Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 11 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B Eylülde toplam üretim yüzde 5.5 geriledi, imalat sanayiindeki azalma ise yüzde 6.4 İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Tersine Dünya Benim habercilik yaptığım yıllarda da sendikacılık için açıktan yasal suç oluşturmasa bile, doğrudan iş- çi parasının yenmesi, yolsuzluk anlamına gelebilecek lüks otellerde lüks seminerlerin harcamaları, ilginç ka- tılımcılar listeleri, her zaman manşetlik sayılmasa da- hi, kirli ilişkilerin yansıması, önemli, özel haber sayı- lırdı. Sendikacılığın yozlaşmasının tipik kanıtı olarak gördüğümden, bu türden girişimlere takıntılı, işçiyi, kamuoyunu uyarmaya yönelik çok sayıda haber yap- tığımı, yayımlanmalarını sağladığımı anımsıyorum. Dünkü Hürriyet’in manşetine çıkan, bakandan il özel idare başkanlıklarına, kimi vali, bürokratlara uzanan, AKP kadroları büyük ağırlıklı, eşli lüks 300 kişilik Kıb- rıs davetini, ev sahibi Yol-İş Sendikası Başkanı Ra- mazan Ağar, haliyle savunmuş. Davetli başına 650 Avro ödeyeceklerini doğrulamış, “köylere, vatan- daşlara hizmet götüren birim amirleriyle bir arada ola- caklarını, toplantıyı sosyal diyalog için düzenledikle- rini” söylemiş. Yasaların, işçilerin sendikal bilinçlendirilmesi için zorunlu öngördüğü eğitim fonlarının, başka fonlar- dan aktarma söz konusuysa daha da büyük bir kir- liliğin belgesi olarak, işçinin parasının, işçi yararına kullanılmaması, yasalara karşı hile yoluyla da olsa yol- suzluğun belgesi niteliği taşır... Geçmişte bu işler, sen- dika liderliklerinin lüks harcamalı seyahatleri, yüksek harcırahları, satın alınacak delegeliklerin ağarlanması, sendika yönetimi çevresinde lobicilik yaratma içerikli olurdu. Sosyal diyalog arayışları daha çok işveren sen- dikalarından gelirdi. Onların yakınlaştıkları seminer ör- gütlenmeleri kanalıyla sendika liderliklerine ulaşılır- dı. Sosyal diyalog arayışlarının Türkçesi, işverenle- rin sendika liderliklerine yakınlaşma, sarı sendikacı- lık kadrolarını yaratma arayışları anlamına gelirdi. Şim- dilerde işler tersine dönmüş, sendika liderleri işçi pa- rasıyla lüks turistik seferlerle, sosyal diyalog adına si- yasi iktidar, kadrolarına yakınlaşma çabası içine gir- mişler. Bu tersyüz oluşun çok çıplak nedenini merak eden varsa hemen açıklayıvereyim: Artık özel sektörde sen- dikal örgütlülük, sendika diye bir dert kalmadı ki sos- yal diyalog paravanasında kolay ikna edilecek sen- dika liderleri, sarı sendikacılar türetme gereksinimi ol- sun. Özel sektörün tamamında sendikalı işçi sayısı 200 bini geçmez. Zaten baştan işverenlerin seçtiği sendikalarda, daha çok AB ilişkileri içinde sendikal düzenin olması öngörülmüş işyerlerindedir. AKP, ik- tidar olduktan sonra hızlı özelleştirmelerle sendika- lı sayısını kamuda otomatik olarak çok düşürdü. Üs- tüne, hukuka aslında aykırı olarak, özel statüler için ancak çok sınırlı sayıda olması gereken sözleşmeli çalıştırmayı kitlesel olarak yaydı. İşin vahameti ne kuş, ne deve, ne işçi, ne memur olan sözleşmeli gara- betinin üstüne, geçici görevlendirmeleri ekledi; kad- rosuz öğretmenler, sağlık çalışanlarını üretti. Koca devlette sendikalı çalışanlar, 8 milyon sigortalının için- de 500 binin altına düştü. Oralarda istediği gibi at koştururken eskiden kal- ma sendikalılar için her tür partizanca uygulamanın içinde, zaten bir avuç kalmış Türk-İş sendikal ör- gütlenmesini de darmadağın etmenin sayısız yolu- nu türetti... AKP, kendinden saydığı Hak-İş konfe- derasyonuna üyelik geçişlerini zorlamanın yanında, ancak “tarikat-kanka” ilişkilerinde kimi Türk-İş üye- si sendikaların ümüğünü çok fazla sıkmıyor. DİSK’in adının bile geçirilmesi hakkı yok. Besbelli kendileri- ni besleyen küçülmüş üyelik sayısıyla tümden yok ol- mama, liderliklerini olsun kurtarma, kolaycılık adına onlar da Başbakan Erdoğan başta AKP yönetim kad- rolarına yaranma yarışı içinde olmayı bir yaşam bi- çimi olarak görmekteler... Sendikal ilkeler, değerler doğrultusunda en sıra- dan bir çıkışta, zaten yasalar karşısında hile yoluy- la verilen işkolu, işyeri yetkilerinin alınması tehdidi en önde, iktidarın doğrudan bir dizi şantajıyla yüz yüze gelmekteler. Şimdilerde Erdoğan iktidarının en son taktiği, yetki oyunlarına elverişsiz kamu işletmelerinde sendikaları batırmak için en elverişsiz koşullarda söz- leşme masasına oturtmak. Otellerin kapalı olduğu, turizmin durduğu tarihlerde ya da mevsimsel olarak kışın çalışmayan, işçinin işyerinde olmadığı çay, şe- ker fabrikalarında sendikalara işçisiz sözleşme, grev kararı takvimini işlettirmek gibi... Şeytana pabucunu ters giydiren, Özalizmin bile ak- lının ucundan geçmeyen yöntemlerle çalışan Erdo- ğanizmde, şimdilerde bu tuzaktan sıyrılmaya çalışan sendikaların zaman kazanmak üzere kendi sözleş- me yetkilerini dahi düşürerek zaman kazanmaya, uy- gun takvim yaratmaya çalıştıklarından haberiniz var mı? Tabii ki Yol-İş‘in AKP kadrolarıyla diyalog içine girme adına yapıldığı kanısı baskın, işçi parasıyla lüks semineri savunmak aklımın ucundan geçmez. Zaten Türk-İş‘in AKP-Erdoğan ilişkileri bağlantılı çöküşte, çıkmazda, olağanüstü kongreler aşamasında, içten içe hem üyelik hem de etik değerler olarak erimek- te olduğunu görmemek olanaksız... soner@cumhuriyet.com.tr ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Sanayi üretimi, bu yõlõn eylül ayõnda, bir önce- ki yõlõn aynõ ayõna oranla yüz- de 55 azaldõ. Sanayi üretimi, 2007 yõlõnõn eylül ayõnda yüzde 2.5 artmõş- tõ. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Eylül ayõ Sanayi Üre- tim Endeksi sonuçlarõnõ açõkladõ. 9 ay- lõk ortalamaya bakõldõğõnda toplam sa- nayi üretimi yüzde 2.5, madencilik yüzde 7.1, imalat sanayii yüzde 1.9; elektrik, gaz ve su yüzde 6.2 artõş gös- terdi. Geçen yõlõn aynõ döneminde ise toplam sanayi üretimi yüzde 5.5, ma- dencilik yüzde 11.4, imalat sanayii yüzde 4.7; elektrik, gaz ve su sektö- rü yüzde 9.7 yükselmişti. Eylülde toplam sanayi üretimi yüz- de 5.5 geriledi, imalat sanayiin- deki azalma ise yüzde 6.4 oldu. Analistlere göre ağustosta yüzde 4’lük daralmanõn ardõndan yüz- de 5.5’lik düşüş büyümenin cid- di oranda azaldõğõna işaret ediyor. Uzmanlara göre rakamlar özel sektör yatõrõmlarõ ve hane halkõ harcamalarõnõn ciddi şekilde azaldõğõnõ gösterirken 2008 için büyüme bek- lentiden düşük olacak. 3. çeyrekte ek- si büyüme çõkma olasõlõğõ artmõş du- rumda. Türkiye 2001 krizinden son- ra ilk kez eksi rakamlarõ görebilecek. Doğalgazda fiyat anlaşması gizli Ziraat’in kârı geriledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Gazi- antep Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Akif Eki- ci, geçen hafta KİT Komisyonu’nda yapõlan BOTAŞ görüşmelerinin basõna kapatõlmasõnõ “Görüşmelerin basından gizlenmesi, halktan gizlenmesi anlamı- na gelir. Fiyat anlaşmaları halka kapalı, ama zam- lar halka açık. İşte AKP’nin anlayışı” diye de- ğerlendirdi. Cumhuriyet’in sorularõnõ yanõtlayan CHP’li “Ortaya çıkan en önemli gerçek şu. Tah- sil edilemeyen alacaklarından dolayı BOTAŞ’ın kullandığı ticari krediler doğalgaz maliyetini bu hale getirmiş. BOTAŞ’ın yıllık cirosu 14.6 milyar YTL. Tahsil edilemeyen alacakların içinde silinen gecikme faiziyle birlikte 1.2 milyar YTL alacağı bulunan Melih Gökçek’e bağlı EGO’nun da bu zamda ciddi katkısı olduğu anlaşıldı.” Ekonomi Servisi - Ziraat Ban- kasõ Genel Müdürü Can Akın Çağlar, kâr marjõ düşük tarõmsal kredilerdeki artõşõn etkisiyle bankanõn bu yõlõn ilk dokuz ayõnda net kârõnõn geçen yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 10.7 azalarak 1.627 milyar YTL olduğunu söyledi. Çağlar, küresel dalgalanmanõn etkisiyle fi- nansal sõkõntõ yaşamamalarõ için 103 bin kredili KOBİ müşterisi- nin 2.4 milyar YTL tutarõndaki borcunun ödenmesine destek ol- mak için faiz oranõnõ değiştirme- den vade uzattõklarõnõ hatõrlattõ. Doğu Akdeniz’de petrol aramaya başlandõ MAHMUT GÜRER ANKARA - Kõbrõs Rum Kesimi’nin Türk karasu- larõnõ da içine alacak şe- kille başlattõğõ, petrol ara- ma çalõşmalarõna yanõt an- cak 2 yõl sonra verilebildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklõğõ (TPAO) tarafõn- dan kiralanan bir sismik arama gemisinin ekim ayõ içerisinde arama çalõşma- larõna başladõğõ bildirildi. Rumlar, 5 şirketin katõldõ- ğõ bir ihaleye çõkmõş, ancak Türkiye’nin baskõsõ nede- niyle sonuçlarõ açõklaya- mamõştõ. Edinilen bilgilere göre Kõbrõs Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz’de Türki- ye’nin kõta sahanlõğõ içeri- sindeki bazõ bölgeleri kap- sayacak biçimde gerçek- leştirdiği petrol arama iha- lesine ilk yanõt, geçen ay ortasõnda bir sismik araş- tõrma gemisi kiralanarak verildi. Bu durum Rumla- rõn ihale açmasõndan çok sonra gerçekleştirildiği için, diplomatik çevrelerce, “çok geç bir girişim” ola- rak nitelendirildi. Kõbrõs Rum Kesimi’nin ihaleye çõkacağõnõ açõkla- masõnõn ardõndan, Türk sa- vaş gemilerinin bölgedeki olağan nöbet seferleri art- tõrõlmõş, Enerji Bakanlõğõ da bölgede arama yapõla- cağõnõ açõklamõştõ. Ancak TPAO’nun daha önce araş- tõrmalarda bulunduğu “Hora” adlõ gemisinin hurdaya ayrõldõğõ ortaya çõkmõş ve araştõrmalar bir türlü başlatõlamamõştõ. Öte yandan Dõşişleri Ba- kanlõğõ kaynaklarõ, süre- cin gelişimine göre TPAO dõşõnda başka bir şirketin de petrol arama faaliyetle- rine katõlabileceğini be- lirtti. HEDEF PAZARIN YÜZDE 80’İ Sarısayfalarbravoo!ileTürkiye’de OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA TORİNO - Türkiye’de birkaç kez denenen ancak başarõlõ olunamayan sarõ sayfalar uygulamasõ bir kez da- ha hayata geçiriliyor. Rehberlik hiz- metleri sektöründe Avrupa lideri ve İtalya’nõn en büyük şirketleri arasõnda yer alan SEAT Pagine Gialle ile Doğan Yayõn Holding ortaklõğõnda kurulan bravoo! basõlõ ve online reh- ber Türk tüketicisi ile buluştu. 30 mil- yon Avro’luk yatõrõmla kurulan ve ha- len 260 kişiye istihdam sağlayan bravoo! basõlõ rehber, 350’yi aşkõn farklõ kategoride, 80 bin şirketin tüm iletişim bilgilerini içerirken tüketi- cilerin ve KOBİ’lerin buluşma nok- tasõ olmayõ hedefliyor. SEAT Pagine Gialle’nin operasyon bilgisi ile Doğan Yayõn Holding’in yerel pazar hakkõndaki bilgi ve de- neyimini birleştirdiklerine dikkat çe- ken bravoo! Üst Yöneticisi (CEO) Elio Schiavo, “Basılı ve online reh- ber bravoo!, en yakınınızdaki ban- kadan aradığınız emlak ofislerinin listesine, en yakın çiçekçiden en gözde restoran alternatiflerine, ih- tiyaç duyduğunuz her hizmete en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlaya- cak” dedi. 15 Kasõm’da hizmete girecek site, tüketiciye ulaşmak istediği işletme- nin adresine nasõl gideceği konusunda yol gösterecek. SEAT Pagine Gialle Üst yöneticisi Luca Majacchi’nin verdiği bilgiye göre, işletme değeri 3.5 milyar Avro olan şirket, İtalya’nın en değerli 30 şirketi arasında yer alıyor. Cirosu 1.5 milyar Avro olan şirketin gelirlerinin yüzde 25’i İtalya dışından elde ediliyor. Şirket, Almanya, İspanya ve İngiltere’de hizmet veriyor. İtalya’da TV’lerin 1500, basının 60 bin reklam vereni bulunurken SEAT Pagine Gialle’nin 500 bin reklam vereni var. 3 veya 4 yılda Türkiye’nin en büyük 15 şehrini kapsamayı amaçlayan şirket, potansiyel pazarın yüzde 80’ine ulaşmayı planlıyor. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N . . . Petrol fiyatları yükseldi Uluslararasõ piyasalarda petrol fi- yatlarõ yükseldi. ABD tipi hafif ham petrolün aralõk teslimi fiyatõ 2.42 dolar artarak varili 63.46 dolara çõ- karken, Londra’da Brent tipi ham petrolün varil fiyatõ da 2.45 dolar değer kazanarak 59.80 dolardan satõlõyor. ANKARA GEMİYİ YENİ İNDİRMİŞ Fitch notları düşürdü Uluslararasõ kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; Gü- ney Kore, Rusya, Meksika ve Güney Afrika’nõn ekonomik görünümlerini ‘durağan’dan ‘negatif’e indirirken, Şili ve Malezya’nõn görünümle- rini de ‘pozitif’ten ‘durağan’a düşürdü. FİSKOBİRLİK borçları kapatıyor FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanõ Lütfi Bayraktar, üretici- ye 64 milyon YTL borçlarõnõn bu- lunduğunu söyleyerek, “Bu ay içe- risinde üreticiye 3-4 milyon YTL dolayõnda bir ödeme yapacağõz. Yõl sonuna kadar da bu borcun tamamõnõ ödeyeceğiz” dedi. Ağustos ayõnda yüzde 4’lük daralmanõn ardõndan yüzde 5.5’lik düşüş, gerek özel sektör yatõrõmlarõ gerek hane halkõ harcamalarõnõn ciddi şekilde azaldõğõnõ gösterdi. Uzmanlara göre Türkiye 2001 sonrasõ ilk eksi büyümeyi dördüncü çeyrekte görebilir. ILGIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/230 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: l. NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ Köy civarõ mevkii 11449 nolu parselde kayõtlõ 4809, 00 m2 miktarõndaki bağ ve arsa vasõflõ taşõnmazõn tamamõ açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Taşõnmaz, Argõthanõ kasabasõ imar planõna göre Mevzii Akaryakõt İstasyonu İmarõna sahiptir. Üzerinde Betonarme Karkas olarak yapõlmõş, zemin katõ restoran, birinci katõ otel olarak kullanõlan 180,00 m2 taban alanõ, 360,00 m yapõ alanõ olan iki katlõ bina bulunmaktadõr. Binanõn üzeri kiremit kaplamalõ kõrma çatõlõ, zemin katõ de- mir doğramalõ, otel katõ ise PVC doğramalõdõr. Betonarme karkas üçüncü sõnõf ticari yapõlar sõnõfõna girmektedir. Binanõn yapõ değeri 100.000, 00 YTL'dir. Parselin ortasõnda 40,00 m2 taban alanõ olan tuğladan yapõlmõş, gizli çatõlõ demir doğramalõ petrolün ofisi olarak kullanõlan tek katlõ yapõ bulunmaktadõr. Betonarme yõğma üçüncü sõnõf ticari yapõlar sõnõfõna girmektedir. Binanõn yapõ değe- ri 12.000,00 YTL'dir. Parselin kuzeybatõ köşesine kerpiçten yapõlmõş, tek katlõ, demir doğramalõ, 24,00 m2 taban alanõ olan, lastik tamir dükkanõ olarak kullanõlan yapõ bulunmaktadõr. Kerpiç ve diğer basit yapõlar grubuna girmektedir. Binanõn yapõ değeri 4.000,00 YTL.'dir. Ofis ile restoran arasõnda tek katlõ bir kulübe bulunmaktadõr. 13,00 m2 taban alanõ vardõr. Kerpiç ve diğer basit yapõlar grubuna girmektedir. Binanõn yapõ değeri 2.000,00 YTL.'dir. Petrol istasyonu içerisinde dijital 3 adet ikili yakõt pom- pasõ bulunmaktadõr. Pompalarõn toplam değeri 18.000, 00 YTL’dir. Petrol istasyonu pompa adalarõnõn üzerinde çelik konstrüksiyon kanopi bulunmaktadõr. Kanopi 17m x 15m = 255, 00 m2 ölçüsündedir. Kanopinin toplam değeri 40.000, 00 YTL.'dir. Parsel üzerinde 1 adet 15 yaşõnda 150, 00 YTL. değe- rinde ceviz ağacõ, 15 adet 15 yaşõnda toplam 75, 00 YTL. değerinde badem ağacõ, 2 adet 15 yaşõnda toplam 100, 00 YTL. değerinde kayõsõ ağacõ ve 16 adet 15 yaşõnda toplam 480, 00 YTL. değerinde çam ağacõ bulunmaktadõr. Ağaçlarõn toplam değeri 805, 00 YTL.dir. Akaryakõt tankõ, LPG tankõ ve tesisatlarõn toplam değeri 40.000, 00 YTL.'dir. Petrol istasyonu olan 11449 nolu 4809, 00 m2 miktarõnda tam hisse ile kayõtlõ parsele, Arsa değeri olarak m2'si 25, 00 YTL. den toplam: 120.225, 00 YTL. Yapõlarõn, kanopinin, pompalarõn, tanklarõn ve ağaçlarõn toplam değeri: 216.805, 00 YTL. olmak üzere. Yapõlar dahil parseldeki taşõnmazõn tamamõna 337.030, 00 YTL. kõymet takdir edilmiştir. (İntifa hakkõ ve ipotek kõymet takdirinde dikkate alõnmõştõr.) Satõşõ, saat: 14.00 ile 14.10 arasõnda gerçekleştirilecektir. 2 NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ Köy civarõ mevkii 380 nolu parselde kayõtlõ 492, 00 m2 bağ vasõflõ taşõnmazõn tamamõ açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Parsel tapusunda bağ vasõflõ yazmasõna rağmen 11449 nolu parseldeki akaryakõt istasyonuna batõ cephesinden bitişik olup, anayola cepheli ve imar planõ dõşõnda yer almaktadõr. Ancak bağ vasfõnõ yitirmiştir, arsa konumunu almõştõr. Arsa değeri olarak m2'si 20, 00 YTL.'den toplam, 9.840, 00 YTL. kõymet hesaplanmõştõr. satõşõ, saat: 14.15 ile 14.25 arasõnda gerçekleştirilecektir. 3 NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ 11160 nolu parselde kayõtlõ 562, 00 m2 arsa vasõflõ taşõnmazõn tamamõ açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Parsel arsa vasõflõ yazmasõna rağmen üzerinde tuğladan yõğma tek katlõ, üzeri kiremit kaplamalõ kõrma çatõlõ, içi ve dõşõ çimento harcõ sõvalõ içerisinde 3 oda 1 salon 1 mutfak ve banyo tuvaleti vardõr. Odalarõ taban tahtasõ kaplõ sulu hacimleri seramik kaplõdõr. Taban alanõ 120, 00 m2'dir. Argõthanõ Be- lediyesi imar planõ içerisinde yer almakta olup, ayrõk nizam iki kata imarlõdõr. Üçüncü sõnõf yõğma mesken yapõlarõ grubuna girmektedir. Arsa değeri olarak m2'si 15,00 YTL.'den toplam: 8.430, 00 YTL. Yapõ değeri 120, 00 m2'lik yapõ alanõ olan eve toplam: 35.000, 00 YTL olmak üzere; Yapõ dahil parseldeki taşõnmaza toplam: 43.430, 00 YTL kõymet hesaplanmõştõr. Satõşõ, saat:14.30 ile 14.40 arasõnda gerçekleştirilecektir. 4 NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ 11159 No’lu parselde kayõtlõ 538, 00 m2 arsa vasõflõ taşõnmazõn tamamõ açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Parsel arsa vasõflõ görünmesine rağmen üzerinde tuğladan yõğ- ma olarak yapõlmõş tek katlõ müştemilat binasõ mevcuttur/yapõlmõştõr. Binanõn üzeri kiremit kaplamalõ beşik çatõlõdõr. Argõthanõ Belediyesi imar planõ içerisinde yer almakta olup, ayrõk nizam iki kata imarlõdõr. Gecekondu tarzõ yapõlar sõnõ- fõna girmektedir. Arsa değeri olarak m2'si 15, 00 YTL.'den toplam: 8.070, 00 YTL. Yapõ değeri 120, 00 m2'lik yapõ alanõ olan eve toplam: 5.000, 00 YTL. olmak üzere; Yapõ dahil parseldeki taşõnmaza toplam: 13.070, 00 YTL. kõymet hesaplanmõştõr.Ssatõşõ, saat: 14.45 ile 14.55 arasõnda gerçekleştirilecektir. 5 NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ 3830 nolu parselde kayõtlõ 382, 00 m2 bahçeli 2 katlõ kargir apartman vasõflõ kat mülkiyeti kurulmuş parselin 1/2 arsa paylõ birinci kat 2 nolu bağõmsõz bölüm numa- ralõ mesken açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Parsel üzerinde betonarme karkas iki katlõ bodrumlu beksen yapõsõ bulunmaktadõr. Üzeri kiremit kaplamalõ kõrma çatõlõ, içi ve dõşõ çimento harcõ sõvalõ içerisinde 3 oda 1 salon 1 mutfak ve banyo tuvaleti vardõr. Odalarõ taban tahtasõ kaplõ sulu hacimleri seramik kaplõdõr. Taban alanõ 160, 00 m2 toplam yapõ alanõ 480, 00 m2'dir. Argõthanõ Belediyesi imar planõ içerisinde olup, bitişik nizam üç kata ticari saha olarak imarlõdõr. Üçüncü sõnõf betonarme karkas mesken yapõlan grubuna girmektedir. Arsa değeri olarak m2'si 30, 00 YTL'den toplam: 11.460, 00 YTL., 1/2 hissesi 5.730, 00 YTL., Yapõ değeri 480, 00 m2'lik yapõ alanõ olan eve toplam: 70.000, 00 YTL., 2 nolu bağõmsõz bölüm 35.000, 00 YTL., 2 nolu bağõmsõz bölüm daireye 1/2 arsa payõ dahil toplam: 40.730, 00 YTL. kõymet hesaplanmõştõr. Satõşõ, saat: 15.00 ile 15.10 arasõnda gerçekleştirilecektir. 6 NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ 593 nolu parselde kayõtlõ 132, 00 m2 arsa vasõflõ taşõnmazõn tamamõ açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Arsa vasõflõ yazmasõna rağmen üzerinde kerpiçten yõğma olarak tek katlõ yapõlmõş, üzeri toprak damlõ ahşap doğramalõ mesken binasõ bulunmaktadõr. Oldukça eski olan yapõ bakõmsõzdõr. Argõthanõ belediyesi imar planõ içerisinde yer almakta olup, bitişik nizam iki kata imarlõdõr. Kerpiç ve diğer basit mes- ken yapõlan grubuna girmektedir. Arsa değeri olarak m2'si 20, 00 YTL.'den toplam: 2.640, 00 YTL., Yapõ değeri eve toplam: 4.000, 00 YTL. olmak üzere; Yapõ dahil parseldeki taşõnmaza toplam: 6.640, 00 YTL. kõymet hesaplanmõştõr. (Tapu kaydõnõn beyanlar hanesi kõymet takdirinde dikkate alõnmõştõr.) satõşõ, saat: 15.15 ile 15.25 arasõnda gerçekleştirilecektir. 7 NO’LU TAŞINMAZ: Ilgõn Tapu Sicil Müdürlüğü Argõthanõ Kasabasõ, Türkmen mevkii, 11342 nolu parselde kayõtlõ 157, 37 m2 altõnda bodrumu olan 2 katlõ kargir bina ve arsasõ vasõflõ parseldeki taşõnmazõn tamamõ açõk artõrma suretiy- le satõlõktõr. Parsel üzerinde Betonarme karkas iki katlõ iki daireli mesken binasõ bulunmaktadõr. Zemin katõn doğramalarõ ahşap, birinci kat PVC'dir. Üzeri kiremit kaplamalõ kõrma çatõlõdõr. İçerisinde 3 oda 1 salon 1 mutfak ve banyo tuva- leti vardõr. Odalarõ taban tahtasõ kaplõ sulu hacimleri seramik kaplõdõr. Taban alanõ 160, 00 m2 toplam yapõ alanõ 320, 00 m2'dir. Argõthanõ belediyesi imar planõ içerisinde yer almakta olup, bitişik nizam iki kata imarlõdõr. Üçüncü sõnõf be- tonarme karkas mesken yapõlarõ grubuna girmektedir. Arsa değeri olarak m2'si 30, 00 YTL’den toplam: 4.721, 00 YTL. Yapõ değeri, 360,00 m2 yapõ alanõ olan eve toplam: 70.000, 00 YTL. olmak üzere; Yapõ dahil parseldeki taşõnmaza toplam: 74.721, 00 YTL. kõymet hesaplanmõştõr. Satõşõ saat 15.30 ile 15.40 arasõnda gerçekleştirilecektir. Satõş Şartlarõ: 1.Satõş: 15/12/2008 Pazartesi günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda, Ilgõn Adliye Binasõ Yanõnda açõk artõrma suretiyle satõş yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ ile, 2.Satõş: 25/12/2008 Perşembe günü aynõ saatler arasõnda, Ilgõn Adliye Binasõ Yanõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. a-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellali- ye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ve %18 KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. b-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sa- bit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. c-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalma- dan kendilerinden tahsil edilecektir. d- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. e-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/230 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilân olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. NOT: Tebliğ yapõlamayan ilgililere İ.İ.K.'nun 126 ve 127. maddesi gereğince İlanen tebliğ olunur. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõlõk gelmektedir. (Basõn: 59016) Sanayide kriz tescillendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog