Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 2008 SALI 12 KÜLTÜR AYNA ADNAN BİNYAZAR Din-Kültür Etkileşimi... kultur@cumhuriyet.com.tr Din, yalnızca inanç değildir; özünde o inancın kültürünü de taşır. Yeryüzünde ne saf din vardır, ne kültür. İnsanın yaratısı oldu- ğuna göre, dinler de, kültürler de birbirini bütünler. İnanç sömürgenleri dinin bu yanını göreceklerine ayırıcı ya- nında toplaşırlar. Hıristiyan ve İslam toplumları arasındaki siyasal gerilimler yü- zünden, kültür, onları birbirine yaklaştıracağına uzaklaştırıyor. “Evrensel kültür” var mıdır; yoksa gelişmiş toplumların, ken- di kültürlerine verdikleri ad mıdır bu? Emperyalist güdümlü kül- türlerin evrenselliği artık kuşku yaratır oldu çağımızda. Avrupa Birliği’nin aday ülkele- re dayattığı “kültürlerarası ya- kınlaşma” da bir tür kültürel he- gemonyadır. Kudüs’te doğup Roma’dan Avrupa’ya yayılan Hıristiyanlık gerçekte bir din-kültür etkileşi- midir. Yalnız, Anadolu halklarının İs- lamlıkla ilgisini Avrupa’nın Hı- ristiyanlıkla ilgisine bakıp yo- rumlamak yanlıştır. Anadolu, İs- lamlığı kabul etmedi, Kuran’da ne yazıldığını bilmeden onu benim- semiş göründü. Avrupa, kilisenin egemenliğin- de bir Ortaçağ yaşamasına kar- şın, din adamları İncil’i Latince- den kendi dillerine çevirme ge- reksinimi duydular. Bizde bu- gün bile Kuran’ın Türkçesi tartı- şılıyor. Bundan dolayı, Avrupa’nın ay- dınlanma sürecinde, Martin Lut- her’in İncil’i Almancaya çevirmiş olmasının etkisi büyüktür. Çün- kü aydınlanma düşüncesi, İncil’in özüne vararak dini aklın deneti- mine sokmuştur. Aydınlanmacı Batı, dini dışla- madı, dinin kayıtsız şartsız ege- menliğine son verdi. Araştırma- yı, incelemeyi, sonuçları deney- den geçirmeyi öngören eleştirel düşünceyle gerçekleştirdi bu- nu. Laiklik bu temel üzerine otur- muştur. Kendi içinde laikliği koruyan Avrupa, İslam Birliği kurma ça- balarında olduğu gibi, bir Hıris- tiyanlar topluluğu oluşturma ge- reksinimi duymamıştır Haçlı Se- ferleri’nden sonra. Onun için bizim İslamcı parti- lerle Avrupa’nın Hıristiyan de- mokrat partilerini aynı kefeye koyamayız. Orada sosyal de- mokrat partilerle Hıristiyan de- mokratlar arasında rejime ya da laikliğe yönelik bir tartışma söz konusu değilken, bizde, dinin, re- jimi tehlikeye soktuğu günler ya- şanıyor. Bir düşünce, ancak karşı dü- şünceyle açıklık kazanır. Bu bağ- lamda dinselliğe sorgulayıcı bir yorumla yaklaşılmadıkça geliş- melerin önü tıkanacaktır. Einstein, dinin bilimin ışığıyla aydınlatılması gerektiğini savu- nuyor. Kuran’ı kendi dillerinde okuma bilgisinden yoksun olanların, bir konuda irdelemeye gerek gör- meden, imamın, ulemanın ağzı- na bakmaları bundan. Demokrat olduğunu savunan hükümetlerin, yobazların istekle- rini gözetmelerinin nedeni de bu. Anadolu henüz kültürleşme sürecinden geçmediği bir dö- nemde İslam kültürü ile karşılaştı. Onun için, bilimde Arapça, ede- biyatta Farsça, yalnız Türk dilinin değil, aydınlanmanın da önünü kesmiştir. Duygusunu, felsefesini “par- mak hesabı” diye küçümsenen deyişlerle dile getiren halkın, yüzyıllarca, Osmanlı dil beğeni- siyle yazılan şiirden haberi ol- mamıştır. Anadolu insanı bu yüzden Ku- ran’ı, kendi dilinde okuyup yo- rumlama olanağından yoksun kalmıştır. Halk, Kuran’ı anlamıyla kavra- saydı, din simsarları, Yaşar Nu- ri Öztürk’ün, kitabına verdiği adla, insanımızı “Allah’la Aldat- mak” sapkınlığına düşerler miy- di? binyazar@gmail.com K imi tiyatro toplantõlarõ yasak savmak için yapõlõr. Kimi yalnõzca ‘gösteri’ amaçlõdõr. Kimi izleyeni sõkõntõdan patlatõr, ki- miyse gürültü patõrtõ arasõnda güme gi- der. Ama öyle tiyatro toplantõlarõ var- dõr ki, ‘tiyatro araştırmaları’ tarihi içinde ‘bir kilometre taşı’ olarak yer alõr. 6-8 Kasõm 2008 tarihlerinde An- kara Üniversitesi Tiyatro Bölümü ta- rafõndan düzenlenen Türk Tiyatrosu Günleri işte bu nitelikteydi. Türk Tiyatrosu Günleri, Tiyatro Bö- lümü’nün kuruluşunun 50. yõlõnda, 80. yaş gününü ve meslekteki 50. yõlõnõ kut- layan tiyatro bilimcisi, ‘hocaların ho- cası’ Prof. Dr. Sevda Şener’e armağan olarak tasarlandõ. ‘Bildiri’ sunanlar, ko- tardõklarõ ürüne gerçekten de emek vermişlerdi. Çünkü yapõlan iş ‘ho- ca’nõn sõnavõndan da geçmekteydi. Toplantõnõn baştan sona coşkulu ve keyifli bir çizgi izlemesini sağlayan bir etken de Rektör Prof. Dr. Cemal Ta- luğ’un, bilgiyle donatõlmõş, ama tiyat- ro alanõna duyduğu ilgiyi de yansõtan açõlõş konuşmasõyla bu tür çalõşmalara sahip çõktõğõnõ göstermesiydi. 50 YILDA ALINAN YOL Toplantõya, on ayrõ üniversiteden ge- len öğretim üyeleri ve yardõmcõlarõ ya- nõnda, tiyatro alanõna emek vermiş kõrk dolayõnda konuşmacõ katõldõ. Ko- nuşmacõlardan yirmi beşi Sevda Şe- ner’in ‘bire bir’ öğrencisi olmuş bilim ve sanat insanlarõydõ. Aralarõnda çeşit- li akademik unvanlarda üniversite öğ- retim elemanõ ‘öğrencisi’ bulunan Şe- ner’in, toplantõya katõlamayanlar da göz önüne alõnõrsa, yalnõzca yetiştirmiş olduğu bilim insanlarõ sayõsõ açõsõndan bile Türk tiyatro akademisyenliğine ne düzeyde hizmet etmiş olduğu orta- ya çõkar. Buna bir de Şener’in kitapla- rõnõ ve yazõlarõnõ okuyarak yetişmiş ya da bilgisini pekiştirmiş, dört ayrõ ku- şaktan tiyatrocular, eleştirmenler, yeni yetişmekte olan öğrenciler ile tiyatro meraklõlarõnõ da katalõm. Türkiye’de üniversite düzeyinde açõlmõş ‘ilk’ tiyatro araştõrma/eğitim kurumu olan Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Enstitü- sü’nün ‘ilk’ asistanõ olarak göreve baş- layan Şener’in kişiliğinde, tiyatro bili- mi alanõnda 50 yõlda alõnmõş olan yo- lun önemi böylece daha iyi anlaşõlabi- lir. Şener’in yapõtlarõna, aynõ bölümde çok uzun yõllar görev yapmõş olan Metin And’õn, 1970’li yõllarõn sonun- da DTCF’den ayrõlarak ‘meşale’yi Do- kuz Eylül Üniversitesi’ne taşõyan ve bu- güne dek orada da bir dolu değerli ti- yatro insanõnõn yetişmesine katkõda bulunan -toplantõda iki konuşmasõ yer alan- Özdemir Nutku’nun ve bu ‘üç büyükler’in yetiştirdiği akademisyen- lerin yapõtlarõ da eklendiğinde, elimiz- de yüzü aşkõn telif araştõrma ve ince- leme kitabõ ve binlerce makale olduğu anlaşõlacaktõr. TAZELENEN ELEŞTİREL BAKIŞ Türk Tiyatrosu Günleri, bu 50 yõllõk ti- yatro araştõrmacõlõğõ ve incelemeciliği uğraşõnõn oluşturduğu birikimin gözlem- lenmesi açõsõndan önemli bir ‘kilometre taşı’ydõ. 50 yõllõk süre içinde Türk tiyat- ro biliminin anahtar terimleri yaratõlmõş ve kurumlaştõrõlmõş, tiyatromuzun çeşitli ge- leneklerle olan bağlantõlarõnõ belirleme yo- luna gidilmiş, tiyatro ve dram tarihimiz ya- zõlmõş, tiyatro yazarlõğõ ve sanatçõlõğõ bağlamõnda sorunsallaştõrõlmõş konular irdelenmiş, yitik metinler bulunup gün- deme getirilmeye çalõşõlmõş, doğaçlama se- naryolarõn bulunmasõ ya da yazõya geçi- rilmesi yolunda emek verilmiş, oyun ya- zarlarõnõn bir bölümünün yapõtlarõnõ in- celeyen kitaplar yazõlmõş, tiyatromuzda- ki akõmlar ve gelişim yönleri belirlen- miştir. Bu doğrultularda daha yapacak bir dolu iş olmakla birlikte, ulaşõlan noktada bir durup, oluşan birikimi bu kez eleşti- rel bir uzaklõktan değerlendirme aşama- sõna da gelinmiştir. Türk Tiyatrosu Gün- leri işte bu aşamaya gelindiğinin belir- lenmesi açõsõndan da bir ‘kilometre taşı’ niteliği taşõmaktadõr. Çünkü sunulan bil- dirilerden bir bölümü eksik kaldõğõ dü- şünülen birtakõm araştõrmalara yer verir- ken, bir bölümü de yeni konularõ ve kav- ramsal oluşumlarõ kucaklamakta, bir bö- lümü ise Türk oyun yazarlõğõna ya da oyunlara ilişkin -kalõplaşmõş olduğu dü- şünülen- yargõlarõ eleştirel bir gözle mer- cek altõna alarak sorgulamakta ya da es- ki oyun metinlerini alõşõlmõş dõşõ yakla- şõmlarla irdelemektedir. ‘Onaylanan’ ile ‘aykırı’ olanõn karşõ karşõya gelip bakõş- tõğõ bir ‘düşünsel arena’ oluşmuştur böylece... Bu tür karşõ karşõya gelmelerin alanda yeni gelişimlere temel oluşturabi- lecek bir bireşim sağlayõp sağlamayaca- ğõnõ zaman (bir sonraki aşama) göstere- cektir. ÇEŞNİSİ BOL SUNUMLAR Toplantõnõn yararlõ yanlarõndan bir baş- kasõ da, yalnõzca Türk oyunlarõna özel bir çalõşma öngörmesi olmuştur. Böylece seyirlik köylü tiyatrosundan Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah’a, Tanzimat dö- nemindeki melodram anlayõşõndan ‘uyar- lamacılık’ eylemine, ‘belgesel tiyat- ro’dan ‘yazar tiyatrosu’na, tiyatro sa- natõyla ilişkilendirilmiş ‘kavramsal’ tar- tõşma ve incelemelerden, Namık Ke- mal’in, Necip Fazıl Kısakürek’in, Ah- met Muhip Dranas’õn neredeyse unutu- lup geçmişe terk edilmiş, Behiç Ak’õn, Murathan Mungan’õn, Yeşim Özsoy Gülan’õn ise üstünden dumanõ tüten taze oyunlarõna dek uzanan renkli ve parõltõlõ çizgi oluşturmuştur. Toplantõnõn en çar- põcõ belirlemeleri ise son konuşmacõ ola- rak kürsüye geldiğinde, üç gün süren yoğun çalõşmayõ põrõl põrõl zekâsõyla de- ğerlendiren Sevda Şener tarafõndan ya- põlmõştõr. Tam da yeri gelmişken, ‘hınzır’ espri- lerin yaratõcõsõ Cevat Çapan hocamõzõn, Türk Tiyatrosu Günleri için hazõrladõğõ ko- nuşmayõ bitirirken söylediği o son cüm- leyle noktayõ koyalõm: “Burada bir yanlışlık var. Ben Sevda Hanım’ın 50. yaşını, Tiyatro Bölümü’nün de 80. yı- lını kutluyorum.” Tiyatro biliminde 50 yõlõn birikimi sergilendi 6-8 Kasõm tarihleri arasõnda Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü tarafõndan düzenlenen ‘Türk Tiyatrosu Günleri’, Bölüm’ün kuruluşunun 50. yõlõnda, 80. yaş gününü ve meslekteki 50. yõlõnõ kutlayan tiyatro bilimcisi Prof. Dr. Sevda Şener’e armağan niteliği taşõyordu. Soldan sağa Dikmen Gürün, Sevda Şener, Ayşegül Yüksel, Nurhan Karadağ. TürkTiyatrosugünleri TİRE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1930 E. Müdürlüğümüzün yukarõda numarasõ yazõlõ dosyasõna borcundan dolayõ aşağõda tapu kaydõ, cinsi ve kõymeti yazõlõ bulunan taşõn- maz açõk artõrma sureti ile satõşa çõkartõlmõştõr. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlama- masõ veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satõş ilanõnõn tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: İzmir ili Tire ilçesi, Karatekke Mah, Eğriazmak mevkiinde kain, tapunun 680 parsel, 13 pafta, 677 sahife numarasõnda kayõtlõ taşõnmaz her türlü tarõma elverişli olup, düztaban tarõm arazisi niteliğindedir. Elek- trik ve suyu mevcut olup, sulanabilir bir arazidir. Taşõnmazõn yola cephesi vardõr. 8.000 (sekizbin) metrekare yüzölçümündedir. MUHAMMEN BEDELİ: Satõşa konu taşõnmaz için 48.000,00.-YTL (kõrksekizbinyenitürklirasõ) değer takdir edilmiş olup, takdir edilen bu muhammen bedel üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Taşõnmazõn 1. satõşõ 16/12/2008 günü, saat: 14.00-14.10 arasõnda, Tire İcra Müdürlüğü, Tire-İZMİR adresinde açõk artõrma su- reti ile yapõlacaktõr. Taşõnmaz bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve sa- tõş masraflarõnõ geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla taşõn- maz 26/12/2008 günü, saat: 14.00-14.10 arasõnda yine Tire İcra Müdürlüğü, Tire-İZMİR adresinde aynõ şartlarla ikinci artõrmaya çõ- karõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraf- larõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetinin %20’si nispetindeki pey akçesini veya bu miktar kadar milli bir ban- kanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Res- mi ihale, damga pulu, ihale damga vergisi, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile taşõnmazõn teslim masraflarõ alõcõya aittir. Taşõn- mazõn aynõndan doğan birikmiş vergi borçlarõ ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin; (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia- larõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr ve ayrõ- ca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin Tire İcra Müdürlüğü 2008 /1930 E. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 59416) BAKIRKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ÜNDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/391 Talimat Borçlulara ait ve bir borçtan dolayõ (hacizli) bulunan ve aşağõda tapu kaydõ, kõymeti, satõş gün ve saati ve önemli özellikleri ile satõş şartlan belirtilen taşõnmazlarõn tamamõ, Bakõrköy 2. İcra Dairesi'nde açõk arttõrma sureti ile satõlarak paraya çevrilecektir. 1- İİK.127.md. göre satõş ilanõnõn tebliği: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan (Mübrez tapu kay- dõnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularõna gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkansõzlõğõ ha- linde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2- İİK.151.142.md.göre sõraya şikâyet ve itiraz; Uygulamaya aykõrõlõğõ nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin İİK. 138. md. cümlesinde ipotek alacaklõsõna ödenmesi durumunda, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK. 142. md. göre şikâyet veya itirazla- rõ olanõn, bu hakkõnõ 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyamõza derkenar ibraz etmeleri İİK.83, 100, 142, 151, MK.789,7 77.md. göre ayrõca ilanen tebliğ olunur. 3- Satõlacak taşõnmazlarõn tapu kaydõ: Dosyasõnda bulunan; Bakõrköy 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlügü'nün 10/10/2008 tarihli yazõsõna göre; Satõşa konu taşõnmaz: İstanbul ili Bakõrköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi E: Aksu Y: Koşuyo- lu mevkiinde bulunan 22 pafta, 869 ada, 130 parsel sayõlõ 652 m2 miktarõndaki kat irtifakõ tesisli arsada l00/1400 arsa paylõ l. kat 6 No’lu meskendir. 4- İMAR DURUMU: Bakõrköy Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Proje Müdürlügü'nün 13/2/2008 tarih, 835 sayõlõ imar durumu yazõlarõnda, "İstanbul ili Bakõrköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi E: Aksu Y: Koşuyolu mevkiinde bulunan 22 pafta, 869 ada, 130 parsel sayõlõ yer, 1/1000 ölçekli Bakõrköy Merkez uygulama imar planõnda ayrõk nizam TAKS: 0,25, H.15,50 mt irtifah konut alõnanda kaldõğõ belirtilmektedir. 5- Taşõnmazlarõn halihazõr durumu ve evsafõ: Satõşa konu taşõnmazlar; İstanbul ili Bakõrköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi E: Aksu Y: Koşuyolu mevkiinde bulunan 22 pafta, 869 ada, 130 parsel sayõlõ 3 kapõ numaralõ kargir apartmanda 1. katta 100/1400 arsa pay- lõ 6 bağõmsõz bölüm No’lu meskenin tamamõdõr. Mezkur daire, üçüncü sõnõf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş doğalgaz tesisatlõ, açõk otoparklõ takribi 23 yõllõk kargir apartmanda 2. kat görünümlü l. katta 6 bağõmsõz bölüm ve kapu nolu dai- redir. Girişte antre ve koridor üzerinde balkonlu salon, balkonlu mutfak, 2 oda ile banyo-wc den iba- ret salon ve oda zeminleri ahşap parke döşemeli, õslak hacimleri seramik döşemeli duvarlarõ yağ- lõ boyalõ, iç kapõlarõ ahşap doğramalõ, daire dõş kapõsõ çelik konstrüksiyonlu, pencereleri PVC doğrama õsõcamlõ, mutfakta üzeri mermer kaplõ evyeli ve ahşap ceviz kaplama asma dolaplõ tez- gâh, banyo, WC de tuğla fayans kaplanarak örülmüş, duşakabinli duş teknesi, klozet ve lavabo mevcut, banyo WC duvarlarõ tavana kadar fayans kaplõ elektrik su ve doğalgaz yakõtlõ kombi sis- temli tak kalorifer tesisatõ bulunan brüt alam takribi 85 m2 dir. 6-Takdir olunan kõymeti: Satõşa Konu Taşõnmazsatõşa konu taşõnmaza 160.000-YTL. kõymet takdir edilmiştir. 8- Satõş şartlarõ: 1.) Taşõnmazõn 1. açõk artõrmasõ aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Bakõrköy 2. İcra Dairesinde, yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõ- cõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla yine aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Bakõrköy 2. İcra Dairesinde, 2. arttõrmaya çõkarõlacaktõr: Bu arttõrmada rüçhanlõ ala- caklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- tõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Satõşa Konu Taşõnmaz: 1- İstanbul ili Bakõrköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi E: Aksu Y: Ko- şuyolu mevkiinde bulunan 22 pafta, 869 ada, 130 parsel sayõlõ 652 m2 miktarõndaki kat irtifakõ tesisli arsada l00/1400 arsa paylõ l. kat 6 No’lu mesken Muhammen Değeri: 160.000,00. 1. Açõk Artõrma Günü: 16/12/2008 2. Açõk Artõrma Günü: 26/12/2008 Saatleri: 10.00 - 10.15 2.) Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn ala- na ait olacaktõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ ve tapu satõm harcõ Tellaliye resmi satõş bedelin- den ödenir. 3.) Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istedi- ğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi tapu harç ve mas- raflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 4.) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmele- ri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacak- lardõr. 5.) İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt fai- zi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6.) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri veril- diği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7.) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/391 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 58999 BAKIRKÖY 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/334 TALİMAT Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, vasfõ. TAPU KAYDI: “İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştel- siz Mah, 400/2 pafta, 2081 ada, 10 parsel sayõlõ, 209.00 m2 alan üzerinde 9 No’lu bağõmsõz bölüm” olan taşõnmazõn 1/1 payõ bor- çiu adõna kayõtlõdõr. İMAR DURUMU:Zeytinburnu Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.03.2008 gün ve M.34.6.ZEY.0.13 / 2405-1505 sayõlõ yazõlarõnda “Beştelsiz Mah. 400/2 pafta, 2081 ada, 10 parsel sayõlõ yer 1/1000 ölçekli 28.11.2007 tasdik tarihli ve 2007/2726 sayõlõ imar uygulama pla- nõnda konut alanõnda kalmaktadõr.” Denilmektedir. TAŞINMA- ZIN HALİHAZIR DURUMU VE NİTELİKLERİ: Söz konusu TAŞINMAZ, “İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mah., 109. Sok. Sadi Bey Apartmanõ No: 18 mevkiinde 1. ve 2. bodrum kat + zemin kat+zemin kat (dükkân)+ 4 normal kattan ibaret yak- laşõk 20 yõllõk bir apartmandõr. Apartmanõn dõş cephesi kaleterasit kaplõdõr. Dõş kapõsõ demir, giriş sahanlõğõ, kat sahanlõklarõ ve mer- diven basamaklarõ mermer kaplõdõr. Apartmanõn 2. bodrum sõğõ- nak, 1. bodrumu zemin kattaki mağazanõn deposu, zemin katta 2 adet dükkân ve normal katlarda çift daire bulunmaktadõr. Apart- man merdiven sahanlõk ve çõkõş duvarlarõ 2.00 m. yüksekliğe ka- dar yağlõboya, üst kõsmõ plastik boyadõr. Zeytinburnu’nun işlek caddelerinden birinin üzerinde bulunmaktadõr. Satõşa konu daire her ne kadar tapu kaydõnda 9 No’lu daire olarak gözüküyorsa da yerinde yapõlan keşifte 8 kapõ No’lu daire olduğu saptanmõştõr. Dairenin dõş kapõsõ çelik. Salon taban döşemesi klasik parke, 2 yatak odasõnõn taban döşemesi marleydir. Koridor, mutfak, ban- yo, WC, ön ve arka cephelerdeki balkonlarõn taban döşemeleri karo seramik, mutfak, banyo ve WC’nin duvarlarõ tavana kadar karo fayanstõr. Kapõ ve pencere doğramalarõ ahşap olup eskimiş durumdadõr. Salon+2 yatak odasõ+mutfak+banyo+WC+kori- dor+2 adet balkondan ibaret olan dairenin alanõ 90 m2 civarõn- dadõr. Apartmanda doğalgaz olmasõna rağmen daireye çekilme- miştir. Kalorifer tesisatõ çekilmiş fakat görev yapmamaktadõr. Elektrik tesisatõ ve sõhhi tesisatla kalorifer tesisatlarõ tam olup ay- rõca belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadõr. MU- HAMMEN DEĞERİ: Taşõnmazõn bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatõnda kullanõlan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapõ hiz- metlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri ve getirebi- leceği kira geliri, deprem sonrasõ emlak alõm satõm koşullarõ ci- varõn rayiç bedelleri değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşullarõ göz önüne alõnarak dai- renin tamamõnõn değeri 100.0000-(Yüzbin) YTL olarak tespit edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1) Yukarõda yazõlõ taşõnmazõn 1. satõşõ 17.12.2008 Çarşamba günü saat 14.30-14.45’e kadar Ba- kõrköy 12. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõla- caktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhan- lõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla taşõnmaz 29.12.2008 günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösteri- len müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn top- lamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevrilmesi ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2) Arttõrmaya iştirak edecekle- rin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermele- ri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Damga pulu. tellaliye, KDV, ta- pu alõrn harç ve masraflarõ, tahliye masraflarõ alõcõya aittir. Bi- rikmiş vergiler ve tapu satõm harcõ ve masraflarõ satõş bedelinden ödenecektir. 3) İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildir- meleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõk- ça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) İhaieye katõlõp gayri- menkul kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namõna yapõlan ihale fesholunarak İİK’nun 133. maddesi hükmü tatbik olunur, ihaleye katõlõp daha sonra iha- le bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ay- rõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönde- rilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2008/334 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğü- müze başvurmalarõ ilan olunur. 22.10.2008 (İc.İf.Ka.126) (İlgi- liler tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. İşbu gayrimenkul satõş ilanõ ilgililere tebliğ mahiyetindedir. Basõn: 58989 Kabataş Ticaret Meslek Lisesi’nden almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Yasemin ERDOĞAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog