Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 11 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13kultur@cumhuriyet.com.tr Kültür Servisi - 14. Uluslararası Eskişehir Festivali, 300’ü aşkõn yerli ve yabancõ sanatçõ- yõ Eskişehir’de ağõrlõyor. 16 Kasõm’a dek sürecek festivalde 9 gün için- de 5 klasik müzik, 4 pop-caz-rock, 1 dünya mü- ziği, 1 Türk müziği konseri, 2 kukla tiyatrosu gös- terisi, yetişkinler için 3, çocuklar için 1 tiyatro oyunu, 2 sergi, 8 atölye, 1 canlõ müzik eşliğin- de sessiz film ve 5 film gösterimi olmak üzere toplam 33 etkinlik yer alõyor. Bu yõlõn konuk ül- kesi Almanya’nõn kültür ve sanatõ da, Boulan- ger Trio’nun konseri, genç besteci Mehmet Can Özer’in, Ernst Lubitsch’in sessiz filmi İstirid- ye Prensesi için bestelediği elektronik müziği ses- lendireceği Canlõ Müzik Eşliğinde Sessiz Film gösterimi ve Almanya’dan Yol Hikâyeleri başlõklõ çağdaş Alman sinemasõndan dört ayrõ film ve bir çocuk filmiyle tanõtõlõyor. Açõlõş Naci Öz- güç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Be- lediyesi Senfoni Orkestrası ile İstanbul Avrupa Korosu’nun Beethoven’in Dokuzuncu Senfo- nisi’ni seslendirdikleri konserle yapõldõ. Joji Hi- rota ve Taiko Davulcuları’nõn konserinin ar- dõndan, efsanevi rock topluluğu Dire Straits’in kurucularõndan, gitarist David Knopfler bu ak- şam Eskişehirlilerle buluşacak. Pop Caz’õn tar- tõşmasõz en büyük ismi Spyro Gyra’nõn konse- riyse yarõn akşam. Cengiz Baysal’õn özel vurmalõ tasarõsõ Yaban Kedileri 15 Kasõm’da sahnede olacak. Koca Bir Aşk Çığlığı ile Aysa Pro- düksiyon Tiyatrosu; 39 Basamak ile Kent Oyuncuları, Babamla Dans ile Tiyatro Kare festivaldeler. Defne Koldaş tiyatro, Duygu Güngör dans, Tugay Başar müzik, Cengiz Özek gölge oyunu - Karagöz, Kâmil Masaracı ile Er- can Akyol karikatür, Dilek İçinsel film, Naz Erayda da resim atölyelerinde Eskişehirli ço- cuklarla çalõşõyorlar. Birçok etkinliğin yer aldõğõ şenlik 300’ü aşkõn yerli ve yabancõ sanatçõyõ Eskişehir’de ağõrlõyor YILDIZ ÇELİK İ nci Eviner’in ‘Terra Incog- nita’ (Bilinmeyen Toprak- lar) adlõ sergisi 16 Kasõm’a kadar İstanbul Fransõz Kültür Mer- kezi’nde olacak. “Ben bir fotoğraf sanatçısı değilim. Sadece foto- grafik imge beni ilgilendiriyor” di- yor sanatçõ: “Sahaflarda, Avrupa basın ajansına ait gelişigüzel ku- tulara doldurulmuş eski fotoğ- raflara rastladım. Fotoğrafların her biri, günlük bir olayı gösteri- yordu ve kadrajın dışında ka- lanlarla kesin olarak tanımlanmış kurgusal bir dünyanın görüntü- leriydi. Bu fotoğraflardan bir he- teropya yaratmanın yolunu arar- ken, onları içinde hareket edece- ğim bir uzam olarak kullanmak istedim. Bu bana bastırılanın ge- ri çağrılması için imgesel bir ola- nak yarattı. Fotoğraflara balık ka- faları yerleştirerek yeni, tekinsiz imgeler oluşturdum”. “Neden ba- lık kullandınız?” sorumuza yanõ- tõysa “Hayvan olduğu için ayrı bir dünya ve boyut olarak kullandı- ğım foto-grafik imgelere uyum sağladığı için. Eğer inek kafası kullansaydım boyut olarak uyum sağlamazdı” oldu Eviner’in. Fotoğraflar, Gündüz Kayra’nõn teknik yardõmlarõyla, vinil üzerine digital 156x200 boyutlarõnda ba- sõlmõş. Daha önce Belçika-Brüksel ve Diyarbakõr’da sergilenen ‘Ter- ra Incognita’ İstanbul’dan sonra bu ay içinde Viyana’da, Mart 2009’da da Paris Çağdaş Sanat Müzesi’nde ve Fransa-Lille’de sanatseverlerle buluşacak. (www.incieviner.net) ‘Terra Incognita’ Fransõz Kültür’de Kültür Servisi - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajan- sı’nın desteğiyle “Beden İşlemsel Sanatlar Derneği” tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Amber’08 Sanat ve Teknoloji Fes- tivali” yedi farklı mekânda altmışa yakın sanatçının katılımıy- la devam ediyor. Dijital ortamda kişinin hallerini sorgulamayı amaçlayan “Inter-Pasif Persona” başlıklı festivalde, etkileşim- li yerleşimler, oyunlar ve gösterilerin yanı sıra, birçok atölye çalışması ve seminere katıl- mak da mümkün. Amber’08 16 Kasım’a dek sürecek. Dijital ortamda kişinin halleri ERSİN ANTEP 9. Antalya Piyano Festivali sürüyor. 8 Kasõm’da Antalya Devlet Opera Orkestrasõ ve Korosu’nu yine Gürer Ay- kal’õn yönettiği konserde Fa- zıl Say’õ bir kez daha dinledik. Say’õn “Anadolu’nun Ses- sizliği” konçertosu; çabuk yük- selen, darbelerin sõklõkla kul- lanõldõğõ, solistin sol elinin tel- lere el basõp yöresel çalgõlarõ çağrõştõrdõğõ bir yapõdaydõ. Da- ha önce sõkça dillendirdiği- miz “Acaba Fazıl Say’dan sonra bir başka piyanist ça- labilir mi?” sorusuna gönül ra- hatlõğõyla olumlu yanõt vere- bileceğimiz bir notasyona sa- hipti. Besteci, nota yazõmõna, partitür oluşturmaya ve cüm- leler arasõ dengeye özenle yak- laşmõş. Karşõ ezgi azlõğõ, pi- yanoda uzun pedal kullanõmõ gibi ayrõntõlarõnsa gözden ge- çirilmesi gerekiyor. Dingin bi- tiş de yeniden düşünülebilir. İkinci yapõt, 9. Senfoni’yi çağ- rõştõran “Korolu Fantezi”ydi. Say, yapõtõ Beethoven günü- nün anlayõşõndan bugüne den- geli biçimde taşõdõ. Bitişteki iki Fazõl Say baladõ ise damakla- ra çalõnan özel tatlardõ. Üçün- cü günün Genç Yetenekler Konseri, Kamuran Günde- mir anõsõna düzenlenmişti. Özgün Gülhan’õn cümle geçişlerindeki kopukluğa kar- şõn yapõta özenli yaklaşõmõ ön plandaydõ. Yatkõnlõğõ 20. yüz- yõl piyano repertuvarõna doğ- ru. Can Aladağlı, romantik ya- põta kendinden bir şeyler kat- tõ. 12 yaşõndaki Mertol De- mirelli, sanki dünyaya gel- meden önce Bach, Grieg, Mo- zart gibi sanatçõlarla yapõtlarõ üzerine konuşmuş! Öyle bir hazõrlõğõ var! Beethoven So- nat’ta boyundan ve yaşõndan çok büyük ve olgundu! Ksenia Rodionova’nõnsa profesyonel bir çalõşõ vardõ, ancak tuşesin- de biraz daha enerjiye gerek- sinimi olduğunu gördük. Antalya ve piyano... Türk tiyatrosu New York’ta Kültür Servisi - Geçen mevsim bir Türk tiyatro klasiği olan “Kanlõ Nigâr” ile Broadway’de ilgi çeken “Turkish-American Art Society of New York - New York Türk- Amerikan Sanat Topluluğu” ekibi, yeni mevsimde genç oyun yazarõ Uğur Uludağ’õn “Sen Olmasaydõn” adlõ oyunuyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazõrlanõyor. Bu iki perdelik güldürünün başrollerini üstlenen Gülçin Hatihan ve İbrahim Yazõcõ’ya sahnede Özgür Cebioğlu eşlik ediyor. İlk gösterimi 11 Kasõm’da yapõlacak olan oyun, 25 Kasõm ve 16 Aralõk’ta da sahnelenecek. (www.senolmasaydin.com) Ç.N. kapanıyor Kültür Servisi - Ç.N. (Çevirmenin Notu) dergisi yayõn yönetmeni Tozan Alkan, yayõneviyle aralarõndaki anlaşmazlõklar ve sorunlar nedeniyle Ç. N.’nin yayõn hayatõnõ sona erdirdiklerini açõkladõ. 2007’nin baharõnda 3 aylõk olarak yayõmlanmaya başlanan derginin içeriği; çeviri üzerine deneme, söyleşi, soruşturma, incelemeler ile çeviri, şiir ve öykülerden oluşuyordu. Ecevit Şiir Ödülleri verildi Kültür Servisi - Eski Başbakan Bülent Ecevit için DSP tarafõndan verilen Bülent Ecevit Şiir Ödülleri sahiplerini buldu. Seçici kurulunu Talat Halman, Emin Özdemir, Doğan Hõzlan, Ataol Behramoğlu, Yüksel Pazarkaya ve Hikmet Altõnkaynak’õn oluşturduğu Bülent Ecevit Şiir Yarõşmasõ’nda birinciliği Arzu K. Ayçiçek, ikinciliği Handan Karip, üçüncülüğü M. Maznun Doğan aldõ. Özel Ödül’e Ercan Y. Yõlmaz değer görülürken Yüksel Akyüz, İsmail Biçer, Servet Bilgin, Murat Çarboğa, Gülşen Destanoğlu, Altan Doğan, Ömür Özçetin, Erol Özyiğit, Necdet Tezcan ve Ercihan Yolcu’ya Özendirme Ödülü verildi. Platform Garanti’de söyleşi Kültür Servisi - Platform Garanti’de perşembe saat 13.30’da, Vasõf Kortun’un moderatörlüğünde Natasa Petresin-Bachelez, Mai Abu ElDahab ve Tirdad Zolghadr’õn konuşmacõ olarak katõlacağõ “Başka bir eylül ya da bildiğimiz neoliberal dünyanõn sonu ve kendimi harika hissediyorum” başlõklõ bir söyleşi yapõlacak. Kültür Servisi - Ko- reograf Aydın Teker, “aKabı” adlõ yapõtõyla Pina Bausch yönetiminde Almanya’nõn Essen kentin- de düzenlenen Uluslararasõ Dans Festivali’nde 26 Ka- sõm’da izleyici karşõsõna çõ- kõyor. Dört dansçõnõn ayak- larõnda yüksek tabanlõ ve ağõr ayakkabõlarla bedenlerini ye- niden keşfetmesini konu alan ve ilkgösterimi 2005 yõlõnda Ber- lin Festivali’nde yapõlan göste- ri, festivalin tek Türk yapõtõ. Ça- lõşmalarõ, dünya dans çevrele- rince ilgiyle karşõlanan Teker’in bir diğer yapõtõ olan “harS” ise İsviçre’deki Culturescapes Fes- tivali kapsamõnda 16 Kasõm’da Zürih’te, 18 ve 20 Kasõm’da Ba- sel’de, 22 Kasõm’da Chur, 29 Kasõm’da Bern’de gösterile- cek. (www.bimeras.org) ÇağdaşTürkDansõ Avrupayolcusu Eskişehir’e sanatçı akını... 39 Basamak DavidKnopfler İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İFLASIN AÇILDIĞINA DAİR İLAN DOSYA NO 2008/12 MÜFLİS / SİCİL NO: TASFİYE HALİNDEKİ EMO TEKNİK TESİSAT MALZEMELERİ TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ -İstanbul Ti- caret Sicil Memurluğu- 412554 ADRESİ: Perpa Ticaret Merkezi K: 2 No: 16/7, Okmeydanõ, Şişli/İSTANBUL İFLAS KARARI: İstanbul 1. Asliye Ticaret Mah. 05.11.2008 tarih ve 2007/655 sayõlõ dos. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun yukarõda numarasõ yazõlõ sicil dosyasõnda kayõtlõ müflisin iflasõna 16/09/2008’de karar verilerek tasfiye işlemlerine İstanbul 3. İflas Müdürlüğü’nde başlanõlmõştõr. 5358 Sayõlõ Kanun’la İİK 336. md. yapõlan değişiklikle, müflisin mallarõnõ ellerinde bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü şahõslarõn, iflasõn açõldõğõna dair ila- na muttali olduklarõ tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir mazeret olmaksõzõn o mallarõ iflas idaresi emrine vermedikleri veya borçlarõnõ bildirmedikleri takdirde, dok- san güne kadar adli para cezasõ ile cezalandõrõlacaklarõ. Müfliste alacaklõ olanlarõn İİK 195. md. göre, iflas tarihine kadar işlemiş faizleriyle birlikte toplam alacaklarõnõ, dayanaklarõ belgelerle birlikte dilekçe ekinde ve ka- yõt harcõnõn ikmal edilerek bizzat iflas dosyasõna müracaat suretiyle kaydedebilecekleri, Müflis hakkõnda iflasõn açõldõğõ İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 06.11.2008 Basõn: 60254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog