Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Baştarafı 1. Sayfada Ama önce Türkiye’ye danışmak, uygunluğunu tartışmak gerekiyordu. Bunun çok şık olmayacağı dü- şünüldü ve aynı düşünce temelinde “Türkmenbaşı” soyadı yaşama geçti! Azerbaycan, içinde bulunduğu coğrafi sosyal ya- pıyı dikkate alarak “Örnek alınacak lider kim olur” so- rusuna yanıt bulmakta gecikmedi: Atatürk... Bakû’da bir süre baş başa sohbet ettiğim Ebulfez Elçibey, o güzelim Azeri Türkçesiyle şöyle demişti: “Mustafa Kemal’i az tebrik ettik!” Türkiye Türkçesiyle anlatmak gerekirse Elçibey, Ata- türk’ü daha fazla örnek almaları gerektiğini söylüyordu. 20. yüzyıl boyunca bağımsızlık savaşı veren ülke- lerin Atatürk’ü örnek almasının ardından yüzyılın so- nundaki değişimde de yine Atatürk’ün “bağımsız ül- ke kuruculuğu” güncelliğini koruyordu. 21. yüzyıldaki küresel değişimde Türkiye’nin Or- tadoğu coğrafyasına “örnek ülke” olabileceği çok ko- nuşuldu. Yeni başkan Obama o politikaları ne ölçü- de sürdürecek henüz net değil ama, Türkiye’nin na- sıl bir örnek olabileceğini en iyi anlatan kişilerden bi- ri olarak Andrew Mango’nun 2004 yılındaki şu de- ğerlendirmesini anımsatalım: “Türkiye’nin geçirdiği deneyimlerden Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi kapsamındaki ül- keler büyük ölçüde faydalanabilir. Ama bugünkü Tür- kiye’yi değil, 1930’ların Türkiyesi’ni örnek almalılar. Bu- günkü Türkiye’nin bu hale nasıl geldiğini incelemek suretiyle kendilerini düzeltebilirler.” 1930’ların Atatürk Türkiyesi dünyada nasıl algıla- nıyordu? Yıl 1934, Çanakkale Savaşları’nın yıldönümü ne- deniyle Anzakların düzenlediği törene Atatürk şu me- sajı gönderiyor: “Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan ya- na, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını har- be gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlat- larınız, bizim bağrımızdadır... Onlar bu toprakta can- larını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuş- lardır.” Atatürk’ün yukarıdaki mesajı Avustralya’da hâlâ bü- tün canlılığıyla yaşıyor. Geçen yılki Sydney gezimde bunu yerinde gördüm. Mesajı İngilizceye çevirip ki- mi Anzak anıtlarına kazımışlar. Avustralyalılar, Ata- türk’ün sözlerinden öylesine etkilenmişler ki, sade- ce kendi yurttaşlarının üye olduğu gaziler derneğine Türkleri de almışlar! Bunu, kimi üye Türklerden din- ledim... Bugün 10 Kasım... Atatürk’ün kendi deyişiyle be- deninin aramızdan ayrılışının 70. yıldönümü... Yazı aramızda, 80 kadar ülke dolaştım. Güney Af- rika Cumhuriyeti’nden Nikaragua’ya, Çin’den Şili’ye pek çoğunda Atatürk’le karşılaştım. Okuduklarım bir yana gördüklerim, Atatürk’ün, değerlerini, kişiliğini 21. yüzyıla taşımayı başarmış, küresel bir lider olduğu- nu ortaya koyuyordu. Anıtkabir’in her önemli günde “Atatürk’le buluşma yeri” olması, Mustafa Kemal’in sadece küresel yapıda değil halkın gönlündeki yerini de en güçlü biçimde ko- ruduğunu gösteriyor. Dün yine dolup dolup boşaldığını görünce Anıtkabir’e küçük bir ekleme yapmadan ede- medim: Yanıtkabir! ankcum@cumhuriyet.com.tr SAYFA10 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET 15HABERLERİN DEVAMI Atatürk Devrimi... C Bugün ülkemiz- deki karşıdevrim eğilimleri emperya- listler tarafından desteklenen bir sü- reç yaşıyoruz; dün- yanın süper gücü Amerika’nın “Bü- yük Ortadoğu Proje- si” kapsamında Türkiye’ye yönelik “Ilõmlõ İslam Devleti Modeli” öngörüsü artık kimsenin meç- hulü değildir ve pra- tikte bir hayli mesa- fe almıştır. Günümüzde Ata- türk tartışmaları- nın yoğunlaşması da bu ortamda ve süreçte değerlendi- rilmelidir. Türkiye, Atatürk devrimi sayesinde, İslam dünyası kap- samında tek laik ve demokratik Cum- huriyet olabilme onurunu kazan- mıştır. Ancak toplumda- ki karşıdevrim sü- recini göz ardı et- mek de çok sakın- calıdır. Karşıdevrim yal- nız sivil kesimde mayalanmaz ve çok partili rejimde boy göstermez; bu yolda Türkiye çok kötü bir dönem yaşamış, ülke 12 Eylül reji- minde Atatürkçü- lük edebiyatı ve gö- rüntüsüyle gerçek kimliğini örtmeye çalışan bir askeri cuntanın güdümün- de ıstırap çekmiştir. O dönemde Baş- yazarımız Nadir Na- di’nin “Ben Atatürk- çü Değilim” adlı baş- yazısı tarihsel ger- çeği sergiliyordu. Bugün çok partili rejimde karşıdev- rim siyasetiyle bir- likte Atatürk düş- manlığı da üstü açık ya da örtülü biçim- de yürütülmektedir. Cumhuriyet Tür- kiyesi uygarlık sı- navını verebilecek midir? Demokrasinin ‘ol- mazsa olmaz’ koşulu laiklik korunabile- cek midir? Avrupa’da laiklik ve demokrasinin beşyüz yıllık kanlı bir tarihsel süreci var. Olaya bu açıdan bakılınca Ata- türk’ün ölümünden bu yana geçen 70 yıl kısa bir zaman dili- mi gibi görülebilir. Ancak tarih 21’in- ci yüzyılda eskisine oranla çok hızlı ya- şanıyor. Biz 20’nci yüzyıl- da ilk Ulusal Kur- tuluş Savaşı’nı ver- miş ve ilk demokra- tik devrimi gerçek- leştirmiş Anado- lu’da Atatürk’e la- yık değerlerin savu- nulacağına ve sür- dürüleceğine inanı- yoruz. Atatürk’ü ve uy- garlık savaşımını anlamış olanlar, bu yolda el ele verebi- lirlerse, üstesinden gelinemeyecek bir sorun ve engel yok- tur. Baştarafı 1. Sayfada KEŞKE toplumu ikiye bölüp derin tar- tışmaların içine çekmiş bir film keşke Atatürk’ün cenaze törenini gösteren sah- nelerle son bulsaydı: Batı’nın büyük dev- letlerince yollanan seçkin “ihtiram” bö- lükleri, Gazi Mustafa Kemal’le savaşıp ye- nilen ünlü yabancı komutanlar, neredey- se bütün yeryüzü ülkelerinin siyasal tem- silcileri ve nihayet içtenlikle ağlayan bir halk; kadın erkek, genç ihtiyar, yoksul varsıl, kı- lıklı kılıksız. Türk toplumu, henüz bir “ulus” olama- dığı yıllar da dahil, hiçbir kaybın ardından bu kadar üzülmemiş ve kurtarıcısız kalma duygusuna kapılmamıştı; ne Balkan boz- gunu, ne Harb-i Umumi Mütarekesi, ne İz- mir’in işgali sonrasında. İsmet İnönü, onu son yolculuğuna uğurlarken boşuna “Eşsiz kahraman, va- tan sana minnettardır” dememiştir. Böyle bir final, son haftaların gereksiz tar- tışmalarına yol açmaz, Mustafa Kemal’in “simgesel kimliği”ni ve onunla övünegel- miş bir halkın gururunu örseleyen başka girişimlerdeki anlamsızlığı da bütünüyle or- taya koyardı. Çünkü, o yoğun hüzünlü ev- rensel tören karga kovalayan çocuğun anı- sı için yapılmamış ya da o sözler havası kaçmış bir balon gibi sönerken eski top- rakların özlemini çeken sıradan bir hasta- nın ardından söylenmemişti. Bu açıdan bakınca, olaya ilişkin belki en doğru değerlendirme, geçen günkü Cumhuriyet’te Ergin Yıldızoğlu’nun im- zasıyla çıkan yazı olmuştur. Filmi görmeden yazan Yıldızoğlu, filozof Hegel’in tarihe yön verici düşüncelerin temsilcisi sayılan “kahraman”lar figürün- den şöyle bir alıntı yapmıştı: “Hiçbir kah- raman uşağı için kahraman değildir. Kah- raman, kahraman olmadığı için değil; uşak, uşak olduğu için.. Kahraman uşağa kahraman olarak değil, yiyen içen, giyinen, kısacası ona kendi özeline özgü arzuları, dü- şünceleri ve gereksinimleri olan bir birey olarak görünür.” Kahramanın kişisel özelliklerini tarihsel eyleminin ve evrenselliğinin önüne koy- makla düşülebilecek yanlış bundan daha iyi ifade edilemezdi. “Tarihsel insan”ı “gündelik insan”a indirgemek, ister istemez bir “sıradanlaştırma” ve onu “etkin öz- ne”den “edilgin birey”e indirgeme çaba- sı olarak görünüyor çoğumuza. Galiba en büyük talihsizlik, aslında “bel- ge” değil de bir çeşit “dramatürji” dene- mesi sayılabilecek bir girişimi tam şu sı- rada, yani 29 Ekim’le 10 Kasım arası duygu yüklü günlerde gündeme getir- mek olmuştur. Çünkü, kim ne derse desin ve ne yaparsa yapsın, böyle bir kişinin bir Selanik evi- nin sıradanlığında başlayıp Anıtkabir’in yü- celiğinde biten yaşamı, bir bakıma tarihin yeryüzünden silinmek istenen bir toplumun bu günlere gelebilmesiyle bütünleşen bir yaşamdır. Şükretmeyi bilmek ve gereğini yap- mak, hangi inançtan olursak olalım, ço- cuklarımıza öğretmeye çalıştığımız er- demlerden biri değil mi? AÇI MÜMTAZ SOYSAL Selanik ve Anıtkabir mumtazsoysal@gmail.com Ulu Önder, tüm yurtta resmi kurumlarõn yanõ sõra belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarõnõn etkinlikleriyle anõlacak Atatürk’ü anıyoruz E T K İ N L İ K L E R ANKARA ● Ankara’da ilk tören sabah Anõtkabir’de düzenlene- cek. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, protokole dahil devlet erkânõnõn oluşturacağõ kortej eşliğinde Aslanlõ Yol’dan yürüyerek saat 09.05’te mozoleye çelenk ko- yacak. Anõtkabir, resmi törenlerin ardõndan saat 11.00’de, halkõn ziyaretine açõlacak. Kordiplomatik duayeni tarafõndan da saat 15.00’te Anõtkabir’e çe- lenk konulacak. Anõtkabir ile aynõ anda Ulus Atatürk Anõtõ, Sõhhiye Zafer Anõtõ ve Atatürk Orman Çiftli- ği Atatürk anõtlarõnda da saat 09.05’te çelenk koyma törenleri yapõlacak. ● Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca da saat 10.00’da, kurum konferans salonunda Ata- türk’ü Anma Töreni düzenlenecek. Atatürkçü Dü- şünce Derneği’nce (ADD) akşam Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Atatürk’ü Anma Gecesi düzenlenecek. ADD Batõkent Şubesi de Ahmet Taner Kõşlalõ Kül- tür Merkezi’nde, Atatürk’ü anma etkinliği gerçek- leştirecek. Ankara, Hacettepe ve Gazi üniversitele- ri de anma programlarõ yapacak. İSTANBUL ● İstanbul’da Ulu Önder’in Dolmabahçe Sarayõ’nda göz- lerini hayata yumduğu odada saat 09.05’te anma tö- reni düzenlenecek. Sarayõn kapõlarõ bugün saat 08.00’den itibaren ziyarete açõlacak ve Atatürk’ün odasõndaki resmi tören Muayede Salonu’na konulan ekranlardan izlenebilecek. Dolmabahçe Sarayõ’nda “Belge ve Fotoğraflarla Atatürk ve Milli Saray- lar Sergisi” de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Tüm ilçe meydanlarõndaki Atatürk heykellerinin önünde ve Taksim Cumhuriyet Anõtõ’nda da 09.00’dan iti- baren resmi anma töreni gerçekleştirilecek. ● Şişli Belediyesi’nin Atatürk’ün 1919’da Samsun’a yo- la çõkmadan önce kaldõğõ ve günümüzde Atatürk Mü- zesi olan evinde düzenlediği tören 09.00’dan itiba- ren başlayacak. Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nut- ku’nun dinletileceği törende Atatürk’ün sevdiği şarkõlar da çalõnacak. Öğrenciler Atatürk Evi Mü- zesi’nin önünde yakõlacak meşaleler önünde saygõ nö- beti tutacak. Şişli Belediye Başkanõ Mustafa Sarı- gül, son dönemde yapõlan bazõ çalõşmalarda Ata- türk’ün yõpratõlmak istendiğine dikkat çekerek İs- tanbullularõ bugün Atatürk Evi Müzesi’ne çağõrdõ. ● Ortaköy Rotary Kulübü, Beşiktaş Belediyesi ve Çağ- daş Yaşamõ Destekleme Derneği tarafõndan Akat- lar’daki Mustafa Kemal Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan “Atatürk ve Çağdaş Türk Kadını” etkinliğine Prof. Dr. Türkan Saylan, Na- zan Moroğlu konuşmacõ olarak katõlacak. ● Süreyya Operasõ’nda bugün saat 20.00’de “70. Ölüm Yılında Atatürk’ü Anma Konseri” düzen- lenecek. İş Bankasõ Müzesi’nde “Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet-Bir Ulusun İnşası (1923- 1938)” adlõ sergi açõlacak. City’s Nişantaşõ alõşveriş merkezinde yapõlan Atatürk Haftasõ etkinlikleri de 21 Kasõm’a dek sürecek. Bugün saat 10.00’da Cemal Re- şit Rey Konser Salonu’nda Cumhuriyet Müzikleri ses- lendirilecek. İZMİR ● İzmir Valiliği’nce düzenlenen tören, saat 08.45’te Cumhuriyet Alanõ’ndaki Atatürk Anõtõ’na çelenk ko- nulmasõ ile başlayacak. Yaşar Üniversitesi Selçuk Ya- şar Kampusu Konferans Salonu’nda tören yapõlacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkõlarõyla Hal- kapõnar Spor Salonu’nda saat 21.00’de “Atatürk’ü Anma Konseri” gerçekleştirilecek. Konserde Fazıl Say, Zuhal Olcay, Genco Erkal ve Güvenç Dağ- üstün’ün de katõlõmõyla “Nâzım Oratoryosu” ses- lendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün ay- rõca “Atatürk’e saygı yürüyüşü” düzenleyecek. ADANA ● Adana’da resmi tören valilik tarafõndan 08.50-09.05 saatleri arasõnda Atatürk Anõtõ’nda düzenlenecek. Tö- rene katõlanlar buradan Çukurova Üniversitesi’ne (ÇÜ) gidecek. ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde ko- nuşmalarõn ardõndan 6. Kolordu Komutanlõğõ Ban- dosu “Anılarla Atatürk” adlõ konser verecek. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru- cusu yüce önder Mus- tafa Kemal Ata- türk’ün, ölümünün 70. yõldönümü nedeniyle yayõmlanan mesajlarda, ulusal birlik mesajlarõ öne çõktõ. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Ata- türk’ün öncülüğünde Cumhuriyet dönemin- de hayata geçirilen in- kõlap ve reformlar, de- mokratik, modern, hür ve müreffeh Türki- ye’nin temellerini ata- rak büyük bir dönüşüm ve modernleşme süre- ci başlattõ. TBMM Başkanı Köksal Toptan: Baş- lattõğõ Kurtuluş Sava- şõ’na önderlik eden aziz Atatürk, başarõlarõ, ön- görüleri, eserleri ve dev- rimleriyle tarihin akõşõ- nõ değiştirmiş, insanlõğõn yetiştirdiği büyük lider- ler arasõnda unutulmaz yerini almõştõr. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Ata- türk’ün “büyük ese- rim” dediği, demokra- tik, laik ve sosyal bir hu- kuk devleti olan Türki- ye Cumhuriyeti altõnda milletimiz birlik içinde özgür ve müreffeh ola- rak ilelebet yaşayacaktõr. CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal: Ata- türk, ölümünün 70. yõ- lõnda da değeri her gün biraz daha artan ve sõ- radanlaştõrõlmayan bir önderdir. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer: Türkiye Cumhuriyeti’nin varlõğõ ve bekasõ son zaman- larda ciddi tehdit ve teh- likelerle karşõ karşõya bulunsa da Atatürk’ün oluşturduğu felsefeyle yükselmeye ve yücel- meye devam edecektir. MHP Genel Başka- nı Devlet Bahçeli: Atatürk’ün istiklal mü- cadelesini verdiği zor- lu dönemde yaşananlar her Türk vatandaşõnõn çok iyi öğrenmesi ve ibret almasõ gereken bir dönemdir. Çünkü Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi Türk milletinin; “şahsi men- faatlerini düşmanla- rın siyasi emelleriyle birleştirebilecek ga- fillerin ihanetleriyle” her zaman karşõlaşma- sõ mümkündür. İstanbul B 18 Edirne B 16 Kocaeli B 20 Çanakkale B 19 İzmir B 20 Manisa B 23 Aydın B 25 Denizli B 24 Zonguldak B 17 Sinop Y 17 Samsun Y 15 Trabzon Y 15 Giresun Y 16 Ankara PB 15 Eskişehir S 18 Konya B 15 Sıvas B 17 Antalya B 26 Adana PB 27 Mersin B 24 Diyarbakır PB 20 Şanlıurfa PB 24 Mardin PB 18 Siirt PB 20 Hakkâri PB 12 Van PB 9 Kars Y 8 Oslo K 2 Helsinki K 5 Stockholm K 6 Londra Y 12 Amsterdam Y 12 Brüksel Y 11 Paris Y 11 Bonn B 11 Münih B 15 Berlin Y 15 Budapeşte Y 19 Madrid Y 15 Viyana Y 14 Belgrad Y 18 Soyfa Y 19 Roma Y 18 Atina Y 21 Zürih PB 12 Moskova A 1 Aşkabat Y 16 Astana K 7 Taşkent Y 18 Bakû Y 14 Bişkek Y 17 Tiflis Y 17 Kahire PB 25 Şam B 24 Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars ve Ar- dahan çevreleri yağ- mur ve sağanak ya- ğışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklığı ku- zeydoğu kesimlerde 2-4 derece azalacak. LİDERLERDEN 10 KASIM MESAJLARI Haber Merkezi - Kurtuluş Savaşõ’nõn öncüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku- rucusu, Türkiye’yi çağdaşlaşma yoluna sokan devrimlerin mimarõ Mustafa Kemal Atatürk bu- gün tüm yurtta res- mi kurumlarõn yanõ sõra belediyeler ve sivil toplum kuru- luşlarõnõn etkinlikle- riyle anõlacak. Ulu Önder’i anma etkin- likleri dün başladõ. Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği (ÇYDD) gençliği gazetemiz Adana temsilciliği bünye- sindeki Cumhuriyet Kültür Sanat Mer- kezi’nde (CKSM) buluştu. “Ulu Ön- der Atatürk’ü An- ma Günü” düzenle- yen gençler, “Cum- huriyet ve Demok- rasi” konusunda konuşmalar yaptõ, şiir dinletisi sundu. 1938-2008 Ayrılışının 70. YILI ● Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 70. yılında da ne yazık ki başımız dik ola- rak karşısına çıkamıyoruz. ● Çünkü kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ülke “bütünlüğü” ve “laiklik” hem içimizden hem de dışardan gelen ağır saldırılarla karşı karşıyadır. ● Ve bu saldırılar son “altı” yılda daha da yoğunlaşmıştır. ● Çünkü Atatürk’ün öğüdünü tutamadık; “başımızın üstüne dek çıkaracağımız adamların kanındaki, vicdanındaki öz mayayı” ne yazık ki, gerektiği kadar incelemedik. ● Bütün bu koşullara karşın 85 yıllık cumhuriyetimizin tam bağımsızlığını, laikliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumaya kararlıyız. ● “1923 Aydınlanması” karartılmayacaktır. ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ USTKB Atatürk Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şişli Şb., Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadı- köy Şb., Basın Mensupları Der. (Bas-Men), Cumhuriyet Kadınları Derneği İst. Şb., Demokratik Daya- nışma Derneği, Deniz Yıldızı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, F. Nightingale Hemşirelik Y.O. Me- zunlar Derneği, İst. CUMOK, İst. Eğitimciler Derneği, İst. Ekslibris Akademisi Derneği, İst. Kadın Ku- ruluşları Birliği (İKKB-36 Kadın Kuruluşu), Mülkiyeliler Birliği Vakfı İst. Şb., İst. Üniversitesi Me- zunlar Derneği, İst. Üniversitesi Öğr. Üyeleri Derneği, İst. Yardımseverler Derneği, İtalyan Liseliler Derneği, İTÜ Mezunlar Derneği, Jeofizik Kurumu, Kadın Araştırmaları Derneği, Kadıköy Platformu (32 Dernek), Kadın ve Siyaset Derneği (Kas-Der) Mersin, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Sertel Gazete- cilik Vakfı, SOS Çevre Gönüllüleri Platformu, Sürekli Gelişim Derneği, T. Asker Çocukları Der. (TAÇ- DER), TEMA Vakfı, T. Gençlik Birliği (TGB), T. Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Derneği, T. Kadınlar Birliği İst. Şb., T. Kadınlar Birliği Şişli Şb., T. Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, T. Üniversiteli Ka- dınlar Der. (TÜKD), Truva Folklor Araştırmaları Derneği, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD), Ulu Önderin Öğrencileri Derneği, Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği (USİAD), Uluslararası Plastik Sa- natlar Derneği (UPSD), Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Konferderasyonu, Umut Çocukları Derneği, Yeniden Kuvayi Milliye Derneği, Yurttaşlık Hareketi Derneği (YHD), Yurtsever Hareket, 68’liler Vakfı, Toplumsal Saydamlık Hareketi Der., Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfı. Ölümünü şükranla andılar! Ataşehir’de AKP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nca hazırlanan “ilginç” afiş dikkat çekti. “Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 70. yılını şükranla anıyoruz” yazılı afişe yurttaşlar “Kelime oyunuyla zihniyet saklamanın en çarpıcı örneklerinden biri” diyerek tepki gösterdi. Dincilerdenboykotçağrõsõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dinci Dernekler, 10 Kasõm öncesinde yayõmladõklarõ bir bildiride resmi tö- renlere katõlmama çağrõsõ yaptõ. Bildiride, “Kendisine saygısı olan, çocuklarına değer veren, onların kimliksiz, kişiliksiz fabrikasyon ürünler halinde şekillenmelerine karşı çıkan herkesi 10 Kasım’dan başlayarak bu saçma ritüellere, an- lamsız propaganda ayinlerine, İs- lami kimliğimizin tahkir edildiği organizasyonlara tavır almaya ça- ğırıyoruz” denildi. Bildiride, resmi tö- renler resmi ideoloji ikonlarõnõ kutsa- ma içerikli kutlamalar olarak tanõm- landõ. 23 Nisan, 29 Ekim ve 10 Ka- sõm’da Ulusal Egemenlik, Cumhuri- yet, Atatürk’ü anma etkinliklerinin or- tak noktasõnda ulusal-laik resmi ideo- loji kalõbõna uygun kafalar üretmenin hedeflendiği savunulan bildiriye ara- larõnda MAZLUM-DER’in de bu- lunduğu 10 dinci dernek imza attõ. ‘Değeri her gün artıyor’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog