Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11ekonomi@cumhuriyet.com.tr ABD ilk siyahi başkanını seçti. Demokrat Parti adayı Barack Obama Amerika’nın yeni başkanı olarak ocak ayında göreve başlayacak. Obama’nın başkanlığa se- çilişi bir yandan bir “demokrasi ve yurttaşlık dersi” ola- rak pazarlanırken, bir yandan da piyasalara güven ta- zeleyerek, küresel krizin sonunu ilan eden bir olgu ola- rak muştulandı. Barack Obama’nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte kü- resel piyasalarda artık “güven sorununun” aşıldığı vur- gulanmaya başlandı. Krizin dibi gözükmüş, artık çıkışa geçme zamanı gelmişti. Ancak kriz artık sadece bir “gü- vensizlik” olgusundan ibaret basit bir finansal çalkantı- nın sınırlarını çoktan aşmış, küresel nitelikli “reel” bir kri- ze dönüşmüş durumdaydı bile. Nitekim, son bir sene- dir piyasaların bu tür git-gelişlerine alışkın daha gerçekçi gözler, geçen hafta sonu peş peşe yayımlanan iktisadi verilerin niteliğine hiç şaşırmadı: Amerika’da eylül ayında işsiz sayısı 284 bin kişi artış göstermiş ve yüzde 6.5’e yükselmişti. Bu yılın başından bu yana Amerika’da işsiz sayısı toplam 1.2 milyon kişi- ye ulaşmıştı. Yıl sonuna değin Amerika’da işsizlik ora- nının yüzde 8’e çıkacağı öngörülmekteydi. Bu verilere ek olarak Amerikan imalat sanayii üretim performansının son 26 yılın en kötüsü olduğu vurgulanmaktaydı. Bu arada IMF yıllık Görünüm Raporu’nda 2009’a iliş- kin öngörülerini bir kez daha (aşağıya doğru) revize et- mekteydi. IMF’nin öngörülerine göre dünya milli gelir- ler toplamı 2009’da yüzde 2.2 ile son tahmine görece yüzde 0.8 oranında düşürülmekteydi. IMF ayrıca ABD için büyüme tahminini yüzde 0.1’den, yüzde eksi 0.7’ye; Avrupa Birliği için ise yüzde 0.2’den, yüzde ek- si 0.5’e çekmişti. Ülkemizde ise eylül ayına ait sanayi üretim verileri sa- nayideki krizin derinleşmekte olduğunu yansıtmaktay- dı. TÜİK’in verilerine göre eylül ayında Türkiye’nin sanayi üretimi yüzde 6.4 gerileme gösterdi. Sanayi üretimindeki bu düşüş, ağustos ayında gözlenen yüzde 5.5’lik da- ralmanın daha da şiddetli bir devamı niteliğindeydi. Küresel krizin 2009’da da hükmünü sürdürebileceği gerçeğini gözler önüne süren bu olumsuz haberler karşısında ABD’nin yeni başkanı Obama yaklaşık 500 mil- yar dolarlık yeni bir mali genişleme paketini planlamak- ta olduğunu açıklıyordu. Obama’nın söz konusu mali har- cama paketi, George Bush’un bu yılın şubat ayında uy- gulamaya koymuş olduğu 160 milyar dolarlık vergi ia- desi paketiyle birleştirildiğinde, Amerikan kamu sektö- rünün bütçe açığını 1 trilyon dolara ulaştıracağı ise göz- lerden kaçmıyordu. Amerika’nın bu yeni astronomik büt- çe açığı 1983’te Reagan dönemindeki rekorun aşılma- sı anlamına gelecekti. Bütün bu gözlemlerin ardından hafta sonu toplanan G-20 zirvesinde ise gelişmiş-azgelişmiş tüm ülkelerde mali genişlemeye dayalı destek paketlerinin gerekli ol- duğu duyurulmaktaydı. Sadece bu öneri dahi, bir yan- dan da Türkiye benzeri ülkelere “kamu harcamalarının azaltılmasını ve mali disiplin” öneren ortodoks neolibe- ral reçetelerle nasıl bir çelişki ifade ettiğini (ya da iki yüz- lülük mü diyelim?) ve küresel kriz sonrasındaki ideolo- jik kargaşalığın ne boyutlara ulaştığını ayrıca not edelim. EKONOMİ POLİTİK ERİNÇ YELDAN Obama Sonrası Küresel Kriz, Yeniden... Eylülde sanayi üretimi yüzde 5.5 azaldõ. Ekimde kapasite kullanõmõ oranõ yüzde 6.4 geriledi Ekonomi Servisi - Sanayi üretiminde gö- rülen düşüş, kapasite kullanõm oranlarõna da yansõdõ. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve- rilerine göre, ekimde kapasite kullanõm oranõ yüzde 6.4 düşüşle yüzde 76.7’ye geriledi. Bu oran geçen yõl ekimde yüzde 83.1 olurken Ey- lül 2008’de yüzde 79.8 seviyesindeydi. Öncü göstergelerden biri olan kapasite kul- lanõm oranõndaki düşüş ile dün açõklanan ve eylül sanayi üretimindeki yüzde 5.5 azalma dikkate alõndõğõnda, Gayrisafi Yurtiçi Hasõ- la’nõn 27 çeyrek sonra ilk kez bu yõlõn üçün- cü çeyreğinde negatif olmasõ bekleniyor. TÜİK açõklamasõna göre, ekimde işyerleri- nin tam kapasite ile çalõşmamasõnõn nedenle- ri arasõnda ilk sõrayõ talep yetersizliği alõrken bunu hammadde yetersizliği, mali imkânsõz- lõklar, işçilerle ilgili meseleler ve enerji ye- tersizliği izledi. Açõklamada, “Tam kapasi- te ile çalışmama da iç pazarda talep yeter- sizliği yüzde 51.1 ve dış pazarda talep ye- tersizliği yüzde 23.5 oranında etkili ol- muştur. Mali imkânsızlıklar yüzde 4.3, yerli mallarda hammadde yetersizliği yüz- de 3.2, işçilerle ilgili meseleler ise yüzde 1.8 oranında etkili olmuştur” denildi. Kasõmda üretim miktarõnõn yüzde 1.5 aza- lacağõ bekleniyor. Ekim satõş miktarõnõn yüz- de 3.4 azaldõğõ kaydedilen açõklamada, “Sa- tış miktarının kasımda yüzde 2.3 artacağı beklenmektedir” ifadesi yer aldõ. Kapasite kullanõm oranlarõyla eylüldeki toplam sanayi üretimindeki yüzde 5.5 azalma dikkate alõndõğõnda, Gayrisafi Yurtiçi Hasõla’nõn 27 çeyrek sonra ilk kez bu yõlõn üçüncü çeyreğinde negatif olmasõ bekleniyor. Müdür Komlev’e göre Gasprom’un en büyük iki müşterisinden biri Türkiye, gazõ en ucuz kullanan ilk üç arasõnda yok Ekonomi Servisi - Dünyanõn en büyük doğalgaz üretici ve teda- rikçisi Gasprom’un Sözleşmeler ve Fiyatlandõrmadan Sorumlu Mü- dürü Sergei Komlev, mevcut do- ğalgaz fiyatlarõ ile ilgili olarak, “En yüksek noktası 2008’in son çey- reği olacak ve sonrasında düş- meye başlayacak” dedi. İstanbul’da basõnla sohbet eden Komlev özetle şunlarõ söyledi: Doğalgaz fiyatõnõ petrol ve petrol ürünleri fiyatlarõna endeks- leyen formül müzakere ile belirle- nir. Petroldeki artõş ve azalõş, 4 ay- lõk gecikme ile doğalgaza yansõr. Şu andaki fiture satõşlar, fiyatlarõn 2009’da bugüne göre yüzde 20 dü- şük olabileceğini gösteriyor. Do- ğalgazõn ocaktan itibaren düşece- ğini söyleyebiliriz. Türkiye, Almanya’dan sonra ikinci büyük müşteri. Ama ondan daha ucuz gaz alan üç ülke var. Mavi Akõm’dan yõlda 10 mil- yar metreküp gaz akõyor. 2010’a kadar 16 milyar metreküpe çõkarõ- lacak. Bundan sonra ikincisinin in- şaasõ söz konusu olabilir. Konu Türkiye’ye bağlõ. Türkiye’deki doğalgaz dağõ- tõm özelleştirmeleriyle ilgileniyo- ruz. Ancak fiyatlar kârlõ değildi. Güney Akõm ile Nabucco birbirine rakip değil. 2020’de Av- rupa’nõn talebi şimdikinden 100 milyar metreküp fazla olacak. Pro- je halindeki Kuzey Akõm’õn yõllõk 55, Güney Akõm’õn 31, Nabuc- co’nun 31 milyar metreküplük kapasitelerine ihtiyaç olacak. Orta Asya gazõ uzun yõllardõr bizim arz talep dengemizin bir parçasõ ve portföyümüzde. Öyle de tutmak isteriz. Ekonomi Servisi - Türk bankacõlõk sektörünün ser- maye yeterliliğinin sağ- lam olduğunu ancak kre- dilerde kriz nedeniyle bir daralma yaşandõğõnõ söy- leyen Garanti Bankasõ Ge- nel Müdürü Ergun Özen, “Dolar kuru tahminleri- mizi kurşunkalemle ya- pıyoruz. Bu dönemde ka- lemimizin ucunu da iyi- ce açtık. Net olarak tah- min yapamıyoruz ama dolar kurunun düşece- ğini sanmıyorum” dedi. Garanti Bankasõ’nõn 9 ay- lõk mali sonuçlarõnõn açõk- landõğõ toplantõda konu- şan Özen, bankanõn geçen yõlõn ilk 9 ayõnda 2 milyar YTL olan net kârõnõn bu yõl aynõ dönemde 1.5 mil- yar YTL’ye gerilediğini ancak geçen yõlki Garan- ti Sigorta’nõn satõşõ hariç tutulduğunda net kârda yüzde 21’lik bir artõş ya- şandõğõnõ belirtti. 64 milyar YTL ile sektörün en çok kredi veren bankasõ olduklarõnõ söyle- yen Özen, “Vadesi gelmeden kredi- leri geri çağırmamız söz konusu değil, re- el sektörü fonlamaya devam edeceğiz” di- ye konuştu. Türkiye’nin IMF ile yapacağõ olasõ anlaş- ma konusunda tam bir kafa karõşõklõğõ ya- şandõğõnõ aktaran Özen, “IMF çıpası- nın doğru olacağını düşünüyorum. Ama sorun özel sektörün 42 milyar dolarlık borcunu ne yapaca- ğı konusudur... So- run Türkiye’nin yüz- de 4’lük büyümeyi nasıl sürdüreceği ko- nusudur. Bunu da banka kredisi olma- dan yapamazsınız” dedi. Özen, krize bağ- lõ olarak büyüme hõ- zõnõn yavaşlamasõna karşõn kredilerdeki ar- tõşõn süreceğini ancak ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde ge- lecek yõllarda ciddi bir enflasyon dal- gasõ olacağõnõ tahmin ettiklerini söyledi. Küresel krize karşõn yatõ- rõm yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Ergun Özen, şunlarõ söyledi: “Bir yõlda 1.2 milyon müşteri kazanõp, 7.9 milyon müşteriye ulaştõk. Mevduatõmõz yüzde 30 artarak 53 mil- yar YTL’ye çõktõ. Bu yõl 147 şube açtõk, 2200 de personel aldõk. 2009’da da 40 şube açõp, 450 personel alarak, 17 bin 20 çalõşana ulaşacağõz. Kesinlikle personel sayõ- mõzõ azaltmayacağõz.” K I S A . . . K I S A . . . Metro, esnafı bir araya getiriyor Metro Toptancõ Market ile İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalarõ Birliği’nin desteğiyle 18 Kasõm 2008 tarihinde Ye- şilköy WOW Otel’de gerçekleşecek olan Esnafõm ’08 Kon- feransõ’nõn tanõtõmõ, düzenlenen ba- sõn toplantõsõyla gerçekleştirildi. Met- ro Toptancõ Market Genel Müdürü Hakan Ergin, konferansta temel olarak iş merkezi ve si- telerdeki bakkalara yönelik çözümler sunulacağõnõ anlattõ. Vodafone Türkiye’nin yeni CEO’su Vodafone Türkiye’de CEO koltuğuna Serpil Timuray atandõ. Halen Danone Türkiye Genel Müdürü olarak görev ya- pan Timuray, 1 Ocak’ta Ian Gray’den görevi devralacak. Kariyerine 1991’de Procter&Gamble’da başlayan Timu- ray, 1999’da Tikveşli’de İcra Kurulu üye- si, 2002’de DanoneSA Süt Ürünleri’nde İcra Kurulu Başkanõ olarak devam etti. Büyüme masalõ sona erdi ‘Türkiye demokratik kapitalizmin iyi bir örneği’ Ekonomi Servisi - Harvard İşletme Fakültesi Profesörü Robert Kaplan, Türki- ye’nin bulunduğu bölgede önemli bir ülke olduğuna işaret ederek Türkiye’nin dün- yada demokratik kapitalizmin önemli bir örneği olduğunu kaydetti. Kaplan, “Turquality Vizyon” seminerlerinin dördüncüsünde “Per- formans ve Maliyet Yönetimi” konusunda sunum yaptõ. Kaplan, şir- ketlerin ilerleme kaydedebilmesi için müşterilerin beklentilerini karşõlamalarõ gerektiğine işaret etti. Nükleer için yasa değiştirilecek ANKARA (Reuters) - Türkiye’nin ilk nükleer santralõn yapõmõ için açõlan ve yalnõzca Rus devlet şirketi Atomstroyexport-Inter Rao-Park Teknik’ten oluşan ortaklõğõn verdiği teklife ilişkin değerlendirme sü- rerken, Sinop’ta planlanan yeni santral için yapõlacak ihale öncesin- de yasa değişikliği yapõlacak. Enerji Bakanlõğõ’ndan bir yetkili, yasada yalnõzca bir kere için ihaleye çõkõlacakmõş gibi yazõldõğõnõ yapõlan de- değişiklikle daha fazla ihaleye çõkõlabileceğini söyledi. kurşunkalemleyazıyoruz Doları İşten çõkartma olmayacak sözü Gebze’deki Philips fabrikası kapandı Ekonomi Servisi - Philips Aydõnlatma, Avrupa Pro- fesyonel Armatür Yönetimi, Gebze armatür montaj fab- rikasõndaki üretim ve 150 kişinin iş sözleşmelerinin so- na erdiğini, çalõşanlarõn yeni iş bulmalarõ için bölgede- ki diğer işverenlerle görüşüleceğini duyurdu. Yapõlan yazõlõ açõklamada, 31 Aralõk 2008 itibarõyla İstanbul Gebze’de yer alan armatür montaj operasyon- larõnõn duracağõ kaydedildi. Açõklamada, diğer Philips üretim ve tedarik merkezleri ile kõyaslandõğõnda, Geb- ze’deki armatür montaj fabrikasõnõn, coğrafi konumu ne- deniyle uluslararasõ müşterilere tedarikte bulunmak için avantajlõ bir durumda olmadõğõna işaret edildi. Otokar, geliştirdiği doğalgazla çalõşan otobüs tipi DORUK 230 GD’yi görücüye çõkardõ. Otokar’dan yapõlan açõkla- mada, alternatif yakõtlarla çalõşan araçlar üzerindeki ça- lõşmalar kapsamõnda, doğalgazlõ DORUK 230DG tipi 9 metrelik otobüs geliştirildiği belirtildi. ‘Personel azaltmayacağõz’ diyen Garanti Bankasõ Genel Müdürü Özen: DoğalgazDoğalgaz ‘belki’‘belki’ ocaktanocaktan sonrasonra ucuzlarucuzlar Otokar’dan doğalgazlı otobüs ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ ( 22). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/172 TALİMAT Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün; TAPU KAYDI: Ankara ili, Altõndağ ilçesi, 1. Bölge, Siteler Mahallesi, 20022 ada, 7 parsel sayõlõ kargir marangoz atölyesi niteliğindeki gayrimenküldür. ANA BİNANIN HALİHAZIR DURUMU: Satõlmasõna karar verilen gayrimenkülün bulunduğu bina, bitişik nizamda, betonarme karkas tarzõnda, 1 bodrum, 2 normal kat ile çekme kat olarak in- şaa edilmiş imalathane binasõdõr. Binanõn cephesindeki yola bakan giriş kapõsõ atõl durumda olup, giriş ve çõkõşlar güneyde yer alan Yalçõn Sokak’tan ve dosya borçlusuna ait 23 kapõ nolu binadan sağlanmaktadõr. Satõşõ istenen binanõn katlar arasõ ulaşõmõ sağlayan merdiveni mev- cut değildir. Katlar arasõ ulaşõm fiilen birleştirilen 23 kapõ nolu binanõn merdivenleri ile sağlanmaktadõr. Binanõn yakõn çevresinde yapõlaş- ma; mobilya imalatõ, teşhiri, ve pazarlamasõ yapõlan işyerleri mevcuttur. Bölgede yol, su, elektrik, telefon, kanalizasyon, gibi her türlü ka- mu hizmeti mevcuttur. Otobüs, minibüs gibi ulaşõm araçlarõ çalõşmaktadõr. ANA BİNA KATLARININ CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI: BOD- RUM KAT: 23 nolu binanõn bodrum katõ ile fiilen birleştirilmiştir. Ön ve arka yoldan girişi vardõr. Zemini mozaik kaplamalõ, duvarlarõ ve tavanõ düz sõvalõ ve kireç badanalõdõr. Halihazõrda demir imalat atölyesi olarak kullanõlmaktadõr. Isõnma ihtiyacõ soba ile karşõlanmaktadõr. Şehir şebekesinden elektrik ve suyu mevcuttur. Fiilen birleşik bodrum katlarõn toplam alanõ 301 m2 olup, satõşõ istenen 20022 ada, 7 parsel üzerinde kalan kõsmõn alanõ 151 m2'dir. ZEMİN KAT: 23 nolu binanõn zemin katõ ile fiilen birleştirilmiştir. Giriş ön yoldan ve 23 nolu bi- nanõn zemin katandandõr. Zemini traverten kaplamalõ, duvarlarõ alçõ sõvalõ, asma tavanõ dolaylõ aydõnlatmalõdõr. Birleşik kat cilalõ ahşap ca- mekân ve doğramalarla bölünerek oluşturulmuş 2 odalõ büro bölümü, çayocağõ, hela+lavabo, 1 oda ve merdiven altõnda namaz kõlma yeri mevcuttur. Satõşõ istenen parsel üzerinde kalan kõsõmdaki 2 odalõ büro bölümündeki odalarõn zemini ahşap rabõta kaplama, 1 odanõn duvar- larõ ahşap lambrili pencereleri kõsmen vitray camlõdõr. Halihazõrda büro ve teşhir salonu olarak kullanõlmaktadõr. Isõnma ihtiyacõ soba ile sağ- lanmaktadõr. Şehir şebekesinden elektrik ve suyu mevcuttur. Fiilin birleşik zemin katlarõn toplam alanõ 301 m2 olup, satõşõ istenen 20022 ada, 7 parsel üzerinde kalan kõsmõn alanõ 151 m2'dir. 1. NORMAL KAT: 23 nolu binanõn 1. normal katõ ile fiilen birleştirilmiştir. Giriş 23 nolu binanõn mozaik kaplamalõ merdivenindendir. Giriş kapõsõ demir, yol cephesi demir camekânlõdõr. Zemini mozaik kaplamalõ, tavan ve duvarlarõ düz sõvalõ ve badanalõdõr. Mobilya imalat atölyesi olarak kullanõlan katta, döşeme, imalat, montaj işlemi yapõlmakta olup, sürger döküm yeri alçõpanla ayrõlmõştõr. Isõnma ihtiyacõ soba ile sağlanan katta zemini seramik, duvarlarõ fayans kaplamalõ hela taşõ ve 2 adet fa- yans lavabosu olan yağlõ boyalõ ahşap kapõlõ hela mevcuttur. Şehir şebekesinden elektrik ve suyu mevcuttur. Fiilin birleşik 1. katlarõn top- lam alanõ 301 m2 olup, satõşõ istenen 20022 ada, 7 parsel üzerinde kalan kõsmõn alanõ 151 m2'dir. 2. NORMAL KAT: 23 nolu binanõn 2. normal katõ ile fiilen birleştirilmiştir. Giriş 23 nolu binanõn mozaik kaplamalõ merdivenindendir. Giriş kapõsõ demir, yol cephesi demir ca- mekânlõdõr. Zemini mozaik kaplamalõ, tavan ve duvarlarõ düz sõvalõ ve badanalõdõr. Mobilya imalat atölyesi olarak kullanõlmaktadõr. Isõn- ma ihtiyacõ soba ile sağlanan katta zemini seramik, duvarlarõ fayans kaplamalõ hela taşõ ve 2 adet fayans lavabosu olan yağlõ boyalõ ahşap kapõlõ hela mevcuttur. Şehir şebekesinden elektrik ve suyu mevcuttur. Fiilin birleşik 2. katlarõn toplam alanõ 301 m2 olup, satõşõ istenen 20022 ada, 7 parsel üzerinde kalan kõsmõn alanõ 151 m2'dir. Kat yüksekliği 3,60 m'dir. ÇEKME KAT: 23 nolu binanõn 2. normal katõ ile fiilen bir- leştirilmiştir. Giriş 23 nolu binanõn mozaik kaplamalõ merdivenindendir. Giriş kapõsõ demir, yol cephesi demir camekânlõdõr. Zemini mo- zaik kaplamalõ, tavan ve duvarlarõ düz sõvalõ ve badanalõdõr. Tamamõ halihazõrda mutfak ve depo olarak kullanõlmaktadõr. Isõnma ihtiyacõ soba ile karşõlanmaktadõr. Katta zemin 30 cm x 30 cm ebadõnda seramikle kaplõ, mutfak duvarlarõnõn yarõsõ 20 cm x 20 cm ebadõnda fayans kaplamalõ diğer kõsõmlarõn duvarlarõ düz sõvalõ ve badanalõdõr. 2 tonluk su deposu mevcuttur. Asansör boşluğunun üstü kapatõlarak malze- me deposu olarak kullanõlmaktadõr. Şehir şebekesinden elektrik ve suyu mevcuttur. Fiilin birleşik katlarõn toplam alanõ 104 m2 olup, satõşõ istenen 20022 ada, 7 parsel üzerinde kalan kõsmõn alanõ 52 m2'dir. Satõşa çõkarõlan 20022 ada, 7 parsel sayõsõnda kain kargir marangoz atöl- yesinin tüm kat alanlarõnõn toplamõ 656, 00 m2'dir. İMAR DURUMU: Satõşa çõkarõlan gayrimenkülün imar durumu, TC Altõndağ Beledi- ye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09/09/2008 tarih ve 01.02/12549-882 sayõlõ yazõsõ ile dosyaya bildirilmiş olup, herkesin görebilmesi için dosyada açõktõr. MUHAMMEN KIYMETİ: Satõşõ istenen 20022 ada, 7 parsel sayõsõnda kain kargir marangoz atölyesinin semt ve mevkii, emsallerinin serbest alõm-satõm rayiçleri, binanõn inşaat tarzõ ve efsafõ, yözölçümü, bölgedeki ve bina içindeki konumu, kul- lanõm amacõ, ticari değeri gibi değerine itki edecek etkenler gözönüne alõndõğõnda 168, 40 m2 arsa payõ da dahil edilerek taşõnmazõn tama- mõna 610.791, 00 YTL. kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarõda tüm özellikleri yazõlõ gayrimenkul 13/01/2009 günü, sa- at: 09.30-09.40 arasõnda Ankara Adliyesi Mezat Salonu’nda açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var ise alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Böy- le bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 23/01/2009 günü, saat: 09.30-09.40 arasõnda, Ankara Adliye- si Mezat Salonu’nda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhü- dü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iş- tirak edenlerin, gayrimenkulun tahmin edilen kõymetinin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mek- tubunu vermesi lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde, 10 günü geçmemek üzere kendisine mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahi taşõnmazõ satõn alanlar ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla satõş bedelini nakden icra veznesi- ne yatõrõr. (İİK 134/4) Tellaliye Resmi, İhale Damga Vergisi, Tapu harç ve masraflarõ ile %18 KDV alõcõya aittir. Birikmiş emlak vergisi ve cezalarõ ve tapu satõm harcõ, satõş bedelinden alõcõya iade edilir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacak- lõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Gay- rimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde ihale bedelini vermez ise ihale kararõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek tek- lifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen arttõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK 129. maddedeki hü- kümleri uymasõ şartõyla en çok arttõrana ihale edilir. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ve ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya örneği gönderilebilir. 6- Satõşlara iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/172 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 7- Satõş ilanõ İİK 127 maddesi gereği ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ durumunda ve adresleri bilinmeyenlere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.126-127) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 59127) TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/2322 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. İİK.127 md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halin- de iş bu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2. İİK’nun 151. md GÖRE SIRAYAİTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin sõra cetveli yapõlmadan ipotek ala- caklõsõna ödeneceğinden alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK’nun 142. md göre itirazlarõ olanõn bu hakkõn 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyamõza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83, 100, 142, 151 MK’nin 789.777 md göre ayrõca tebliğ olunur. Taşõnmazõn Tapu Kaydõ: Başka dosyadan ve dosyamõzdan ipotekli bulunan İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez (Postane) mah. Üçmeşeler mevkiinde kain, 1 pafta 91 Cilt, 8925 Sayfa, 5942 parsel sayõlõ 674.00 m2 miktar- lõ tarla vasfõndaki taşõnmazda, 100/800 arsa paylõ, 2+ çatõ bağõmsõz bölüm 6 nolu dubleks meskenin tamamõ satõlacaktõr. Taşõnmazõn İmar Durumu: Tuzla Belediye Başkanlõğõ İmar Müdürlüğü’nün 16.10.2007 tarih 5591/Ç-8788 sayõlõ imar yazõ- sõnda, söz konusu parselin 05.06.2007 tas. tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Marmara Denizi ile Demir- yolu arasõ revizyon nazõm imar planõnda; ticaret-konut alanõnda kaldõğõ belirtilmektedir. Taşõnmazõn Evsafõ: Söz konusu taşõnmaz, Tuzla ilçesi Manastõr Caddesi Yağõz Sk. No:l kapõ numaralõ 2. katta 6 no- lu dairedir. Söz konusu daire kendi içinde çatõ arasõ ile dubleks vaziyette. Alt katta salon ve mutfak bulunmakta. Zeminler parke kaplõ, temiz ve bakõmlõ, mutfak seramik, tezgâhõ mermer, dolaplar va- sat kalitede suntalam ve mdf malzemeli, kartonpiyerli ve bakõmlõdõr. Giriş seramik kaplõdõr. Üç oda- sõ ve banyosu vardõr. Zeminler parke kaplõ õslak alanlar seramik döşelidir. Kombi ile õsõtõlmakta üst kata ahşap bir merdivenle çõkõlmaktadõr. Duvarlar saten boyalõ, yaklaşõk 120, 00 m2 civarõndadõr. Taşõnmazõn Kõymeti: Taşõnmazõn hali hazõr durumu, konumu, mevcut imar durumu ve bulunduğu mevkideki emlak alõm-satõm rayiç bedeli, nazara alõndõğõnda, yapõ yõpranma bedeli düşüldükten sonra, arsa payõ be- deli dahil. Tuzla İcra Hukuk Mahkemesi 2008/18 Esas, 2008/286 karar sayõlõ 16.09.2008 tarihli ila- mõyla taşõnmazõn tamamõnõn kesinleşmiş, muhammen kõymeti: 165.000, 00. YTL Yukarõda yazõlõ taşõnmaz satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş, 13.01.2009 Salõ günü saat 14.30'dan 14.45'e kadar Tuzla İcra Müdürlüğü'nde açõk art- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar var- sa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmaz 23.01.2009 Cuma günü aynõ yer- de saat 14.30-14.45 arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edile- memişse taşõnmaz en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müd- det sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla ol- masõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetlerin %20'si nispetinde nakdi "YTL"si ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harç ve mas- raflarõ alõcõya aittir. Tellaliye, tapu satõm harcõ ve aynõndan doğan birikmiş vergiler ihale bedelin- den ödenir ayrõca talimat gereğince alacaklõ Varlõk Yönetim AŞ olduğundan, taşõnmaz alacağa mah- suben veya 3. şahõslarca satõn alõnmasõ halinde Katma Değer Vergisi’nden istisna olduğundan KDV alõnmayacaktõr. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ özellik- le faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr: Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmada hariç bõrakõlacaklar- dõr. 4- İhaleye katõlõp satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu- nu’nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İhale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshi- ne sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizden müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksõzõn kendilerinden tahsil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/2322 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 22.10.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 59069)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog