Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30351 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 KASIM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Geçti mi Borun Pazarı? Türkiye’nin kıymetini bilemediği önemli zenginlik- lerinin başında bor madeni geliyor. Dünya bor re- zervinin yüzde 72’si Türkiye’de. Cam, deterjan ve se- ramik başta olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Avrupa Birliği boru “üremeye olumsuz etkili toksin madde” içerdiği gerekçesiyle zehirli maddeler liste- sine aldı. Önce bu kararın alınış sürecini aktaralım: Arkası Sa. 16. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Sap Gibi Dururken’ Anıtkabir’de Aramızdan ayrılışının 70. yılında Anıtkabir’deki mozolede RTE: “Atatürk’ün önünde sap gibi duruyor.” Bugün saygıyla ama dün: RTE, Anıtkabir’de mozolenin önünde 15 yıl önceki unu- tulmaz söylemlerini, örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nin Arkası Sa. 16. Sü. 1’de Yeni dönem Bush kararları veto edilecek ABD’nin yeni başkanõ Barack Obama’nõn 20 Ocak’ta görevi resmen devralmasõyla birlikte George Bush yöneti- minden kendisine miras kalan tartõşmalõ bazõ po- litikalara ilişkin karar- larõ veto etmek üzere harekete geçeceği be- lirtiliyor. Obama’nõn veto etmesi beklenen Bush kararlarõ arasõnda ise ilk sõrada kök hüc- releri ve doğal alanlar- da petrol araştõrmalarõ- na ilişkin olanlar yer alõyor. 9. Sayfada Duruşma bugün M. Ağar yargıç karşısında Dokunulmazlığı nede- niyle yargõlanamayan Mehmet Ağar’õn, siya- set-mafya-polis üçge- nindeki kirli ilişkilerin günõşõğõna çõktõğõ Su- surluk kapsamõnda yar- gõlanmasõna bugün baş- lanacak. Ağar, Bahçeli- evler katliamõnõn gõyabi tutuklu sanõğõ Çatlõ’nõn yerini bildiği halde dev- lete haber vermemek, gizlenmesine yardõm et- mek, yasadõşõ silah taşõ- ma ve yeşil pasaport ve- rilmesini sağlamak suç- larõndan yargõlanacak. 4. Sayfada Ergenekon Okuma bitti sıra sorguda İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahkemesi’nce görü- len Ergenekon davasõna, Silivri Cezaevi’ndeki duruşma salonu içinde devam ediliyor. Dünkü oturuma, tutuklu sanõk- lardan 44’ü ve Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Güler Kömürcü ve Ali Yasak’õn da aralarõnda bulunduğu 13 tutuksuz sanõk katõldõ. Ergene- kon davasõnõn 11. otu- rumunda 2 bin 455 say- falõk iddianamenin okunmasõ, 9 günde ta- mamlandõ. 4. Sayfada Ankara’da 100 bin civarõnda kişinin katõldõğõ miting öncesinde Zaman, Yeni Şafak ve dinci Anadolu’da Va- kit gazetelerinin katõlõmõ düşük tutma gayretleri boşa çõktõ. Son reklam kampanyasõnda insanlarõn yafta- lanmasõna karşõ çõkan Zaman gazetesi, “Yaftala- mayalõm da ne yapalõm” dedirtircesine mitin- gi “Sõvas ve Gazi’yi planlayan eller, yeni oyun peşinde” başlõğõyla okuyucularõna duyurmuştu. İstanbul Haber Ser- visi - AKP yanlõsõ Za- man, Yeni Şafak ve din- ci Anadolu’da Vakit ga- zetelerinin, Ankara’da gerçekleştirilen Alevi mi- tingini engelleme çaba- larõ sonuçsuz kaldõ. On- binlerin katõldõğõ miting olaysõz ve coşkulu geçti. Mitinge katõlan onbinler, Türkiye’nin dört bir ya- nõndan “Ayrımcılığa kar- şı, eşit yurttaşlık istem- lerini” dile getirdiler. Mitingden bir gün önce dinci ve AKP yanlõsõ ga- zeteler miting için “pro- vokasyona açık” yorumu yaparak katõlõmõ engele- meye çalõştõ. Korku, kay- gõ yaratarak mitingin sö- nük geçmesini, istemlerin gündeme taşõnmamasõnõ isteyen Zaman gazetesi mitingi “Sıvas ve Gazi’yi planlayan eller, yeni 14 YAŞ TAKINTISI Doktor da Üzmez gibi Dinci basõnõn bile tepkisini çeken Vakit Gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’i kurtaran ra- pora imza atan Psikiyatr Dr. Yalçõn Ergezer’in “14 yaşõndaki kõzlar evlensin” teklifini veren doktor olduğu ortaya çõktõ. Adalet Bakanlõ- ğõ’nda “Çocuklarõn cinsel istismarõ ile ilgi- li kanunda yapõlacak değişiklikler” toplan- tõsõnda “Evlilik yaşõ 14’e indirilsin ve bun- dan daha büyük yaştaki kõzlarõn cinsel taci- zi şikâyete tabi olsun” teklifini veren kişinin Ergezer olduğu bildirildi. 16. Sayfada Temel sorun ifade özgürlüğü Maltepe Üniversitesi İnsan Haklarõ Araştõrma ve Uygula- ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Türkiye’de insan haklarõ alanõnda en temel sorunun ifade özgürlüğü ko- nusunda yaşandõğõnõ, kimile- rinin bu özgürlüğü “kin saç- mak” adõna kullandõğõnõ söy- ledi. MELTEM YILMAZ’ın söyleşisi 6. Sayfada Makeba’nõn son konseri 2005 yõlõndan bu yana sağlõk sorunlarõ nedeniyle tekerlek- li sandalyeye bağlõ yaşayan Makeba, konserini de teker- lekli sandalyede verdi. Hay- ranlarõnõn şarkõ isteğini kõr- mayan Güney Afrikalõ mü- zisyen, konserin ardõndan kal- dõrõldõğõ hastanede yaşamõnõ yitirdi. ASLI KAYABAL’ın haberi Arka. Sayfada YüceönderAtatürk’üunutmadõklarõnõgösterdiler Halk genç yaşlõ Ata’sõna koştu Yüce Önder Atatürk aramõzdan ayrõlõşõnõn 70. yõldönümünde öz- lemle anõldõ. Ankara’daki ilk tören Anõtkabir’de dü- zenlendi. Cumhurbaşkanõ Gül tarafõndan üzerinde “Cumhurbaşkanõ” yazan beyaz kõrmõzõ karanfillerden oluşan çelengin mozoleye konulmasõnõn ardõndan Atatürk’ün 70 yõl önce yaşamõnõ yitirdiği saat 09.05’te “ti” sesi ve sirenler eşliğinde 2 dakikalõk saygõ duru- şunda bulunuldu ve İstiklal Marşõ okundu. Yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarõ, kõr- mõzõ karanfil ve gül- ler ile Ata’ya olan sevgilerini sabahõn erken saatlerinde Anõtkabir önünde toplanmaya başlayarak gösterdi. Res- mi törenin ardõndan Atatürk’ün manevi huzuruna çõ- kõp saygõlarõnõ sunmak isteyen genç yaşlõ her yaştan binlerce yurttaş Anõtkabir’in önünde uzun kuyruklar oluştururken, resmi törenden ayrõlan askerleri sevinç gösterileri ve alkõşlarla uğurladõ. 7. Sayfada Mustafa Kemal Ata- türk, ölümünün 70. yõlõnda İstanbul’da çok sayõda etkinlikle anõldõ. Taksim Cumhuriyet Anõ- tõ’nda düzenlenen törende, Süleyman Tanrõkulu adlõ bir kişi tekbir getirerek “Ey insanlar sizi Risale-i Nur’a davet ediyorum. Sizi Allah ve Resulü’ne davet edi- yorum” diye bağõrdõ. Polis tarafõndan etkisiz hale ge- tirilen Tanrõkulu’ya yurttaşlar, “Türkiye laiktir laik ka- lacak” sloganõ atarak tepki göstedi. 7. Sayfada SAYGI DURUŞU ANITKABİR’E AKIN MECZUBA PROTESTO Arkası Sa. 16, Sü. 3’te ENGELLİ KIZA TECAVÜZ EDİLDİ 3. Sayfada ESKİŞEHİR’E SANATÇI AKINI 13. Sayfada Resmi törenin ardından Atatürk’ün manevi huzuruna çıkıp saygılarını sunmak isteyen genç yaş- lı her yaştan binlerce yurttaş Anıtkabir’in önünde uzun kuyruklar oluştururken, resmi törenden ayrılan askerleri sevinç gösterileri ve alkışlarla uğurladı. (Fotoğraflar: NECATİ SAVAŞ) Üretimde ve tüketimde gerileme var Eylülde toplam üretim yüzde 5.5 geriledi, imalat sa- nayiindeki azalma ise yüzde 6.4’e yükseldi. Geçen yõ- lõn aynõ döneminde ise toplam sanayi üretimi yüzde 5.5, madencilik yüzde 11.4, imalat sanayii yüzde 4.7; elek- trik, gaz ve su sektörü yüzde 9.7 yükselmişti. Ağustos ayõnda yüzde 4’lük daralmanõn ardõndan yüzde 5.5’lik düşüş, gerek özel sektör yatõrõmlarõ gerek hane halkõ har- camalarõnõn ciddi şekilde azaldõğõnõ gösterdi. 9 aylõk ortalamaya bakõldõğõnda toplam sanayi üreti- mi yüzde 2.5, madencilik yüzde 7.1, imalat sanayii yüz- de 1.9; elektrik, gaz ve su yüzde 6.2 artõş gösterdi. Ge- çen yõlõn aynõ döneminde ise toplam sanayi üretimi yüz- de 5.5, madencilik yüzde 11.4, imalat sanayii yüzde 4.7; elektrik, gaz ve su sektörü yüzde 9.7 yükselmişti. Uz- manlara göre Türkiye 2001 sonrasõ ilk eksi büyüme- yi dördüncü çeyrekte görebilir. 11. Sayfada Atatürk’ün mozelesini ziyaret etmek ve çiçek bırakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Küresel kriz sanayi sektörüne uzandõ Yüz binlik Alevi mitingini engelleyemediler Dinci basın korkutamadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog