Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

C M Y B 11 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 CMYB C M Y B TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ HOBYAR MAHALLESİ BANKACILAR CADDESİ NO:2 BAHÇEKAPI/ EMİNÖNÜ MÜZEMİZ PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN SAAT 10:00 - 18:00 ARASI ZİYARETE AÇIKTIR muze.isbank.com.tr 10 KASIM 2008 - 8 ŞUBAT 2009 FOTOĞRAFLARLA “MetrisHarpAkademisiTatbikatı,29Mayıs1936” Saray Rehabilitasyon Merkezi’nin eski çalõşanõ, annenin ve bebeğin ayrõ yerlere gönderildiğini söyledi ‘Engellikõzatecavüzedildi’ Zabıta komiseri serbest ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ke- çiören Belediyesi zabõ- talarõnca içki sattõğõ ge- rekçesiyle dövülen bü- feci Metin Şahin’e ha- karet ettiği ileri sürülen zabõta komiseri, yargõ- landõğõ davada beraat etti. Ankara 1. Sulh Ce- za Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanõk Zabõ- ta Komiseri Mehmet Sağancõ, şikâyetçi Me- tin Şahin ve avukatõ Murat Cengiz katõldõ. Sağancõ, savunmasõnda suçlamayõ reddetti. Olay günü ihbar üzerine Şahin’in işlettiği büfe- nin önünde alkol alan şahõslar gördüklerini anlatan Sağancõ, bu du- rumu polise bildirdikle- rini, ancak Şahin ile ke- sinlikle görüşmediğini söyledi. Yargõç Hayri Keskin, Sağancõ’nõn be- raatõna karar verildiğini açõkladõ. Keskin ayrõca önceki celse dinlenen tanõk Yusuf Bahadõr Torun’un ifadesiyle şi- kâyetçi Şahin’in ifadesi arasõnda büyük fark ol- duğu gerekçesiyle To- run hakkõnda “yalancõ tanõklõktan” suç duyuru- sunda bulunulacağõnõ bildirdi. Bilimsel merkez şimdilik kurtuldu ADANA (Cum- huriyet Bürosu) - AKP’li Yüreğir Beledi- yesi’nce imarõ bulun- madõğõ gerekçesiyle yõ- kõlmak istenen 16 yõllõk Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştõrma ve Uygulama Merkezi şimdilik yõkõmdan kur- tuldu. Atatürk’ün 70. ölüm yõldönümünde Yüreğir Belediyesi ekiplerince yõkõlacağõ duyurulan merkezin yõ- kõmõ ileri bir tarihe er- telendi. Merkez Müdü- rü Prof. Dr. Oktay Gen- cer, yõkõma engel ol- mak için merkez önün- de 24 saat nöbet tuta- caklarõnõ kaydetti. Başsavcı Eroğul öldü ADANA (Cum- huriyet Bürosu) - Uzun süredir kanser te- davisi gören Adana Cumhuriyet Başsavcõsõ İhsan Eroğul (50) yaşa- mõnõ yitirdi. Uşak Cumhuriyet Başsavcõlõ- ğõ’ndan Adana Cumhu- riyet Başsavcõlõğõ’na atanan Eroğul, bir süre- dir Çukurova Üniversi- tesi Balcalõ Hastane- si’nde tedavi görüyor- du. Evli ve 3 çocuk ba- basõ olan Eroğul için bugün Adana Adliye- si’nde tören düzenlene- ceği bildirildi. Havacılık devleri İzmir’de buluşacak İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ), Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfõ (EGEV), İzmir Kalkõnma Ajansõ, İzmir Ticaret Odasõ, Ege Bölgesi Sanayi Odasõ, Ege İhracatçõ Birlikleri, Amerikan Şirketler Derneği Federasyonu ve Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ işbirliğiyle düzenlenen “1. İzmir Küresel Havacõlõk ve Uzay Konferansõ”, 13- 14 Kasõm tarihleri arasõnda gerçekleştirilecek. MEMURLARA 3 YIL DAHA ESKİ YASA Sağlõkta şaşõrtan biruygulamadaha DİYARBAKIR KENT KADIN MECLİSİ ‘Devletkoruyamadõ anne öldürüldü’ SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA - AKP hükümetinin “tüm ülke nüfusunun sağlıktan eşit yararlanacağı” söylemi ile “Sosyal güvenlikte reform” di- yerek 1 Ekim’de yürürlüğe soktuğu Genel Sağlõk Sigortasõ’nda yeni bir skandal daha or- taya çõktõ. Genel Sağlõk Sigortasõ Yasasõ’na göre, halk sağlõk hizmetine ücret öderken ya- sanõn memurlarla ilgili bölümünün bürokratik işlemler nedeniyle yetişmediği, bu nedenle memurlarõn en az 3 yõl daha yasanõn eski du- rumundan ayrõcalõklõ olarak yararlanacağõ öğ- renildi. Yasanõn memurlarla ilgili bölümünün yetişmemesi nedeniyle, en az üç yõl Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 23 Ekim 2008 tarihinde yayõmladõğõ, “Tedavi Yardımı ile İlgili Uygulama Tebliği”ne değil, Maliye Bakanlõğõ Tebliği’ne göre sağlõk hizmeti ala- cak olan memurlar, katõlõm payõ ödemeyeceği gibi, eş ve çocuklarõ da sevk zincirine tabi ol- mayacak. Tüp bebek kolaylõğõ da sağlanan memurdan, hastaneye yatmak zorunda kaldõ- ğõnda, yatak ücreti 2007 yõlõ ücreti üzerinden değerlendirilecek. Tüm bu ayrõcalõklardan ya- rarlanacak olan memur ile eş ve çocuklarõ, ayrõca aile hekimine gitmek zorunda da kal- mayacak. Bu gecikmeden dolayõ, halkõn 1 Ekim’den itibaren devlet hastanelerinde mua- yeneye 3, eğitim ve araştõrma hastanelerinde 4, üniversite hastanelerinde 6 ve özel hastane- lerde 10 YTL olarak eczanelerde ödeme zo- runda olduğu katõlõm payõnõ ödemeyecek olan memur ya da eşi, 39 olan üst yaş sõnõrõnõ 40 olarak kullanabilecek. ABD’DE İNTİHAR EDEN NESLİHAN ERTÜRK Görevden alõnõnca bunalõmagirdiiddiasõ DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Di- yarbakõr’da eşi Süleyman Babatlı tarafõn- dan öldürülen 7 çocuk annesi Fatma Ba- batlı’nõn (35) “devlet koruması altında” olduğu belirtildi. Diyarbakõr Kent Kadõn Meclisi dün yaptõğõ basõn açõklamasõyla ka- dõna yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM’yi göreve çağõrdõ. Şemse Allak Parkõ’nda yapõlan açõklamaya Büyükşehir Belediye Başkanõ Osman Bay- demir, Bağlar İlçe Belediye Başkanõ Yur- dusev Özsökmener, İHD eski Genel Başkan Yardõmcõsõ Reyhan Yalçındağ ve kentteki kadõn sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katõldõ. Açõklamayõ okuyan Diyarbakõr Ka- dõn Sorunlarõnõ Araştõrma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) Koordinatörü Özlem Özen, Babatlõ’nõn eşinden sürekli şiddet gör- düğünü, DİKASUM’a da başvurarak psiko- jik ve ekonomik destek aldõğõnõ belirtti. Eşinden şiddet gördüğüne ilişkin rapor alõn- dõğõnõ ifade eden Özen, savcõlõğõn da kadõn için koruma talep ettiğini söyledi. Ancak Ai- le Mahkemesi’nin “kutsal aile”yi korumak için karar çõkardõğõnõ anlatan Özen, “Fatma daha sonra çocuklarıyla birlikte ailesinin yanına sığındı. Ancak, devlet tarafından korunduğunu zannettiği için evine döndü. Gece yarısı kapıya dayanan eşini polise bildirdi. Eşi bir gece gözaltında kaldı ve serbest bırakıldı” diye konuştu. LEVENT GENCELLİ BURSA - Uludağ Üniversitesi’nin eski öğ- retim üyelerinden Haluk Ertürk’ün ABD’de intihar eden eşi Neslihan Ertürk’ün rektörün değişmesinden sonra görevinden alõnõnca bu- nalõma girdiği öne sürüldü. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Der- neği Başkanõ Prof. Dr. Tahir Baştaymaz, Ertürk’ün, eğitim fakültesinde okutmanlõk ve sanat galerisi müdürlüğündeki görevlerinde üniversiteye büyük katkõlarõ olduğunu söyle- di. Baştaymaz, “Yeni yönetimin sanatsal faaliyetleri durdurup Ertürk’ün işine onur kırıcı bir şekilde son vermesi hem arkadaşımızı hem de bizi derinden yarala- dı” diye konuştu. Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran da Ertürk’ün kendi döneminde sanat galerisin- deki görevine atandõğõnõ, maaşõ benzin para- sõna bile yetmezken çok büyük özveriyle ça- lõştõğõnõ, sanata büyük katkõ yaptõğõnõ vurgu- layarak “Acımız çok büyük” dedi. Yakõn arkadaşlarõ da Ertürk’ün Uludağ Üniversitesi Sanat Galerisi’ne istenen kadro- lar verilmemesine karşõn 8 yõl boyunca üni- versitenin kültür-sanat faaliyetlerine adeta gönüllü katõldõğõnõ söylediler. Ertürk’ün işi- ne son verilmesinin ardõndan annesini kay- bettiğini ve psikolojik destek aldõğõnõ anlatan arkadaşlarõ şöyle konuştular: “Neslihan’ın işine muhtemelen yeni yönetimin baskıla- rıyla sigortalı olarak çalıştığı taşeron şir- ket tarafından son verildi. ‘Üniversitede olanlarõ içime sindiremiyorum’ diyordu.” ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Çev- re Komisyonu üyeleri, Yatağan Termik Santralõ’nda inceleme yaptõklarõ sõrada, tesisteki üç baca gazõ arõtma ünitesinden biri devre dõşõ bõrakõldõ. Baca- dan çõkan zehirli dumanlarõ gören üyeler şaşkõn- lõklarõnõ gizleyemediler. Muğla’da termik santrallar, balõk çiftlikleri ve mermer ocaklarõnda incelemeler yapan 15 kişilik komisyon üyelerine, önce kamu görevlilerince bri- fing verildi. Üyeler Muğla’daki bilgilendirmenin ardõndan Yatağan Termik Santralõ’na geçti. YE- AŞ Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu komisyon üyelerine santralla ilgili bilgiler verirken tesisin Tür- kiye’deki en verimli işletmelerden biri olduğunu savundu. Şerifoğlu ayrõca, baca gazõ arõtma tesis- lerinin devreye girmesinden sonra kirliliğin orta- dan kalktõğõnõ da söyledi. Üyeler, termik santralõ gezerken, baca gazõ arõt- ma tesisi ünitelerinden birinin devre dõşõ bõrakõl- masõnõ istediler. Bunun üzerine birinci ünite dev- re dõşõ bõrakõlõnca bacadan çõkan zehirli duman ko- misyon üyelerini hayrete düşürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İngilte- re Prensi Andrew’un eski eşi Düşes Sarah Fergusson’un Türkiye’deki yetimhanelerde çektiği görüntülerin yankõlarõ sürerken bu kez de eski bir rehabilitasyon merkezi çalõşanõnõn itiraflarõ gündeme geldi. Ankara’daki Saray Rehabilitasyon Merkezi’nden 3 ay önce emek- liye ayrõlan Aysel Aybaba, merkezde bir kõza tecavüz edildiğini söyledi. NTV’nin haberine göre, Sarah Fergus- son’un, kõlõk değiştirerek Türkiye’deki yetim- hanelerde gizlice çektiği görüntülerle başlayan tartõşmalara yeni iddialar eklendi. Saray Reha- bilitasyon Merkezi’nden emekliye ayrõlan Ay- sel Aybaba, merkezde yaşananlarõ anlattõ. Merkezde sadece şiddete değil bir tecavüz ola- yõna da tanõk olduğunu söyleyen Aybaba, şun- larõ söyledi: “Zihinsel engelli çocuklara altını kirlet- memeleri için yemek verilmiyordu, aç bıra- kılıyorlardı. O çocuklar yalan söylemez, şu beni dövdü, bu dövdü diye anlatıyorlardı. Kurumda hizmetlilerden birisi, 18 yaşından büyük, sağır ve dilsiz bir kıza tecavüz etti ve hamile bıraktı. Kız ve doğurduğu bebeği ay- rı ayrı yerlere gönderildi. O personel ise ça- lışmaya devam etti.” Bir memur olarak çalõştõğõ dönemde yaşanan olaylara göz yummak zorunda kaldõğõnõ belir- ten Aybaba, denetimlerin göstermelik olduğu- nu söyledi. Aybaba, şöyle konuştu: “Denetim zaten önceden haber veriliyordu, günler ön- cesinden hazırlanıyorlardı, temizlik vs. Son- ra da denetime gelenler en düzgün bölümle- ri geziyorlar. Sayın Nimet Çubukçu gelsin, kılık değiştirsin, oralarda neler yaşandığını görsün. Anne babalar, ne olursa olsun ço- cuklarınızı oralara bırakmayın. Aç bile ol- sanız, çok zor durumda bile olsanız...” Katliamın tanığı oldular Yatağan’õ inceleyen TBMM Çevre Komisyonu üyeleri santralõn bacasõndan çõkan zehirli dumanlarõ görünce şaşõrdõlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog