Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30352 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kafa, Hâlâ O Kafa! İyiye gidişe işaretler beklenirken; karamsarlığı arttı- ran gelişmeler izleniyor. Global ekonomik kriz -RTE’nin iddiası aksine- bizi te- ğet geçmedi. Aksine vuruyor! Kalkınmayı aynı düzeyde tutmayı hedefleyen hükü- mete, değirmenin azalan kaynak suyunu takviye ede- bilmek için IMF kredisine ve IMF’nin dış kaynaklara ve- receği güvenceye gereksindiğimizi anlatmak olanaksız. Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Son gazi Mustafa Şekip Birgöl eşi Ayşe Birgöl ile birlikte. 105 yaşõndaydõ Son gazi hayatını kaybetti Kurtuluş Savaşõ’na katõlan, İstiklal Madalyasõ sahibi hayattaki son gazi Mustafa Şekip Birgöl 105 ya- şõnda İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatõnõ kaybetti. Üs- küdar’da 1903 yõlõnda doğan Mus- tafa Şekip Birgöl’ün babasõ ve dedesi, deniz subayõydõ. Birgöl, 14 Kasõm Cuma günü Selimiye Ca- misi’nde öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardõndan, Kara- caahmet Mezarlõğõ’nda toprağa verilecek. 17. Sayfada Muhalif ses istemiyor Erdoğan 6 gazeteciye yasak koydu Başbakanlık Basõn Merkezi, Baş- bakan Erdoğan’õ izleyen bazõ ga- zetecilere yasak getirdi. Ayrõca alõnan kararla, eskiden sarõ basõn kartõ karşõlõğõ verilen “Geçici Baş- bakanlõk Kartõ” da iptal edildi. G-9 gazeteciler platformundan ya- põlan yazõlõ açõklamada “Bu uy- gulama, muhalif haberler yapan ve sorularõyla Başbakan’õ rahatsõz eden meslektaşlarõmõzõn hedef alõnmasõndan başka bir şey değil- dir” denildi. 5. Sayfada Tüketici haklõ çõktõ Abone ücreti haksız bulundu Başkentteki çeşitli tüketici mah- kemeleri, AKP’li Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediyesi’ne bağlõ EGO Genel Müdürlüğü’nün, başkentli yurt- taşlardan doğalgaz abone bedeli adõ altõnda aldõğõ, 150 dolarlõk sa- yaç bedeli ile 150 dolar abone bağlantõ bedelinin haksõz oldu- ğuna karar verdi. 17. Sayfada Hukukçulardan değiştirilemez ilkeleri tartõşmaya açmaya hazõrlanan Kõlõç’a tepki: Sivil dikta hazırlığıYargıtay Onursal Başsavcõsõ Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanõ Kõlõç’õn bulunduğu makamõn ağõrlõğõnõ bilmediğini savunarak “Ben siyasi iktidarõn bu tür aldatmacalõ yol göstericilere itibar etmemesi- ni öneririm” dedi. Kanadoğlu, anayasanõn ilk 4 maddesiyle oynan- masõnõ “sivil darbe” olarak nitelendirdi. Prof. Yüzbaşõoğlu, çok sa- yõda ülkede olduğu gibi Türk anayasasõnda da sõnõrlar olduğunu be- lirterek “açõk hükümler varken neyi tartõşacaksõnõz” diye sordu. Prof. Teziç, anayasa değişikliğini gündeme getirmek için gerekli “güven ortamõ”nõn iktidar tarafõndan oluşturulmadõğõnõ vurguladõ. Te- ziç, “Eğer hedef bir partinin seçmenleri ve vaatleriyle bağlõ bir alan- da anayasa değişikliği yapmak isteniyorsa bu çok tehlikelidir” de- di. Teziç, değiştirilemez maddelerin tekrar tartõşmaya açõlmasõy- la türban polemiğini tekrar gündeme getirme ve seçim öncesi avan- taj sağlanma hesaplarõnõn yapõldõğõnõ söyledi. 7. Sayfada PROF. ÖZBUDUN ‘Değişmezlik sõnõrlõolmalõ’ Değişmezliğin yalnõzca Cumhuriyet ilkesiyle sõnõrlõ tutulmasõnõ savunan Özbudun, “Bu kavramlarõ değişti- rilmezlik kapsamõ içine sokmak ve hükümlerin bekçiliğini de Anayasa Mahkemesi’ne bõrakmak, Anayasa Mahkemesi’ne anayasa değişiklik- leri konusunda sõnõrsõz takdir hakkõ tanõmaktõr” dedi. 7. Sayfada CHP LİDERİ BAYKAL ‘Anayasayõ yiyecekler’ Başbakan Erdoğan’õn anayasa de- ğişikliği isteyenlere, “Ham meyve yenmez” dediğini anõmsatan Baykal, “Anayasanõn yenmesi söz konusu! Kim olgunlaştõrõlacak, ne pişirilecek, yargõ mõ, medya mõ hazõrlanacak?” diye konuştu. Baykal değişiklik is- teyenlerin hedeflerinin “laiklik” ol- duğunu savundu. 5. Sayfada Ekonomide öncü göstergelerden biri olan kapasite kullanõm oranlarõ ekimde yüzde 6.4 geriledi Sanayide daralma dönemi Atatürk için Nâzõm Oratoryosu Çarklar dönmüyor Sanayi üreti- minde görülen düşüş, kapasite kulla- nõm oranlarõna da yansõdõ. Kapasite kullanõm oranõ yüzde 76.7 seviyesine düştü. Kapasite kullanõm oranlarõyla eylül ayõ toplam sanayi üretimindeki yüzde 5.5 azalma dikkate alõn- dõğõnda, gayri safi yurtiçi hasõ- lanõn ilk kez bu yõlõn üçün- cü çeyreğinde negatif ol- masõ bekleniyor. Düşüşün en büyük nedeni talep yeter- sizliği. 11. Sayfada Borsalarda dalga Dün- ya borsalarõnda yeni bir sa- tõş dalgasõ yaşanõrken YTL dolar karşõsõnda bir günde yüzde 5’e yakõn değer kay- betti. Güne 1.53 YTL sevi- yesinden başlayan dolar kuru, Lon- dra merkezli yabancõ alõmlarõnõn et- kisiyle bankalar arasõ piyasada gün içinde 1.61 YTL’yi geçti. Ulusal 100 Endeksi 909 puan kayõpla 25 bin 889 puana geriledi; hisse senetleri yüzde 3.4 değer kaybetti. 10. Sayfada Fazıl Say tarafından bestelenen Nâzım Hikmet şiirleri Halkapınar Spor Salonu’nda binlerce İzmirliyle buluşurken dev ekranlardan da Atatürk’ün görüntüleri ve sesi yansıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası desteğiyle İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte sanatçı Genco Erkal, usta şairin şiirlerinin “anlatıcısı” olarak sahneye çıktı. Zuhal Olcay ve Güvenç Dağüstün şiirlere sesleriyle katkı sundular. 7. Sayfada ERGENEKON’DA SAVUNMALAR Oktay Yõldõrõm suçlamayõreddetti Ergenekon davasõnda sanõklarõn sorgulamalarõ baş- ladõ. İddianamede birinci sõrada yer alan Oktay Yõl- dõrõm, hakkõndaki suçlamalarõn senaryodan ibaret olduğunu söyledi. Yõldõrõm, Ümraniye bombala- rõna ilişkin raporlarda tutarsõzlõklar olduğunu sa- vundu.Yõldõrõm, emniyette birbirlerine “memati, bozo, polat, yüzbaşõ” diye hitap eden birkaç poli- sin dõşõnda imha kararõ veren hâkim dahi kimse- nin bu bombalarõ görmediğini belirtti. HATİCE TUNCER/HİLAL KÖSE’nin haberi 17. Sayfada İstanbulBarosuBaşkanõMuammerAydõn,AKP’yisertbirşekildeeleştirdi ‘Amaçları şeriat devleti’ Vural Savaş.Muammer Aydın. Yargõtay Onursal Cumhuriyet Başsavcõ- sõ Vural Savaş, dinlemelerin yasadõşõ ol- duğunu belirterek, “Dinlemeyi yaptõran- lar, himaye edenler hepsi yasa ve anaya- sayõ ihlal etmişlerdir. Bu yasadõşõlõğõ ya- pan savcõ ve hâkimler için soruşturma iz- ni vermeyerek cezalandõrõlmalarõnõ en- gelleyenler, kanunsuz eylemler için cesaret veren herkes Yüce Divan sanõğõ olarak he- sap verecektir” dedi. 17. Sayfada AKP’li başkana yargıdan ders AKP’li Bilecik Belediye Başkanõ Selim Yağcõ, Bilecik Belediyesi’nde dönen usul- süzlükleri haber yapan gazetemiz için, Bile- cik Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak yayõn yasağõ istedi. Bilecik Sulh Ceza Mah- kemesi ise Selim Yağcõ’nõn bu istemini, ya- põlan haberin kamuoyunu bilgilendirme ni- teliği taşõdõğõ gerekçesiyle reddetti. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 3. Sayfada İÜ’de Tolstoy sempozyumu Trabzon’da Beşiktaş güldü Büyük Rus yazarõ Lev Tolstoy doğumunun 180. yõlõnda İstanbul Üniversitesi Slav Dil- leri ve Edebiyatlarõ Anabilim Dalõ’nca dü- zenlenen “Lev Tolstoy’un Yazõnsal Mirasõ” başlõklõ uluslararasõ bir sempozyumla anõlõ- yor. Kõrk iki bilim insanõ, öğretim üyesi ve Lev Tolstoy uzmanõ, yarõn ve 14 Kasõm’da düzenlenecek olan uluslararasõ sempoz- yumda bildiriler sunacaklar. 13. Sayfada Fortis Türkiye Kupasõ maçõnda Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor’u 2-1 yendi. Bordo-Mavililerin daha etkili olduğu mü- cadelede Siyah-Beyazlõlar 33. dakikada Bobo’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarõ bu skorla tamamlanõrken Trabzonspor 55. da- kikada Egemen’le durumu 1-1’e getirdi. An- cak son sözü 90+1’de Zapotocny söyledi ve konuk ekip maçõ 2-1 kazandõ. Spor’da SAVAŞ: AKP YÜCE DİVAN’A GİDER İstanbul Barosu Başkanõ Muammer Aydõn, göreve başladõktan sonraki ilk basõn toplantõsõnda AKP’ye yüklendi. AKP’nin anayasal ilkelere uymak ye- rine anayasayõ kendisine uydurmaya ça- lõştõğõna dikkat çekerek “Siyasi iktidar tüm kadrolarõ ile laikliğe karşõ odak- laşma içinde. Amaç şeriat devletine gi- den yoldaki engelleri toplumu alõştõra alõştõra aşmak” dedi. 6. Sayfada ‘TOPLUMU ALIŞTIRACAKLAR’ LOZAN’IN İMZALANDIĞI MASA TÜRKİYE’DE 6. Sayfada BERLUSCONİ’NİN AŞIRI OTORİTER ÇİZGİSİ 8. Sayfada Fotoğraf: AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog