Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 10 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7otomobil cumhuriyet.com.tr Mitsubishi L200’e yeni ‘Stil’ Seat Ibiza’ya altın direksiyon Üniversitelilere bin Avro indirim Lancia, küçük sõnõfta yer alan prestijli temsilcisi Ypsilon için 30 Kasõm’a kadar sürecek olan sõra dõşõ bir avantaj kampanyasõ başlattõ. Üniversite öğrencilerine ve ailelerine yönelik düzenlenen kampanya kapsamõnda Lancia Ypsilon’larda 1000 Avro’luk indirim imkânõ sunuluyor. 14 bin Avro ile 20 bin 900 Avro arasõnda değişen anahtar teslim satõş fiyatlarõna sahip Lancia Ypsilon ailesi, otomatik şanzõman seçeneğinin sunulduğu ikisi benzinli olmak üzere toplam beş motorla ithal ediliyor. Yeni Seat Ibiza, Almanya’nõn en prestijli ödüllerinden olan ‘Altın Direksiyon’ ödülüne layõk görüldü. Küçük araç kategorisinde, birçok önemli rakibini geride bõrakarak, ödüle layõk görülen SEAT, daha önce de Arosa modeliyle bu başarõyõ elde etmişti. Küçük sõnõfta 9 aracõn mücadele ettiği organizasyonda, Bild am Sonntag okurlarõnõn oylarõ neticesinde 5 araç finale kaldõ. Yeni Ibiza, test sürüşleri sõrasõnda da sürücüler tarafõndan, motor performansõ, yol tutuşu, tasarõm, konfor ve kullanõm özellikleri konularõnda en iyi puanlarõ aldõ. Temsa Global A.Ş. pick-up pazarõnõn lideri Mitsubishi L200’e yeni donanõmlar ekleyerek L200 Style modelini yarattõ. Daha önce Dakar ve Magnum gibi farklõ özellikte L200 modellerini pazara sunan Temsa L200 Style modelini müşteri talep ve beklentilerine yönelik olarak geliştirdi. L200 Style; spor tip camlõ kabini, bagaj havuzu, deri döşemeleri, ön tampon koruma, Rallitronic kiti, kol dayama yerleri ve park sensörü ile müşterilerinin bir pick-up aracõndan beklentilerini tam anlamõyla karşõlarken Rallitronic güç paketi ile L200 STYLE’õn gücü 167 beygire çõkarõldõ. Değerli sürücüler, Ülkemizde yaşanan Trafik kazala- rõ maalesef ki, önlemlerin yetersiz kalmasõ nedeniyle birçok canlarõn yanmasõna sebep olmaktadõr. Sürücü- Şöför-araç ve yaya bilinçsizliği bunun en önem- li sebeplerini teşkil etmektedir. Bu tanõmlarõn bi- le anlamõnõn bilinmediği ülkemizde trafik ceha- leti hat safhalara gelmiş, bilinçsizce araç kullanõmõ hõz kesmeden, kural tanõmadan yollarda hatta so- kak aralarõnda bile canavarlõğõna devam etmek- tedir. Bir aracõn diğer bir araçtan yol istemesi selek- tör yapõlarak ve sinyal verilmek sureti ile uygu- lanmasõ gerekirken, bazõ sürücüler zorla ve hak ihlal ederek kurallara uyarak seyretmekte olan di- ğer sürücüleri rahatsõz etmekte, zor ve tehlikeli an- larõn yaşanmasõna sebep olmaktadõr. Gerek manuel, gerek otomatik şanzõmanlõ araç- larõn bu ani tepki karşõsõnda zamanlama ve dev/dak. süresi aracõn toparlanmasõnõn gecikme- sine, çok kõsa sürede arkadan hõzla gelen araç, ön- deki aracõn paniklemesine gereksiz fren yapma- sõna ya da bilinçsizce şerit değiştirmesi sonucu bir çok sürücü ve şoförün mağdur olmasõna neden ol- maktadõr. Yağõşlõ ve kaygan zeminin etkisi bu kõ- sa sürede takip mesafesinin de kõsalmasõ sonu- cunda araç üzerinde sahip olduğunuz ABS fren sis- temi de işlemini tam olarak yapamamaktadõr. “Ağır tonajlı” diye tanõmlanan sõnõfõna göre kam- yon, otobüs ve kamyonetlerin kara yol- larõmõzdaki şeritleri asla sol şerit değildir. Buna rağmen özellikle servis minibüs ve midibüsleriyle halk otobüsleri ve kam- yonetler binek otomobile oranla daha geç durmalarõ söz konusu iken bu şeritler ihlal edil- mekte, bilinçsizce ve aşõrõ sürat yapmalarõndan do- layõ can ve mal güvenliğimiz bu trafik cahilliği- ne kurban edilmektedir. Sonuç itibarõyla hak olan yol ve şerit sizin ise, toplum olarak asla heyecanlanmadan sakin yo- lunuza devam etmeniz olasõ kazalarõn daha büyük boyutlara ulaşmasõnõ engelleyecektir. İyi bir sü- rücü ya da şoförün, karayollarõ trafik kanun ve ku- rallarõna göre araç kullanmasõ kadar bilinçli ve sa- kin olmasõ da gerekir. Sevgilerimle. ‘Pirelli Yõldõz Pilot’ Avrupa “Pirelli Yõldõz Pilot” porgramõnõn Avusturya’nõn Freistadt kentinde gerçekleştirilen Avrupa seçmeleri genç ralli yeteneklerini gün õşõğõna çõkarttõ. Yoğun geçen iki gün boyunca, Türkiye’den Ford Rallye Sport Türkiye takõmõnõn yetenekli pliotu Emre Yurdakul’un da aralarõnda bulunduğu 18 genç ralli pliotu, jüri heyeti ile gerçekleştirdikleri bir dizi mülakatõn ardõndan, altõ özel etapta kõyasõya mücadele ederek yeteneklerini sergilediler. Genç pilotlardan zafere ulaşan isimler ise Finlandiya’dan Jarkko Nikara ve Çek Cumhuriyeti’nden Martin Semerad oldu. ‘Milyon Dolarlõk Bebek’ ve BMW Hydrogen 7 ile 3.5 milyon kilometre Boys Don’t Cry ve Million Dollar Baby filmlerindeki rolüyle iki defa Akademi Ödülü kazanan Hillary Swank, dünyanõn ilk hidrojen yakõtlõ lüks sedanõ olan BMW Hidrojen 7’nin anahtarlarõnõ aldõ. Hillary Swank’õn kat ettiği ilk kilometrelerle birlikte, BMW Hydrogen 7 ile toplam 3.5 milyon Kilometrelik bir yol kat edilmiş oldu. Volvo, yeni konsept otomobilinin tasarõmõnda dünyaca ünlü İsveçli cam üreticisi Orrefors’la ortak bir çalõşma gerçekleştirdi. El yapõmõ Orrefors kristalinden ortaklaşa tasarõmlanan havada asõlõ orta konsol, ilk kez Ocak 2009’da Detroit Uluslararasõ Otomobil Fuarõ‘nda otomobilseverlerle buluşacak. Yeni nesil Volvo S60’õn ön izlenimlerini sunacak olan konsept otomobilde yer alan zarif, tamamen şeffaf kristal orta konsol, gösterge panelinden arka koltuğun sõrtlõğõna kadar nazik, hafif bir dalga oluşturuyor. Volvo’dan sõra dõşõ otomobil Monotonluktan kaçõş için tasarlanan Renault Koleos, kullanõmõ kolay ve konforlu bir “crossover” olarak geliştirilmiş. Kompakt boyutlarõ ve kullanõşlõ donanõmlarõ her tip sürücünün aracõ kolay benimsemesine olanak veriyor. Binek modeller kadar konforlu olan Renault Koleos, kompakt tek hacimlilerin iç mekân genişliği sunuyor. Özellikle her tür arazide kullanõma sunulan araçlarõn aksine, Renault Koleos’ta eller serbest kart sistemi, ön ve arka park sensoru, çift bölgeli otomatik klima gibi çok sayõda konfor donanõmõ sunuluyor. Renault Koleos, şehir içinde, otoyolda ve off-road kullanõmda sürücüye konfor sunan tamamen otomatik 4x4 aktarma sistemine sahip. Koleos’un ön cephesinde iki hava girişiyle çevrelenen logo ve özellikle eliptik xenon ampuller ve ilave viraj modülleri ile modern çizimli farlar yer alõyor. Renault Koleos’un görüntüsü, yerden yüksekliği ve otomobilin verdiği sağlamlõk izlenimini güçlendiren geniş çamurluklarõyla, 4x4 dünyasõna ait olduğunu gösteriyor. Koleos, sessizlik, geniş oturma alanõ, çift bölümlü otomatik klima sistemi, yol şartlarõ ne olursa olsun yüksek konfor düzeyi başta olmak üzere sayõsõz standart özellikleriyle dikkat çekiyor. 2.0 dCi dizel motorun 150 ve 175 beygir güç üreten iki sürümü sunulan Renault Koleos’ta manuel veya otomatik vites kutularõnõn hepsi 6 ileri aktarmalõ. Dynamique ve Privilege olmak üzere iki donanõm seviyesi bulunan Koleos 2.0dCi, 66 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satõşa sunuluyor. Tamamen yeniden tasarlanarak üretilen ve yeni standartlara kavuşan Yeni Nesil Colt, Mitsubishi Motors ailesinin en genç ve en yeni üyesi olarak pazardaki yerini alõyor. Yeni Nesil Colt, Kasõm 2008’de Avrupa pazarõnda satõşa sunuldu. Yeni Nesil Colt, üstün tasarõmõ ile Mitsubishi Motors Europe’un binek otomobil pazarõndaki stratejik büyüme hedefini vurguluyor. Harika bir sportif mirasa sahip bir ailenin küçük üyesi Yeni Nesil Colt, tamamen yenilenen dõş tasarõmõyla keskin hatlara sahip Yeni Lancer’a benziyor. Colt, “jet uçaklarının” hava emiş sisteminden esinlenerek tasarlanan ön õzgarasõ ve A sütununun önünde yer alan tamamen yeni gövde panelleri ile göz alõcõ bir tasarõma sahip bulunuyor. Daha güçlü bir yol tutuş sağlayan ön tamponun adaleli hatlarõ ve onu tamamlayan samurai-vari yeni ön farlar, Lancer’dan esinlenilmiş. Yeni Nesil Colt’un Türkiye’de, 1.3 litre benzinli motor seçeneğiyle satõşa sunulmasõ planlanõyor. 95 beygir güç üreten bu motorun performansõ oldukça iyi. 165 kilometrelik maksimum hõza sahip yeni Colt kullanõcõsõnõ mutlu etmeyi başarõyor. Yeni nesil Colt’ta sürüş konforunda da ciddi geliştirmeler yapõlmõş. Ek süspansiyon diski ve keçe tamponlarõ konularak gürültü seviyesi önemli ölçüde azaltõlmõş. Koltuk döşemeleri yenilenen araçta aynõ zamanda kontrol paneli (direksiyon simidi, dijital bilgi ekranõ, iç mekan aydõnlatmasõ, müzik sistemi ve havalandõrma ayarlarõ) yeniden tasarlanmõş. Fren destek sistemi, hõz sabitleme sistemi (Cruise Control), Ani Fren Sinyal Sistemi, “Eve Kadar Takip” aydõnlatmasõ, Ipod/MP3 player bağlamak için AUX girişli audio unitesi ve vites değiştirme göstergesi gibi yeni geliştirilen özellikler de yeni tasarõmõn birer parçasõ olmuş. Yeni Nesil Colt, iç mekânda esnekliği arttõrmak amacõyla yeniden tasarlanmõş. Kapasitesini artõrmak üzere (önceki Colt’ta 854 litre iken şimdi 1,032 litre) tamamen düz zemin olabilen ve yüksekliği de ayarlanabilen bagaj ile geniş iç mekânõn daha iyi kullanõlmasõna olanak tanõnõyor. Temsa Global, Yeni Nesil Colt’u 2009 yõlõnõn Ocak ayõnda Türkiye pazarõna sunmaya hazõrlanõyor. seçmeleri sonuçlandõ Mitsubishi’nin B segmentinde yenilenen temsilcisi, performansõ ve yeni çizgileriyle göz dolduruyor Yeni Nesil Colt bakõşlarõ üzerine çekecek Uslu durmayan- larõn ve uslu durmamanõn eğlen- celi olduğunu bilenle- rin’ otomobili olarak tanõtõlan Ypsilon Sport MomoDesign, Türki- ye’de özel bir kullanõcõ kitlesi yaratmayõ hedefliyor. Özel sipariş yöntemiyle satõşõ yapõlacak ve yaklaşõk 2 aylõk bir teslim süresine sahip Ypsi- lon Sport MomoDesign, 16 bin 800 Avro’dan başlayan fi- yatlarla piyasaya sunuldu. Özellikle 105 beygir güç üreten 1,3 litrelik Multijet mo- toruyla dikkat çeken Ypsilon Sport MomoDesign’õn ben- zinli ve otomatik vitesli sürü- mü de bulunuyor. Bizim test etme olanağõ bul- duğumuz Lancia Ypsilon Sport MomoDesign’in 1,3 litrelik Multijet motorlu dizel sürü- müydü. Neredeyse alõşkõn olduğu- muz tüm donanõmlarõn farklõ bir görünüme büründüğü iç mekân insanõn kanõnõ kaynatan detaylarla dolu. Sõradan olma- yan bir tasa- rõm var ama iyi göründü- ğü konusun- da çok iyimser dav- ranõlmasõ gerekiyor. Ge- nişlik konusunda küçük sõnõf- tan elde edilebilecek ne varsa bünyesinde bulunduran araç sportif özellikleri ile beğeni topluyor. Koltuklarõ, göster- geleri, kumanda elemanlarõ, direksiyonu, vites kolu, Momo Design çõkarmalarõ, hatta ay- dõnlatma sistemi bile sportif. Yol tutuş karakterini iyileştir- mek ve daha iyi görünmek adõna 195/45 R16 ölçülerinde lastiklere ve alçaltõlmõş bir gövdeye sahip olan Ypsilon ye- rinde duramõyor. Sürüş karak- teri açõsõndan keyif veren bir tarza sahip olan Ypsilon, biraz sert bir kullanõm tercih edildi- ğinde arkadan kayma eğilimi gösteren araçlardan. Motor kaputunun altõnda ya- tanõn 1.3 litrelik Multijet dizel olduğunu bildiğimiz için, ara- cõ yerinden uçuracak bir per- formans da beklemezsek de O’dan 100 km/s hõza 10.9 sa- niye içinde çõkaran perfor- mans, aracõn ataklõk konusun- da yeterli olacağõnõn sinyalle- rini veriyor. Üstelik bu perfor- mansõ sunarken yakõt tüketimi konusunda da Ypsilon’un eko- nomik olduğunu bilmek önem- li bir ayrõcalõk. 105 beygir güç üreten dizel motor hõzlanma sonuçlarõyla oldukça iyi ancak alt devirler- de cansõzlõğõ hissediliyor. Gö- rüş açõlarõ konusunda da çok önemli bir sorun yaşa- madõğõmõz otomobilin fren performansõ da güvenlik bek- lentilerini karşõlõyor. 5 ileri manuel şanzõmanõn çalõşma karakterinde ise bir sorun yok. Farklõ görünmek istiyorsanõz bu sizin için aradõğõnõz araç. Başlangõç fiyatõ ile cep yak- mayan, yakõt tüketimi ile göz dolduran, sürüş karakteri ve sportif özellikleri ile öne çõkan araç bu tip beklentileri rahat- lõkla karşõlõyor. Uslu duramayanlarõn otomobili Ypsilon Renault Koleos Türkiye yollarõnda ‘Su Yasasõ iptal edilsin’ İstanbul Haber Servisi - KESK, DİSK, TMMOB, CHP İstanbul İl Başkanlõğõ ve İstanbul Tabip Odasõ’nõn da aralarõnda bulunduğu 42 ör- gütün ortak girişimiyle oluşturulan Suyun Ticari- leşmesine Hayõr Platformu’nca İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlõk Fakültesi’nde düzenlenen, “5. Dünya Su Forumuna Karşı Hazırlık Top- lantısı”nõn sonuç bildirgesinde, AKP hükümetin- ce hazõrlanan ve suyu ticari bir mal haline getiren “Su Yasası”nõn iptal edilmesi istendi. Suyun ti- carileştirildiği ülkelerde zehirlenme, bebek ölü- mü, salgõn hastalõklar ve sakat doğumlarõn sayõsõ- nõn hõzla arttõğõna da dikkat çekilen bildirgede, önlemler hakkõnda şu bilgilere yer verildi: Evlere takõlacak kontörlü su sayaçlarõ ve su- yun maliyetleri aşan fiyatlandõrmaya karşõ hare- kete geçilecek. Suyun ticarileştirilmesi için kurulacak baraj- larõn yapõlmasõna karşõ eylemler düzenlenecek. Munzur, Hasankeyf ve Karadeniz Bölge- si’ndeki projelerin durdurulmasõ için uluslararasõ kuruluşlarla ortak mücadele genişletilecek. Dünya Su Forumu’nun suyu bir piyasa malõ haline getirmek amacõnda olduğu yurttaşlara an- latõlarak ortak tepki oluşturulacak. SU FORUMUNA KARŞI TOPLANTI Hekimler haklarõnõ istedi İstanbul Haber Servisi- Hekimler, AKP hü- kümetinin kendilerini devlete bağõmlõ kõlma po- litikasõ güttüğünü, İstanbul Tabip Odasõ’nõn hü- kümetle yapõlan sözleşmelerde taraf olmasõ ge- rektiğini, gerekiyorsa bir an önce sendikalaşma yoluna gidilmesini söylediler. İstanbul Tabip Odasõ Özel Hekimlik Komisyo- nu’nun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tõp Fa- kültesi’nde düzenlediği “Hekim Emeği Çalışta- yı”nda, hekimlerin son dönemde yaşadõğõ sorun- lar masaya yatõrõldõ. Hekimler, hükümetin birey- sel çalõşan hekimlerin önce muayenehanelerini kapattõrdõğõnõ, özel hastanelere yönlendirdikten sonra bu hastaneleri de kapatarak onlarõ devlete bağõmlõ kõldõğõnõ kaydettiler. Hükümetin özel hastanelere karşõ hak ihlalinde bulunduğu belirti- lirken, hekimlerin hukuksal anlamda haklarõnõ savunma yoluna gideceği kaydedildi. İstanbul Tabip Odasõ Başkanõ Prof. Özdemir Aktan, odanõn yaptõrõm gücünün artmasõ için hekimlerin katõlõmõnõn yükseltilmesi gerektiğini söyledi. SORUNLAR MASAYA YATIRILDI Kurul üyeleri soruşturulacak SİBEL BAHÇETEPE Kültür Bakanlõğõ, Tuzla Ayazma’daki yüzyõllõk çõnar ağaçlarõnõn bulunduğu sit alanõna inşaat yapmasõna izin veren AKP’li Tuzla Belediyesi’ne aynõ günde iki farklõ karar veren 5 No’lu Kültür ve Tabiat Varlõklarõ Koruma Kurulu üyeleri hak- kõnda soruşturma izni çõkardõ. İçindeki yüzyõllõk tescilli çõnar ağaçlarõnõn bu- lunduğu, 9 yõldõr sit alanõ olarak belirlenen Ayaz- ma’daki alanda Tuzla Belediyesi bu yõlõn başõnda nikâh salonu inşaatõnõn temelini attõ. 5 No’lu Kül- tür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu 10 Ekim 2007’de inşaat için “İstanbul Üniversi- tesi Orman Fakültesi’nden rapor beklenmesi” kararõnõ, ardõndan aynõ gün “ağaçların zarar görmemesi koşuluyla inşaata izin verilmesi” kararõnõ vermişti. Halkõn şikâyetini inceleyen Kültür Bakanlõğõ aralarõnda 5 No’lu Kültür ve Tabiatõ Koruma Kurulu Başkanõ Zinnur Böyük- göz, Büyükşehir Belediye Temsilcisi Uğur İnan ve Tuzla Belediye Temsilcisi Münir Turan’õn da bulunduğu 8 kişi için soruşturma izni verdi. SİT ALANINA İNŞAAT İZNİ Art arda yapõlan zamlara protesto İstanbul Haber Servisi - Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Halkõn Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü üyeleri, Taksim’de ayrõ ayrõ yaptõklarõ gösterilerde AKP iktidarõnõn son dönemlerde art arda uyguladõğõ zamlarõ protesto etti. Galatasaray Meydanõ’nda toplanan TKP’li 200 kişilik grup adõna açõklama yapan parti merkez komite üyesi Mehmet Kuzulugil, “AKP zamcı- dır, gericidir, zenginlerden yanadır. Ameri- kancıdır. AKP gitmelidir, giderken politikala- rını, piyasacı uygulamalarını, zamlarını alıp da gitmelidir” dedi. Kuzulugil, tüm yurtta AKP’ye karşõ direnişe geçeceklerini vurguladõ. Halkõn Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü üye- leri ise Taksim Tramvay Durağõ’nda bir araya geldi. İstanbul İl Başkanõ Pınar Akbina doğalga- za yapõlan yüzde 22.5’lik zamla, konutlarda 2008 yõlõnda yapõlan zammõn vergileri ile birlikte yüzde 82’yi bulduğunu belirtti. Akbina, yurttaşlarõn don- maya, yakõn zamanda yapõlacak elektrik zammõy- la da karanlõğa mahkûm edileceğini vurguladõ. TAKSİM’DE EYLEMLİ GÜN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog