Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 2008 SALI 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B KAVŞAK ÖZGEN ACAR Tarih Bush’tan Utanç Duyacak! ABD’deki seçim sonuçları hak- kında, basında en güzel başlığı “Obama enkaz devraldı!” sözleriyle Cumhuriyet attı. Tarihe “borçla savaş açan ABD Başkanı” olarak geçen George V. Bush, yalnızca Amerika ekonomisini değil küresel ekonomiyi de altüst etti. Amerikan tarihi Bush’tan utanç duyacaktır. Demokrat Barack Obama (47) – Joseph Biden (65) se- çimi Bush’un bu akıl almaz becerik- sizliği nedeniyle kazandılar. Şimdi Demokratlara Bush’un pisliğini halının altına süpürmeden temizlemek gibi güç bir görev düşüyor. Obama-Biden ikilisi, ekonominin güçlendirilmesi, Irak’tan çekilme, Afganistan’da to- parlanma gibi, pek de kolay olmayan sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Dünya, Obama’yı bir Afroamerikalı ola- rak Beyaz Saraya girmesinden dola- yı değil, Bush’tan kurtulduğu için al- kışlıyor. İnşallah Obama’nın yüzü ka- ra çıkmaz! ABD ile Türkiye’nin ikili ilişkilerinin nasıl olacağını, ikilinin sözlerine göz atarsak daha iyi algılayabiliriz. Be- yaz Saray’ın “Genel Sekreterliği” gör- evine seçilen Rahm İsrael Emanuel’i de (48) ekleyelim. Obama adaylığını açıkladığında ilk zi- yareti Yahudi lobisine yapmıştı. Bu lo- binin desteği olmasaydı bir siyahın Beyaz Saray’a seçilmesi hiç de kolay ol- mayacaktı. İkili, Kongre’nin her iki ka- nadında da çoğunluğu ele geçirdi. Kongre’ye toplam 45 Yahudi kökenli- nin seçilmesini Ulusal Yahudi Demok- ratik Kurulu Başkanı İra Forman, “Kon- gre’nin iki kanadında temsilcilerimizi arttırdığımız için Obama’ya minnettarız” dedi. İlk adı Rahm’a “bo” takısını ekleyip si- nemanın ünlü kahramanına benzetile- rek “Rahmbo” takma adı verilen Ema- nuel’in babası bir “Siyonist” örgütünün üyesi, kendisi de 1. Körfez Savaşı’nda İsrail Ordusu’nda “gönüllü asker” idi. MOSSAD bağlantısı nedeniyle Bill Clinton’un görevden aldığı söylenir. Obama, Yunan-Rum lobisine “Kıbrıs” ve Ermenilere de “soykırım” desteği ve- rirken internet sitesinde “Bush’un uzak- laştırdığı Türkiye’yi yeniden kazanaca- ğız” açıklaması yapmıştı. Obama’dan daha çok, 29 yaşından beri Senato’ya seçilen Biden’in Türkiye bağlantılı si- yasasından bazı örnekler verelim. ●1974 Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra si- lah ambargosunda başı çekti. Türk askerinin çıkarılarak BM Barış Gücü ye- rine, adaya 70 bin Amerikan askerinin yerleştirilmesini önerdi. ● 1999’da kendisini ziyaret eden Başbakan Bülent Ecevit’e “ABD’ye muhtaçsınız. Kıbrıs sorununu çözerse- niz kredi veririz” dedi. ● Senato Dış İlişkiler Komitesi Baş- kanı olarak “soykırım tasarılarını” des- tekledi. Hrant Dink öldürülünce Türki- ye’yi kınama amaçlı tasarıyı sundu. Komitede Ermenistan’a ve Türkiye’ye atanacak elçilere “soykırım” baskısı yaptı. ● Tezkere geçseydi, Irak’a gönderi- lecek Türk askerinin kuzeyde Kürt böl- gesinde değil, güneyde görev yap- masına çalıştı. ● Fener Patrikliği’nin “ekümenik (evrensel)” olması için girişimde bu- lundu. ● Geçen yıl Dışişleri Bakanı Abdul- lah Gül’e randevu vermedi. Buna kar- şılık Gül kendisini Ankara’da kabul et- ti. Biden Gül’e “Türkiye ABD’nin en çok önem verdiği ülkeler arasındadır. Böl- genizde oynadığınız roller ve getirdiği- nizi katkılar çok önemlidir. Pek çok ko- nu ortak gündemimizde yer alıyor. Irak gibi bunlardan bazılarının, ülkelerimizin siyasalarını etkileyebilecek kadar kritik önemi haizdir” dedi. Seçimi kim kazanırsa kazansın Be- yaz Saray’a girmeden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a randevu sağlamak amacıyla Vaşington’a giden başdanışmanı Büyükelçi Ahmet Da- vutoğlu eli boş döndü. Obama, ant iç- meden yabancı konuk kabul etmeye- ceğini açıkladı. Cumhuriyetçi Bush’un karargâhında Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı James Jeffrey, aralıkta Ankara’da gü- ven mektubunu sunacak. Ancak gele- nek olarak yeni başkana, tüm büyük- elçiler gibi istifasını ocakta sunacak. Ko- misyonda Biden’den de “olur” alan Jeff- rey’e herhalde “devam” denilecek. Obama-Biden-Emanuel ve TC Burhan Belge, Atatürk’ün bir Rumen devlet adamıyla yaptı- ğı konuşmayı Ulus gazetesinde 20 Mart 1937’de “Önderler ve Milletle- rin Mutluluğu” başlığıyla yayımlamıştı. Özellikle Ata’nın “küresellik” değer- lendirmesi, Gül’ün İngiliz Kraliçesi Eli- zabeth onuruna verdiği yemek ko- nuşmasına da esin kaynağı olmuştu. “Milletler gam ve keder bilmeme- lidir. Şeflerin görevi, yaşamı neşe ve sevinçle karşılamak hususunda mil- letlerine yol göstermektir. Vaktiyle ki- taplar karıştırdım. Yaşam hakkında fi- lozofların ne dediklerini anlamak is- tedim. Bir kısmı her şeyi kara görü- yordu. ‘Mademki hiçiz ve sıfıra va- racağız, dünyadaki geçici ömür es- nasında neşe ve mutluluğa yer bu- lunamaz!’ diyorlardı. Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: ‘Mademki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadı- ğımız sürece şen ve neşeli olalım.’ Ben kendi karakterim bakımından ikinci yaşam görüşünü tercih edi- yorum, fakat şu kayıtlar içinde: Bü- tün insanlığın varlığını kendi kişilik- lerinde gören adamlar mutsuzdur- lar. Besbelli ki o adam birey olarak yok olacaktır. Herhangi bir kişinin, ya- şadıkça memnun ve mesut olması için gereken şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Akıllı bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Yaşamda tam zevk ve mutluluk, ancak gele- cek kuşakların şerefi, varlığı, mutlu- luğu için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle hareket ederken, ‘Ben- den sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı fark edecekler mi?’ diye bile düşünmemelidir. Hat- ta en mutlu olanlar, hizmetlerinin bü- tün kuşaklarca gizli kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır. Herkesin kendine göre bir zevki var: Kimi bahçeyle meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister; bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. Bahçesinde çiçek yetiştiren adam, çi- çekten bir şey bekler mi? Adam ye- tiştiren adam da, çiçek yetiştirende- ki duygularla hareket edebilmelidir. Ancak bu şekilde düşünen ve çalışan adamlardır ki, memleketlerine ve milletlerine ve bunların geleceğine faydalı olabilirler. Bir adam ki, mem- leketin ve milletin mutluluğunu dü- şünmekten daha çok kendini düşü- nür, o adamın değeri ikinci derece- dedir. Esas değeri kendine veren ve bağlı olduğu millet ve memleketi, an- cak kişiliğiyle ayakta gören adamlar, milletlerinin mutluluğuna hizmet et- miş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına eriştirirler. Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir dalgın- lıktır. Şimdiye kadar söz ettiğim nok- talar, ayrı ayrı toplumlara aittir. Fakat bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmak- la meşguldürler. Bu itibarla insan, bağlı olduğu milletin varlığını ve mut- luluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mut- luluğuna ne kadar değer veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki, bu yolda çalışmak- la hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna ça- lışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya millet- leri arasında huzur, açıklık ve iyi ge- çim olmazsa, bir millet kendi kendi- si için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur. Onun için ben sevdik- lerime şunu tavsiye ederim: Milletleri yöneten adamlar, doğal olarak evvela ve evvela kendi mille- tinin varlığının ve mutluluğunun ya- ratıcısı olmak isterler. Fakat aynı za- manda bütün milletler için aynı şe- yi istemek gerekir. Bütün dünya olayları bize bunu açıktan açığa ka- nıtlar. En uzakta zannettiğimiz bir ola- yın bize bir gün temas etmeyeceği- ni bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir organı saymak gerekir. Bir vü- cudun parmağının ucundaki acı- dan diğer bütün organlar etkilenir. ‘Dünyanın filan yerinde bir rahat- sızlık varsa bana ne?’ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı ken- di aramızda olmuş gibi onunla ilgi- lenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olur- sa olsun bu esastan şaşmamak ge- rekir. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükümetleri bencillikten kurtarır. Bencillik kişisel olsun, milli olsun daima fena sayılmalıdır. O halde konuştuklarımızdan şu so- nucu çıkaracağım: Doğal olarak ken- dimiz için bütün gereken şeyleri dü- şüneceğiz ve gereğini yapacağız. Fa- kat bundan sonra bütün dünya ile il- gileneceğiz. Kısa bir örnek: Ben as- kerim. Genel savaşta bir ordunun ba- şında idim. Türkiye’de diğer ordular ve onların komutanları vardı. Ben yal- nız kendi ordumla değil, öteki ordu- larla da meşgul oluyordum. Bir gün Erzurum cephesindeki hareketlere ait bir sorun üzerinde durduğum sırada yaverim dedi ki: ‘Niçin size ait ol- mayan sorunlarla da uğraşıyorsu- nuz?’ Cevap verdim: ‘Ben bütün or- duların durumunu iyice bilmezsem, kendi ordumu nasıl yöneteceğimi belirleyemem.’ Bir devlet ve milleti yönetme durumunda bulunanların daima göz önünde tutmaları gereken sorun budur.” Atatürk ve Küresellik Elmek: oacar@superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 Bir grup milletvekili ulusal güvenlikle ilgili haberlerin yasaklanmasõ için tasarõ hazõrladõ İngiliz basõnõna sansür planõDış Haberler Servisi - İngiliz par- lamentosunda, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarõnõn faaliyetlerini izleyen “İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu” (ISC) üyesi milletvekillerinin, medyada yer alan ve ulusal güvenlik politikala- rõna zarar verebilecek haberlerin gü- venlik teşkilatõ ve polis tarafõndan ya- saklanmasõnõ ve haberi yapan kurum ya da kişilere yaptõrõm uygulanmasõ- nõ öngören bir tasarõyõ Başbakan Gor- don Brown’a sunmaya hazõrlandõğõ ifade edildi. İngiliz Independent ga- zetesinin haberinde, komisyonun İn- giliz bakanlara baskõ yapõp tasarõyõ bir an önce parlamentoya sunmak istedi- ği ve böylece ulusal güvenlik politi- kalarõyla ilgili gizli bilgilerin ve bazõ detaylarõn medya tarafõndan yayõm- lanmasõnõn önüne geçmeyi amaçladõ- ğõ bildirildi. Habere göre, gerekçeleri raporlaştõ- ran ISC, mevcut yasalara göre hükü- metin, medya gruplarõna bazõ haber- lerin yayõmlanmamasõnõ “rica ede- bildiğini” ancak bunun hukuki bir bağlayõcõlõğõ olmadõğõ için etkili bir yöntem olmadõğõnõ belirtti. Yayõm- lanmasõ istenmeyen haberlerle ilgili ba- zõ detaylarõn basõna sõzdõğõnõ ve bu de- taylarõn terörle mücadele gibi konu- larda yürütülen soruşturma ve ope- rasyonlara zarar verdiğini öne süren ISC, bu ihlallerin cezai yaptõrõma tabi tutulmasõ gerektiğini vurguladõ. Ra- porda, 2007 yõlõnda bir İngiliz yetki- linin İslamcõ bir grup tarafõndan kaçõ- rõlõp öldürülmesinin ardõndan Bir- mingham’da şüphelilere yönelik dü- zenlenecek bir operasyonu örnek gös- terilerek muhabirlerin uyarõlmasõna rağmen olayõn basõnda yer aldõğõ ve operasyonu yürüten birimler ile yerel polis yetkililerinin zan altõnda kaldõğõ kaydedildi. ISC’den bir yetkili de “güvenlik birimlerinden bilgi sızması bizi kızdırıyor ama daha da kötüsü gazeteciler kaynak belirtmediği için kime kızacağımızı bilemiyoruz” ifa- desini kullandõ. Komisyon çok güçlü Gazete, hükümet içerisinde siyasal etkinliği bulunan ISC’nin, MI5, MI6 ve Hükümet İletişim Merkezi GCHQ’dan gizli brifingler aldõğõnõ ve hükümet politikalarõnõn şekillendi- rilmesinde de etkili olduğunu vurgu- ladõ. Tasarõya tepki gösteren çevreler, medyada yer alan bilgilerin devlet bi- rimlerini “kamuya hesap vermeye zorladığını” ve kamu vicdanõnõ ra- hatlattõğõnõ ifade ederek söz konusu ta- sarõnõn medyanõn bu önemli görevini ortadan kaldõracağõnõ ifade ediyor. Dış Haberler Servisi - Rus- ya’nõn Viladivostok şehrinde, Rus donanmasõnõn Büyük Ok- yanus filosuna bağlõ bir nükle- er denizaltõda geçen cumartesi günü meydana gelen ve 20’den fazla kişinin ölümüne neden olan kazada hayatõnõ kaybe- denler için kilisede dini tören düzenlendi. Kazada ölenler için bugün bir tören daha düzenle- neceği ve yarõn cenazelerin kal- dõrõlacağõ belirtildi. Rusya’nõn doğusundaki Amur askeri tersanelerinde inşa edilen ve Hindistan’a kiralanmasõ plan- lanan nükleer denizaltõnõn, Ja- pon denizindeki deneme sefe- rinde teknik bir hata sonucu yangõn söndürme sisteminin ça- lõştõğõ ve alevleri söndürmek için püskürtülen gazõn, deniz- altõnõn bu bölümünde bulunan- larõn zehirlenmesine neden ol- duğu bildirildi. Yeterli maske yoktu Rus yetkililerinin olayla ilgi- li incelemeleri sürdürdüğü ifa- de edildi. Kazanõn ardõndan 21 kişinin de hastanede tedavi gör- meye başladõğõ açõklandõ. Rus gazeteleri geminin kapasitesinin en fazla 73 kişi olmasõna rağ- men deneme sõrasõnda 208 ki- şilik mürettebatõn bulunduğunu ve gemideki gaz maskelerinin yeterli olmadõğõnõ iddia etti. 2000 yõlõnda batan Rus donan- masõna ait Kursk adlõ nükleer denizaltõdaki 118 mürettebatõn tamamõ hayatõnõ kaybetmişti. Fransa’daki La Hague nükleer yakıt yeniden işleme merkezinden Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Gorleben beldesine getirilen nükleer atık- lar, birkaç gündür süren yoğun protestolara rağmen geçici depoya aktarıldı. Hafta sonu yapılan gösterilere katılan 15 bin çevreciden bazıları kendilerini tren raylarına zincirlerken, bin civarında gösterici ise depoya giden karayolunda sabahladı. Alman polisi, nükleer atıkların sevkinin 14 saat gecikmeli olarak gerçekleştiğini kaydetti. Greenpeace eski taşıyıcıların yerine kullanılan yeni Fransız üretimi taşıyıcıların yüzde 40 daha fazla radyoaktif madde yaydığı uyarısında bulundu. (REUTERS) ükleer atık barikatı aştı Haberi yapan kurum ya da kişilerin cezai yaptõrõma tabi tutulmasõnõ da öngören tasarõnõn yakõn zamanda Başbakan Brown’a iletilmesi bekleniyor. CENAZELER YARIN KALDIRILIYOR Nükleer denizaltı kurbanlarınatören ANMA Dr. CAHİT ARDALI (1925-2007) Aramızdan ayrılışının birinci yılında seni sevgi ve saygı ile anıyoruz. Atalay Ailesi CUMAYERİ İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/98 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri; 1- Taşõnmazlarõn tapu kayõtlarõ; a) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay- paydasõ 2/30 olan zemin kat 6 numaralõ dükkân cinsi bağõmsõz bölümün tamamõ Ahmet Mucuk adõna kayõtlõ olduğu, kaydõnda dosya ipoteği mevcuttur. b) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenima- halle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ te- sisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 9 numaralõ dükkân cinsi bağõmsõz bölümün ta- mamõ Ahmet Mucuk adõna kayõtlõ olduğu, kaydõnda dosya ipoteği mevcuttur. c) Düzce ili, Gü- müşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 11 numaralõ dükkân cin- si bağõmsõz bölümün tamamõ Ahmet Mucuk adõna kayõtlõ olduğu, kaydõnda dosya ipoteği mev- cuttur. d) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 626a19b2a, ada 270, parsel 2’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 358,34 m2 olan kat tamamõ Yusuf Mucuk adõna kayõtlõ olduğu, kay- dõnda dosya ipoteği mevcuttur. 2- İmar durumu; Gümüşova Belediye Başkanlõğõ İmar İşleri Müd.’nün 16/06/2008 tarih, 410 sa- yõlõ imar durum belgesine göre a, b ve c No’lu gayrimenkullerin bulunduğu 2707 No’lu parselin nizam 4 kat inşaata müsait bulunduğu ve ticaret alanõna tahsisli olduğu; Hürriyet Caddesi üzerin- de bulunan 4 No’lu gayrimenkulün de mesken alanõna tahsisli olup 4 kat inşaata müsait bulundu- ğu anlaşõlmõştõr. 3- Taşõnmazlarõn halihazõr durumu ve efsafõ: 1- Düzce ili, Gümüşova ilçesi,Ye- nimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ mevcut bina dolayõsõ ile tapu sicilinde kat irti- fak tesisi kurulmuş ve borçlu adõna zemin kat 6-9-11 No’lu bağõmsõz bölümler birleştirilmiştir. Bu- na göre bütün haline gelen kõsõmdan Gümüşova Ziraat Bankasõ hizmet vermektedir. Söz konusu yerin taban döşemelerinin seramik olarak yapõlmõş olduğu, içerisinde su ve elektrik tesisatõ oldu- ğu tespit edilmiştir. Binanõn kapõ ve camlarõ alüminyum doğrama olarak yapõlmõş, camlar õsõcam olarak takõlmõştõr. Binanõn tamamõ kaloriferlidir. Söz konusu bina tüm Belediye hizmetlerinden ya- rarlanmaktadõr. 2- Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 626a19b2a, ada 270, par- sel 2’de kayõtlõ cinsi arsa üzerinde atõlmõş bir temel bulunmaktadõr. Temelin su basman kõsmõnda yapõlmõş olduğu, istinat duvarlarõ örülmemiştir. Söz konusu temel incelendiğinde, inşaatõn 3. sõ- nõf a grubu yapõ niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yerde her türlü belediye hizmet- lerinden yararlanmaktadõr. 3- Taşõnmazlarõn muhammen bedelleri; a) Düzce ili, Gümüşova ilçe- si, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 6 numaralõ dükkân’õn arsa değeri olarak 5.254,60 YTL, bina değeri olarak 11.056,50 YTL, toplam 16.311,10 YTL’dir. b) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 9 numaralõ dük- kân’õn arsa değeri 5.024,60 YTL, bina değeri 10.237,50 YTL, toplam 15.492,10 YTL’dir. c) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 11 nu- maralõ dükkân’õn arsa değeri 5.254,60 YTL, bina değeri 12.080,25 YTL, toplam 17.334,85 YTL’dir. d) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 626a19b2a, ada 270, parsel 2’de kayõtlõ taşõnmazõn arsa değeri 17.917,00 YTL, temel kõsmõ değeri 9.112,36 YTL olup toplam 27.029,36 YTL’dir. Satõş şartlarõ: 1 - a) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay- paydasõ 2/30 olan zemin kat 6 numaralõ dükkân’õn satõşõ 19/12/2008 günü saat 15.00’ten 15.10’a kadar İcra Müdürlüğü’nde; b) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 9 numaralõ dükkân’õn satõşõ 19.12.2008 günü saat 15.15’ten 15.25’e kadar İc- ra Müdürlüğü’nde; c) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 11 numaralõ dükkân satõşõ 19.12.2008 günü saat 15.30’dan 15.40’a kadar İcra Müdür- lüğü’nde; d) Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Yenimahalle mevkii, pafta 626a19b2a, ada 270, parsel 2’de kayõtlõ taşõnmazõn satõşõ 19.12.2008 günü saat 15.45’ten 15.55’e kadar İcra Müdürlüğü’nde; açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla; a) Düzce ili, Gümüşova il- çesi, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 6 numaralõ dükkân’õn satõşõ 29/12/2008 günü saat 15.00’ten 15.10’a kadar İcra Müdürlüğü’nde; b) Düzce ili, Gümüşova ilçe- si, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 9 numaralõ dükkân’õn satõşõ 29.12.2008 günü saat 15.15’ten 15.25’e kadar İcra Müdürlüğü’nde; c) Düzce ili, Gümüşova ilçe- si, Yenimahalle mevkii, pafta 10, parsel 2707’de kayõtlõ cinsi arsa, yüzölçümü 606.30 m2 olan kat irtifakõ tesisi edilmiş; arsa pay-paydasõ 2/30 olan zemin kat 11 numaralõ dükkân satõşõ 29.12.2008 günü saat 15.30’dan 15.40’a kadar İcra Müdürlüğü’nde; d) Düzce ili, Gümüşova il- çesi, Yenimahalle mevkii, pafta 626a19b2a, ada 270, parsel 2’de kayõtlõ taşõnmazõn satõşõ 29.12.2008 günü saat 15.45’ten 15.55’e kadar İcra Müdürlüğü’nde; ikinci arttõrmaya çõkarõlacak- tõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok art- tõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõk- mazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si ora- nõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin pa- ra iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga ver- gisi, %18 KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Sa- tõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü mad- desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tari- hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõ- ya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/98 Esas sayõlõ dosya numarasõyla mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 28/10/2008 (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 59090 ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008-1300 Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan: Tapu Kaydõ: Antalya/Muratpaşa, Kõzõlsaray Mah. 3474 Ada 7 Parsel’de tapuya kayõtlõ 180,00M2 yüzölçümünde Arsa niteliğinde 4/50 arsa paylõ 1 kat 4 Numaralõ bağõmsõz bölüm ve büro olarak tapuya kayõtlõdõr. Büronun tamamõ borçluya aittir. Özellikleri: Taşõnmaz Belediye adresine göre Kõzõlsaray Mah., Milli Egemenlik Cad. 64. Sokak No: 13 Kaçaroğlu İş Merkezi Binasõnõn olduğu yerdir. Bulunduğu yere tüm belediye hizmetleri, altyapõ hizmetleri getirilmiş- tir. Ulaşõmõ çok kolaydõr. Etrafmda meskun apartmanlar ve ticarethaneler vardõr. Satõşa konu 4 no’lu bağõmsõz bölüm: Antalya/Muratpaşa Kõzõlsaray Mah. 3474 Ada, 7 no’lu Parsel üzerinde, Be- tonarme karkas yapõ tarzõnda, Bodrum kat+Zeminkat+2. Normal kat olarak inşa edilmiş, Kaça- roğlu İş Merkezinin 1. Katõnda. İmar Durumu: Dosyamõz içerisinde bulunan Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18/02/2008 tarih ve 434 sayõlõ yanõt yazõsõnõn ekinde gönderilen imar çapma göre satõşa konu 4 no’lu bağõmsõz bölümün yer aldõğõ, Antalya Merkez, Kõzõlsaray Mah. 3474 Ada, 7 no’lu Parsel, Blok nizamda, Kat adedi 3, Saçak seviyesi 11.30 M’dir. İnşaat Cephesi 13 İnşaat Derinliği 14 M’dir. Yol ve komşu Mesafesi 0.00/0.00/0.00/0.00 M’dir. Ek Bilgiler Bölümünde: l)Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerli- dir. 2)-Parsel Anakent Merkezi Ticaret alanõnda kalmaktadõr. 3)-Parsel Zemin Katta Batõda 5M arka bõrakõlmak zorundadõr, denilmektedir. Parsele 08/05/1996 tarih ve 4/34 no’lu ruhsat ile in- şaat müsaadesi verilmiştir. Parsel üzerine bina yapõlmõştõr. Değeri: 80.000,00 YTL Satõş Saati: 15.20-15.30 İpotekten ari olarak satõlarak paraya çevrile- cektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 16.12.2008 günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda Antalya 2. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacak- lõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 26.12.2008 günü yukarda ya- zõlõ saatler arasõnda Antalya 2 .İcra Müdürlüğü’nde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõr- ma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma be- delinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masrafla- rõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iş- tirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin %20’si nispetinde pey akçesi (T.Lirasõ veya devlet tah- vili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mek- tubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarõ ile KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshi- ne sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce- likle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. 26.10.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 59291) NN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog