Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

10 Kasõm’da evimin hemen ya- nõ başõndaki okulda yapõlan töreni izliyorum. Çocuklar okulun bah- çesinde toplanmõş, Ata hakkõnda ar- tõk eskimiş, hamasi şiirleri oku- yorlar. Bu şiirler benim çocuklu- ğumdan beri değişmedi. Öyleyse Atatürk’ü sevmeye ön- ce bu şiirleri değiştirerek başlama- lõyõz. Nasõl mõ? Çok zor değil. Önce Nâzım Hikmet’in “Kurtuluş Sa- vaşõ Destanõ”ndan Atatürk’le ilgi- li bölümü başucu şiiri yapabiliriz. Ardõndan Dağlarca’nõn, Cahit Külebi’nin, CeyhunAtıf Kan- su’nun ve daha pek çok şairin Ata- türk ve kurtuluşla ilgili şiirlerine sõ- ra gelir, bütün bunlar topluca “Ata- türk Şiirleri Antolojisi”nde var. Yeter ki, hamasi şiirlerin yerine sevgi dolu, aşk dolu bu şiirleri okumak isteyelim. Yeter ki, biraz emek verelim. Bi- raz zaman verelim. Atatürk’ü sevmenin binbir yolu var. Örneğin dünyanõn her yerinde, ülkelerinin tarihi yolculuğunu de- ğiştiren büyük liderlerin bir müze- si vardõr. Bizim çocuklarõmõzõ gö- türeceğimiz bir Atatürk müzemiz bile yok. Ayrõca bir Kurtuluş Savaşõ müzemiz de yok. Küçücük Küba’da her ikisi de var. Dünyanõn hemen hemen her ül- kesinde var olan bu müzeler neden bizde yok? Hiç düşündünüz mü? Devam edelim, bildiğiniz gibi Atatürk özellikle ülkemizdeki en es- ki uygarlõklardan biri olan Hititler’e özel bir ilgi gösterir ve bu eski uy- garlõğõn ülkemiz için bir milat ol- duğunu düşünürdü. Bu nedenle özellikle Hititler’e ait bölgelerde ka- zõ çalõşmalarõ başlatmõş, çõkan tarihi eserlerin Ankara’da toplanmasõnõ is- temiş ve bugünkü Anadolu Mede- niyetleri Müzesi’nin ilk adõmlarõnõ atmõştõ. CMYB C M Y B / IŞIL ÖZGENTÜRK Ata’yı Sevmenin Binbir Yolu isilozgenturk gmail.com C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 11 KASIM 2008 İmsak: 5.11 Güneş: 6.40 Öğle: 11.55 İkindi: 14.32 Akşam: 16.58 Yatsõ: 18.21 ‘Mama Afrika’ yaşamõnõ yitirdi ASLI KAYABAL MİLANO - Güney Afrikalõ şarkõcõ Miriam Makeba, önceki gece Napoli mafyasõ Ca- morra tarafõndan tehdit edilen Roberto Savia- no’ya destek olmak ve õrkçõlõğa karşõ düzenle- nen konserinden sonra yaşamõnõ yitirdi. 76 ya- şõndaki sanatçõnõn kalp spazmõ geçirdiği bildi- rildi. Makeba’nõn konser verdiği Castel Voltur- no’da Napoli mafyasõ Camorra iki ay önce altõ Ganalõ gence ateş açarak ölümlerine ne- den olmuştu. Bu ne- denle dünyada “Mama Afrika” a d õ y l a da tanõnan Makeba’nõn konserini hem Savia- no’ya destek hem de õrkçõlõğa karşõ düzen- lediği açõklandõ. Ancak Makeba’nõn İtalya’da verdiği bu son konsere çok az dinleyici geldi. Makeba sahneye gel- diğinde az sayõda ve çoğu Afrikalõ hayranla- rõnõ görünce, “Beni beklettiniz ama sayıca çok az olduğunuzu gö- rüyorum” diye konu- şarak hoşnutsuzluğunu ifade etti. 2005 yõlõndan bu yana sağlõk sorunla- rõ nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlõ yaşa- yan Makeba, konserini de tekerlekli sandalye- de verdi. Hayranlarõnõn “Pato Pato” şarkõsõ is- teğini de kõrmayan Gü- ney Afrikalõ müzisyen konserin ardõndan ani- den fenalaşarak bayõldõ ve kaldõrõldõğõ hastane- de yaşamõnõ yitirdi. MIRIAM MAKEBA 76 YAŞINDAYDI Arkası Sa. 16, Sü. 3’te İstanbul’un ilk sahipleri,neolotik çağ insanlarõ İstanbul Haber Servisi - Marmaray Projesi kapsamõnda Yenikapõ’da yapõlan arkeolo- jik kazõlarda bulunan 8 bin yõl öncesine ait tarihi mezarlar, arkeoloji dünyasõnda heye- can yarattõ. İstanbul’da tarihin ilk insan topluluklarõnõn yaşadõğõnõ kanõtlayan me- zarlarõn bulunduğu bölgede şu an yoğun bir kazõ çalõşmasõ yürütülüyor. Marmaray, kazõlarõ sõrasõnda geçen ay ulaşõlan ve İstanbul’un tarihinin 8 bin 400 yõl öncesine gittiğini gösteren kalõntõlarõn yanõndaki bataklõk alanõn kepçe ile taşõn- masõnõn gündeme getirilmesi büyük tartõş- ma yaratmõştõ. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Dr. İsmail Karamut, balçõk ala- nõn kepçe ile kaldõrõlacağõnõ ancak tarihi bir kalõntõya rastlanmasõ halinde iş maki- nesinin derhal durdurulacağõnõ söylemişti. Geçen günlerde balçõk alanda yapõlan ka- zõda mezarlara ulaşõlmasõ ile alana iş ma- kinelerinin girmesi konusu askõya alõndõ. Karamut, kazõnõn devam ettiğini, çalõşma- nõn bitmesinin ardõndan elde edilen verile- rin kamuoyu ile paylaşõlacağõnõ belirtti. İLK İNSAN KÜLLERİ Bataklõk alanda bulunan neolotik çağa ait “urne” mezarlar, Anadolu tarihinde bir ilk olarak niteleniyor. Urnelerin içinde ölülerin özel eşyalarõ ile bir beze sarõlõ kül- ler ve günlük kullanõm kaplarõ bulundu. Bir urne içinde de bebek iskeletine ait ke- miklere ulaşõldõ. Arkeologlar, bu bölgede bir mezarlõk ve krematoryum olduğunu tahmin ediyorlar. Ceset yakma işleminin ardõndan ölen kişinin giysisi, süs eşyalarõ da yanõna konulurdu. Bu gömme işlemi Anadolu arkeolojisinde bugüne kadar er- ken tunç çağõnda görülmüştü. Ancak Yeni- kapõ’da çõkan tarihi mezarlar bu işlemin 8 bin yõl öncesine dayanan neolitik dönemde de uygulandõğõnõ gösteriyor olabilir. Bu gömü şekline ilk kez İstanbul’da rastlan- masõ da kentin, ilk insan topluluklarõna ev sahipliğini yaptõğõnõ ortaya çõkarõyor. Azteklerin rengarenk ayini Dış Haberler Servisi - Aztekler, Meksika’nõn baş- kenti Meksiko City’de ye- niden hayat buldu. İspan- yollar bölgeye gelmeden çok önce, bugün Guadalu- pe Bazilikasõ’nõn bulundu- ğu bölgeyi kutsal kabul eden yerli kabileler, her yõl ayinler düzenliyorlar. Bu yõl da binlerce Aztek dans- çõsõ rengârenk kõyafetleriy- le ayinlere katõldõ. (Fotoğraflar: AP) Yeşilırmak’ta balık ölümleri SAMSUN (AA) - Yeşilõrmak’õn Karadeniz’e döküldüğü Samsun’un Çarşamba ilçesi Durakbaşõ köyü yöresinde son günlerde çok sayõda balõk ölüsüne rastlanmasõ çevre sakinlerini ve bölgede balõkçõlõk yapanlarõ tedirgin ediyor. Balõk ölümleri nedeniyle binlerce martõnõn da yöreye akõn ettiği görüldü. Dış Haberler Servisi - Küre- sel õsõnma yüzünden denizlerin yükselmesiyle bu yüzyõl içinde yok olma tehlikesiyle karşõ kar- şõya bulunan Maldivler hükü- meti, “yüksekçe yerlerden” toprak alabilmek için para bi- riktiriyor.Maldivler’in yeni Devlet Başkanõ Muhammet Naşit, bu amaçla turizm cenne- ti Maldivler’in bir milyar dolar- lõk yõllõk turizm gelirinin bir miktarõnõ “bir kenara koyma- ya başlayacağını” belirtti. “Küresel ısınmayı tek başımı- za durdurmak için yapabile- ceğimiz bir şey yok, o yüzden başka yerden toprak almak zorundayız” şeklinde konuşan Naşit, “Maldivler’i terk etmek istemiyoruz, ancak yıllarca çadırda yaşayacak mülteciler haline de gelemeyiz” dedi. İsraillilerin de zamanõnda Fi- listin’den toprak satõn aldõğõna dikkati çeken Naşit, toprak sa- tõn almak için kendilerini kabul edeceğini düşündüğü birkaç ül- keyle konuşmalarõna başladõğõ- nõ belirtti. Naşit, ilk düşündüğü ülkelerin benzer kültür ve ik- limleri sebebiyle Hindistan ve Sri Lanka olduğunu belirtirken, birçok boş araziye sahip olduğu gerekçesiyle Avustralya’nõn da aday ülkeler arasõnda ol- duğunu söyledi. En yüksek noktasõ 2.4 metre olan Maldivler’in ortalama yüksekliği bir metreden az. Yetkililer de okyanus seviye- sinde meydana gelecek en ufak bir değişikliğin Maldivler’e bü- yük zarar verebileceğini savu- nuyor. BM’nin deniz seviyesi- nin 2100’e kadar 59 santimetre yükselmesini beklediğini açõk- lamasõ, 300 bin nüfuslu takõma- da ülkesi için büyük felaket an- lamõna geliyor. Küresel õsõnmanõn tehdit ettiği ülke taşõnmak için para biriktiriyor Maldivler toprak arıyor LATİF SANSÜR BAFA - Son yõllarda hõzla kirlenmesiyle ülke gündemine oturan Bafa Gölü’nün kurtarõlmasõ için önemli bir adõm atõl- dõ. Doğal Hayatõ Koruma Vakfõ (WWF) Türkiye ve Coca-Cola Türkiye arasõnda imzalanan an- laşma kapsamõnda, “Ba- fa’ya Su Ege’ye Bere- ket” projesi yaşama ge- çirilecek. Projeyle gölün çevresindeki 360 bin de- karlõk tarõm alanõnda damla sulama yönteminin yaygõnlaştõrõlmasõ ve yüz- de 70’e ulaşan su tasar- rufu yapõlmasõ hedefle- niyor. Yõlda 10 Abant Gö- lü’ne eşdeğer suyun ka- zanõlmasõnõ hedefleyen proje Söke, Didim ve Mi- las çevresinde uygulana- cak. Projenin ilk iki yõ- lõnda pilot bir alan oluş- turularak bölgede bulu- nan 12 köydeki 3 bin çiftçiye ulaşõlacak. Coca- Cola Türkiye ile WWF- Türkiye beş yõllõk işbirli- ğiyle Bafa Gölü için top- lam 1 milyon dolar yatõ- rõm yapacak. Sözleşme Bafa’nõn Ka- põrõkõ köyünde, Coca- Cola Türkiye Başkanõ Ahmet Burak ve WWF- Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak arasõnda imzalandõ. Su- suzluğun tüm dünyayõ tehdit ettiğini belirten Bu- rak, “Su havzalarının yok olması doğal haya- ta zarar veriyor, insan- lığın geleceğini tehlike- ye atıyor” dedi. Demirayak da Bafa Gölü’nün 25 bitki, 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüyle ülkemizin biyoçeşitliliğinde önem- li bir yere sahip olduğu- nu vurguladõ. Demirayak, “Bu projeyle gölün ku- rumaması ve ovanın ye- terli su alması müm- kün” dedi. WWF TÜRKİYE VE COCA-COLA İŞBİRLİĞİ MARMARAY’DA TARİH FIŞKIRIYOR Bafa Gölü için umutõşõğõdoğdu ‘Dünya Koşu Projesi’ Sakarya’da SAKARYA (AA) - Danimarkalõ siyaset bilimi uzmanõ ve yazar Jesper Olsen ile Avusturyalõ temizlik şirketi sahibi Sarah Barnett, Guinnes Rekorlar Kitabõ’na gire- bilmek için Norveç’ten başlattõklarõ ve Ka- nada’da bitirmeyi planladõklarõ 37 bin ki- lometrelik “Dünya Koşu Projesi” kapsa- mõnda, Sakarya’ya ulaştõ. Norveç’in Nord- kapp şehrinden 4 ay önce başlattõklarõ ko- şularõ kapsamõnda 6 bin 200 kilometre yol kat eden Olsen ve Barnett, 37 bin kilomet- re koşacak. Olsen seyahatlerinin dostluk mesajõ taşõdõğõnõ belirtti. KUDÜS (AA) - Kudüs’te 2 bin yõllõk bir altõn küpe bulundu. İsrailli yetkililer, arkeologlarõn eski kent duvarlarõnõn bitişiğinde bir park yerinin altõnda yapõlan kazõda bulduğu küpenin inci ve zümrüt kakmalõ olduğunu söylediler. M.Ö. birinci yüzyõlla M.S. 4. yüzyõlõn başõ arasõndaki bir döneme ait olduğu sanõlan küpenin, “şaşırtıcı biçimde çok iyi korun- duğu” belirtildi. Bir binanõn kalõntõlarõnda yapõlan kazõ çalõşmalarõ sõrasõnda ortaya çõkarõlan küpe- nin, Mõsõr’da Roma dönemi tasvirlerinde görülen bir teknikle üretildiği sanõlõyor. 2 BİN YILLIK ALTIN KÜPE BULUNDU Yeryüzü Güzeli yarışmasının bu yıl- ki birincisi Filipinli Karla Henry oldu. Filipinler’de düzenlenen güzellik yarış- ması çevre duyarlılığını geliştirmeyi ve her yarışmacının kendi ülkesinde çevre sorunları konusunda çalışmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Başkent Manila’nın kuzeyindeki Angeles bölgesinde düzen- lenen yarışmada Ateş, Su ve Hava gü- zeli de seçiliyor. (Fotoğraf: AFP) YERYÜZÜ GÜZELİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog