğulmuş değil hunharca kat- ledilmiş olduklarõnõ görür. Adam psikopat bir katildir ve Ingram’õn Saracen’e dönüp Rae’yi kurtarmasõna zaman bõrakmadan kadõnõ kaçõrõr... Bu öykü daha önce Orson Welles tarafõndan “The De- ep’’ adõyla sinemaya akta- rõldõ. Yönetmen Phillip Noy- ce ise sinema haklarõnõ Wel- les’in eşinden satõn alõp, fil- mi seyretmeden yeni bir se- naryo yazdõrmõş. Ritim iyi, akõşta ölü nokta bõrakmayan montaj çok yerinde, çevre düzenlemesi başarõlõ ve ka- meranõn hareketleri de geri- limi destekleyecek kadar us- taca. Daha önce “Denizde Tuzak” adõyla ekrana gelen yapõmõn başrollerinde ise, güzel yõldõz Nicole Kidman ile Sam Neil ve Billy Zane oynuyor. CINE 5, 20.30 TV Servisi- Sebastian Junger’in gerçek bir olaydan yola çõkarak yazdõğõ çok satan romanõndan sinemaya uyarlanan “Kusursuz Fırtına”, bu akşam TRT 1’de ekrana geliyor. Yönetmenliğini Wolfgang Petersen’in üstlendiği “Kusursuz Fırtına”da, hayatlarõnõ balõkçõlõkla kazanan bir grup insanõn doğanõn korkunç gücüne karşõ verdiği mücadele anlatõlõyor. Filmin başrollerini George Clooney, Mark Whalberg ve Diane Lane paylaşõyor. Kuzey Atlantik’te, Gloucester kasabasõnda balõkçõlõk yapan, Andrea Gail teknesinin deneyimli ve iddialõ kaptanõ Billy Tyne, son seferden pek memnun kalmadan geri döner, çünkü istediği miktarda balõk yakalayamamõştõr. Son zamanlarõn başarõlõ balõkçõsõ The Hannah Boden teknesinin kaptanõ Linda Greenlaw’un daha iyi sonuç almasõ da kõşkõrtõcõ bir rol oynar. Bu yüzden alõşõldõk bir şey olmadõğõ halde Tyne ekim ayõnda tekrar denize açõlmaya karar verir. Fakat meteorologlar günler öncesinden Kuzey Atlantik’te olacak fõrtõna ile ilgili uyarõlarda bulunmaktadõr. Para kazanmak zorunda olan Kaptan Tyne ve mürettebatõ bu uyarõlara kulak asmaz ve denize açõlõrlar. Tyne, normal balõkçõ teknelerinin gitmediği noktalara giderek şansõnõ zorlamaya karar verir. Kõyõdan iyice uzaklaşõnca yaklaşan korkunç fõrtõnanõn sesini duymaya başlar. Balõkçõlarõn artõk geriye dönme şanslarõ da kalmamõştõr. Film, 2000 yõlõnda “En İyi Görsel Efekt’’, “En İyi Ses’’ dallarõnda Oscar’a aday oldu. Türün meraklõsõna... 07.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Yerli Film: İkimiz de Sevdik 13.00 Yerli Film: Ölü Bir Deniz 14.40 Çizgi Film Kuşağı 15.45 Yerli Film: Ağlayan Gül- medi mi?17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.10 Yerli Film: Bir Yabancı 19.45 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Ölüm Ses- sizliği 22.15 CineTube 22.50 Yabancı Film: Koruma 00.25 Haberler 01.25 Film: Bilinçaltı (0 212 448 50 00). 09.30 Ekogün 10.30 Ana- dolu’dan 11.15 Sağlık Ol- sun 11.45 Günde Sanat 12.30 İş Günü 13.00 Haber 13.10 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.00 Haber 14.35 Günde Sanat 15.15 Ba- kış: Turizm 16.15 Anadolu’dan 16.35 Eko- gün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.10 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.20 Hayatımız Sınav 19.50 Kültür-Sanat 21.10 Büyüteç 22.25 Belgesel: Son Değir- menler 23.00 Gün Biterken 23.30 Dünya Sahnelerinden 01.00 Yanılmadığını Biliyor- du 02.05 Göz Önünde (0 212 259 72 75). 07.20 Renkler 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hakkı 12.20 Eko- nomi Politik 13.00 Haber Saati 13.40 On 14.10 İşin Aslı 15.20 Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Para- sı 17.10 Tribünün Sesi 18.00 Ana Haber Bülteni 19.15 Euroleague: CSKA Mascow- Efes Pilsen 21.00 Meclis Kulisi 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 08.00 Şirket Haberleri 09.45 İMKB Açılış 10.00 Piyasa Ekranı 10.30 Faiz 11.10 Ya- tırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 13.00 Haber 14.00 Piyasa Ekranı 14.15 CNBC-e Üniversite- lerde 16.00 Son Baskı 17.45 Çizgi Film 18.15 Dizi: Heroes 19.30 Dizi: New Ad- ventures of Old Christine 20.30 Dizi: Ac- cording Tom Jim 21.00 Dizi: Ghost Whis- perer 22.00 Film: Ailenin Gururu 24.00 Dizi: The King Of Queens 00.30 Dizi: Ac- cording To Jim 01.00 Dizi: Ghost Whis- perer 04.00 Dizi: The King Of Queens 04.30 According To Jim (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Köle Isaura 10.15 Her Şey Dahil 13.30 Haber 13.55 Deryalı Günler 16.30 Yemekteyiz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Yemekteyiz 21.30 Var mısın? Yok musun? 01.00 Haber Özel 02.00 Film: Büyülü Ay 03.45 Her Şey Dahil 05.45 Dizi: Köle Isaura (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Başlarken 09.15 9’da Ekonomi 10.30 BBC Türkçe 11.15Yazı İşleri 12.00 Haber 12.30 Ekonomi 13.00 Günün İçin- den 13.50 Lifestyle 14.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.30 Yeşil Rehber 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 15.50 Lifesty- le 16.00 Haber 16.15 Spor 16.30 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Haber Merkezi 18.00 Haber 18.15 Gece Gündüz 19.00 Akşam Haberleri 20.00 Yorum Farkı 20.30 Spor Servisi 21.00 Eko-Diyalog 22.00 İl- ber Ortaylı ile Tarih Dersleri 23.00 24 Sa- at 23.30 Okan Bayülgen: Sade Vatandaş 01.00 Haber (0 212 335 00 00). 10.00 Dizi: 8 Simple Rules 10.30 Film: She’s In The Army Now 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı İntikam 14.00 Dizi: Ka- nıt Peşinde 15.00 Dizi: Umut Hastanesi 16.00 Film: Sinsi Cinayet 18.30 Dizi: Fraiser 19.15 Dizi: Extras 20.00 Dizi: Kyle XY 21.15 Film: Hız Sınırı 23.30 Dizi: Law and Order (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.30 Ya- şama Sevinci 11.35 Spor 12.00 Güncel 15.05 Farkın- da mısınız? 16.00 Dünya Hali 16.30 Seans Analiz 17.00 Editör 18.15 Afiş 19.00 Güne Bakış 20.00 5N 1K 20.30 Dünya - Yerkürenin Gü- cü 23.00 Payzın’la 360 Derece 24.00 Spor Vizyon 01.05 Kokpit (0 212 413 56 00) 07.00 Yerli Film: Alışırım 08.00 Çizgi Film 10.30 Dizi: Fırtına 12.00 Dizi: Küçük Hanım 13.40 Ebru’nun Mutfağı 14.20 İyi Günde Kötü Günde 16.20 Çizgi Film 17.30 Dizi: Hayat Bilgisi 19.00 Her Ak- şam 20.30 Yabancı Film: Arahan 22.00 Maç Sayısı 23.30 Haber 00.10 Her Akşam 01.30 İyi Günde Kötü Günde 03.30 Yerli Film: Son Mektup (0 216 554 66 11). 08.45 Tatlı Sert 11.10 Dizi: Avrupa Yakası 12.30 Gün Or- tası 13.00 Mavi Şeker 14.30 Dizi: Benim Annem Bir Melek 17.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 19.00 Haberler 20.00 Dizi: Avrupa Yakası 23.20 Dizi: Ada- nalı 01.30 Dizi: Benim Annem Bir Melek 03.40 Dizi: Hatırla Sevgili 05.00 Dizi: Bizim Evin Halleri (0 212 354 30 00). 08.00 Dizi: Bez Bebek 09.45 Dizi: Arka Sıradakiler 12.35 Öğle Gündemi 12.55 Su Gibi 15.30 Dizi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.15 Çarkıfelek 21.00 Sine Manyak 22.00 Haberler 23.15 Bizden Kaçmaz 01.30 Kız Takımı 03.00 Film: İki Arkadaş (0 212 454 71 71). 06.40 Mesut Yar’la Uyan Türki- ye 08.00 Her Eve Lazım 08.40 Eline Sağlık 09.10 Nihat Hati- poğlu Cevaplıyor 10.20 Alım Ba- lım Peteğim 13.30 Gün Ortası 14.00 Dizi: İhanet 15.30 Esra Erol’la İzdivaç 19.00 Star TV Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Yabancı Film: Tuzak 22.00 Mega Magazin 24.00 Dizi: Son Ağa 02.00 Haberler 03.00 Esra Erol’la İzdivaç 05.30 Dizi: İha- net (Tekrar) (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Sabah Raporu 10.15 Para Hattı 11.10 Spor Bülteni 11.30 Parantez 12.20 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.30 Parantez 15.20 Piyasalara Bakış 16.10 Piyasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.00 Söz Sende 19.00 Ana Haber 20.30 Olaylar ve Gerçekler 22.00 1 Gün 22.40 Lifestyle Sinema 23.00 Bu Gece 01.00 Haber 02.10 Olaylar Ger- çekler 03.00 Haber (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Bıçak Sırtı 07.00 Di- zi: Çemberimde Gül Oya 08.45 Dizi: Küçük Kadınlar 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası 13.50 Her Eve Lazım 14.10 Çizgi Film 14.30 Esra Ceyhan’la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Dizi: Yaprak Dökümü 22.30 Dizi: Aşk Yakar 00.30 Abbas Güç- lü ile Genç Bakış 03.30 Dizi: Genco 05.00 Dizi: Elveda Derken (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 08.00 Çizgi Film 08.30 Başkentten 10.00 Ebruli 12.00 Dizi: Maria Maria 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 TV’de Film 16.00 Dizi: SMS 17.00 Haberler 17.30 Pınar’ın Günlüğü 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Yabancı Film: Ev Sahipleri 22.30 Galaksi Rehbe- ri 23.30 Haberler 23.45 Film 01.30 İşte Biz Böyleyiz 03.30 Pınarın Günlüğü 04.45 Ga- laksi Rehberi (0 212 288 51 52). 06.30 Yeni Bir Gün 08.00 Sihirli Ekran 09.30 Orada Neler Oluyor 11.20 Kabul Günü 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Yerli Film: Bodrum Hakimi 15.30 Sihirli Ekran 16.30 Duru Muhabbet- ler 18.30 Haber 19.30 Yazı Tura 20.40 Film: Adalet Savaşçısı 22.45 Her Şeyi Söylemek Mümkün 00.15 Gecenin Rengi 01.40 Ora- da Neler Oluyor (0 212 355 85 00). 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Haber 12.15 Spor 12.30 KKTC Gündemi 13.30 Pa- raliz 14.15 Haber Masası 15.15 Spor 16.15 Haber Maratonu 17.00 Haber 17.20 Voleybol Panorama 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Bülteni 20.00 Yö- rük Obalarımız 21.00 Kınalı Yiğitler 21.45 Satır Arası 22.30 Gündeme Dair 00.30 Ge- ce Ajansı (0 312 231 21 00). 11.35 Kaliteli Yaşam 12.00 İs- tanbul Sohbetleri 15.00 Do- ğadaki Dostlarımız 16.00 Dip- lomasi Kuşağı 17.00 Günce 19.30 Halkın Gündemi 21.00 Yüzler, Sesler, Sokaklar 21.30 Kavimler Ka- pısı 22.00 Hariciye Kliniği 24.00 Dünden Bugüne Haberler (0 312 234 14 34). 08.00 Gerçek Gündem 10.20 Dizi: Yedi Numara 11.30 İş Pe- şinde 12.45 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 13.40 Dizi: Kuzen- lerim 15.00 Desti İzdivaç 18.20 Dizi: Tatlı Hayat 19.40 Haber 20.30 Uğur- lu Yıldızlar 23.30 Gece Hattı 00.30 Gerçek Kesit 02.15 Haber (0 212 256 82 82). TV PROGRAMLARI 06.30 Müzik Klipleri 07.30 Kahve Kokusu 09.40 Piyasa Analiz 10.00 Lezzetli Eller 11.00 Haber 11.10 Can Sağ- lığı 13.00 13. Saat 14.00 Sizin İçin Seçtik- lerimiz 16.10 25 Kare 17.00 Sektör Analiz 18.30 Ana Haber 20.00 Türkiye’nin Seçi- mi 21.00 Kent ve Yaşam 22.30 Gülistan 24.00 Gece Postası (0 212 639 74 31). SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA 14 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ Ölü Bir Deniz 13.00 CINE 5 Dram GGençliğinde cinselliğini yaşayamamõş olgun kadõnla, sahil kasabasõnda tanõştõğõ orta yaşlõ bir erkeğin bir hafta süren tutku dolu aşkõnõn öyküsü. Yönetmenliğini Atõf Yõlmaz’õn üstlendiği filmde, Rutkay Aziz ile Türkan Şoray oynuyor. Bodrum... 13.30 Kanaltürk Duygusal GBodrum ilçesine atanan adalete saygõlõ dürüst ve erdemli bir bayan yargõcõn, yörenin güçlü ağasõyla kavgayla başlayan fõrtõnalõ aşkõnõn öykü- sü anlatõlõyor. Türkân Şoray’õn başrolünü de üst- lendiği üçüncü yönetmenlik çalõşmasõ olan filmde ayrõca, Kadir İnanõr, Mahmut Hekimoğlu, Kadir Sa- vun ve Yõldõrõm Gencer oynuyor (1976). 19.30 / TRT 1 / Kusursuz... A. yanda Tuzak 20.00 Star Macera o(Today You Die) - Usta bir hõrsõz olan Har- lan Banks, bir soygun sõrasõnda tuzağa düşü- rülür ve hapse girer. Kendisini tuzağa düşürenler- den intikam almak için yemin eden Banks, bir ta- raftan da kõz arkadaşõnõ olaylardan uzak tutmaya ça- lõşõr. Yön: Don FauntLeRoy. Oyuncular: Steven Sea- gal, Robert Miano (2005 ABD, 92 dk). 20.30 / CINE 5 / Ölüm... Ayrıntı yanda Adalet... 20.40 Kanaltürk Macera o(Mercenary of Justice) - Kelimenin tam an- lamõyla savaş makinesi olan John Seeger, işinin en iyisidir. Çok zengin bir silah tüccarõ ken- disine bir görev verir. Kabul etmeyen Seeger’õn ka- rõsõnõ ve oğlunu kaçõrarak zorla işe dahil olmasõnõ sağlar. Görevi, Fransõz sömürgesi olan bir Güney Af- rika ülkesindeki çok iyi korunan bir tesise sõzmak- tõr. Yön: Don E. Fauntleroy. Oyuncular: Steven Sea- gal, Jacqueline Lord, Roger Guenveur Smith, Lu- ke Goss (2006 ABD-Güney Afrika, 91 dk). Hız Sınırı 21.15 TNT Macera o(Terminal Velocity) - Richard “Ditch’’ Bro- die, uzun süre paraşüt açmadan yapõlan ve teh- likeli bir atlayõş sporu olan sky-diving öğretmeni- dir. Güzel ve gizemli bir kadõn olan Chris Murrow, Ditch’den ders almak ister. Ancak atlayõş sõrasõnda Chris’in paraşütü açõlmaz ve düşer. Bunun üzerine Federal Büro, Ditch’i düşen kadõnõn ölümünden so- rumlu tutar ve paraşüt merkezini kapatõr. Yön: De- ran Sarafian. Oyuncular: Charlie Sheen, Nastassja Kinski, James Gandolfini (1994 ABD, 102 dk). Ailenin... 22.00 CNBC-e Melodram o(Le Heros de la Famille) - Kõrk yõl boyunca kadõn giysilerine bürünerek Gabrielle adõyla ça- lõşmõş, 70 küsur yaşõndaki yorgun kulüp sahibi Gab- riel, manevi oğlu, sihirbaz Nicky’den dükkanõ ka- patmasõnõ ister. Nicky, ertesi gün Gabriel’in öldü- ğünü öğrenir. Üstelik de kulübünü ne zamandõr kah- rõnõ çeken Nicky’ye değil, onun çocuklarõ Nino ve Marianne’e bõrakmõştõr. Yön: Thierry Klifa. Oyn: Gerard Lanvin, Cluade Brasseur, Catherine Deneuve, Emmanuelle Beart (2006 Fransa, 103 dk). Koruma 22.50 CINE 5 Macera g(The Doorman) - Andre, askeri takõmõn ba- şõnda görevli bir subaydõr. Batõ Afrika’da çõ- kan bir çatõşmada takõmõndan bir çok asker hayatõ- nõ kaybeder. Hayatõnõn bu kötü dönemini unutmak ve yeni bir hayat kurmak için Los Angeles’e gider ve geçmişteki kötü hatõralarõnõ müzikle uğraşarak unutmaya çalõşõr. Jesse E. Johnson’un yönettiği fil- min başrollerinde Dominiquie Vandenberg, Mars- hal Hilton var (1999 ABD, 110 dk). Yeni Bir Mevsim 02.20 TRT 1 Dram g(Season of Change) - Randy Parker, İkinci Dünya Savaşõ’nõn ardõndan artõk evine dönm- üştür. Kõzõ Sally ve karõsõ Martha ile olan beraber- liklerine kaldõklarõ yerden devam etme umudu ta- şõmaktadõr.Yön: Robin P. Murray. Oyn: Michael Madsen, Nicholle Tom (1994 ABD, 90 dk). İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli CNN Türk 20.00 NTV 21.00 NTV 22.00 art 22.30 Türkmax 22.20 Kanal D 00.30 Sebastian Junger’in romanõndan sinemaya uyarlanan yapõm, konusunu gerçek bir olaydan alõyor Balõkçõlarõndoğaylasavaşõmõ Kusursuz Fırtına - The Perfect Storm / Yönetmen: Wolfgang Petersen / Oyuncular: George Clooney, Mary Elizabeth Mastrantonio, Diane Lane, Mark Wahlberg / 2000 ABD yapımı, 125 dakika. TRT 1 19.30 George Clooney filmde, fırtına uyarılarını dikkate almayarak denize açılan balıkçıyı oynuyor. Denizinortasõndakâbus ‘Yerkürenin Gücü’ belgeseli TV Servisi - Dünyayõ şekillendiren yanardağlarõn, okyanuslarõn, buzullarõn ve atmosferin konu alõndõğõ belgesel yapõm “Dünya: Yerkürenin Gücü”, ilk bölümüyle ekrana geliyor. BBC yapõmõ belgeselde, bu dört etkenin dünyanõn yapõsõnõ, iklimini ve tarihini nasõl şekillendirdiği anlatõlõyor. Yapõmõn ilk bölümünde, dünyada yaşamõn başlamasõnõn anahtarõnõ elinde tutan ve gezegenin yaşanõr kalmasõnõ sağlayan yanardağlar ele alõnõyor. CNN Türk, 20.30 Gerilim tutkunlarına seslenen yapımın başrollerinde, Nicole Kidman ile Billy Zane oynuyor. 08.00 Televizyon Gazetesi 10.10 Çizgi Sinema 11.10 Erol Manisalı ile Sohbet 14.00 Neler Oluyor 15.10 Halkçı İktisat 17.00 Yurttan Haberler 18.00 Eko Anadolu 19.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Geçim ve Tutum 21.30 Gündem 23.00 Haberler (0 212 251 50 90).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog