Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 10 KASIM 2008 PAZARTESİ 4 HABERLER 2000’Lİ YILLARDA ERDAL ATABEK Atatürk Geleceğimizi de Değiştirebilir mi?.. Neden bu soruyu soruyorum? Çünkü bu soruyu hiç sormadık. Atatürk Türklerin tarihini değiştir- miştir. Türkiye Cumhuriyeti bir tasarıdan bir yaratıya dönüşmüştür. Ama Atatürk artık sadece tarih midir? Yol göstericiliği devam ediyor mu? Onun yaptıklarını sürdürerek, yaptık- larını yineleyerek geleceğimizi kurtarabilir miyiz? Kanımca bununla yetinemeyiz. Bununla yetinmek Atatürk’ü anlama- maktır, onu dinlememektir. Atatürk bir ‘kökten değiştirici’dir. İmparatorluk kültürünü temelden de- ğiştirmiştir. İmparatorluk kültürünün iki dayanağı olan ‘saltanat’ ve ‘teokratik yapı’ toplum yaşamından kaldırılmıştır. Onların yerine ‘birey iradesi’ ve ‘laik ya- pı’ konulmuştur. Elbette bu değişim kolay yerleşebile- cek bir dönüşüm değildir, olmamıştır da. Kültürün yeni dayanakları, tarımın mo- dernleşmesi ile, endüstrinin kurulması ile ve laik eğitim ile pekiştirilmiştir. Ancak, demokrasi adı verilen, aslında ise toplumun eski kültürünün geri geti- rilmesine yardım eden bir dönüş yolu olan yöntemle bu gelişme durdurul- muştur. Atatürk’ün yol göstericiliği şimdi nasıl devreye sokulabilir? Bilişim devrimini yaşıyoruz. Medya toplumları yönlendirmeyi bütün gücüyle sürdürüyor. Uluslararası endüstri ve ticaret bütün toplumları etkiliyor. Küreselleşme dünya ölçeğinde kapi- talizmin gücünü yayıyor. Biz ne yapabiliriz? İşte ‘Atatürk hareketi’ tam da burada devreye girecektir. 1. Soğukkanlı ve doğru bir analiz. Biz bu değişimi nasıl kendi çıkışımıza çevirebiliriz? Hem barışçı bir politika izleyerek hem de komşularımız başta olmak üzere bü- tün ülkelerle dostluk bağları kurarak kendi duruşumuzu belirleyebiliriz. Bunu yapmak için de BAĞIMSIZ ÜL- KE olmak zorundayız. 2. Uzun süreye yayılan bir strateji kurmak ve bunu izlemek. Önümüzdeki on yılı, yirmi yılı, otuz yı- lı, elli yılı gelişen projeksiyonlarla tasar- lamak, buna göre her sürecin planla- masını yapmak. Her alanı TUTARLI VE ZAMANLANMIŞ PROGRAM’a bağlamak. 3. Bütün güçleri harekete geçiren or- tak hedefler koymak. Hem ulusal hem sı- nıfsal hem de bölgesel güçlerin ortak noktalarını birleştiren ORTAK HEDEFLER koymak. 4. Toplumun her gücünü doğru yer ve zamanda harekete getirerek güç ve za- man kaybını önleyen bir ORTAK HARE- KET PLANI yapmak. Bu planda hangi güçlerin ne zaman nerede ne yapacağını belirlemek ve es- nek bir uygulama ile öngörülen hedeflere ulaşmak. 5. Başarı ile gevşemeden, başarısız- lık ile umutsuzluğa düşmeden KARAR- LI ORTAK İRADE ile duraksamadan he- deflere yürümek. Atatürk geleceği böyle belirlerdi, böy- le hedeflerdi, böyle karardı. ‘Şimdi ne yapalım ki bir Atatürk yok, ka- rar verecek olanlar bunlarla uğraşmıyor, ülkenin her şeyi yabancılara teslim edil- miş, önümüzde pek ışık görünmüyor’ de- necektir. Şöyle bakılınca durum gerçekten de öyle. Ekonomi, Dünya Bankası ile IMF’ye teslim edilmiş. Politikanın merkezi Amerika’ya kaymış. Avrupa Birliği, bütünüyle kendi is- temlerini dayatıyor. Ulusalcı olmak, suçu çağrıştıran bir ye- re itilmiş. Demokrasi, güya temeli sayılan siya- sal partilere girememiş. Her parti başkanı kendi çapında bir diktatör olmuş. Siyasal iktidar kendi yandaşlarının her yanlışını korur, kendi yakınlarını her alanda kollar bir tutumun sahibi olmuş. Ülkenin geleceği tarikatlarla cemaat- lerin iç kararlarına bırakılmış. Bu durumda ne mi yapılabilir? Bu durumda ne yapılırsa ancak Ata- türk’ün ilkeleriyle yapılabilir. Gene bu toplumla yapılır. Gene bu toplumda yapılır. Yeter ki ULUSUN ORTAK İRADESİ ha- rekete geçirilebilsin. Çözümü geçmişte Atatürk göster- mişti. Geleceğin çözümü de ATATÜRK’ÜN YOLUNDADIR... erdalatak@gmail.com erdalatak@superonline.com www.erdalatabek.com Baykal: AKP iktidarõnõn ülkenin sorunlarõna ürettiği çözümlerin yapay olduğu ortaya çõktõ ‘Makyaj döküldü’AKP hükümetinin terör ve ekonomi alanlarõndaki politikalarõnõn yanlõşlõğõnõn ortaya çõktõğõnõ belirten Deniz Baykal, kendisine ‘Aynaya baksõn’ diyen Erdoğan’a yanõt verdi: “Aynaya bakõyorum, ardõmda binlerce Kuvayõ Milliyeci görüyorum.” İstanbul Haber Ser- visi - CHP Genel Baş- kanõ Deniz Baykal, dün Bakõrköy Belediyesi ta- rafõndan yenilenen İn- cirli Taksi Durağõ ve “Atatürk Spor ve Ya- şam Köyü”nün açõlõşõna katõldõ. Burada konuşan Bay- kal, Bakõrköy Belediye Başkanõ Ateş Ünal Er- zen’in insan odaklõ be- lediyecilik anlayõşõyla yaptõğõ hizmetlerin öne- mini vurgulayarak İs- tanbul Büyükşehir Bele- diyesi’nin de yurttaşlara aynõ çizgide hizmet ver- mesi için yerel seçim- lerde İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi’ni almak istediklerini söyledi. Toplumda, Türkiye’nin sorunlarõnõn AKP ikti- darõyla birlikte “yapay” olarak çözüldüğü gibi bir anlayõş oluştuğunu belirten Baykal, “AKP iktidarı Türkiye’nin 220 milyar dolar borcu varken işbaşına geldi. Bugün Türkiye’nin borcu 500 milyar dolar. 1 buçuk milyar dolar olan cari açık, bugün 50 milyar dolara çıktı. Üretim ve büyüme dur- du, işsizlik arttı. Ama artık, ekono- minin makyajı dökül- dü. Geldikleri gibi gi- decekler” diye konuş “Sıfır terör” devralan AKP iktidarõnõn, terör örgütlerinin “sırtını sı- vazlayan” terör politi- kasõyla sonuca ulaşõla- mayacağõnõ Başbakan Erdoğan’õn anlamakta güçlük çektiğini belirten Baykal, “Bu toprak- larda yanlış yapanlar olabilir. Ama bu yanlışı yapanlardan hesap sormak senin görevin- dir. Sen hesabı sora- mayıp orada yaşayana çek git diyemezsin. Yanlış yapana hesabı- nı soracaksın. Sen so- ramazsan, sen gide- ceksin” dedi. AKP’nin Deniz Fene- ri Derneği yolsuzluğun- dan, parti yöneticilerin- den Şaban Dişli ve Den- gir Mir Mehmet Fı- rat’a dek uzanan şaibe- li işler nedeniyle gerçek yüzünün ortaya çõktõğõ- nõ belirten Baykal, Deniz Feneri davasõnõ Alman yargõsõnõn sonlandõrma- sõna karşõn bütün uzan- tõlarõ Türkiye’de olan davanõn henüz Türk yar- gõsõ tarafõndan ele alõna- mamasõnõn üzüntü veri- ci olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan’õn “Baykal aynaya bak- sın” sözlerine “Aynaya bakıyorum, ardımda binlerce Kuvayı Milli- yeci görüyorum” dedi. Baykal’õn konuşma- sõnõn ardõndan tesisin açõlõşõ gerçekleştirildi. Deniz Baykal, dün Bakırköy’de düzenlenen açılış törenlerine katıldı. (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) CHP’nin Diyanet planı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP’nin yeni program taslağõnda “laikliğe tehdidin kalıcı olarak kalktığı ortamda, dini hizmetlerin sivil toplum sorumluluğuna devredileceği” vurgulanõrken bu hedefe ulaşõ- lõncaya dek cemevlerinin de “ca- milere sağlanan destekten eşit düzeyde yararlandırılacağı” mesajõ veriliyor. Programõnõ son olarak 1994 yõ- lõnda değiştiren CHP, aralõk ayõn- da yapõlacak tüzük ve program kurultayõnda programõnõ yeni- lemeye hazõrlanõyor. “Değişim İçin Pusula” başlõklõ program taslağõnda “Laiklik ve Din” başlõğõ altõnda “Laiklik; hiçbir zaman din karşıtı bir ilke ve ideoloji olarak değil, aksine din özgürlüğünü güvence altı- na alan, farklı inanışların ba- rış ve karşılıklı hoşgörü içeri- sinde birlikte yaşama yöntemi ve ilkesidir” deniliyor. Taslakta bu konuda yer alan değerlendirmeler özetle şöyle: CHP, laikliğe tehdidin kalõcõ olarak kalktõğõ ortamda dini hiz- metlerin sivil toplum sorumlu- luğuna devredilmesini öngörür. Din ile devlet işlerinin tam an- lamõyla birbirinden ayrõştõğõ, di- nin siyasallaşmadõğõ, siyasetin dinselleştirilmediği, tarikatlarõn laik eğitim sistemi üzerindeki baskõsõnõn sona erdiği aşamada “inanç dünyasına ait ilişkiler ve her türlü dini hizmetler sivil toplum sorumluluğuna devre- dilmelidir.” İnanç dünyasõna ait ilişkiler ve her türlü dini hizmetler sivil toplum sorumluluğuna devredi- linceye değin, Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn, İslamõn farklõ mezheplerine farklõ yaklaşma- masõ, bünyesine katõlmak isteyen her mezhebe açõk bir yapõlan- maya yönelmesi, bünyesinde yer almak istemeyen mezheplerin ise devletin eşit desteğinden yok- sun bõrakõlmamasõ hedef alõna- caktõr. Bu kapsamda, Alevi-Bektaşi inancõ ve kültürünü paylaşan yurttaşlarõmõzõn yaygõn ibadet, dini hizmet ve kültür merkezle- ri olan cemevlerinin de devletin camilere sağlamakta olduğu des- tekten eşit düzeyde yararlandõ- rõlmasõ sağlanacaktõr. Yeni program taslağõnda cemevlerinin de camilere sağlanan destekten eşit oranda yararlanmasõ öngörülüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog