Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 10 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 Yazıcıoğlu AKP’ye yüklendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - BBP Genel Başkanõ Muhsin Yazõcõoğlu, partisinin 7. olağan kurultayõnda yaptõğõ konuşmada, hükümetin seçim öncesi halka verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgularken “Evet CHP yolu tõkamõş, yaptõrmõyor.. ama milletin oyuyla gelmiş siyasi parti de iktidarõn gereğini yerine getiremiyor” dedi. Yazõcõoğlu, AKP’nin 3 Kasõm 2002’de yapõlan seçim sonucunda tek parti olarak iktidara geldiği o günden bu yana, yüksek reel faiz, ucuz döviz, aşõrõ değerli YTL politikasõnõn ekonomiyi sõcak para cennetine dönüştürdüğünü, ancak bu sanal baharõn artõk sonuna gelindiğini söyledi. ‘Alt-Üst Kimlik’ten ‘Ya Sev Ya Terk Et’e!.. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorunu konusunda farklı tarihlerde yaptığı açıklamalar, bu konuda kafasının karışık olduğunu ortaya koyuyor. Erdoğan’ın bazı açıklamalarını yorumsuz aktarıyoruz: 1993: (RP İstanbul il başkanı iken) Bu anayasa ırkçıdır ama “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” diye bir anlayışı getirmiştir. Bir çatışma var anayasada. Bir taraftan bir Kürt’ün kalkıp da Türk aleyhine konuşmasını suç unsuru telakki ediyor ama bir Kürt’ün aleyhine konuştuğun zaman onu alkışlıyor. 6 Aralık 1997: (Siirt konuşması) Bana diyorlar ki, “Sen Rizelisin. Sen Laz’sın.” Diyorum ki, “Laz değilim.” Gittim, babama sordum. Babam, büyük dedesine sormuş. Molla bir zattı. Şu cevabı vermiş: “Yarın öleceğiz, Allah bize soracak: Rabb’in kim, nebin kim, dinin ne? Ama bize ‘Kavmin nedir?’ diye sormayacak. Sana sordukları zaman ‘Elhamdülillah Müslümanım’ de geç.” 24 Aralık 2002: (Rusya gezisinde) Türkiye’de Kürt sorunu yok. Sorun var diye inanacaksan sorun olur, yok dersen sorun ortadan kalkar. 10 Ağustos 2005: Her soruna illa ki bir ad koymak gerekiyorsa, Kürt sorunu... Adına ister “kökeni Kürt vatandaşlarımızın toplumsal talepleri” deyin, ister “Güneydoğu sorunu” deyin, isterseniz “Kürt sorunu” deyin... 12 Ağustos 2005: (Diyarbakır’da) “Kürt sorunu ne olacak?” diyenlere diyorum ki, herkesten önce benim sorunumdur. 15 Ağustos 2005: Etnik unsurlar vardır. Kürt’ü vardır, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Arnavut’u, Boşnak’ı, Türk’ü vardır. Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. 23 Kasım 2005: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, 73 milyon için sigortadır. Bizi; Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Türk’ü, doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi ile inananı, inanmayanı ile birleştiren bu üst kimliktir. Biz bir mozaiğiz. 28 Kasım 2005: (İspanya’da) İnsanların ben Gürcü’yüm, ben Laz’ım deme hakkı var. Oradaki vatandaşın “Ben Kürt’üm” demesini engelleyemezsin. “Kürt’üm demeyeceksin ha” dersen isyan başlar. 6 Aralık 2005: (Yeni Zelanda’da) Bizde etnik unsurlar din bağıyla bağlıdır. Türkiye’deki Kürt kökenli vatandaşların sorunu, Türk kökenli vatandaşlar kadardır. 2 Kasım 2008: (Hakkâri’de) Biz ne dedik? Tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Buna karşı çıktılar. Buna karşı çıkanın Türkiye’de yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin... 4 Kasım 2008: (İstanbul’da göstericilere pompalı tüfekle saldırılmasıyla ilgili soru üzerine) Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, vatandaşın hayatına kast ederseniz hayatına kastettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri, böyle bir imkânı varsa, o da kendini savunma yoluna gidecektir. Ankaralı afiyetle neyi içiyor? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2009 yılı bütçe tasarısı görüşmelerinde muhalefet sözcüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in başkentlilerden “peşin” tahsil edip BOTAŞ’a ödemediği borçların yurttaşlara “zam kazığı” olarak dönmesinden yakındılar. CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını örnekleyerek özetledi: “Sayıları azaldı ama Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, bu karardan önce 3 bin 228 belediye vardı Türkiye’de. Bunların borcunun toplamından fazla Büyükşehir Belediyesi’nin borcu var. Yani, yüzde 68’i belediyenin borçlarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan borçlardır. Bu borçlar neden takip edilmiyor, neden tahsil edilmiyor?” Komisyonda, bir yıl içinde Ankara’ya Kızılırmak suyunu getirmekle övünen Gökçek’in başkentlilere “ne içirdiği” de tartışma konusu oldu. Baratalı, Gökçek’in Başbakan Tayyip Erdoğan’a söz verdiği halde “1 metre metro inşaatı yapmamasını” eleştirdikten sonra “can alıcı” konuya geldi: “Şimdi, Kesikköprü Barajı’na Kızılırmak havzasından gelen su Sıvas’tan, Kayseri’den ve Kırşehir’den 2 milyon kişinin evsel atığını getiriyor Kesikköprü’ye. Yine bu havzadaki tarımsal girdilerin, ilaçların ve gübrenin atıklarını getiriyor. Bunları arıtacak bir cihaz yok Kesikköprü’de. Yani, bunları, ağır metalleri ve diğer söylediğim olumsuz girdileri arıtacak bir cihaz yok. Bu cihazın adı Terz Ozmoz cihazı. Ayrıca ICP cihazı adı altında bir cihaz var, bu da uzun süredir tamir edilmemiş. Bu nedenle Ankaralılar 2 milyon kişinin başta sülfat olmak üzere bu evsel atığını ‘afiyetle’ içiyorlar. Ayrıca, yine bu 2 milyon kişinin… Terz Ozmoz cihazı olmadığı için klorla bu arıtıldığından -klor da bir zehirdir bildiğiniz gibi- ve şebeke ucunda 0.5 olması gereken klor şebeke ucunda yüzde 1.5 olarak belirleniyor.” AKP’li Halil Aydoğan ve Muzaffer Baştopçu, “İzmir’de durum ne?” diye itiraz edip konuyu değiştirmeye çalışsa da Baratalı, acı gerçekleri somut örneklerle anlatmayı sürdürdü: “Diyelim ki siz Halil Bey veya Sayın Baştopçu -eski belediyeci- günde iki defa duş yaptığınızı düşünerek, en azından uygar insanlar gibi, özellikle suyun da sıcak olmasından dolayı klorla günde iki defa derinizden ve saçınızdan geçerek zehirleniyorsunuz. Bütün dünya klorla su tasfiyesinden vazgeçmiştir ama burada kullanılmaktadır... Böylelikle hem içerek, hem de duş yaparak iki defa zehirleniyorsunuz.” Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmail.com Ankara’yõ duymadõ On binlerce Alevi başkentte ‘eşit yurttaşlõk’ taleplerini haykõrõrken AKP lideri Erdoğan Erzurum’da mezhep ayrõmõ yapmadõklarõnõ ileri sürdü ERZURUM (Cumhuri- yet) - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, “Burada tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Bu di- li anlayanlar inanıyorum ki, bu ülkede milli birlikten, beraberlikten yanadır” de- di. Erdoğan, yine CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’a yük- lenerek “O beyefendiye ce- vap verecek zamanımız yok” diye konuştu. Eşi Emine Erdoğan ile Erzurum’u ziyaret eden Er- doğan, Sağlõk Bakanõ Recep Akdağ, Çevre ve Orman Ba- kanõ Veysel Eroğlu, AKP milletvekilleri ve yerel yö- neticiler tarafõndan karşõlan- dõ. Erdoğan’a havalimanõ yo- lunda 60 kadar atlõ ciritçi eş- lik etti. Bu kez ata binmedi Kent girişindeki Erzu- rumspor tesisleri önünde oto- büsten inen Erdoğan’a geçen yaz mevsiminde yapõlan “En güzel cirit atı” yarõşmasõnda birinci olan “Hey Dadaş” adlõ 6 yaşõndaki at hediye edilmek istendi. Daha önce attan düşen Erdoğan, atõ sev- mekle yetindi. Toplu açõlõş ve TOKİ ev- lerinin anahtar teslim töreni- ne katõlan Erdoğan, Erzurum Kongresi Beyannamesi’nde- ki “milli gücü kullanmak, milli iradeyi hâkim kılmak, temel ilkedir” ifadesine atõf- ta bulundu. Erdoğan, “Bu meydanda ve sandıklarda, ‘milletin üzerinde güç yoktur’ dediniz. ‘Milli iradenin üze- rinde ipotek yoktur’ dedi- niz. ‘Yeter söz de karar da milletindir’ dediniz” diye konuştu. “Vur vur inlesin Baykal dinlesin” sloganlarõnõn atõl- masõ üzerine Erdoğan, “De- dik ya o beyefendiye cevap verecek zamanımız yok. Yolcu yoluna gerek. Biz işi- mize bakalım. O hakaret et- meye devam etsin, o saygı- sızlığa devam etsin. Biz işi- mize bakalım” dedi. Erdoğan, etnik ve bölgesel milliyetçiliğe karşõ oldukla- rõnõ, mezhep ve din ayrõmõ yapmadõklarõnõ da söyledi. AKP iktidarõnda kente ya- põlan yatõrõmlar hakkõnda bil- gi veren Erdoğan, Aktütün saldõrõsõnda şehit olan Uz- man Çavuş Cahit Yıldı- rım’õn ailesine TOKİ’den bir ev verildiğini ifade etti. Bir- lik ve beraberlikten yana ol- manõn gerçek milliyetçilik olduğunu belirten Erdoğan, “Ben şu anda karşımda, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çer- kez’iyle, Gürcü’süyle, Aba- za’sıyla, Boşnak’ıyla, Ar- navut’uyla milletimi görü- yorum. Burada ayrım yok, burada farklı bakış yok. Burada tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Zaten bu dili an- layanlar inanıyorum ki, bu ülkede işte milli birlikten, beraberlikten yanadır. Ger- çek manada milliyetçilik budur. Bunun dışında asla” diye konuştu. ‘Parlamento iflas etmiş’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurt Partisi (YP) Genel Başkanõ Sadettin Tantan, partisinin 3. olağan kurultayõnõn açõlõşõnda yaptõğõ konuşmada, “Eğer parlamento içerisinde TBMM Başkanõ kendi bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açõklarken önünde iki koruma polisi duruyorsa o parlamento kendi işlevini tamamlamõş demektir. Eğer parlamento içerisindeki bir vekil ‘Türkiye’de Kürtlere soykõrõm yapõlmõş’ diyorsa ve o parlamento toplanmõyor ve hesap sormuyorsa o parlamento vekilinin dokunulmazlõğõnõ kaldõrõp, adaletin önüne taşõmõyorsa o parlamento iflas etmiş demektir” dedi. Pamukoğlu: Alternatif biziz KOCAELİ (AA) - Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanõ Osman Pamukoğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlõğõ hizmet binasõnõn açõlõşõnõn ardõndan düzenlediği basõn toplantõsõnda, partinin 2 ay önce kurulmasõna rağmen çok hõzlõ şekilde 40 ilde örgütlendiğini, ocakta büyük kongreyi yaparak genel seçimlere hazõrlanacaklarõnõ bildirdi. Yasal olarak yerel seçime giremeyeceklerini, hedeflerinin genel seçimler olduğunu ifade eden Pamukoğlu, “İlk seçimlerde iktidar olmayõ hedefliyoruz. Ana muhalefeti biz yapõyoruz, iktidarõn alternatifi biziz” diye konuştu. Bakan Gönül Belçika’da İstanbul Haber Servisi - Milli Savunma Bakanõ Vecdi Gönül, AB Savunma Bakanlarõ Troyka Toplantõsõ’na katõlmak üzere Belçika’ya gitti. THY’ye ait uçakla İstanbul’dan Brüksel’e hareket eden Gönül’ü, Atatürk Havalimanõ’ndan İstanbul Vali Yardõmcõsõ Bekir Ergök uğurladõ. Milli Savunma Bakanõ Vecdi Gönül, yarõn yurda dönecek. Erzurum’da toplu açılış ve TOKİ evlerinin anahtar teslim törenine katılan Erdoğan burada yaptığı konuşmada etnik ve bölgesel milliyetçiliğe karşı olduklarını söyledi. (Fotoğraf:AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog