Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 10 KASIM 2008 İmsak: 5.10 Güneş: 6.39 Öğle: 11.55 İkindi: 14.33 Akşam: 16.59 Yatsõ: 18.21 Sağlõk için her yaşõn gerektirdiği testler mutlaka yaptõrõlmalõ Yaşam kurtaran testlerİstanbul Haber Servisi - Sağlõk için belli yaşlarda bazõ testlerin yapõlmasõ- nõn sağlõk açõsõndan önemli olduğu be- lirtiliyor. Dr. Aytaç Keskineğe, her bi- reyin belli yaştan sonra mutlaka bazõ testleri yaptõrmasõnõ bunun da cinsiyet, yaş, genetik miras, geçirilen hastalõklar ve gebelik gibi özel durumlara bağlõ ola- rak değiştiğini söyledi. Toplumda yerleşmiş yanlõş bilgilerden biri de genç yaşta doktora gitmek veya check-up yaptõrmanõn gereksiz olduğu inancõ olduğunu ifade eden Keskineğe, “Oysa özellikle genç yaştakiler cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunların sebep olduğu kalıcı rahatsızlıklar için gerekli testleri yaptırmalıdırlar” de- di. Keskineğe, hepatit, diyabet, koroner kalp hastalõklarõ, kanserler, kõrõklar ile ge- belik gibi özel durumlarda da farklõ testlerin uygulandõğõnõ kaydetti. Yapõl- masõ gereken testler şunlar: ● Kadõnlar 40 yaşõndan sonra meme, rahim ağzõ kanserleri; erkekler ise kalp ve damar hastalõklarõ, prostat ve akci- ğer kanseri gibi hastalõklara karşõ test- ler yapmalõdõr. Ailesinde risk bulunan bireylerin de 40 yaşõnõ beklemeden bu testleri yaptõrmasõ gerekiyor. ● 18’li yaşlardan itibaren HIV/AIDS virüsü ile cinsel yolla bulaşan hasta- lõklara karşõ gençler taramalardan ge- çirilmelidir. ● Menapoz sonrasõ her iki kadõndan birinde görülen osteoporoz (kemik eri- mesi) karşõ testler yapõlmalõdõr. ● Obeziteye karşõ önlem amacõyla gençlere metabolizma testleri yapõl- malõdõr. Mini nükleer santrallar geliyor ANKARA (AA) - Dünyanõn ilk atom bombasõnõ geliştiren Amerikan hükümetinin Los Alamos laboratu- varõnõn bilim adamlarõ, 20 bin evin elektrik ihtiyacõnõ karşõlayabile- cek mini nükleer santrallarõn 5 yõl içinde satõşa çõkacağõnõ açõk- ladõ. İngiliz The Observer gazetesinin haberine göre, nükleer silah yapmaya yetecek zenginlikte uranyum içermeyen fabrika mühürlü olacak ve minyatür reaktörlerin hareket eden parçasõ bulunmayacak, betonla kaplanmasõ ve yer altõna gömülmesi nede- niyle çalõnmasõ da olanaksõz hale gelecek. Dünyada 250 milyon diyabetli ANKARA (ANKA) - Birleşmiş Milletler tarafõndan küresel bir hastalõk olarak kabul edilen diyabet hastalõğõ gide- rek yayõlõyor. Dünyada 250 milyondan fazla diyabetli insan olduğu, bu hastalõkla mücadele edilmez ise bir nesil sonra bu sayõnõn 380 milyona yükseleceği bildirildi. Cinsiyete dayalõ diyabet sõklõğõna bakõldõğõnda ise diya- bet kadõnlarõ daha çok vuruyor. Yumurtalık nakli mucizesi LONDRA (AA) - İngiltere’de tõp tarihi açõsõndan bir ilkin ger- çekleştiği ve yumurtalõk nakli yapõlan bir kadõnõn önümüzdeki günlerde anne olmaya hazõrlan- dõğõ bildirildi. The Sunday Times’õn habe- rine göre, 15 yaşõnda geçirdiği rahatsõzlõk sonucu erken menopoza girerek kõsõrlaşan 38 yaşõndaki kadõna, geçen yõl ikiz kõz kardeşinin bir yumurtalõğõ nakle- dildi. Londra’da yaşayan kadõnõn yumurtalõk nak- linin ardõndan hamile kaldõğõ ve önümüzdeki günlerde anne olmasõnõn beklendiği açõklandõ. AKP’li başkandan tarihi bölgeye engel MEHMET MENEKŞE AMASYA - AKP’li Amasya Belediyesi’nin Ankara Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kurulu’nun 1992’de 2F SİT alanõ olarak belir- lediği Ziya Paşa Bulvarõ Şehzade Gezi Yolu’na diktiği aydõnlatma direkleri Belediye ve Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü karşõ karşõ- ya getirdi. Samsun Kültür ve Tabiat Varlõklarõ- nõ Koruma Bölge Kurulu, direklerin kaldõrõl- masõna karar verirken Belediye Başkanõ İsmet Özarslan’õn talimatõyla aydõnlanma direkleri- nin dikilmesine devam edildi. AKP’li belediye tarafõndan dikilen aydõnlat- ma direkleri, Helenistik dönemde Harşena Da- ğõ’nõn eteklerine oyularak yapõlmõş Kral Kaya Mezarlarõ’nõn, Kõzlar Sarayõ’nõn, Amasya Ka- lesi’nin ve 19. yüzyõlõn en özgün örneklerinin yer aldõğõ Yalõboyu Amasya Evleri ile Haze- ranlar Konağõ’nõn görünümünü engelledi. Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) 10. kuruluş yıldönümü, önceki gece düzenle- nen törenle kutlandı. İş Sanat ve Kültür Merkezi’ndeki gecede Yapı Kredi Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri Yönetimi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Nazan Somer, Ankara Ticaret Odası Yönetim Ku- rulu Başkanı Sinan Aygün, gazeteci Uğur Dündar, Osman İşçelebi ve Yiğit Gürçay’a, LÖSEV’in 10. yıl gurur plaketleri verildi, Gecede lösemi hastalığını yenen Ece Yıldız, balet İsmail Eraslan “Meleklerin Dansı” adlı gösteriyi sundu. (Fotoğraf: AA) SİT ALANINA AYDINLATMA DİREĞİ Dünya’nın en bili- nen destanlarından biri olan Homeros’un İlyada destanı, bu sene 50. sanat yılını kutlayan Prof. Dr. Erdinç Bak- la’nın yorumuyla, “Troia Rüzgârı” adlı heykel sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Troia tan- rılarının tiplemeleri ile savaş sahnelerini konu alan sergi, Harbiye Askeri Müze’de 21- 30 Ka- sım’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Troia Rüzgârı LÖSEV’in 10. yıl gururu Helena AkhilleusTroia Atı Boyner Mağazala- rı’nın Fotoğraf der- gisi ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü dü- zenlediği “Özgür- lük” konulu fotoğ- raf yarışması sonuç- landı. 1152 adet ça- lışmanın değerlen- dirildiği yarışmada, İsmail Tütün birin- ci, Ozan Güzelce ikinci ve Omar Öze- nir üçüncü olurken Ali Sözer ve Kazım Şahbudak’ın çalış- maları ise mansiyon ile ödüllendirildi. Vizördeki özgürlük
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog