Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R Ç İ Z İ K CSO’nun yenilenen salonu açılıyor Kültür Servisi - Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ’nõn (CSO) Doğuş Topluluğu’nca yenilenen konser salonu, 12 Kasõm akşamõ törenle açõlõyor. Kökenleri 1826 tarihine dek uzanan, 1924’te Atatürk’ün emriyle Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasõ olarak Ankara’ya taşõnan, daha sonra bugünkü adõnõ alan orkestra konserlerini 1961’den bu yana da kendi binasõnda veriyordu. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün de katõlacağõ gecede açõlõş konuşmasõnõn ardõndan Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ eşliğinde piyanist İdil Biret sahneye çõkacak. Gecede, Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Devlet Çoksesli Korosu ile Türkiye’nin ilk ve tek çocuk orkestrasõ olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasõ (DÇSO) da görev alacak. Konserde Ferit Tüzün’ün “Esintiler”, Sergey Rahmaninov’un “Paganini’nin Bir Temasõ Üzerine Rapsodi”, Ludwig van Beethoven’in “Korolu Fantezi Do Minor Op. 80”, Ahmet Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan bölümler ve Alexander Borodin’in “Poloveç Danslarõ” adlõ yapõtlarõ seslendirilecek. 7. Uluslararasõ Komedi Filmleri Festivali başlõyor Kültür Servisi - Ga- ranti Bonus Card (GBC) sponsorluğun- da Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfõ tarafõndan dü- zenlenen Bonus 7. Uluslararasõ Komedi Filmleri Festivali (UKFF), 14-20 Ka- sõm tarihleri ara- sõnda dünyanõn çe- şitli ülkelerinden filmlerle seyirciy- le buluşuyor. 14 Ka- sõm’da BKM’de düzenlenecek gala- da İtalyan yönetmen Gianni Zana- si’nin yönettiği “Düşünme Bile!” fil- minin gösterimiyle festivalin açõlõşõ yapõlacak. Festivalin bu yõlki Onur Ödülü’ne Gazanfer Özcan değer görülüyor. Etkinliğin “Ustalara Say- gı” bölümü Ayşen Gruda’nõn oy- nadõğõ filmlerden oluşuyor. Bu bö- lümde, Gruda’nõn en başarõlõ oyun- larõnõ sunduğu ve Türk sinemasõnõn unutulmaz kadrosundan oluşan “Gü- len Gözler”, “Neşeli Günler”,“To- sun Paşa” ve “Öyle Olsun” göste- rilecek. Festivalde ayrõca izleyicile- rin oylarõyla seçilecek “En Ciddi Ko- medi Filmi” yarõşmasõ yer alõyor. Yarõşmada sonucuna göre doğru fil- me oy vermiş olan izleyiciler Cine- bonus sinemalarõndan sezon filmle- rine davetiye kazanacak. Festivalin “Âşık Kahkahalar” bölümünde ro- mantik komedi dalõndaki; Jack ve Jill Dünyaya Karşõ, Avignon Hatõrasõ, 2 Yaşam Artõ 1, Seks ve Ölüm filmle- ri gösterilecek. “En Çok Güldük- lerimiz” başlõğõ altõndaysa Kaybe- denler Kulübü, Disko, Çöpler Dõşa- rõ ve Manuela ve Manuel gibi sezo- nun filmlerinin yanõ sõra kara kome- di ve aile komedisinden filmler izle- nebilecek. “Avrupa Gülüyor” bö- lümünde Venedik Film Festivali’nde En İyi Film Pasinetti Ödülü dahil, üç ödül alan Ağustos’ta Bir Gün, İtalyan Malõ ve Alman Lokumu filmleri gösterilecek. Festivalin “Türk Si- nemasından” bölümünde; İki Süper Film Birden, Aşk Tutulmasõ, Hok- kabaz ve Organize İşler yer alõyor. Filmler, Beyoğlu Sinemasõ, Cine- bonus Maçka G-Mall ve Alman Kül- tür Merkezi salonlarõnda gösterilecek. Kültür Servisi - St. Petersburg Bale Tiyatrosu, Fran- sõz tarzõnõn mü- kemmel bir örneği olan “Paquita” ve beyaz balenin ünlü yapõtlarõndan “La Ba- yadere” ile 14-15 Ka- sõm’da Cemal Reşit Rey’de izleyiciyle buluşa- cak. Özgün olarak iki perdeden oluşan “Paquita”õn müziğin Ernest Deldevez’e, koreografisi ise Marius Pe- tipa’ya ait. Hindistan’da geçen bir aşk öy- küsünün anlatõldõğõ La Bayadere Marius Pe- tipa’nõn 120 yõl önceki koreografisi üzerin- den sahnelenecek. (0 216 556 98 00) Kültür Servisi - Belgesel Sinemacõ- lar Birliği’nce 10 yõldõr aralõksõz dü- zenlenen Türkiye’nin en kapsamlõ bel- gesel film festivali olan Uluslararasõ 1001 Belgesel Film Festivali’nin 11’in- cisi perşembe günü başlõyor. Festival kapsamõnda 49’u yerli, 78’i yabancõ ol- mak üzere 127 film ücretsiz olarak gösterilecek. 78 ülkeden belgesel sine- ma örnekleri İtalyan Kültür Merkezi, Fransõz Kültür Merkezi, Pera Müzesi ve Nâzõm Hikmet Kültür Merkezi’nde iz- lenebilecek. “Suha Arın’a Saygı”, “Dünyadan Seçkiler”, “Bizim Öy- külerimiz” ve “İlkler” olmak üzere 4 bölümden oluşan gösterimlerin yanõ sõra sinemaseverlere, festivale seçilen se- çilmeyen tüm filmleri video odalarõn- dan seyretme olanağõ da sunulacak. Her yõl ortalama 40 bin kişinin izledi- ği festival kapsamõnda bugüne kadar 59 ülkeden, 965 film gösterildi. “Kültür- lerarası Diyalogda Belgesel Sinema- nın Yeri ve Önemi”, “Belgesel Sine- mada Müzik” ve “Süha Arın Belge- sel Sineması” başlõklarõ altõnda ger- çekleştirilecek üç panel, yurtdõşõndan da- vet edilecek belgesel yönetmenlerince gerçekleştirilecek “Ustalık Ders- leri” gibi etkin- liklerin de ola- cağõ festival, 19 Kasõm’a dek süre- cek. (www.1001belge- sel.net) Belgesel Film Festivali’nde 127 film ücretsiz Kültür Servisi - Çizim, ses- lendirme ve yazõmõnõ Kemal Gökhan Gürses’in hazõrla- dõğõ 10+’nõn yeni tasarõsõ Histanbul, yarõn saat 20.30’da Garajİstanbul’da sahnelenecek. Roza Erdem ve Memet Ali Alabora’nõn sahneye çõkacağõ oyunun mü- ziklerini Evrim Demirel yaptõ. Oyunun konusu; jeolog rolünde- ki Ali Bora’nõn İstanbul adõnda güzel bir kadõnla karşõlaşmasõnõn ardõndan İs- tanbul’u arayõşõnõ anlatõyor. Kültür Servisi - Büyük Rus yazarõ Lev Tolstoy do- ğumunun 180. yõlõnda İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatlarõ Anabilim Da- lõ’nca düzenlenen ‘Lev Tols- toy’un Yazınsal Mirası’ baş- lõklõ uluslararasõ bir sempoz- yumla anõlõyor. Türkiye’den ve başka ülkelerden kõrk iki bilim insanõ, öğretim üyesi ve Lev Tolstoy uzmanõ, yarõn ve 14 Kasõm’da düzenlenecek olan uluslararasõ sempozyumda Lev Nikolayeviç Tolstoy’un yapõ- tõnõ, yazar ve düşünür olarak kişiliğini, ey- lemci aydõn tav- rõnõ irdeleyen bil- diriler sunacaklar. Yarõn İstanbul Üniversitesi Be- yazõt Rektörlük Bi- nasõ Doktora Salo- nu’nda yapõlacak olan sempozyumun açõlõş konuşmalarõ İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ve Slav Dille- ri ve Edebiyatlarõ Ana- bilim Dalõ Başkanõ Doç. Dr. Ataol Beh- ramoğlu tarafõndan yapõlacak. Katõlõmcõ- lar arasõnda Rusya Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Ma- rina Şçerbakova ile Makedonya Bi- limler Akademisi ve Dünya Slavistler Birliği Başkanõ Prof. Dr. Milan Gyurçinov gibi dünyaca ünlü Slavistler de yer alõyor. ‘LEV TOLSTOY’UN YAZINSAL MİRASI Kültür Servisi - Beşiktaş Beledi- yesi tarafõndan düzenlenen “Tiyat- rolar Buluşması 2008” etkinliği ‘Mutlu Yıllar’ oyunu ile dün başla- dõ. Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde gerçek- leştirilecek etkinlikler, Türk tiyatro- sunun önemli isimlerini sanatseverlerle buluşturacak. 4 Aralõk’a kadar devam edecek etkinlikte ‘Yolluk’, ‘Vakit Ta- mam Oyunu’, ‘Çirkin İnsan Yav- rusu’, ‘Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor’, “Nehrin Solgun Yü- zü’, ‘Albay Kuş’, ‘Kız Tavlama Sanatı’ ve ‘Yalnızlıklar’ adlõ oyun- lar izleyicinin beğenisine sunulacak. Tiyatrolar buluşuyor Sinemada güldüren günler Dansõn büyüsü... Kültür Servisi - Hint asõllõ yazar Salman Rüşdi’nin 1981’de modern Hindistan’õn doğumunu konu alarak yazdõğõ ‘Geceyarısı Çocukları’ adlõ romanõ sinema filmi oluyor. Yönetmenliğini ve senaryolaştõrmasõnõ Hint asõllõ Kanadalõ yönetmen Deepa Mehta’nõn yapacağõ filmin yapõmõna 2010’da başlanacak. 20. yüzyõlõn en iyi romanlarõndan biri olarak nitelenen ‘Geceyarısı Çocukları’, 1981 Man Booker Ödülü’nü kazanmõş, Time dergisince 1923’ten bu yana yayõmlanmõş en iyi 100 İngilizce roman arasõnda gösterilmişti. ‘Geceyarısı Çocukları’ film oluyor İstanbulÜniversitesi’ndeTolstoysempozyumu Garajstanbul’da Histanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog