Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

11 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Kız öğrenciler bomba kurbanı Dış Haberler Servisi - Irak’õn başkenti Bağdat’ta dün peşpeşe düzenlenen iki bombalõ saldõrõda en az 28 kişi öldü, 68 kişi yaralandõ. Temmuzdan bu yana Bağdat’ta yaşanan en kanlõ bilançoya neden olan saldõrõ, Azemiye Mahallesi’ndeki bir pazaryerinde meydana geldi. Bir yetkili bomba yüklü aracõn pazaryerinde infilak ettiğini, kalabalõğõn olay yerinde toplanmasõyla da bir intihar komandosunun beline bağladõğõ patlayõcõlarõ patlattõğõnõ söyledi. Saldõrõlar sõrasõnda yoldan geçmekte olan ve içinde kõz öğrencilerin bulunduğu bir okul servisi de hedef oldu. Bakuba’da 1 kadõn intihar komandosunun düzenlediği saldõrõda ise 4 kişi öldü. ABD 14 Afgan görevliyi öldürdü Kâbil (AA) - Afganistan’õn doğusundaki Host vilayetinde ABD liderliğindeki uluslararasõ güce bağlõ askerlerin, 14 Afgan güvenlik görevlisini öldürdükleri bildirildi. Afganistan Devlet Başkanõ Hamid Karzai yayõmladõğõ açõklamada, ölenlerin bir yol inşaatõ şirketi için çalõşan güvenlik görevlileri olduğunu belirtti. ABD askerlerinin saldõrõlarõna yönelik tepkisini dile getiren Karzai, bu tür olaylarõn Afgan halkõyla hükümetinin yanõ sõra Afganistan’la uluslararasõ müttefikleri arasõndaki uçurumu arttõracağõnõ kaydetti. Dış Haberler Servisi - ABD’nin yeni başkanõ Barack Obama’nõn 20 Ocak’ta görevi resmen devralmasõyla birlikte George Bush yönetiminden kendisine miras kalan tartõşmalõ bazõ politikalara ilişkin kararlarõ veto etmek üzere harekete geçeceği belirtiliyor. Obama’nõn ekibinin önde gelen isimlerinden John Podesta, Bush’un altõnda imzasõ bulunan bazõ kararlara yeni başkanõn katõlmadõğõna dikkat çekti. Amerikan Fox News’a konuşan Podesta, yürütme yetkisini kullanacak olan Obama’nõn başta kök hücre araştõrmalarõnõ kõsõtlayan ve doğal alanlarda petrol aramaya izin veren Bush’un bu konulardaki kararlarõnõ geri çevireceğini söyledi. Obama’nõn geçiş dönemi ekibinin liderliğini yapan Podesta, bu konularõn yanõ sõra enerji alanõnda dönüşüm ve sağlõk hizmetleri konularõnda da Obama’nõn Kongre’nin harekete geçmesini beklemeden yürütme yetkisini kullanarak çok şey yapabileceğini savundu. ‘Bush yönetimi hâlâ saldırgan’ Podesta, “Bush yönetimi hâlâ bugün bile ülkeye fayda sağlayacağını düşünmediğim konularda saldırgan bir tutum izliyor” diye konuştu ve halihazõrdaki yönetimin son dakika yönetmeliklerini geçirmeye yönelik planlarõnõ çok yakõndan izlediklerinin altõnõ çizdi. Washington Post gazetesi, Obama ekibinin Bush tarafõndan verilen yaklaşõk 200 kararõn geri alõnmasõna ilişkin bir liste hazõrladõğõnõ yazdõ. İngiliz Guardian gazetesi de, Bush’un kök hücre araştõrmalarõna federal bütçeden fon aktarõlmasõna kõsõtlamalar getirdiğini belirterek Obama’nõn bu tip genetik araştõrmalara yeniden devlet desteği sağlayacağõ görüşüne yer verdi. Financial Times gazetesi de Obama’nõn sosyal ve ekonomik içerikli bir reform paketini yaşama geçirmeyi planladõğõnõ belirterek yeni başkanõn bu girişimini “büyük patlama” olarak niteledi. El Kaide’ye karşõ çeşitli ülkelerde CIA destekli 12 operasyon düzenlendiği ortaya çõktõ Pentagon’un gizli savaşlarõDış Haberler Servisi - ABD Savunma Bakanlõğõ’nõn (Pentagon), El Kaide’nin Suriye, Pakistan ve diğer ülkelerdeki militanlarõna karşõ CIA destekli özel kuvvetler tarafõndan 12 gizli saldõrõ düzenlediği iddia edildi. Bu saldõrõlara 26 Ekim’de Suriye’ye düzenlenen ve Şam yönetiminin tepkisini çeken operasyon da dahil. Saldõrõda Amerikan helikopterleri, Suriye’nin Irak sõnõrõndaki bir kasabada inşaat halindeki bir binayõ bombalamõş, 8 kişi ölmüştü. New York Times gazetesinin, kimliklerini gizli tutan askeri ve istihbarat yetkilileri ile ABD yönetiminin üst düzey politika belirleyicilerine dayanarak verdiği haberde, 2004’ten beri yapõlan askeri operasyonlara ilişkin yetki emrini eski Savunma Bakanõ Donald Rumsfeld’in, ABD Başkanõ George Bush’un onayõyla gizli olarak imzaladõğõnõ bildirdi. Gizli emirle, ABD ordusunun El Kaide’nin uzantõlarõnõ dünyanõn neresinde olursa olsun vurma yetkisi kazandõğõnõ belirten gazete, söz konusu emre rağmen yine de her bir operasyon için ayrõca yüksek seviyeli hükümet onayõ gerektiğini yazdõ. Gazete, aralarõnda Suriye, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan ve Basra Körfezi ülkelerinin de bulunduğu 15-20 ülkenin El Kaide militanlarõnõn faaliyet gösterdiği veya sõğõnak bulduğu ülkeler olarak belirlendiğini kaydetti. Habere göre, üst düzey bir CIA yetkilisi de Pakistan’da bir binaya yönelik operasyonun yapõldõğõnõ, insansõz uçaklar tarafõndan videoya kaydedildiğini, gerçek zamanlõ olarak CIA’nõn Virginia’daki merkezinde baştan sona seyredildiğini söyledi. Haberde, kaynaklarõn operasyonlar hakkõnda ayrõntõlõ bilgi vermek istemedikleri, saldõrõlarõn Suriye, Pakistan ve diğer ülkelerde düzenlendiğini söylemekle yetindikleri belirtildi. Gizli emre dayanarak İran’a yönelik hiçbir saldõrõ düzenlenmediği, Amerikan güçlerinin bunun yerine İran içinde diğer gizli direktifler uyarõnca keşif görevi yaptõklarõ da öğrenildi. Gazete, çok tehlikeli, diplomatik olarak sorunlu veya yetersiz delile dayalõ olduğu gerekçesiye yaklaşõk 12 saldõrõ planõnõn da iptal edildiğini yazdõ. Dış Haberler Servisi - ABD’de başkan seçilen Barack Obama eki- binin, yõllardõr Küba adasõndaki Gu- antanamo Üssü’nde tutulan onlarca yabancõ şüpheliyi ABD’de mahkeme önüne çõkarmanõn yollarõnõ aradõğõ bil- dirildi. Obama kampanyasõnda, Gu- antanamo’daki kamplar için “Ame- rikan tarihinin üzücü bir bölümü” demiş, ancak bu kamplarõn kapatõlmasõ için nasõl bir yol izleyeceğine açõklõk getirmemişti. Halen kamplarda tutu- lan 255 civarõndaki tutsağõn yalnõzca 19’u hakkõnda yasal suçlamalar var ve ABD’li yetkililer, 80 civarõndaki “düşman savaşçıyı” yargõ önüne çõ- karmak istediklerini kaydetti. AP’nin haberine göre, Obama’nõn ekibinin planõ, tutsaklarõn büyük bö- lümünün ülkelerine geri gönderil- mesini, bazõlarõnõn ABD ceza mah- kemelerine sevk edilmesini, dosya- larõnõn önem derecesi yüksek olan 3. gruptakilerin ise ABD ulusal güven- liğiyle ilgili konularõ ele alacak özel bir mahkemede yargõlanmasõnõ içeriyor. Ajansa, adlarõnõ gizli tutarak konuşan Obama’nõn yardõmcõlarõ, bu planõn henüz tamamlanmadõğõnõ belirtti. ‘İlk günde hallet’ çağrısı John McCain, kamplarõnn kapa- tõlmasõnõ ve özel askeri mahkemele- rin ABD topraklarõna taşõnmasõnõ sa- vunuyordu. Obama ekibinin yeni pla- nõnõn, Bush ve McCain’in planlarõn- dan parçalar taşõdõğõ anlaşõlõyor. Oba- ma’nõn danõşmanlarõndan Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Lau- rence Tribe, oluşturulacak özel mah- kemelerin, askeri mahkemelere ben- zeyen ama daha adil olacak “melez” bir mahkeme olabileceği öngörüsün- de bulundu. Ancat özel mahkemeler kurulsa bi- le, askerler tarafõndan alõnan ifadele- rin ve istihbarat birimlerince toplanan kanõtlarõn mahkemeler tarafõndan ka- bul edilmemesi büyük olasõlõk. Amerikan Yurttaş Özgürlükleri Bir- liği (ACLU) tarafõndan New York Ti- mes’a verilen tam sayfa ilanda, Oba- ma’dan, başkanlõk görevine başlaya- cağõ 20 Ocak günü Guantanamo kamplarõnõ kapatmasõ ve özel mah- kemeler kurulmasõ emrini iptal etmesi istendi. ACLU’nun ilanõnda, “Birin- ci günde, bir kalem darbesiyle Ame- rika’nın dünyadaki manevi liderli- ğini geri getirebilirsiniz” denildi. HIZLI BAŞLIYOR Obama Bush yasalarını veto edecek Guantanamo’ya formül arayışı Tutsaklarõn büyük bölümü ülkelerine gönderilecek, bazõlarõ ABD mahkemelerine sevk edilecek. Dosyalarõ büyük öneme sahip 3. gruptakiler için güvenlik mahkemeleri kurulmasõ planõ, tartõşmalara sebep oluyor. (AP) Bush onaylõ operasyonlar arasõnda 26 Ekim’de Suriye’ye düzenlenen ve Şam yönetiminin büyük tepkisini çeken saldõrõ da bulunuyor. VICTORIA ***** Boðazkent-Belek Herþey Dahil Canlý müzik, denize sýfýr, hamam, sauna, Isýtmalý havuz, fitness, animasyon 75 YTL BEACH CLUB ***** Doðanay/Konaklý-Alanya Herþey Dahil Canlý müzik (Anatolia), özgün-halk- sanat müziði, Hamam, sauna, fitness, ýsýtmalý havuz, animasyon 65 YTL ÝNCEKUM BEACH RESORT***** Alanya Herþey Dahil Canlý müzik, denize sýfýr, hamam, sauna, Isýtmalý havuz, fitness, animasyon 70 YTL Kredi Kartýna 1 Peþin, 6 Taksit, Tüm otellerde 0-12 yaþ 1 çocuk ücretsiz Ankara'dan ulaþým imkaný gidiþ-dönüþ 90.-YTL Ýletiþim: 0312 283 71 13 - 0537 824 85 70 - 0555 364 65 70 - 0546 786 67 36 Yapý-Yol Sen ve Komair Tur Ýþbirliðiyle G.ANTEP 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2008/58 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, õymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: G.Antep İli Şehitkamil 1. Bölge Tapu Sicil Md.de kayõtlõ Gü- venevler Mah.3047 Ada 8 Parsel 97/1110 Arsa paylõ 2 Nolu Bağõmsõz Bölüm meskenin ta- mamõ olup Tapu Sicilinin 87 cilt 8513 sahife numarasõnda kayõtlõ Taşõnmaz, Atatürk Mah.3 Nolu Cadde Işõk Apt. No:4 Kat:1 D:2 Şehitkamil/Gaziantep adresindedir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ: Taşõnmaz 210 m2 olup parsel üzerindeki taşõnmaz Şehir Merkezine yaklaşõk 3 km mesafede altyapõsõ tam olup her türlü belediye ve sosyal hizmetle- rin tümüyle yararlanmaktadõr. Taşõnmazõn bulunduğu yer son derece modern ve imarlõ yapõ- lardan oluştuğundan ve aynõ zamanda temiz havasõ nedeniyle konut açõsõndan şehrin en çok tercih edilen bölgesindedir. Atatürk Mahallesinde bulunan taşõnmaz Abdulkadir Aksu Bul- varõ ile 12 Nolu caddenin kesiştiği kavşağõn 1 Parsel kuzeybatõsõnda olup, Abdulkadir Aksu Bulvarõnõn 1 Parsel batsõndadõr.Taşõnmazõn 250 m. batõsõnda Anadolu İmam Hatip Lisesi vardõr. İmar Parselli olup tamamen yapõlaşmõş bir bölgededir. Taşõnmaz tapu kaydõnda zemin kat olarak görülmesine rağmen bodrum kat yol kotu seviyesinde yapõlmõş olduğundan 2 no- lu meskende l. kat seviyesindedir. Taşõnmaz 4 odasõ ve 1 solon yanõ sõra mutfak, banyo, wc ve kiler gibi müştemilattan oluşmaktadõr. Dairenin dõş cephesinde 2 adet balkonu mevcuttur. Betonarme karkas olarak yapõlmõş kaloriferli ve asansörlü bir apartmandadõr. Salon ve 4 ya- tak odasõnõn zemini laminat parke, õslak hacimler ise mermer kaplõdõr. Tavan alçõ kartonpi- yer, Mutfak, Banyo ve Wc duvarlarõ tavana kadar fayanstõr. Duvarlarõ sedef yağlõ boyalõ, pencere doğramalarõ ise Pvc olup, çift camlõdõr.Mutfakta hazõr mutfak montajlõdõr. Kaloriferli ve asansörlü yapõ yaklaşõk 2-3 yaşõndadõr.yõpranma payõ %4’tür. Dairenin inşaat alanõ 210.00m2,net kullanõm alanõ 180,00m2 dir. Bulunduğu yer, mevkii, konumu ve halihazõr kullanõş şekli kolay satõlabilir bölgede olmasõ hususlarõ nazara alõndõğõnda mahalli rayiçlere ve alõm satõm fiyatlarõna göre arsa payõ dahil kõymeti 140.249,40-YTL'dir. Taşõnmaz bu de- ğer üzerinden satõşa çõkartõlmõştõr. İMAR DURUMU: Dosyada bulunan Gaziantep İli Şehit- kamil Belediyesi İmar Planõ’nda ayrõk nizam 3 katlõ konut yapõ alanõ olarak görülmektedir. Satõş şartlarõ: 1- Taşõnmazõn 1.Satõşõ 15.12.2008 günü saat 10:30'den 10:40'a kadar Belediye Mezat Salonunda (Yeni Adliye Binasõ) açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr.Bu artõrmada tah- min edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu, satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur.Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmaz ise en çok artõra- nõn taahhüdü baki kalmak şartõyla gayrimenkul Taşõnmaz 25.12.2008 günü saat 10:30'den 10:40'a kadar Bu artõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana iha- le edilecektir.Şu kadar ki; artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulma- sõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn alacağõnõ ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr.Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranõnda pey akçesi vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üze- re süre verilebilir. %18 K.D.V.,Tellaliye,ihale damga vergisi, tapu harçlarõ, masraflarõ ile tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş emlak vergi borçlarõ satõş bedelinden öde- nir. 3- ipotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaktõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar.ihaieye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kay- dõyla.ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile,satõş bedelini derhal veya IİK.130.Maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iha- leye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri iki ihale arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca geçen günler için hesap olunacak temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kal- madan kendilerinden tahsil edilecektir.Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 6- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir Satõş ilanõ ilgilerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlmamasõ veya adresleri bi- linmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn tebliği yerine kaim olacağõ ilan olunur. 7- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin G.Antep 3.İcra Müdürlüğü 2008/58 TAL. sayõlõ dosya numarasõvla-müdürlüğü- müze başvurmalarõ ilân olunur. 28 Ekim 2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Not: İşbu taşõnmazõn açõk artõrma ilanõ, tebliğ yapõlamayan ilgililere tebliğ mahiyetindedir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõlõk gelmektedir. (Basõn: 58890) ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz Üyesi, Sarõ Basõn Kartõ Sahibi Değerli Arkadaşõmõz HARUN YEREBAKAN 9 Kasõm 2008 Pazar günü vefat etmiştir. Kaybõ topluluğumuzda üzüntü yaratan Yerebakan’õn cenazesi 11 Kasõm 2008 Salõ günü (Bugün) Rize Ardeşen Başmahalle Camii’nde kõlõnacak öğle namazõnõn ardõndan toprağa verilecektir. Arkadaşõmõzõ saygõ ve sevgiyle anarken ailesine, basõn topluluğuna başsağlõğõ dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Cemiyetimiz Üyesi, Sürekli Basõn Kartõ Sahibi Değerli Arkadaşõmõz ALAETTİN KUTLU 8 Kasõm 2008 Cuma günü vefat etmiştir. Kaybõ topluluğumuzda üzüntü yaratan Kutlu’nun cenazesi 9 Kasõm 2008 Pazar günü Ataşehir Mehmet Uslu Camii’nde kõlõnan öğle namazõnõn ardõndan Ümraniye Hekimbey Mezarlõğõ’nda toprağa verilmiştir. Arkadaşõmõzõ saygõ ve sevgiyle anarken ailesine, basõn topluluğuna başsağlõğõ dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ 12 Kasım 2008 Çarşamba Saat: 18.00 KONFERANS SAYIN DENİZ BANOĞLU CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI KONU “GÜNÜMÜZDE MEDYA” TARİH : 12 KASIM 2008 ÇARŞAMBA SAAT : 18.00 YER : BELEDİYE NİKÂH SALONU İLETİŞİM : 0532 252 64 33 - 0532 721 26 34 0543 719 03 94 ÇANAKKALE ADD ve CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/5808 E. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz Müdürlüğümüzce açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresi bilinmeyenler için işbu satõş ilanõnõn gazeteyle ilanen tebliği yerine kaim olacağõ ilanen ve tebliğen duyurulur. Tapu Kaydõ: Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak köyü, 1430 ada, 15 parselde kayõtlõ 735.00 m2 miktarlõ arsa üzerine kurulu 4/24 ar- sa paylõ kat irtifaklõ 3. kat 5 no'lu bağõmsõz bölüm mesken vasõflõ taşõnmaz. İmar Durumu: 5 no'lu bağõmsõz bölümün yer aldõğõ Antalya ili, Kepez İlçesi, Varsak köyü, 1430 ada, 15 parsel, ayrõk nizamda, kat adedi 3 (Dükkan katõ, 5.50+2. kat), saçak seviyesi 11.50 mt., inşaat taban alanõ 220.50 m2'dir.YoI ve komşu mesafesi 5.00/5.00/3.00 mt.'dir. Taşõnmazõn Halihazõr Durumu: 5 no'lu bağõmsõz bölüm mesken, Karşõyaka mahallesi, Ahmet Çeşme caddesi, 2114. sokak. No: 3, Antalya adresindeki Bila apartmanõnõn olduğu binadadõr. Ahmet Çeşme caddesinin güneyinde iç kõsõmda kalmaktadõr. Süleyman Demirel bulvarõnõn batõsõnda iç kõsõmda kalmaktadõr. Parselin doğusunda Kervancõoğlu kamyon garajõ vardõr. Bulunduğu yere bele- diye hizmetleri ile altyapõ hizmetleri getirilmiştir. Ulaşõmõ kolaydõr. Parsel üzerinde, betonarme karkas yapõ tarzõnda, zemin kat + 3 normal kat olarak inşa edilmiş, Bila isimli apartmanõnõn 3. katõnda yer alan Kuzey-Güney-Doğu cepheli bir meskendir. Mesken yak- laşõk 125.00 m2 alana sahiptir. İçinde; 3 oda, 1 salon, mutfak, hol, koridor, banyo ve wc bölümleri ile 2 adet balkonu vardõr. Salon ve oda tabanlarõ ahşap döşeme kaplõdõr. Duvarlarõ plastik boyadõr. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardõr. Islak zeminler seramik kap- lõdõr. İç kapõlar amerikan panel kapõdõr. Pencere ve balkon kapõlarõ PVC doğramadõr. Mutfak tezgâhõ ve dolaplarõ yapõlmamõş du- rumdadõr. Elektrik ve su tesisatõlõdõr. Kõymeti: Bilirkişi raporuna göre bağõmsõz bölümün bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasõflarõ, alõm satõm rayiçleri dik- kate alõnarak takdir edilen kõymetine göre 80.000, 00.-YTL. (Seksen Bin Yeni Türk Lirasõ) muhammen bedelle satõşa arz edilmiştir. SATIŞ İSTEYEN ALACAKLININ TALEBİNE İSTİNADEN SATIŞ, İİK'NİN 132. MAD. GEREĞİNCE ÜZERİNDEKİ TÜM TAKYİDATLARDAN ARİ OLARAK YAPILACAKTIR. İşbu ilan İİK 127. maddesi gereğince tebligat yerine kaim olduğundan il- gililerin tapuda adresi olmamasõ halinde ayrõca adres tahkiki yapõlmayacaktõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşõnmazõn 1. satõşõ 16.12.2008 günü olup, saat 15.40'tan 15.50'ye kadar Antalya 2. İcra Müdürlüğü'nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak üzere 26.12.2008 günü saat 15.40'tan 15.50'ye kadar Antalya 2. İcra Müdürlüğü'nde ikinci artõrma yapõlacaktõr. İkinci arttõrmada teklif olunan en yüksek bede- lin, muhammen bedelin %40'õnõ ve satõş masraflarõnõ, rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuunu geçmesi şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. 2- Artõrmaya iştirak edenlerin gayrimenkulun yukarõda yazõlõ muhammen kõymetinin %20'si nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanõn teminat mektubunu tevdi etmeleri lazõmdõr. Bu gayrimenkul üzerinde hakkõ olan alacaklõnõn arttõrmaya iştiraki halinde ala- cağõ mezkur nispet raddesinde ise İİK 124/4 gereğince ayrõca pey akçesi veya teminat aranmaz. 3- Arttõrma için teklif muayyen pa- ra olmalõdõr. Satõş peşin parayladõr. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Şart ve kayõt kabul olunmaz. Tek- lifler yazõyla veya şifahen olur. Yazõ ile yapõlan teklif artõrmadan en az bir gün evvel yapõlõr. Bu teklif arttõrma günü artõrmaya baş- lamadan önce hazõr olanlara söylenebilir. Arttõrma bedeli haricinde ayrõca KDV, resmi ihale pulu, tapu alõm harcõ ve masraflarõ, ta- şõnmazõn teslim giderleri alõcõya aittir. Satõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan kaynaklanan birikmiş vergilerle tellaliye resmi satõş bede- linden ödenir. 4- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse hemen veya verilen süre içinde ödeme yapmazsa, ihale karan feshedi- lerek kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almasõ kendisine teklif edilir ve üç gün zarfõn- da almaya razõ olursa ona ihale olunur. Razõ olmaz veya cevapsõz bõrakõrsa veya bulunamazsa gayrimenkul hemen satõşa çõkartõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla duyurulur. Teklifin 129’uncu madde hü- kümlerine uyulmasõ şartõyla gayrimenkul en çok arttõrana ihale olunur. İki ihale arasõndaki fark ve geçen günler için temerrüt faizi ve diğer zararlar ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn Müdürlüğümüzce alõcõdan ve kefillerinden tahsil olunur. 5- İpotek sahibi alacak- lõlar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ da- yanağõ belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Antalya 2. İcra Müdürlüğü'nde açõk olup, masra- fõ verildiği takdirde, isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. 7- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ başkaca bilgi almak isteynerin Antalya 2. İcra Müdürlüğü'nün 2008/5808 Esas sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 03.11.2008 (Basõn: 59288) ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KADIKÖY ŞUBESİ GENÇLİK KOLU CUMHURİYET KAZANIMLARI VE KADINLARIMIZ 12 Kasım 2008 Çarşamba 19.00 Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi PROGRAM : ● Açılış Konuşması: Av. Saliha KARAKUZULU (ADD Kadıköy Şubesi Başkan Yardımcısı) ● Konuşmacılar: 1. Meriç VELİDEDEOĞLU (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) Oturum Başkanı 2. İnci BEŞPINAR (Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı) Türk Kadınının Seçme - Seçilme Hakkı ve Günümüz Siyasetindeki Yeri 3. Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) Türk Kadınının Ekonomideki Rolü 4. Yeşim KAM (ADD Kadıköy Şubesi Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı) Gençlik Sorunları (Program dahilinde barkovizyon gösterimi de yapılacaktır.) Caferağa Mah. Moda Cad. No: 48 Kat: 1 D: 2 Kadıköy-İSTANBUL Tel: 0216 345 41 51-418 36 46 Belgegeçer: 0216 414 90 97 www.addkadikoy.org bilgi addkadikoy.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog