Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 KASIM 2008 PAZARTESİ 8 HABERLER CMYB C M Y B DEĞİŞEN DÜNYADAN HÜSEYİN BAŞ Obama’nın İşi Kolay Değil Barack Obama’nın çetin bir seçim sürecinin ar- dından Birleşik Devletler Başkanlığı’na seçilme- si, gezegenin hemen tümünde coşkuyla karşılandı. Beyaz Ev’e tarihinde ilk kez bir siyahın adım at- ması, kuşkusuz, dünyayı saran coşkunun önde ge- len nedenlerinden biri. Bu aynı zamanda çok sa- yıda yorumcunun altını çizdiği gibi ırk ayrımının te- tiklediği ürkünç iç savaşın sonunun da noktalan- ması anlamına gelmektedir. Coşkunun bir başka önemli nedeni de kolaylıkla anlaşılacağı gibi se- kiz yıllık iktidar döneminde gezegeni savaş ala- nından çevirerek yaşanası bir yer olmaktan çı- karması yetmiyormuş gibi aç gözlü vahşi serma- yeci ultraliberal ekibinin katkılarıyla başta Birleşik Devletler olmak üzere tüm gezegeni içinden çı- kılması zor bir finansal bunalıma ve ardından zo- runlu olarak gelen resesyon belasına sürükleyen W. Bush yönetimine son vermesi ve onun izinden gitmeye çalışan cumhuriyetçi aday McCain’in önü- nü kesmesidir. Barack Obama söylemleri, kişiliği ve davranış- larıyla finansal krizle daha da artan W. Bush’un ağır mirasına karşın ülkeyi ve dünyayı belli oran- da da olsa düze çıkaracak bir restorasyonu ba- şarıya ulaştırabilecek bir lider olarak algılanmak- tadır. İşi kuşkusuz kolay değil. Obama’nın rüya- sı, ülkesinin değişime olan ihtiyacını karşılamak- tır. Amacı öncelikle Bush’un bıraktığı enkazı da- ha fazla hasara neden olmadan kaldırmaya, ül- kesinin ve bu arada dünyanın “normal”, olabildi- ğince dürüst bir yörüngeye oturtulmasını sağla- maya çalışmaktır. Restorasyon kavramının sıklıkla gündeme gelmesi, aslında yapılmak istenilenin sı- nırlarını da ortaya koymaktadır. Kapitalist yanının özüne ilişmeden aşırılıklardan arındırılarak yeniden yapılandırılmasını sağIamaktır. Restorasyona, kuşkusuz, iç ve dış politikalarda da ihtiyaç vardır. İçte uzun yıllardan bu yana ihmal edilen sosyal so- runlar, işsizlik, eşitsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, özellikle de sağlıkla ilgili sorunların öncelikle ele alınması söz konusudur. Dışta süren savaşların- dan, fazla yıkıma neden olmadan sonlandırılma- sı Obama’nın önünde çözüm bekleyen sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Irak işgalinin son- landırılması, Afganistan çıkmazında olduğu gibi ar- tık kemikleşen ve Ortadoğu barışının olmazsa ol- mazı Filistin sorunu konusunda barışçı çözümler üretilmesi giderek W.Bush’un “ılımlı İslam” mo- deline dayalı Büyük Ortadoğu projesi BOP saç- malığının rafa kaldırılması da keza, yeni başkanın önceliklerinin arasında sayılması gerekmektedir. Ama Barack Obama’nın tüm iyi niyetine karşın özetlemeye çalıştığımız bu devasa sorunların üs- tesinden ne ölçüde geleceği tartışmalıdır. Başkanın bu konuda seçenekleri sınırlı görünmektedir. Zi- ra ne yapsa yakın çalışma ekibini bugün içinde de- vinilen olumsuzluklarda payı olanlardan devşiril- mek zorundadır. Clinton ekibi ya da kapitalizmin güçlü temsilcisi Goldman Sach’ın eski yönetici- lerinden oluşan danışmanları dışında ekip oluş- turmak ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Zi- ra, ülke yönetiminin asıl sahibi kapitalizmle, “es- tablisment” denilen kurulu düzen iç içedir. Örne- ğin bugünün Hazine bakanı Henry Paulson, Goldman Sacfa devinin eski patronudur. Banka kurtarmanın başında olan Neel Kashari de keza Goldman Sach’ın eski yöneticilerinden biridir. As- kersel sanayi devlerinin en büyük siparişçisi Pen- tagon’un çok sayıda emekli generali ise dün ol- duğu gibi bugün de sözü edilen askersel sanayi komplekslerinde yöneticidir. Peki Obama bu engelleri nasıl aşacaktır? Se- çenekleri ne yazık ki fazla değil. Yeni başkan için tek çıkar yol kurulu düzenin de onca yıkımın ar- dından belirli bir restorasyona ihtiyaç duymasıdır. Böyle bir olasılık aynı zamanda Obama’nın eylem sınırlarını da belirleyecek, tam istediğini vereme- se de ona belli bir manevra alanı sağlayacaktır. İç ve dış politikada yapacakları da yine bu sınırlar için- de olacaktır. Asıl tehlike bu yetenekli ve içten adamın “de- ğişim” peşinde koşarken değiştirmek istedikleri ye- rine, kurulu düzenin acımasız çarkları arasında ken- disinin değişmesi, örneğin İngiltere’de işbaşına gel- mesi büyük umutlar yaratan Tony Blair gibi, ol- mak istediğinin tam tersine dönüşerek defteri sı- radan bir politikacı gibi kapatmasıdır. Korkutmak için ateş ettiği gençlerden birini öldürdü AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’õn Çay ilçesinde kendisiyle dalga geçtiklerini iddia ettiği bir grup genci korkutmak için tüfekle ateş açan yaşlõ adam, bir gencin ölümüne neden oldu. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşõndaki Ali Yalçõndağ, Cedid Mahallesi Gümüş Sokak’ta, kendisiyle dalga geçip taş attõklarõnõ öne sürdüğü bir grup genci korkutmak için tüfekle ateş açtõ. Gençlerden, merminin isabet ettiği Mehmet Yavuz (17), olay yerinde öldü. Yalçõndağ, polis ekiplerince gözaltõna alõndõ. Elektrik direğinde akıma kapıldı ERZİN (AA) - Hatay’õn Erzin ilçesinde elektrik direğine tõrmanan ilköğretim okulu öğrencisi, akõma kapõlarak öldü. Alõnan bilgiye göre, İsalõ Mahallesi Gaffar Okkan Sokak’ta evlerinin yakõnlarõnda arkadaşlarõyla oyun oynarken elektrik direğine tõrmanan 12 yaşõndaki Aziz Sargõn, akõma kapõlarak ağõr yaralandõ. Çevredekilerin yardõmõyla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldõrõlan Sargõn, kurtarõlamadõ. AKP’li başkan istifa etti POLATLI (AA) - Ankara’nõn Polatlõ ilçesine bağlõ Temelli beldesinin AKP Belediye Başkanõ Alaattin Bera Türkoğlu, partisinden istifa ettiğini açõkladõ. Türkoğlu, Yerel Yönetimler Yasasõ’nõn iptaline yönelik Anayasa Mahkemesi’ne yapõlan başvurunun reddedilmesi sonucu Temelli beldesinin Sincan ilçesine bağlõ bir “mahalle” haline getirildiğini söyledi. Türkoğlu, beldenin “mahalle” olarak Sincan’a bağlanmasõ nedeniyle partisinden istifa ettiğini söyledi. MAHMUT LICALI ANKARA - Alevi Bektaşi Fede- rasyonu (ABF) önderliğinde düzen- lenen miting için Türkiye’nin dört bir yanõndan gelen Alevi yurttaşlar Sõhhiye’ye sõğmadõ. Miting alanõnda yaklaşõk 100 bin, alana giremeyen 10 binlerce alevi “Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması” ve “Madımak’ın müze olması” yö- nündeki taleplerini dile getirdi. ABF’ye bağlõ 150 şubenin yanõ sõra köy dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, çok sayõda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün destek verdiği “Ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkı” miting için Türkiye’nin pek çok ilinden gelen katõlõmcõlar dün saat 10.30’da Anka- ra Garõ’nda toplandõ. Gardan mitin- gin yapõlacağõ Sõhhiye Meydanõ’na yürüyen katõlõmcõlar, Talatpaşa ve Atatürk bulvarlarõ üzerinden yakla- şõk 3 kilometre uzunluğundaki yolu tamamen doldurdu. Kortejin en önünde 3 Temmuz 1993’te Sõvas’ta katledilen 33 aydõnõn aileleri ve ya- kõnlarõ yer alõrken, eyleme katõlanlar ellerinde “Ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkı”, “Madımak mü- ze olsun”, “Diyanet kaldırılsın”, “Zorunlu din dersi kaldırılsın” ve “Cemevleri ibadethanedir” yazõlõ dövizler taşõdõ. Birçok Alevi semah kõyafetleriyle eyleme destek verirken miting alanõna yürüyen 10 binlerce Alevi, “Zorunlu din derslerine ha- yır. Diyanet dağıtılsın. Madımak müze olsun”, “Aleviyiz haklıyız kazanacağız” yazõlõ pankartlar taşõ- dõ. Ayrõca “Diyanet’e değil, eğitime bütçe”, “Zorunlu din derslerine hayır”, “Diyanet kapatılsın, inanç- lara özgürlük”, “Sıvas’ın ışığı sönmeyecek”, “Sıvas’ın hesabı so- rulacak”, “Faşist iktidar, Madı- mak’ı müze yap” ve “Alevi kültü- rü yasaklanamaz” diye sloganlar atõldõ. Katõlõmcõlar ellerinden Türk bayraklarõ, Atatürk posterlerinin yanõ sõra köy derneklerine ait pankartlar ve Hz. Ali ile Pir Sultan Abdal’õn posterlerini de taşõdõ. Bazõ katõlõmcõ- lar ellerinde sazlarõyla miting alõna geldi. Eyleme destek verenler alõnla- rõna “Ya Ali”, “Meded Ya Ali”, “Gelin canlar bir olalım” yazõlõ bantlar takarken, bazõ yurttaşlar ise yakalarõnda Atatürk, Hz. Ali ve Pir Sultan Abdal’õn resimlerinin olduğu çõkartmalar taşõdõ. Miting platformu- nun arkasõnda Sõvas katliamõnõnda yitirilen 33 aydõnõn fotoğraflarõnõn bulunduğu ve “Unutmadık” yazõlõ pankartlarõn yanõsõra Hz. Ali’nin de posteri yer aldõ. A levi Kültür Dernekleri Genel Başkanõ Tekin Özdil yaptõğõ konuşmada, “Sayın Başba- kan size de git demiyoruz. Biz, ne gelenden yüz çevirdik, ne gi- deni kovan olduk. Yeter ki bu ülkenin üstüne karabasan gibi çöken Diyanet’ten yüz çe- virin, din dersi zulmünden yüz çe- virin” dedi. Pir Sultan Abdal Kül- tür Derneği Genel Başkanõ Fevzi Gümüş, AKP’nin eşitlik ve özgürlük anlayõşõnõn sahte ol- duğunu kaydetti. Alevilerin inançlarõnõn, inanç merkezleri- nin reddedildiğini belirten Gü- müş, “Alevi çocuklarına zor- la din dersi verilerek eşitlik ihlal ediliyor. Alevi köylerine, Alevi inan- cını asimile etmek için zorla cami- ler yapılarak eşitlik ihlal ediliyor” dedi. Hacõ Bektaş Veli’nin soyundan geldiği söylenen ve Alevilerin ya- şayan en ulu önderi olarak gösterilen Veliyettin Ulusoy da yaptõğõ ko- nuşmada, “Çok masumane istek- lerimiz var. Bunları senelerden beri söylüyoruz, duymuyorlar” dedi. Zorunlu din dersilerinin ve Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn kaldõ- rõlmasõnõ isteyen Ulusoy, devletin hiçbir inancõ finanse etmemesi ge- rektiğini söyledi. “Bize farklı göm- lek giydirilmesin” diyen Ulusoy, Madõmak Oteli’nin de müze yapõl- masõ gerektiğini kaydetti. Konuşmalarõn ardõndan sanatçõlar Ali Asker, Erdal Erzincan, Mus- tafa Özarslan, Ferhat Tunç, Edip Akbayram türküler söyledi. Sanat- çõlara katõlõmcõlar alkõşlarla eşlik etti. Mitingin sona ermesinin ardõn- dan gönüllüler, miting alanõndaki çöpleri topladõ. YÜZ BİNLER HÜKÜMETE TEPKİ GÖSTERDİ ‘AKP elini inancõmdan çek’ M iting alanõnõ dolduran 100 binin üzerindeki ka- tõlõmcõ, “AKP şaşırma sabrımızı taşırma”, “Gerici fa- şist eğitime hayır”, “AKP elini inancımdan çek”, “Zorunlu din dersi kaldırılsın”, “Şeriata teslim olmayacağız”, “Zorunlu din der- si, insan hakkı ihlali” ve “Şeriata değil, eğitime bütçe” sloganlarõ at- tõ. Miting alanõna sõğmayan Alevi- ler, Sõhhiye Köprüsü, miting alanõ- na çõkan çevre yollarõn büyük bir kõs- mõ, Atatürk Bulvarõ, Abdi İpekçi Par- kõ’nõ da tamamen doldurdu. Mitin- ge CHP, DSP ve DTP’li milletve- killerinin yanõ sõra SHP, ÖDP ve ba- zõ siyasi partiler de destek verdi. Vekillerin platform gerginliği Bazõ milletvekillerinin kalabalõk nedeniyle platformdan indirilmesi kõsa süreli gerginlik yarattõ. DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’õn “Par- ti olarak üst düzeyde destek ver- memize rağmen, bize ayrımcılık ya- pıyorlar. Sahneden CHP’lileri de indirsinler” demesi üzerine tartõşma yaşandõ. DTP’li Hasip Kaplan Sa- kõk’õ yatõştõrõrken, Sakõk ve diğer DTP’li milletvekilleri bu olayõn ar- dõndan miting alanõndan ayrõldõ. Mitingte Sõvas katliamõnda yitirilen 33 aydõn için saygõ duruşu yapõldõğõ sõrada aydõnlarõn isimleri tek tek oku- nurken, katõlõmcõlar da “burada” di- ye seslendi. Miting, saygõ duruşunun ardõndan Alevi kurum yöneticilerinin “üçler”i temsilen (Allah, Muham- med, Ali) kürsüden beyaz güvercin uçurmasõyla başladõ. ABF Genel Baş- kanõ Ali Balkız yaptõğõ konuşmada, Alevi toplumunun demokrasi ve la- ikliği desteklediğini belirtti. “Bu ne- denle bugün son derece haklı, meş- ru, insani taleplerimizi bir kez de bu meydandan haykırıyoruz” diyen Balkõz, zorunlu din derslerinin kal- dõrõlmasõnõ istediklerini kaydetti. İnanç olgusunun kişiye has, inananla ina- nõlan arasõnda bir gönül işi, hoş bir muhabbet olduğu, bu duruma kim- senin müdahale etme, araya girme hakkõnõn bulunmadõğõnõ vurgulayan Balkõz, “Laik devlet dine yatırım yapmaz, dini örgütleyemez, genel bütçeden pay ayıramaz. O neden- le Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Balkõz, şunlarõ söyledi: “Diyanet İşleri Başkanlığı bu- gün tüm yurttaşlardan toplanan vergilerin, sadece Hanefi yurttaş- lara hizmet ve maaş olarak akta- rıldığı bir transfer köprüsü işlevi- ni görmektedir. Türkiye’de yüz- lerce cem ve kültür evlerimiz var. Ama bunların hepsi yasal daya- naktan yoksun. Başbakanı en kal- bi hislerimizle selamlarken bu gerçeği görmesini Cümbüşevi benzetmesiyle çok ayıp ettiğini bilmesini isteriz. Madımak mü- ze olmalıdır. Hacıbektaş Der- gâhı’nın yönetimi Alevilere bırakılmalıdır. Aleviler üze- rindeki baskılar kalkmalı, ayrımcılığa son verilmeli- dir.” YAZICIOĞLU: UÇ FİKİRLERE İTİBAR ETMİYORUZ OSMANİYE (Cumhuriyet) - Devlet Bakanõ Mustafa Said Ya- zıcıoğlu, Alevilerin zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri Başkan- lõğõ’nõn kaldõrõlmasõ yönündeki istekleri için “Bu tür uç fikirlere biz itibar etmiyoruz” dedi. AKP Kadirli İlçe Kongresi’ne katõlan Yazõcõoğlu, bir soru üzeri- ne, “Atatürk’ün Cumhuriyet’e kazandırdığı önemli kuruluş- lardan birisidir ve önemli fonk- siyonlar icra etmektedir. Bu du- rumdayken bu tür uç fikirlere itibar etmemiz söz konusu değil” diye konuştu. DTP’den Erdoğan’a yanıt ANKARA (AA) - DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn DTP’li belediyelerle ilgili eleştirilerine “Başbakan, durumu bilmeyen İstanbullularõ aldatabilir ancak Diyarbakõrlõlarõ, Hakkârilileri, Şõrnaklõlarõ, Tuncelilileri bu iddialarla ancak güldürebilir” diye tepki gösterdi. Demirtaş, DTP’li belediyelerin, “gerek ürettikleri hizmetle gerekse demokratik, şeffaf, katõlõmcõ belediyecilik anlayõşõyla Türkiye’de en iddialõ modeli oluşturduklarõnõ” savundu. Emekli imam tacizden tutuklandı SAKARYA (Cumhuriyet) - Sakarya’nõn Akyazõ ilçesi’ne bağlõ köy camilerinde görev yaptõktan sonra emekliye ayrõlõp Hendek ilçesine yerleşen emekli imam 54 yaşõndaki Muhammet Sayar, 1’i kõz, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasõyla tutuklandõ. Küçük kõz E.Ç’nin olayõ annesine, “Camiiden çõkan sakallõ amca bize çikolata alacağõnõ söyleyerek otoyol kenarõna götürdü. Beni dudağõmdan öptü” diye anlatmasõ üzerine aileler polise başvurarak şikâyetçi oldu. Hani’de anma töreni HANİ (AA) - Diyarbakõr’õn Hani ilçesinde 16 yõl önce terör örgütü PKK’nin saldõrõsõ sonucu hayatõnõ kaybeden 3’ü güvenlik görevlisi 12 kişi, düzenlenen törenle anõldõ. Hani Kaymakamõ Nesim Babahanoğlu, Kaymakamlõk önünde düzenlenen anma töreninde, terör örgütü tarafõndan 9 Kasõm 1992’de katledilen güvenlik güçleri ile vatandaşlarõ rahmet ve minnetle andõklarõnõ söyledi. Genç-Sen’den YÖK protestosu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Gençlik Sendikasõ (Genç-Sen) üyesi bir grup öğrenci YÖK’ü protesto etti. Kolej kavşağõnda öğleden sonra toplanan öğrencilere Eğitim-Sen Genel Başkanõ Zübeyde Kõlõç Öztürk, KESK Genel Başkanõ Sami Evren ve Emekli-Sen Genel Başkanõ Veli Beysüren’in de aralarõnda bulunduğu çok sayõda sivil toplum ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de destek verdi. Ziya Gökalp Caddesi’ni Kõzõlay istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapatan öğrenciler “YÖK Kaldõrõlsõn”, “YÖK’e Hayõr” yazõlõ dövizlerle geniş güvenlik önlemleri altõnda Kõzõlay’a yürüdüler. Öğrenciler, Sakarya Caddesi’nde yaptõklarõ basõn açõklamasõnda bilimsel, parasõz ve anadilde eğitim istediklerini, YÖK’ün, bu isteklerin hiçbirini gerçekleştirmediğini belirttiler. Eylem müzik dinletisiyle sona erdi. (Fotoğraflar:NECATİSAVAŞ) ‘İsteklerimizi duymuyorlar’ Alanlara sığmadılarTürkiye’nindörtbiryanõndanAnkaraSõhhiye’yegelenyaklaşõk100binvealana giremeyen10binlerceAlevi, ‘Ayrõmcõlõğakarşõeşityurttaşlõkhakkõ’talepetti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog