Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 10 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 T.C. BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/181 TALİMAT Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen; TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE YERİ: BİLECİK, BOZÜYÜK İLÇESİ YENİ MAHALLE KOCAORMAN MEVKİİ 288 ADA, 55 PARSELDE KAYITLI 4714.53 m2'LİK İDARE, FABRİKA BİNASI VE ARSASI TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşõnmaz 28.03.2008 tarih ve M.11.6. BOZ.0.13/379-760 sayõlõ imar durumu yazõsõnda 30KII-30KIII kadastro paftalarda bulunan 288 ada, 55 parselde kayõtlõ taşõnmaz uygulama imar planõnda depolama alõnõnda kalmaktadõr. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Fabrika Bozüyük ilçesi, Eskişehir Karayolu 4 km.de, ilçenin sanayi bölgesinde, tapuda 30.k2-30.k3 pafta, 288 ada, 55 parselde kayõtlõ, yüzölçümü 4714.53 m2 zemin üzerinde kurulu fabrikadõr. Parsel üzerindeki fabrikayõ oluşturan yapõlar ekte verilen vaziyet planõnda gösterilerek ayrõ ayrõ incelenmiştir. 1-GİRİŞ VE BEKÇİ KULÜBESİ: Tek katlõ tuğla yõğma bina olan bekçi kulübesi 3 m2 inşaat alanõna sahip çatõsõ ahşap, örtüsü kiremittir. Yüksekliği 2.7 m. olup yapõsal değeri 70.-YTL/m2 dir. Fabrika giriş kapõsõ olarak kullanõlan demir profilden yapõlmõş, profil ray üzerinde yürüyen 7.50 m uzunluğunda, 1m yüksekliğinde demir kapõ mevcut olup, fabrika amblemini taşõyan yuvarlak ikişer boru profillerin arasõndadõr. Ayrõca üç adet bayrak direği mevcuttur. Tamamõnõn yaklaşõk maktu en değeri 2.000-YTL dir. Bekçi Kulübesi: 70-YTL/M2 X3M2= 210.-YTL Giriş kapõsõ: maktuen= 2.000.-YTL TOPLAM= 2.210.-YTL 2- KURULUK BİNASI: Fabrika girişinden sonra idari binaya bitişik, ilave üretim binasõnõn önünde 14m açõklõklõ 5.00m ara ile çelik kolonlarla, 4 çelik makas, 3 aradan oluşmuş, çelik aşõklar üzeri eternit çatõ örtüsü kaplõ, komşu parsel cephesi eternit ile kapatõlmõş yaklaşõk 6.00m yüksekliğinde önü açõk tabanõ beton alandõr. Yaklaşõk 210 m2 inşaat alanõna sahip olup yapõsal değeri 130.-YTL/m2 dir. Toplam değeri: 130.-YTL/m2x210m2= 27.300-YTL 3- İDARİ BİNA VE YEMEKHANE: Zemin ve 1.ci kattan oluşmuş tüm taşõyõcõ sistemi çelik imalat olup, ara bölmeleri, arasõ poliüretan olan sunta plakalardõr. 1.ci kat taban ve tavanlarda sunta olup, zemin kat tabanlarõ seramiktir. Zemin katta bay bayan WC'Ier ve soyunma-duş kabinleri ile fabrika yemekhanesi bölümleri vardõr. Birinci katta sekreter, müdür, muhasebe, misafirhane odasõ bölümleri olup, bölümlerde tabanlar kauçuk döşemedir. Misafirhane odasõ, WC, duş mevcut, tabanlar ile duvarlarõn 1.50 m kõsmõ seramik, lavabo Hilton tipidir. Binanõn içi dõşõ yağlõ boyalõ, kapõlar ahşap, pencere doğramalarõ õsõcamlõ PVC'dir. Çatõ çelik makas olup, çatõ örtüsü poliüretan baskõlõ alüminyum çatõdõr. Bina betonarme temel üzerine prefabrik olarak 223 m2 inşaat alanõna oturmuş, toplam 6m. yüksekliğinde, zemin ve 1.ci katõn toplam inşaat alanõ 446 m2 dir. Binanõn yapõsal değeri 300.YTL/m2 dir. Toplam Değeri: 446 rn2x300.-YTL/m2 = 133.800-YTL 4- ALÇI KALIP VE İLAVE BİNALAR: İdari binaya dayalõ 102 m2 alanda kurulu bulunan yapõ etrafõ tuğla duvar ile çevrili, çatõsõ çelik makas, çatõ örtüsü poliüretan baskõlõ alüminyumdur. Tabanõ beton olup, içi dõşõ sõvalõdõr. Yüksekliği 4.50m dir. Yapõnõn geriye doğru devamõnda 10.70x3.60 ebadõnda yaklaşõk 38 m2 zemine oturan, tuğla yõğma, üzeri eternit kaplõ yaklaşõk 3 m yüksekliğinde basit yapõlar eklenmiştir. Ortalama yapõsal değeri 150.-YTL/m2 dir. Toplam değeri: 150.-YTL/m2x140 m2= 21.000-YTL 5- ÜRETİM BİNASI: İdari bina ve yemekhanenin 4m. gerisinden başlayan, her biri 6 m. aks arasõ ile 6 ara olarak, 20m açõklõklõ kiriş alt yüksekliği 7.50 m, kolonlarda 6 m. üst kotu olan guseli beton prefabrik kolon, kiriş, aşõk, dere elemanlarõ ile dolgu zemin üzerine yapõlan mütemadi temel soketlerine montajõ yapõlmõş, dõş cephe duvarlarõ tuğla, pencere doğramalõ õsõcamlõ PVC dir. Çatõ örtüsü aşõklar üzeri poliüretan baskõlõ alüminyumdur. Kapõlarõ demir doğrama, içi dõşõ sõvalõ boyalõ badanalõdõr. 731 m2 inşaat alanõna oturan yapõnõn birinci aksõnda 4 m. yükseklikte 121 m2 inşaat alanõna sahip prefabrik beton döşeme asma kat mevcuttur. Prefabrik beton asma katõn devamõnda kalan 5 arada, her iki yönde 4.00 m ara ile çelik kolon ve kirişler üzerine sac döşemelerle tam bir üretim katõ oluşturulmuştur. Asma kata bina içinden demir doğrama merdiven ile çõkõlmaktadõr. Ayrõca asma kat, idari binanõn 1.ci katõ ile demir doğrama köprü ile bağlantõlõdõr. Binanõn tabanõ perdahlandõrõlmõş betondur. Bina içerisinde asma katõn altõnda bir atölye bölümü olup, şenkseler, kurutma, sõralama gibi üretim yapõlan alanlar olarak kullanõlmaktadõr. Binanõn asma katlõ toplam inşaat alanõ 731x2=1462 m2, ortalama yapõsal değeri 200.-YTL/m2 dir. Toplam değeri: 200.-YTL/m2x1462 m2= 292.400.YTL 6- FIRIN BİNASI: Üretim binasõnõn doğu cephesine dayalõ, 14 m. açõklõklõ betonarme prefabrik kirişlerin bir mesnedi, üretim binasõnõn doğu cephesi akslarõndaki kolonlarõnõn 6m. deki guselerine oturtulup diğer mesnedi prefabrik kolonlara oturtularak, yine prefabrik dere, aşõk elemanlarõ ile çatõ oluşturulup üzeri arasõ poliüretan baskõlõ alüminyum çatõ örtüsü ile kapatõlmõştõr. Kolonlar zeminde yine mütemadi temel soketlerine monte edilmiştir, içeride fõrõnlat ve diğer üretim elemanlarõ olup ayrõca bölüm yoktur. Tabanõ perdahlandõrõlmõş betondur. Cephe duvarlarõ tuğla olup, sõvalõ, badanalõdõr. İnşaat alanõ 551 m2, yapõsal değeri 2.40.-YTL/m2 dir. Toplam değeri= 240.-TL/m2x551 m2=132.240-YTL. 7-YARDIMCI ÜRETİM Bİ- NASI: Üretim binasõnõn arka cephesi devamõnda bitişik, 320m2 inşaat alanõnda tuğla ile kenar duvarlarõ teşkil ettirilip yapõnõn doğu cephesinde 7.50m genişliğinde alanõ 120 m2 olan asma kat mevcuttur. Zemin kat ile birlikte 440 m2 inşaat alanõ olmaktadõr. Yapõnõn çatõlarõ, asma katsõz bölümü tek eğimli, asma kat üzerine iki eğimli çelik ma- kas olup, çatõ örtüsü çelik aşõklar üzeri poliüretan baskõlõ alüminyumdur. Asma katõn altõ üç bölüme ayrõlõp, yardõmcõ imalat alanlarõ tanzim edilmiştir. Asma kata çõkõş merdiveni çelik konstrüksiyon olup, yapõdaki kapõlar demir, pencereler õsõcamlõ PVC dir. Tüm zemin perdahlanmõş betondur. Yapõnõn özelliklerine göre: 250.-TL/m2 dir. Top- lam değeri: 250.-TL/m2x440 m2= 110.000.-YTL 8- ÇAMUR KULESİ BİNASI: Fõrõn binasõnõn gerisinde yaklaşõk 178 m2 zeminde, 6.00 m yüksekliğinde etrafõ kapalõ, çatõsõ çelik makas, çatõ örtüsü alüminyum olan yapõdõr, içerisinde 4.20 m çapõnda 5.00 m yüksekliğinde yuvarlak betonarme çamur çukuru mevcuttur. Ortalama yapõsal değe- ri 220.-YTL/m2 dir. Toplam değeri:200.-TL/m2x178 m2=35.600-YTL 9- KOPMPRESÖR ve DEĞİRMENLER BİNASI: İlave üretim binasõna arka cephesinden bitişik 96m2 inşaat alanõna sahip tek katlõ tuğla duvar ile teşkil edilip, çatõsõ çelik makas üzeri poliüretan baskõlõ alüminyum çatõ örtülüdür. Yapõnõn içerisinde değirmenler mevcut olup, değirmenler betonarme temel ve ayaklar üzerine oturtulmuştur. Ayrõca yapõ içerisinde kil açma kuyusu olup, kuyu betonarme, tüm yüzeyleri seramiktir. Yapõsal değeri 200.-YTL/m2 dir. Toplam değeri: 200.-TL/m2x96 m2 =19.200-YTL 10-EK DEĞİRMEN BİNASI= Depo ve değirmenler binasõna arka cephede bitiştik 37 m2 inşaat ala- nõna sahip tuğla duvarlar ile teşkil edilmiş tek katlõ, 2.50 m. yüksekliğinde, çatõsõ çelik makas, çatõ örtüsü poliüretan baskõlõ alüminyum olan yapõda kil açma kuyusu olup, kuyu betonarme, tüm yüzeyleri seramiktir. Yapõsal değeri 170.-TL/m2 dir. Toplam değeri: 170.-YTl/m2x37 m2= 6.290-YTL 11- ÖN CEPHE PERDE DUVARLARI: Fab- rika arazisinin ön cephesinde yeşil alan çerçevesinde 1.60m yüksekliğinde, 20 cm. genişliğinde toplam uzunluğu 50 m. demir donatõlõ betonarme perde duvarõn yapõsal değeri: 80.-YTL/m dir. Toplam değeri:80.-YTL/m x 50 m=4.000.-YTL 12- YAN ve ARKA CEPHE PERDE DUVARLARI: Fabrika arazisi dolguya oturmuş olduğundan, dol- gu kenarlarõna arka ve yan cephelerde donatõlõ, kesiti alt kõsõmda 50 cm. üst kõsõmda 20 cm. olan 3.20m yüksekliğinde toplam boyu 220 m olan betonarme perde duvarõ (istinat duvarõ) mevcuttur. Yapõsal değeri 250.-YTL/m dir. Toplam değeri: 220 m x 250.YTL= 55.000-YTL dir. 13- YEŞİL ALAN ve BETON SAHALAR: Fabrikanõn ön cep- hesinde etrafõ beton perde ile çevrilip yeşillendirilmiş, yaklaşõk 180 m2 alanda, içinde çam ağaçlarõ ve çiçekler bulunan bölümdür. Yaklaşõk değeri 1.000-YTL dir. Fabrika arkasõnda 500 m2 beton saha hammadde stok sahasõ olarak kullanõlmaktadõr. Yapõsal değeri 20.-TL/m2 olup Toplam değeri:15.-TL/m2 x 500 m2 = 7.500.-YTL dir. Yeşil alan ve beton sahalarõn toplam değeri= 1,000-YTL+7.500-YTL= 8.500.-YTL 14- İKİ BİNA ARASI VE SU DEPOSU BİNASI: 18 m2 lik inşaat alanõna sahip olduğu tuğla duvarlar ile çevrili olan, çatõsõ eternit yapõdõr, idari bina ile üretim binasõ arasõndadõr. Ayrõca iki bina arasõ, idari binanõn 1. katõ ile üretim binasõnõn asma katõ çelik kons- trüksiyon merdiven ile sağlanarak yaklaşõk 82 m2 olan iki bina arasõnõn üstü çelik mertekler üzeri şeffaf oluk ile örtülmüştür. Ortalama yapõsal değeri 140.-TL/m2 olup, Toplam değeri: 140.-TL/m2 x82 =11.480.-YTL dir. BİNALARIN TOPLAM DEĞERLENDİRİLMESİ: 1- GİRİŞ VE BEKÇİ KULÜBESİ= 2.210-YTL 2- KURULUK BİNASI= 27.300-YTL 3- İDARİ BİNA VE YEMEKHANE= 133.800-YTL 4- ALÇI KALIP ve İLAVE BİNALARI= 21.000-YTL 5- ÜRETİM BİNASI= 292.400-YTL 6- FIRIN BİNASI= 132.240-YTL 7- YARDIMCI ÜRETİM BİNASI = 110.000-YTL 8- ÇAMUR KULESİ BİNASI= 35.600-YTL 9- KOMPRESÖR VE DEĞERLENDİRME BİNASI= 19.200-YTL 10- DEĞİRMEN BİNASI = 6.290-YTL 11- ÖN CEPHE PERDE DUVARLARI= 4.000-YTL 12- YAN VE ARKA CEPHE PERDE DUVARLARI= 55.000-YTL 13- YEŞİL ALAN VE BETON SAHALAR= 8.500-YTL 14- İKİ BİNA ARASI VE SU DEPOSU BİNASI= 11.480-YTL PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNALARIN TOPLAM DEĞERİ= 859.020-YTL’dir. ARAZİ DEĞERLENDİRİLMESİ: Fabrikanõn kurulu bulunduğu 288 ada, 55 parsel sayõlõ gayrimenkulun arsa alanõ 4714.53 m2 dir. Parsel Bozüyük ilçesi, Eskişehir yolu 4.km.de, ilçenin fabri- kalarõnõn kurulu bulunduğu, sanayi bölgesindedir. Arazi üzerindeki işletme PTT, TEDAŞ, TELEKOM işletmelerinden faydalanmaktadõr. Piyasa alõm satõm rayiçlerine göre m2 birim değeri 50.-TL/m2 dir. Buna göre arsa değeri: 4714,53 m2x50.-YTL/m2= 235.727.-YTL (Yuvarlatõlmõştõr) dir. ELEKTRİK BİLİRKİŞİ RAPORU NO MALZEME CİNSİ MİKTAR BİRİM TUTAR 1 250 KVA TRAFO 1 ADET 5.500,00 5.500,00 2 TRAFO DİREĞİ 1 ADET 1.250,00 1.250,00 3 BRANŞMAN DİREĞİ 1 ADET 1.000,00 1.000,00 4 36/5 PARAFADUR 3 ADET 33,00 99,00 5 VHD İZALATÖR 12 ADET 20,00 240,00 6 SİGORTALI TOPRAKLI SEKSİYONER 1 ADET 450,00 450,00 7 GENERATÖR İŞBİR ACIK TİP 112 KVA 2000 YILI İMALATI 12774 SERİ NO VE PANOSU 1 ADET 14.000,00 14.000,00 8 SAYAÇ X/5 A REAKTİF MEKANİK 2 ADET 52,50 105,00 9 SAYAÇ X/5 A AKTİF MEKANİK 1 ADET 52,50 52,50 10 3 TB 50 KONTAKTÖR 1 ADET 201,00 201,00 11 3 TF 45 KONTAKTÖR SIEMENS 2 ADET 50,00 100,00 12 3 TF 44 KONTAKTÖR SIEMENS 6 ADET 35,00 210,00 13 3 TF 42 KONTAKTÖR SIEMENS 7 ADET 20,00 140,00 14 3 TF 41 KONTAKTÖR SIEMENS 5 ADET 15,00 75,00 15 3 TF 40 KONTAKTÖR SIEMENS 20 ADET 14,00 280,00 16 3 TA 22 KONTAKTOR SIEMENS 7 ADET 30,50 213,50 17 SLA 7 KONTAKTOR 11 ADET 13,80 151,80 18 SLA 12 KONTAKTOR 12 ADET 17,60 211,20 19 LS 110 K AEG KONTAKTOR 3 TF53 1 ADET 350,00 350,00 20 LS 55 K AEG KONTAKTOR 3 tf 50 1 ADET 230,00 230,00 21 3 UA 59 TERMİK SIEMENS 25 ADET 15,00 375,00 22 3 UA 62 TERMİK 1 ADET 54,70 54,70 23 SHRACK RÖLE 55 ADET 7,50 412,50 24 ER 30 ZAMAN RÖLESİ 14 ADET 6,50 91,00 25 ENTES ROLE ER 60 1 ADET 6,90 6,90 26 SM 8 ZAMAN RÖLESİ 3 ADET 8,70 26,10 27 MOTOR KORUMA RÖLESİ 5 ADET 7,20 36,00 28 ZAMAN SAATİ 7 PR 10 SIEMENS 1 ADET 100,00 100,00 29 WOTOMAT TIP ZAMAN RÖLESİ 1 ADET 6,00 6,00 30 ERA01GCTMAX5SEC FON 2MA 11 ADET 150,00 1.650,00 31 HONEYWEL DC1020PT-701-000-E 4 ADET 125,00 500,00 32 ELİMKO SICAKLIK ÖLÇER 3 ADET 70,00 210,00 33 RG12TREAKTİFROLE 1 ADET 160,00 160,00 34 630 AMP KOMPAKT ŞALTER FEDERAL 1 ADET 432,00 432,00 35 250 AMP KOMPAKT ŞALTER 1 ADET 164,00 164,00 36 160 AMP M.GERIN KOMPAKT ŞALTER 1 ADET 76,80 76,80 37 160 AMP KOMPAKT ŞALTER SIEMENS 1 ADET 116,00 116,00 38 125 AMP KOMPAKT ŞALTER SIEMENS 2 ADET 113,00 226,00 39 TSP ŞALTER 7 ADET 19,75 138,25 40 3X63 PAKO ŞALTER 1 ADET 10,50 10,50 41 3X40 AMP PAKO ŞALTER 2 ADET 7,90 15,80 42 3X25 AMP PAKO ŞALTER 6 ADET 4,20 25,20 43 3X16 YILDIZ ÜÇGEN PAKO ŞALTER 1 ADET 7,40 7,40 44 3X16 0-1 PAKO ŞALTER 4 ADET 3,70 14,80 45 1X25 PAKO ŞALTER 4 ADET 3,25 13,00 46 1X16 PAKO ŞALTER 1 ADET 3,00 3,00 47 1X10 1-0-2 PAKO ŞALTER 1 ADET 3,50 3,50 48 3X10 1-0-2 PAKO ŞALTER 1 ADET 5,00 5,00 49 1X10 0-1 PAKO ŞALTER 33 ADET 2,10 69,30 50 1X40 0-1 PAKO ŞALTER 2 ADET 4,50 9,00 51 MANDALLI ŞALTER 4 ADET 11,50 46,00 52 KOLLU ŞALTER 125 AMP EMFA 4 ADET 40,00 160,00 53 0-1 MANDALLI BUTON 15 ADET 1,35 20,25 54 3 AMP SIEMENS OTOMAT 26 ADET 2,90 75,40 55 6 AMP W OTOMAT SIEMENS 3 ADET 2,50 7,50 56 6 AMP OTOMAT AVE 1 ADET 1,30 1,30 57 10 AMP B TİP SIEMENS OTOMAT 38 ADET 1,85 70,30 58 10 AMP OTOMAT AVE 48 ADET 0,95 45,60 59 1X16 CTİP OTOMAT SIEMENS 3 ADET 2,50 7,50 60 1X16 OTOMAT AVE 17 ADET 1,30 22,10 61 16 AMP W OTOMAT MERLİN GERİN 5 ADET 1,35 6,75 62 20 AMP W OTOMAT SIEMENS 34 ADET 2,50 85,00 63 20 AMP W OTOMAT AVE 23 ADET 1,30 29,90 64 20 AMP W OTOMAT LEGRAND 23 ADET 1,80 41,40 65 25 AMP W OTOMAT SIEMENS 1 ADET 2,50 2,50 66 25 AMP W OTOMAT AVE 1 ADET 1,30 1,30 67 32 AMP OTOMAT M.GERİN 2 ADET 1,70 3,40 68 32 AMP W OTOMAT AVE 4 ADET 1,35 5,40 69 3X10 GRUP OTOMAT SIEMENS 4 ADET 11,00 44,00 70 3X10 GRUP OTOMAT AVE 14 ADET 5,60 78,40 71 3X10 GRUP OTOMAT MERLİN GERİN 1 ADET 7,35 7,35 72 3X16 GRUP OTOMAT AVE 9 ADET 5,60 50,40 73 3X20 GRUP OTOMAT AVE 1 ADET 5,60 5,60 74 3X25 GRUP OTOMAT SIEMENS 13 ADET 11,00 143,00 75 3X25 GRUP OTOMAT AVE 3 ADET 5,60 16,80 76 3X25 GRUP OTOMAT MERLİN GERİN 2 ADET 6,60 13,20 77 3X32 GRUP OTOMAT SIEMENS 3 ADET 11,20 33,60 78 3X32 GRUP OTOMAT AVE 2 ADET 5,85 11,70 79 3X32 GRUP OTOMAT M.GERİN 1 ADET 8,00 8,00 80 3X40 GRUP OTOMAT SIEMENS 14 ADET 11,50 161,00 81 3X40 GRUP OTOMAT AVE 4 ADET 5,90 23,60 82 3X50 GRUP OTOMAT SIEMENS 1 ADET 15,00 15,00 83 3X63 AMP GRUP OTOMAT SIEMENS 2 ADET 17,00 34,00 84 3X63 GRUP OTOMAT AVE 2 ADET 9,00 18,00 85 3X100 GRUP OTOMAT SIEMENS 1 ADET 85,00 85,00 86 1TRIFAZE1MONAFAZE KOMBİNASYON 2 ADET 8,00 16,00 87 PANO 30X40 ADET 22,00 176,00 88 PANO 40X50 12 ADET 30,00 360,00 89 PANO 40X60 3 ADET 50,00 150,00 90 PANO 50X60 1 ADET 60,00 60,00 91 PANO 60X80 1 ADET 80,00 80,00 92 PANO 60X120 1 ADET 105,00 105,00 93 PANO 70X200 1 ADET 135,00 135,00 94 PANO 80X70 1 ADET 90,00 90,00 95 PANO 80X110 1 ADET 120,00 120,00 96 PANO 100X200 1 ADET 300,00 300,00 97 PANO 140X200 1 ADET 400,00 400,00 98 BAKIR BARA 50 ADET 12,00 600,00 99 BARA MESNET İZALATÖR 38 ADET 1,00 38,00 100 KONDANSATÖR 5 KVAR KONDAŞ 2 ADET 13,00 26,00 101 KONDANSATÖR 7.5 KVAR KONDAŞ 3 ADET 18,00 54,00 102 KONDANSATÖR 10 KVAR KONDAŞ 8 ADET 26,00 208,00 103 300 LÜK ASPİRATÖR 43 ADET 45,00 1.935,00 104 400 LÜK ASPİRATÖR 75 ADET 50,00 3.750,00 105 500 LÜK ASPİRATÖR 2 ADET 58,00 116,00 106 SİNEK PERVANE 58 ADET 40,00 2.320,00 107 SİNYAL LAMBASI 96 ADET 1,00 96,00 108 START STOP BUTON 78 ADET 1,00 78,00 109 EMERGENY BUTON 3 ADET 2,50 7,50 110 SİREN DÖNER LAMBA 2 ADET 7,50 15,00 111 250/5 AKIM TRAFOSU 9 ADET 5,90 53,10 112 400/5 AKIM TRAFOSU 3 ADET 5,90 17,70 113 TRAFO 220/24 V 5 W 4 ADET 19,20 76,80 114 NHOO ALTLIK VE BUŞON TAKIMI 63 ADET 4,50 283,50 115 NH2 ALTLIK VE BUŞON TAKIMI 3 ADET 14,00 42,00 116 1X20 W ETANJ ARMATÜR 3 ADET 8,50 25,50 117 1X40 ETANJ ARMATÜR 1 ADET 10,80 10,80 118 1X40 PETEKLİ ARMATÜR 13 ADET 13,50 175,50 119 1X40 TMS ARMATÜR 166 ADET 4,20 697,20 120 2X40 ETANJ ARMATÜR 3 ADET 13,50 40,50 121 2X40 TMS ARMATÜR 44 ADET 6,50 286,00 122 250 W HDK ARMATÜR 2 ADET 22,00 44,00 123 3X50 W SPOTLU ARMATÜR ÖZEL 1 ADET 18,00 18,00 124 TAVAN GLOP ARMATÜR 1 ADET 0,80 0,80 125 ETANJ ANAHTAR 7 ADET 0,65 4,55 126 ETANJ KOMİTATÖR 13 ADET 0,80 10,40 127 ETANJ PRİZ 12 ADET 0,65 7,80 128 3X25 SÜPRİZ 8 ADET 2,20 17,60 129 MONOFAZES.Ü PRİZ 5 ADET 1,75 8,75 130 TRİFAZE 3X25 PANO PRİZ 4 ADET 1,70 6,80 131 W OTOMAT KUTUSU 8 Lİ 1 ADET 1,50 1,50 132 3-4 W OTOMAT KUTUSU 1 ADET 1,00 1,00 133 RAY KLEMENS 494 ADET 1,00 494,00 134 TSA TERMİK 9 ADET 19,75 177,75 135 VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ 3 KADEME 1 ADET 5,30 5,30 136 VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ 7 KADEME 1 ADET 10,00 10,00 137 96X96 VOLTMETRE 2 ADET 22,00 44,00 138 AMPERMETRE ANALOG 9 ADET 17,00 153,00 139 PANO-MOTOR-AYDINLATMA BESLEME KABLOLARI VE TAŞIMA APARATLARI 1 TK 35.000,00 35.000,00 TOPLAM 30.570,75 SIRA NO MAKİNA ÖZELLİKLERİ BİRİM MİKTAR MARKA BİRİM ADI FİYAT (YTL) 1 KAMARA FIRIN(2 KATLI) 25 m3 ADET 2 100.000 200.000 2 KAMARA FIRIN(3 KATLI) 28 m3 ADET 1 120.000 120.000 3 YARI MAMUL KUR. FIRINI ADET 2 15.000 30.000 4 SIRLAMA ÜNİTESİ ADET 1 15.000 15.000 5 SIR KABİNİ ADET 2 6 SIR TÜPÜ ADET 1 15.000 15.000 7 TOZ EMME HATTI ADET 1 8 SIRLAMA İSTASYONU ADET 27 9 RÖTUŞ KABİNİ ADET 2 2.500 5.000 10ÇAMUR HAVUZU (AÇICI) ADET 1 5.000 5.000 11ÇAMUR TANKI 2m3 ADET 2 5.000 10.000 12ALÇI KALIP KURUTMA FIRINI ADET 1 15.000 15.000 13SHENKS TEZGAHI 25 m ADET 18 5.000 90.000 14MALZEME ASANSÖRÜ 1 ton ADET 1 CESAN 3.000 3.000 15DÖKÜMHANE KURUTMA SİSTEMİ ADET 1 15.000 15.000 16ALÇI KARIŞTIRICI ADET 1 200 200 17SICAK SU KAZ.+BRÜLÖR-EŞ.800.000 KcalADET 1 USLUKOL 25.000 25.000 18ÇAMUR HAVUZU 120 m3 ADET 1 20.000 20.000 19ÇAMUR DEĞİRMENİ 3.5 ton ADET 1 5.000 5.000 20ÇAMUR DEĞİRMENİ 7 ton ADET 1 8.000 8.000 21ÇAMUR DEĞİRMENİ 16 ton ADET 1 20.000 20.000 22ÇAMUR DEĞİRMENİ 1 ton ADET 1 2.000 2.000 23SIR DEĞİRMENİ 2 ton ADET 1 3.000 3.000 24KOMPRESÖR TVK 6300 ADET 1 TAMSAN 6.000 6.000 25HAVA TANKI 1 ton ADET 2 TAMSAN 700 1.400 26ELEKTRONİK KANTAR 300 Kg ADET 1 DENGE 300 300 27GERİ DÖNÜŞÜM TANKI(AÇICI) 6 ton ADET 1 4.000 4.000 28KANTAR 600 Kg ADET 2 200 400 29SIR KARIŞTIRICI ALÇI KALIP HAZ. ADET 1 150 150 30KOMBİ ADET 1 ARİSTON 600 600 31MALZEME TAŞIMA ARABALARI4 KatlõADET 10 350 3.500 32MALZEME TAŞIMA ARABALARI3 KatlõADET 75 300 22.500 33MALZEME TAŞIMA ARABALARI2 KatlõADET 40 250 10.000 342 KATLI RAF 6m ADET 1 500 5C0 TOPLAM 640.550 MAKİNALAR VE PİYASA RAYİÇ BEDELLERİ TAŞINMAZIN KIYMETİ: Taşõnmazõn üzerindeki yapõ. Makine, Elektrik Kõymet takdiri icmali; Arsa Değeri : 235.727-YTL Binalarõn Toplam Değeri : 859.020-YTL Elektrik ve Tesisatlarõnõn Değeri : 80.146-YTL (Yuvarlatõlmõş) Makine ve Tesisatlarõnõn Değeri : 640.550-YTL TOPLAM : 1.815.443-YTL (BirmilyonsekizyüzonbeşbindörtyüzkõrküçYTL) SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşõnmazõn satõşõ 15 /12 / 2008 günü saat 11.00’den 11.30’a kadar Bozüyük İcra Dairesi'nin 2008/181 TAL Sayõlõ dosyasõndan BOZÜYÜK ADLİYESİ SATIŞ SALO- NUNDA açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle; 25/12/2008 tarihinde aynõ yer ve saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40 õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale Damga resmi ve KDV nin tamamõ ile Tapu Harç ve Masraflarõnõn 1/2 si Alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ile Tellaliye bede- li Satõş Bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale far- kõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bil- gi almak isteyenlerin 2008/181 TAL sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilân olunur. 27.10.2008 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. İşbu satõş ilanõ tapu kaydõnda ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basõn: 58860 1. KOŞU: F: Platinum (1), P: Şarpi (2), PP: Anma (7), S: Norma (3). 2. KOŞU: F: Fesleğen (6), P: Blakck Stream (1), PP: Zeytin Dalõ (2), S: Pelinşah (7). 3. KOŞU: F: Nihalcan (8), P: Gürçeş- me (4), PP: Zeyno Ana (10), S: Lolita (6). 4. KOŞU: F: Torun Bankocu (8), P: Luxon Tükenmez (5), PP: Lucky Strike (4), S: Medeni (6). 5. KOŞU: F: Tum- bul Ferhat (2), P: Çaykara Beyi (3), PP: Alpdemir (1), S: Demi- rören (5). 6. KOŞU: F: Üstün- han (7) , P: Başerbey (5), PP: Karabay (8), S: Tüzünsoy (3). 7. KOŞU: F: Secure Rock (9), P: Dixle Land (10), PP: Çelik Yürek (14), S: Sherman (6). ALTILI GANYAN 6 8 8 2 7 9 1 4 5 5 10 2 10 4 8 14 7 9 6 8 5 3/5 GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL - Bank Asya 1. Lig/(Atatürk-20.00) Diyarbakõrspor-Altay. BASKETBOL - Beko Ligi/(Atatürk-18.30) O.Renault-F.Bahçe Ülker. TV’DE SPOR D Spor/20.00 Diyarbakõrspor-Altay. GÜNÜN İÇİNDEN BASKETBOLDA dün: Kepez Belediye-Türk Telekom:58-82, CASA TED Kolejliler- Darüşşafaka Cooper Tires: 69-80. Bayanlar: Ceyhan B.-Samsun Basket: 53-76, Bahçeşehir Burhaniye B.-BOTAŞ: 67-75, Tarsus B.- G.Saray: 59-67. F.BAHÇE’nin eski ulusal futbolcusu Selçuk Yula, geçirdiği trafik kazasõ sonucu yaralandõ. Yula’nõn başõyla yüzünde kesikler oluştuğu ve dikiş atõldõğõ, sağlõk durumunun ciddi olmadõğõ belirtildi. NBA’de Hidayet’li (11 sayõ, 2 ribaunt, 2 asist) Orlando Magic, Washington Wizards’õ 106-81 yendi. FERRARİ Başkanõ Luca di Montezemolo, McLaren Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton’õn şampiyonluğuna tahammül edemeyince TV’nin ekranõnõ kõrdõ. AVRUPA Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupasõ’nda F.Bahçe, CTT Borges’e (İspanya) 3-1 yenilerek elendi. AROMA Bayanlar Voleybol 1. Ligi: Nilüfer B.- T.Telekom: 0-3, Gazi Üniv.-F.Bahçe Acõbadem: 0-3, DYO Karşõyaka-Dicle Üniv.: 3-0. HENTBOL (E): Beşiktaş-M.Milli Piyango: 31- 30, PA ve Koleji-Ç.Rize: 31-27, Çankaya B.-Ankara B.: 25-41, (B): Osmangazi Üniv.- A.Muratpaşa Bld.: 27-36, K.Erciyes Üniv.-Ankara DMO: 33-33. TÜRKİYE Otokros Birinciliği Türkiye Kupasõ’nda (Antalya) kategori 1’de Serdar Honamlõ, 2’de Tunç Tuncer, 3’te Can Çelebi birinci oldu. ULUSLARARASI Yeni Delhi Yarõ Maratonu’nu erkeklerde Etiyopyalõ Deriba Merga (59.15-rekor), bayanlarda Aselefech Mergia (Etiyopya) kazandõ. 6’LI SONUÇLARI: 6-10-3-8-10-6 (Bursa: 7 bin 456.37 YTL). Derbiye UEFA denetlemesi Turkcell Süper Lig’deki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde UEFA Güvenlik Komitesi Üyeleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nın 2009 UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapacak olması nedeniyle belirli periyotlarda incelemeler yapan UEFA heyeti, derbi maç öncesi de çalışmalarını sürdürdü. Özellikle trafik sorunun yaşandığı statta incelemelerde bulunan yetkililer yol çalışmalarını ve yolları kapatan taraftarları rapor tuttular. Yetkililer ayrıca statta yaşanan aksaklılıkları da tespit ederek gerekli notları aldılar. UEFA Kupası Finali yerel organizasyon komitesi üyeleriyle birlikte stadı ve çevresini gezerek incelemelerde bulunan heyetin, zaman zaman fotoğraf da çektiği görüldü. Derbi karşılaşması öncesi Galatasaray taraftarı, geçmiş maçlarda olduğu gibi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’na ticari taksilerle geldi. Mecidiyeköy’de toplanan Sarı -Kırmızılı taraftarlar daha sonra buradan bindikleri taksilerle Kadıköy’e gelirken, burada güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri altında, üst aramalarını yaptırdıktan sonra stada girdiler. Ayrıca, güvenlik güçlerinin tribünlerden Galatasaraylı kimi taraftarları çıkardığı görüldü. Diğer yandan, Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 1 saat 45 dakika kala Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’na geldi. Sarı - Kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat ve yöneticiler de özel bir midibüsle stat otoparkına giriş yaptı. Spor Servisi - TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanan Aydõnspor - Ispartaspor maçõnda olaylar çõktõ. Ispartasporlu taraftarlarla güvenlik güçleri arasõnda yaşanan arbedede yere düşen bir polis memuru hastaneye kaldõrõlarak tedavi altõna alõndõ. 5 Grup’tan Ceyhanspor’da ise başkan Mustafa Aydar, dilini yutunca hastanelik oldu. TOPLU SONUÇLAR: Bank Asya 1. Lig: Sakarya-Bolu: 0-1, Samsun-K.Karabük: 1- 1, K.Erciyes-Manisa: 4-0, Kartal-Güngören B.: 3-0, Giresun-Karşõyaka: 1-1. TFF 2. Lig/1. Grup: G.O.Paşa-Dardanel: 2-1, Sarõyer-Gebze: 0-1, Darõca G.B.-BUGSAŞ: 1-0, Bozüyük-Beylerbeyi: 3-1, Körfez B.- Eyüp: 0-0. 2. Grup: Fethiye-Buca: 0-1, Akhisar B.Gençlik-Denizli B.: 0-1, Altõnordu-Marmaris B.: 1-0, Adana Demirspor-Turgutlu: 1-1, Afyonkarahisar- Alanya: 0-4. 3. Grup: T.Telekom-Maltepe: 0-1, Kõrõkkale-Zeytinburnu: 0-1, Beykoz 1908-Mersin İd.Y.: 1-0, İstanbulspor- E.Şeker: 0-0, Alibeyköy-K.Şeker: 2-2. 4. Grup: Çorum-Y.Yozgat: 1-0, Arsin- A.Sebat: 0-0, Pazar-Kars: 3-1, T.Karadeniz-Of: 2-0. 5. Grup: Elazõğ- Ş.Urfaspor: 0-1, Mardin-GASKİ: 0-1, Diyarbakõr DİSKİ-Adõyaman: 2-1, İskenderun D.Ç.-Malatya B.: 3-0, Ş.Urfa B.-Belediye Van: 1-0. 3. Lig/1. Grup: Orhangazi G.B.-Gölcük: 0-0, O.Renault- Tepecik B.: 0-1, Yalova-Y.Bosna: 1-0. 3. LİG’DE OLAYLI GÜN Sıvasspor’a Antalya freni Kõrmõzõ-Beyazlõlar, 41 dakika 10 kişi oynayan rakibine iki golle boyun eğdi DENİZLİSPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 0 HAKEMLER: Yunus Yıldırım (6), V.Narinç (6), H.Fidan (6) DENİZLİSPOR: Cenk (6), Süleyman (4), Tomas (5), Kratochvil (8), Çağlar (6), Selahattin (6) (dk. 71 Caner), Braga (6), Carlos (5), Lietava (7) (dk. 60 Engin 5), Roberts (7), İzzet (5) (dk. 85 Yusuf) KAYSERİSPOR: Souleymanou (4), Durmuş (4) (dk. 46 Bilal 4), Aydın (4), Eren (5), Toledo (4), Mehmet Eren (5), Saidou (5), Ragıp (4) (dk. 58 Olembe 6), Mehmet Topuz (5), Aghahowa (5), Turgay (4) (dk. 75 Purovic) GOL: Dk. 42 Roberts ANTALYA: 2 - SIVAS: 1 HAKEMLER: Bülent Yıldırım (5), M.Sönmez (6), F.Kalaycı (6) ANTALYA: Ömer Çatkıç (5), Uğur (6), Şenol (5), Vahap (5), Orhan Ak (7) (dk. 80 Yalçın), Ertuğrul (6), Korhan (5) (dk. 56 Sedat 4), Ali Zitouni (5), Abdullah (7), Mustafa Özkan (4) (dk. 75 Hakan), Sergei (5) SIVASSPOR: Petkovic (5), Abdurrahman (4) (dk. 85 Mohammed Ali), Sedat (5), Bilica (6), Hayrettin (5), Musa Aydın (6), Sylla (5), İbrahim (4) (dk. 46 Balili 5), Sezer (5) (dk. 76 Sergio), Tum (5), Mehmet Yıldız (7) GOLLER: Dk. 36 Sergei, dk. 47 M.Yıldız, dk. 70 Orhan Ak KIRMIZI KART: Dk. 49 Sergei (Antalya) ANKARA: 2 - ESKİŞEHİR: 0 HAKEMLER: Hakan Özkan (5), A.Zağlı (5), B. Birinci (5) ANKARASPOR: Senecky (6), Erhan (5), Muhammed (5), Batak (6), Uğur (5), Mehmet Çakır (7), Theo (6), Özer (5) (dk. 86 Anıl), Adem (5), Bilal (5) (dk. 65 Murat Tosun 4), De Nigris (4) (dk. 65 Konate 4) ESKİŞEHİRSPOR: Sinan (4), Sezgin (4), Vucko (5), Tayfun (4), Murat (3), Emre Toraman (5), Poljak (5) (dk. 90 Ahmet), Cumhur (3), Bülent (5) (dk. 65 Abdullah 4), Anderson (3), Lovrek (3) (dk. 66 Özgür 4) GOLLER: Dk. 90 Konate, dk. 90+ 3 Mehmet Çakır GAZİANTEP: 1 - İSTANBUL B.: 4 HAKEMLER: Bünyamin Gezer (6), N.Merdin (6), M.Metin (6) G.ANTEP: Tolgahan (2), Erkan Sekman (2), Bekir (2), Deumi (3), Ivan (3), Mehmet Yozgatlı (4) (dk. 82 Ahmet), Murat (2), Zurita (4) (dk. 68 M.Polat 2), Erman (3) (dk. 46 İsmail 3), Tabata (4), Eduardo (2) İSTANBUL B.: Behram (7), M.Kus (7), Mahmut (6), Cesario (8), Ekrem (6), Kerim (7) (dk. 80 Okan Buruk), Efe İnanç (7), Tjıkuzu (8), Serhat (7), İbrahim Akın (7) (dk. 43 Erman Kılıç 5), Alper (7) (dk. 72 Adriano) GOLLER: Dk. 11 Serhat, dk. 33 Efe İnanç, dk. 42 İbrahim Akın, dk. 74 Tabata (pen.), dk. 85 Erman KONYA: 2 - G.BİRLİĞİ: 2 HAKEMLER: Suat Arslanboğa (6), Ş.Yılmaz (6), U.Bebek (6) KONYASPOR: Jefferson (4), Cihan (6), İsmail (4),Serhat (5), Erhan Albayrak (4), Fahri (7), Mustafa Er (5) (dk. 71 Mehmet Çoğum), Celaleddin (7), Erdal (7), Tehoue (5) (dk. 46 Fatih 5) (dk. 85 Ömer), Veysel (5) G.BİRLİĞİ: Recep (4), Emre (5), El Saka (7), Traore (5), Hakan (5), Koray (5), Kerem (5) (dk. 63 Mehmet 4), Troisi (7), Engin (5) (dk. 71 Mustafa 6), Kahe (5) (dk. 54 Burhan 6), Djite (6) GOLLER: Dk. 59 Celaleddin, dk. 68 Erdal, dk. 82 Mustafa, dk. 90+3 Burhan KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Veysel (Konyaspor) Kayserispor Denizli’de kayõp Tribünde maç öncesi renkli görüntüler vardı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog