Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 10 KASIM 2008 PAZARTESİ 10 EKONOMİ CMYB C M Y B Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark% IMKBULUSAL-100 27,833 26,648 55,538 -4.26 -52.02 IMKBULUSAL-TÜM 27,516 26,398 53,307 -4.06 -50.48 IMKBULUSAL-30 35,748 34,014 70,457 -4.85 -51.72 IMKBULUSAL-50 27,999 26,745 55,549 -4.48 -51.85 IMKBULUSAL-SINAİ 21,991 21,144 40,567 -3.85 -47.88 IMKBGIDA,İÇECEK 39,173 38,947 53,220 -0.58 -26.82 IMKBTEKSTİL,DERİ 3,263 3,175 7,125 -2.69 -55.43 IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 16,912 17,056 36,351 0.85*-53.08 IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 16,378 15,522 30,345 -5.23 -48.85 IMKBTAŞ,TOPRAK 26,075 25,481 54,939 -2.28 -53.62 IMKBMETALANA 35,012 32,713 59,339 -6.57 -44.87 IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 13,583 12,698 36,941 -6.51 -65.62 IMKBULUSAL-HİZMETLER 20,544 21,901 34,205 6.61*-35.97 IMKBELEKTRİK 1,997 1,900 3,092 -4.87 -38.56 IMKBİLETİŞİM 18,617 20,628 31,891 10.80 -35.32 IMKBULAŞTIRMA 6,811 7,748 14,201 13.76 -45.44 IMKBTİCARET 25,945 25,473 41,348 -1.82 -38.39 IMKBTURİZM 3,278 3,111 8,477 -5.10 -63.30 İMKBULUSAL-MALİ 39,772 36,520 83,822 -8.18 -56.43 IMKBBANKA 57,609 52,267 119,972 -9.27 -56.43 IMKBSİGORTA 60,513 56,092 119,204 -7.31 -52.94 IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 5,093 5,020 13,694 -1.43 -63.34 IMKBGAYRİMENKULY.O. 12,142 11,948 34,723 -1.59 -65.59 IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 20,511 19,516 43,983 -4.85 -55.63 IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 4,842 4,958 10,491 2.39*-52.74 IMKBBİLİŞİM 3,176 3,305 6,647 4.07*-50.28 IMKBSPOR 53,897 51,395 41,521 -4.64 23.78 IMKBSAVUNMA 14,121 13,922 32,941 -1.41 -57.74 IMKB2.ULUSAL 8,796 8,996 27,284 2.28*-67.03 IMKBMENKULKIYM.Y.O. 8,585 8,163 16,429 -4.92 -50.31 IMKBKURUMSALYÖNETİM 26,948 25,603 55,406 -4.99 -53.79 B O R S A A N A L İ Z Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında GÖZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Devletçilikle Sosyalizmi Yine Karıştırıyoruz! turkmini@superonline.com www.turkelminibas.net Demokrat Parti’nin adayı siyah ren- kli Barack Obama kazandı, yer yerin- den oynadı. Doğru “siyah” birinin ABD devlet başkanı olması “tarihsel” ve sevinilecek bir olaydır. Ama “obamania” bu olayın boyutlarını çok aştı, küresel bir “gösteriye” dönüştü: “Tüm dünya ABD’yi kutluyor”, “Bush dönemi bitti”, “ABD rüyası yeniden canlandı”, artık gündemde “işbirliğine dayalı dünya politikası var.” Bu, “Büyük bir zafer”, “ABD halkı tercihini başka bir Amerika için kullandı.” Kimilerine göre de ABD “uzun bir süre için sola döndü.” Dünya medyasının (uluslararası med- ya tekellerinin) “müthiş bir estetik yö- neticilik” becerisiyle ürettikleri, dünya halklarının da hevesle seyrettiği bu “gösteri” acaba neyin semptomu? Önce bazı gerçekler Obama seçim kampanyasında 650 milyon dolar harcama yaptı. Obama kampının internet üzerinden çok başarılı bir bağış kampanyası gerçekleştirdiği sürekli vurgulandı. Ancak yakından bakınca iki olgu dikkat çekiyor. Birin- cisi, büyük şirketlerin kampanyaya yaptıkları mali katkılar, bireylerin ba- ğışlarını çok aşıyor. İkincisi, parası ön- ceden ödenerek satın alınan kredi kartlarıyla yapılan (kaynağı belirsiz) bağışlar tartışma yaratacak boyutlara ulaşıyor. Financial Review’un temmuz ayında aktardığına göre ilk kez bu seçimlerde, Wall Street bankerleri, Heç fonların mü- dürleri Cumhuriyetçilerden daha çok Demokratlara bağış yapıyorlarmış. Heç fon müdürlerinin Obama kampanyası- na yaptıkları bağış, daha o tarihte 822,375 dolara ulaşmış. Ağustos sa- yısında, bu konuya “Satılık adaylar” başlığıyla değinen Rolling Stone dergisi Obama kampanyasına Goldman Sachs’ın 627,000, JP Morgan Cha- se’in 398.021, Lehman Brothers’ın(!) 353.922, Morgan Stanley’in 291.388 dolar bağış yaptığını bildiriyordu. Heç fonların Obama’ya yaptıkları toplam ba- ğış, McCain kampanyasına yaptıkla- rından 500.000 dolar daha fazlaymış. Rolling Stone yorumunu, “Obama, sü- rekli ‘Yeni Washington’ diyor. Ama bu seçimlerin gerçek mirası, siyasi siste- mimizin hiç değişmeyen oligarşik do- ğasını, bir kez daha sergilemek gibi bir trajedi olabilir” sözleriyle bitiriyordu. Obama’nın maliye bakanlığı adayları listesinin başında, bu mali krizin mi- marlarından Rubin, Summers ve neo- liberalizmin ilk tetikçisi Volcker’in ad- larının geçmesi, Rolling Stone’un kor- kusunun gerçekleşeceğini gösteriyor. Obama’nın siyah olmasına gelince. ABD’de belli bir gelir diliminin üzerine çıkınca, renk farkının ortadan kaybol- duğunu, daha önce iki siyahın, Powell ve Rice’ın yönetimin en üst kademe- lerinde görev yaptığını, başka siyah meclis üyeleri olduğunu anımsamak gerekir. Üç korkunun kesiştiği yerdeki ‘fantezi’ “Obamania”, diğer bir deyişle “umu- dumuz Obama”, “fantezisi”, üç kor- kunun kesiştiği yerde ve yukarıdaki, herkesin çok iyi “bildiği” gerçekler “yadsınarak” yaratıldı. Bu korkulardan birincisi, “ekono- minin, küreselleşme döneminde, ser- mayeden yana giden sarkacının, şim- di emekten yana geri dönmeye başla- yabileceğine” ilişkin. Geçen ay yayımlanan bir OECD ra- poru gelişmiş ülkelerde küreselleşme- den öncelikle zenginlerin yararlandığı- nı, gelir dağılımının bozulduğunu orta- ya koyuyordu (Financial Times, 22/10/08). İki yıl önce, bu kaygılar yo- ğun bir biçimde tartışılırken aktardığı- mız gibi, üretkenlik artmış, ama neo-li- beral teorinin savlarının aksine emeğin payı artmamıştı (Stephen Roach, 23/10/06). Dahası, geçen 20 yılda yal- nızca en yoksulların değil, özellikle ABD’de orta sınıfların refahında ciddi bir gerileme yaşandı. Der Spiegel’de ya- yımlanan bir araştırmaya göre,1970- 90 dönemini kapsayan, 20 yılda ABD’de yüzde 20’lik beş gelir diliminin, en yoksuldan en zengine doğru gelir- leri sırasıyla, yüzde olarak 120, 110, 107, 114 ve 94 artmış. Bir sonraki (“kü- reselleşme”) dönemdeyse, artışlar, sı- rasıyla (-1.4), 6.2, 11.1, 19 ve 42 olmuş (Steingart, 24/10/06). Gördüğünüz gi- bi, ABD genel olarak yoksullaşırken, en üst yüzde 20’lik kesim pastadan en bü- yük payı almaya devam etmiş. Ancak başka veriler, en üst yüzde 1’in payı- nın, yüzde 100 artarak, 1979’da yüzde 7.5’ten 2006’da yüzde 14’e yükseldi- ğini gösteriyor (Costello, The Asia Ti- mes 17/04/08). ABD halkı 1930’lardan bu yana en büyük krize, büyüme dö- neminden yararlanamamış, ev ve bor- sa kriziyle birlikte büyük bir gelecek kor- kusuna düşmüş olarak giriyorlar. Diğer bir deyişle önümüzdeki dönemde ABD’nin en zengin kesimlerine yöne- lik bir toplumsal tepki riski var. İkinci korku, Bush döneminin impa- ratorluk projesinin çökmesiyle, ABD’nin küresel saygınlığının dibe vurması, bu- na karşılık yeni güçlerin yükselmesiy- le ilgili. Küresel ekonomik güç denge- sinin doğuya doğru kaymaya başlaması da bu gerilemeye dünya tarihsel bir bo- yut katarak (Golub, Le Monde Diplo- matique Kasım 2008), Avrupa’da da te- dirginliği arttırıyor. Üçüncüsü de bizim malum “A takı- mının” dünyadaki, büyük medyada çalışan benzerlerinin korkusuyla ilgili. Bunlar geleceklerini ABD’ye hizmet edebilmeye bağlamışlardı. Bu iş gide- rek zorlaşıyor, ülke içinde inanılırlıkla- rını hızla kaybediyorlardı. Bu üç korkunun kesiştiği yerde, her derde deva bir “fantezisi” oluştu. Ör- neğin, Obama adeta halkın iktidara gelmesiydi. Kriz halktan yana tedbirlerle aşılacaktı. Yalnızca siyahların, Latino ke- simin değil, beyaz işçi sınıfının, daha ön- ce Cumhuriyetçilere oy veren beyaz or- ta sınıfın da desteğini alarak seçilmiş ol- ması, kimlerin huzursuzluğuna bir ya- tıştırıcı, “Evet yapabiliriz!” (Yes we can) sloganının en azından dört yıl daha kim- lere yem borusu olacağını gösteriyor. Obama’nın şimdi, Bush döneminin, iki savaş, Guantanamo, Abu Garib, Katerina, rüşvet skandallarından, açık militarizminden, küresel ısınmaya kar- şı tedbirleri engelleyen tutumundan sonra, ABD’nin imajını, “yumuşak gü- cünü” yenilemesi, Batı ittifakını güç- lendirmesi umuluyor. Ancak birincisi, “yumuşak” güç, ekonomik ve kültürel çekicilik olmadan, salt kendisi için de- ğil tüm kapitalizm için çözüm olacak ye- ni bir ekonomik model, dahası maddi kaynak sunmadan, nihayet dünyanın ki- mi gerçek sorunlarını çözemeden elde edilemez. İmajdan çok, yapısal özellik- lerle ilgili bir şey “yumuşak güç.” İkin- cisi ABD dış politikasında, Bush’un ikinci döneminde başlayan yönelimden öte, köklü bir değişim yaşanacağına iliş- kin hiçbir işaret yok. Dahası geçen ay- larda yayımlanan kimi Pentagon ve CSIS raporları, ulusal çıkarlarla jeo-eko- nomik arasındaki ilişkileri, asimetrik savaşları, ulus inşa etme kapasiteleri- nin önemini vurguluyor, bir anlamda ye- ni savaşları haber veriyorlardı. ABD ile AB arasında, hem krizin, hem de yük- selen güçlerin yönetilmesine ilişkin ger- çek çıkar farklarından kaynaklanan so- runlar var. “A takımı” ve benzerlerine gelince, kendi imajlarını parlatmak için, Obama vesilesiyle patronun imajını parlatma- ya, Obama’yı eleştirenleri “ulusalcı” ilan etmeye çabalıyorlar. Bu arada bu “ulusalcı” suçlamalarının gerçek işlevini bir kez daha sergiliyorlar. Ama kısa sü- re sonra, kaçınılmaz olarak “Obama fantezisi” çözülmeye başlayınca, eski- sinden daha gülünç durumlara düş- mekten kurtulamayacaklar. Tarih yön değiştirdi bir kez… ‘Obamania’ Neyin ‘Semptomu’ DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU / LONDRA erginy@tr.net http://erginyildizoglu.blogspot.com Endekslerin önceki ve bu haftaki cuma günü kapan›ş değerleri baz al›nm›şt›r. MADENCİLİK ParkElek.Madencilik 0.92 13.08 0.67 47.34 0.28 8.80 GIDA,İÇKİVETÜTÜN Altõnyağ 0.51 -5.81 1.19 -2.24 -0.08 -2.42 ÜlkerBisküvi 1.96 7.21 0.64 7.74 0.37 3.31 Banvit 1.26 1.27 0.95 0.53 0.29 0.46 CocaCola 7.35 7.98 1.93 7.34 0.66 3.63 ErsuGõda 0.30 0.88 0.52 1.40 0.01 0.85 FrigoPakGõda 0.53 -33.20 0.95 -17.31 -0.24 -7.68 KentGõda 24.50 8.21 2.77 4.88 0.87 3.88 KerevitaşGõda 7.30 -7.13 -2.24 -1.40 0.63 -0.99 KonfrutGõda 1.60 -2.43 0.61 -1.99 0.47 -1.18 KristalKola 0.60 0.98 0.37 2.07 -0.01 0.74 MerkoGõda 1.85 -61.44 6.75 -15.88 -0.29 -7.91 PõnarEtVeUn 1.75 7.38 0.37 10.27 0.73 5.23 PenguenGõda 0.50 -33.88 1.21 -26.00 -0.14 -10.39 PõnarSu 2.84 6.55 0.68 11.08 0.56 4.09 PõnarSüt 2.60 6.85 0.44 7.34 0.74 4.40 ŞekerPiliç 1.22 -19.53 0.84 -6.68 0.13 -6.13 TatKonserve 1.23 1.99 1.13 1.04 0.07 0.67 T.Tuborg 0.86 -362.34 3.23 -68.92 -1.12 -46.97 Tukaş 0.41 -102.80 1.03 -49.00 -0.35 -14.83 Vanet 1.00 -0.16 1.66 -0.15 0.00 -0.06 DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ AkalTekstil 0.60 2.48 0.20 1.04 -0.06 0.94 AkõnTekstil 0.92 -4.29 0.20 -6.77 -0.33 -2.72 Aksuİplik 0.63 -26.80 0.35 -26.18 -0.59 -8.69 Altõnyõldõz 3.98 -8.64 1.12 -10.62 -0.07 -3.66 ArsanTekstil 0.78 -6.23 0.29 -12.36 -0.37 -3.44 BisaşTekstil 0.38 -427.06 -4.37 -48.73 1.08 -12.12 Bossa 1.44 8.74 0.54 11.98 0.31 7.01 CeylanGiyim 1.65 3.97 1.30 1.88 0.08 1.28 CeytaşMadencilik 1.55 -2.88 0.76 -22.01 -0.15 -2.65 Derimod 1.77 6.50 0.75 2.76 0.52 2.47 DesaDeri 0.41 -0.40 0.31 -0.57 0.14 -0.24 Edipİplik 2.48 -7.96 0.89 -18.33 -0.33 -2.02 Gedizİplik 0.43 -6.30 0.13 -162.58 -0.31 -4.35 İdaş 1.05 -31.13 0.25 -35.06 -1.86 - 10.73 KarsuTekstil 0.35 -1.09 0.16 -1.89 0.01 -0.71 Kordsa 1.38 7.10 0.41 7.62 0.19 3.81 LüksKadife 1.21 -7.69 1.07 -22.03 -0.11 -4.76 MenderesTekstil 0.19 -0.91 0.16 -2.15 0.00 -0.53 MensaMensucat 0.25 -3.01 0.40 -18.51 -0.07 -0.79 Metemteks 0.27 -15.97 0.56 -64.06 -0.16 -8.93 Söktaş 2.56 1.74 0.30 3.07 0.63 0.82 SönmezFilament 0.53 -4.05 0.45 -11.28 -0.13 -3.73 Yataş 0.86 -1.42 0.27 -1.08 0.07 -0.51 Yünsa 0.87 -1.25 0.35 -1.02 -0.05 -0.49 ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA AlkimKağõt 1.13 3.67 0.64 7.40 0.12 2.73 DoğanGazetecilik 1.22 4.73 0.51 7.05 0.17 3.26 Gentaş 0.91 4.06 0.58 10.99 0.12 3.74 KelebekMobilya 0.38 -9.32 1.21 -8.59 -0.03 -3.46 BakAmbalaj 1.81 3.58 0.31 3.52 0.31 1.93 DoğanBurda 1.05 12.09 0.52 9.97 0.39 7.54 DuranDoğanBasõm 2.29 -34.21 2.98 -7.32 -0.64 -4.66 IşõklarAmbalaj 0.31 2.51 0.90 3.38 0.09 0.23 Kaplamin 3.82 -2.37 0.58 -2.77 -0.09 -1.80 Kartonsan 56.50 7.24 1.08 15.54 11.46 6.34 KozaMadencilik 0.95 23.59 1.27 30.30 0.28 9.88 Olmuksa 4.40 1.48 0.87 2.14 0.20 1.21 TireKutsan 9.95 -23.94 6.23 -11.62 -0.49 -5.90 VikingKağõt 0.42 -226.38 2.81 -21.75 -0.45 -15.50 KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ Aksa 1.44 4.48 0.24 6.25 0.26 2.94 AlkimKimya 3.86 11.54 0.82 17.53 0.84 7.52 Aygaz 1.80 6.50 0.36 5.59 1.22 3.94 Bagfaş 81.00 45.41 1.33 24.83 31.30 27.09 Brisa 35.00 10.01 0.61 7.41 8.37 5.92 DevaHolding 6.90 -14.78 1.42 -30.91 -1.00 -7.23 Eczacõbaşõİlaç 1.16 2.41 0.38 9.64 0.84 2.04 EgeGübre 25.50 10.76 0.44 11.85 8.15 6.05 Good-Year 7.30 5.11 0.32 3.32 2.12 3.15 GübreFabrik. 27.75 67.27 2.26 29.67 9.41 10.31 Hektaş 0.63 14.53 0.51 22.34 0.18 11.45 Marshall 6.80 9.38 0.62 9.37 1.17 5.48 Petkim 4.60 -1.18 0.63 -1.40 -0.08 -0.90 PetrolOfisi 2.94 8.63 0.56 1.87 0.68 3.59 Pimaş 1.14 -1.88 0.30 -2.16 0.22 -0.76 AdvansaSasa 0.27 -5.09 0.21 -4.84 -0.21 -3.04 SodaSanayii 0.91 4.64 0.42 6.91 0.09 2.83 SelçukEczaDeposu 0.99 10.32 0.71 3.79 0.29 3.81 TurcasPetrol 2.27 12.61 0.57 250.36 0.98 12.24 DyoBoya 0.23 -24.70 0.80 -14.19 -0.13 -4.64 TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ AdanaÇimento(A) 2.88 14.66 1.46 46.19 1.13 13.53 AdanaÇimento(B) 1.73 14.66 0.88 46.19 0.80 13.53 AdanaÇimento(C) 0.35 14.66 0.18 46.19 0.11 13.53 AfyonÇimento 600.00 7.00 1.30 20.78 74.10 5.71 Akçansa 2.33 9.54 0.61 17.46 0.80 5.83 AnadoluCam 1.02 7.40 0.53 9.04 0.23 3.20 BatõsökeÇimento 0.79 -0.55 0.24 -1.79 0.06 -0.49 BatõÇimento 5.10 4.82 0.92 9.23 0.51 3.33 BoluÇimento 1.09 13.34 0.73 27.31 0.41 12.04 BursaÇimento 4.50 17.29 2.08 17.31 0.65 9.95 Çimbeton 8.70 -8.69 0.44 -5.63 -1.72 -5.50 Çimentaş 3.72 -1.53 0.39 -4.50 0.62 -0.87 Çimsa 2.96 9.19 0.54 22.65 1.02 6.44 DenizliCam 1.98 -4.00 0.46 -6.26 -0.35 -2.36 EczacõbaşõYapõ 1.08 -7.01 0.48 -4.88 -0.65 -2.54 EgeSeramik 0.39 -3.98 0.22 -6.56 -0.01 -2.32 GöltaşÇimento 19.00 9.16 0.51 21.17 -1.36 6.80 HaznedarRefrakter 1.14 1.43 0.84 0.70 0.02 0.43 İzocam 10.00 22.09 1.76 16.74 1.82 17.33 KonyaÇimento 33.50 4.71 0.54 16.72 9.13 4.01 KütahyaPorselen 0.93 3.71 0.30 4.10 0.06 2.54 MardinÇimento 3.32 20.17 1.58 37.22 1.00 17.00 NuhÇimento 9.90 12.42 1.88 22.51 1.46 9.57 TrakyaCam 0.99 6.74 0.45 15.82 0.31 4.63 UşakSeramik 0.55 2.71 0.32 1.74 0.03 0.80 ÜnyeÇimento 2.33 18.52 0.94 39.30 0.91 14.93 METALANASANAYİ BorusanMannesmann 7.10 17.58 0.76 8.21 2.54 5.70 Burçelik 13.60 -4.41 1.18 -2.02 -0.41 -1.25 BurçelikVana 0.60 -13.54 0.94 -20.91 -0.24 -7.91 Çemtaş 0.79 11.63 0.38 17.21 0.32 9.92 ÇelikHalat 2.40 22.46 0.97 10.91 0.50 11.28 DemisaşDöküm 0.84 9.07 0.32 7.74 0.22 4.88 ComponentaDökümcülük 4.36 12.74 1.40 9.23 0.44 7.83 Erbosan 4.38 14.30 0.45 13.23 1.44 7.77 EreğliDemirÇelik 4.40 13.07 0.77 22.76 1.01 7.66 FenişAlüminyum 2.30 13.12 1.42 10.52 0.22 5.71 İzmirDemirÇelik 1.66 10.90 0.65 5.77 0.55 5.48 Kardemir(A) 0.63 20.41 0.54 24.43 0.35 11.34 Kardemir(B) 0.62 20.41 0.53 24.43 0.35 11.34 Kardemir(D) 0.48 20.41 0.41 24.43 0.35 11.34 Sarkuysan 1.76 9.73 0.39 2.24 0.59 3.50 METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM AlarkoCarrier 7.65 5.69 0.43 8.48 1.86 4.06 AnadoluIsuzu 4.06 10.47 0.50 7.54 1.48 6.35 Arçelik 2.09 5.86 0.39 3.74 0.44 1.77 GrundigElektronik 0.38 -15.29 0.47 -6.49 -0.33 -3.25 BoschFrenSistemleri 42.25 -3.30 4.61 -0.81 0.14 -0.87 BSHEvAletleri 20.60 6.06 1.76 3.16 2.48 2.30 DitaşDoğan 1.48 -1.81 0.56 -1.80 -0.13 -1.20 EgeEndüstri 6.25 10.81 0.49 7.79 1.79 5.18 EmekElektrik 0.29 -5.27 -3.03 -1.16 0.04 -0.63 EminişAmbalaj 7.95 -16.62 3.46 -16.82 -0.46 -5.52 F-MİzmitPiston 6.90 45.92 3.31 76.77 1.15 40.71 FordOtosan 4.46 20.81 0.84 6.56 1.54 12.47 GersanElektrik 0.65 0.49 0.60 0.36 0.03 0.35 İhlasEvAletleri 1.02 0.14 1.51 0.29 0.03 0.08 KarsanOtomotiv 0.92 -24.68 1.06 -11.57 -0.20 -8.92 KarelElektronik 0.82 8.92 0.27 10.14 0.37 5.60 KlimasanKlima 4.80 15.08 1.97 7.53 0.03 4.93 MutluAkü 1.17 4.70 0.57 3.68 0.30 2.37 Parsan 1.03 13.13 0.33 29.84 0.53 9.04 TürkPrysmianKablo 1.93 6.22 0.58 2.51 0.71 2.68 T.DemirDöküm 2.94 -39.89 1.85 -11.45 -0.75 -5.33 VestelBeyazEşya 1.17 6.86 0.46 5.39 0.32 3.83 DİĞERİMALATSANAYİİ AdelKalemcilik 2.84 22.79 0.48 20.23 1.30 10.06 GoldaşKuyumculuk 0.72 5.14 0.33 0.43 0.21 1.40 ServeKõrtasiye 0.58 2.03 0.44 3.72 0.09 1.56 ELEKTRİK,GAZVESU AkEnerji 7.55 11.18 1.13 17.24 0.15 7.04 AksuEnerji 1.91 3.19 0.49 144.18 0.13 2.86 AyenEnerji 1.31 11.44 0.85 41.27 0.25 5.01 ZorluEnerji 2.15 -11.89 0.81 -8.49 -0.14 -1.26 İNŞAATVEBAYINDIRLIK BorovaYapõ 0.21 -17.39 0.54 -0.04 - 10.61 Enkaİnşaat 5.45 14.39 1.56 14.81 0.85 5.89 TOPTANTİCARET DoğuşOtomotiv 1.93 -8.06 0.52 -2.82 0.09 -2.61 İntema 2.24 14.00 0.67 0.79 0.04 1.48 SankoPazarlama 1.80 3.28 0.67 1.72 0.05 2.00 PERAKENDETİCARET AFMFilm 6.85 -10.42 4.82 -5.89 -0.20 -3.42 BİMBirleşikMağ. 30.50 37.92 9.46 2.92 1.65 10.11 BoynerMağazacõlõk 0.60 9.26 0.96 2.45 0.12 2.21 Carrefoursa(A) 9.30 32.86 0.95 22.91 3.76 21.40 Carrefoursa(B) 8.05 32.13 0.83 34.06 3.72 21.47 TescoKipa 4.42 -11.05 0.96 -8.33 -0.75 -4.10 Migros 17.40 8.74 2.13 5.37 3.37 4.84 Milpa 0.69 -8.41 1.32 -0.10 -3.32 VakkoTekstil 0.38 -5.16 0.49 -6.26 -0.07 -3.14 TURİZM FavoriDinlenmeYer. 1.29 -20.90 0.15 -1,657.62 -0.85 -7.78 MarmarisAltõnyunus 5.20 0.11 0.69 0.56 -0.60 0.09 MartõOtel 0.41 0.99 0.42 7.93 -0.03 0.43 NetTurizm 0.46 -96.12 0.52 -958.94 -0.50 -34.52 Tek-ArtTurizm 0.41 -3.19 0.87 -20.47 -0.02 -1.90 ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA Çelebi 5.75 16.78 1.21 13.71 1.45 7.08 TürkHavaYollarõ 5.45 11.82 0.44 9.76 2.62 4.20 ReysaşLojistik 1.05 3.23 0.50 2.97 0.11 1.07 Usaş 0.84 14.87 0.43 57.79 -0.09 11.29 HABERLEŞME Turkcell 8.65 23.34 2.40 28.39 1.06 15.79 TürkTelekom 3.34 22.62 2.66 19.96 0.00 8.03 TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ AcõbademSağlõk 7.30 -7.01 5.80 -3.98 -0.07 -2.17 SPORHİZMETLERİ BeşiktaşFutbolYat. 1.49 -9.59 4.25 -1.42 -0.03 -0.85 FenerbahçeSportif 45.00 4.14 9.61 73.00 2.31 3.60 GalatasaraySportif 122.00 7.93 1.30 207.90 37.06 6.29 TrabzonsporSportif 8.60 43.97 3.52 93.57 1.08 38.34 BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI Akbank 4.56 13.39 1.23 0.64 1.81 AlbarakaTürk 2.28 10.45 1.10 0.42 1.38 AlternatifBank 0.72 11.02 0.60 0.22 1.28 Denizbank 4.56 7.79 2.17 0.30 0.65 FortisBank 0.83 9.03 0.48 0.17 1.52 Finansbank 4.60 9.53 2.55 0.30 1.07 GarantiBankasõ 2.27 12.46 1.19 0.43 1.34 İşBankasõ(A) 17,820.00 12.27 5,225.10 60.63 1.31 İşBankasõ(B) 660.00 12.27 193.52 3.03 1.31 İşBankasõ(C) 3.82 12.27 1.12 0.76 1.31 T.KalkõnmaBank. 2.70 4.17 0.92 0.26 2.14 T.S.K.B. 0.84 10.87 0.62 0.33 1.42 T.EkonomiBank. 0.79 11.06 0.62 0.16 1.06 Tekstilbank 0.50 2.19 0.55 0.05 0.24 VakõflarBankasõ 1.32 8.95 0.63 0.41 0.97 YapõveKrediBank. 1.88 12.84 1.46 0.24 1.23 HalkBankasõ 3.72 16.66 1.21 0.99 1.40 SİGORTAŞİRKETLERİ Aksigorta 2.66 0.56 0.40 0.16 0.43 AnadoluSigorta 0.87 14.99 0.47 0.32 6.63 AnadoluHayatEmek. 1.37 9.24 1.04 0.19 0.95 AvivaSigorta 8.60 16.59 5.25 0.30 4.29 GüneşSigorta 1.28 8.77 0.97 0.12 2.97 YapõKrediSigorta 6.40 16.27 1.72 0.65 6.97 RaySigorta 1.23 -2.98 1.68 -0.08 -0.71 FİNANSALKİRALAMAVEFACTORİNGŞİRKETLERİ GarantiFaktoring 1.30 13.54 0.59 8.96 0.39 0.66 FinansFin.Kir. 0.91 9.12 0.33 36.01 0.53 1.93 İşFin.Kir. 0.52 21.24 0.37 731.93 0.43 4.70 ŞekerFin.Kir. 0.28 13.81 1.08 12.90 0.04 0.88 TekstilFin.Kir. 0.34 13.69 0.16 40.71 0.39 5.58 CreditwestFaktoring 1.84 13.95 1.27 0.40 2.85 YapõKrediFin.Kir. 1.24 16.15 0.84 42.39 0.33 3.46 VakõfFin.Kir. 1.31 2.08 0.78 2.77 -0.11 0.29 HOLDİNGLERVEYATIRIMŞİRKETLERİ AlarkoHolding 1.64 3.50 0.51 6.00 0.27 1.70 BorusanYat.Paz. 2.60 7.63 0.71 0.50 7.61 DoğanHolding 1.12 2.28 0.43 1.48 0.13 0.87 EczacõbaşõYatõrõm 2.13 0.62 0.23 0.40 1.24 0.60 GSDHolding 0.41 3.25 0.23 0.13 0.38 İhlasHolding 0.27 -2.32 0.25 -4.71 -0.05 -1.03 KoçHolding 2.78 25.79 0.59 9.68 1.91 3.67 NetHolding 0.34 14.04 1.02 44.82 0.22 4.57 ŞişeCam 1.05 6.92 0.39 9.69 0.34 3.25 İşGirişim 1.40 6.20 0.29 53.61 0.38 6.11 TAVHavalimanlarõ 3.52 -5.16 1.39 -4.55 -0.28 -1.13 SabancõHolding 3.40 17.12 0.68 40.17 1.05 1.66 VakõfGirişim 4.96 3.08 1.04 0.12 3.06 YazõcõlarHolding 5.15 11.84 0.61 28.76 1.72 3.19 GlobalYat.Holding 0.27 -1.58 0.48 -5.46 0.03 -0.57 TekfenHolding 4.56 12.82 1.00 14.08 0.87 6.55 BİLİŞİM ArenaBilgisayar 1.30 12.34 0.56 0.94 0.51 3.01 AlcatelLucentTeletaş 0.79 9.34 0.86 1.70 0.06 2.15 EscortComputer 1.16 1.43 0.59 2.49 0.02 1.01 AnelTelekom 2.45 13.27 1.76 18.40 0.16 5.35 IndeksBilgisayar 0.89 2.92 0.58 0.53 0.13 0.76 LinkBilgisayar 1.44 0.34 1.25 1.07 -0.14 0.31 LogoYazõlõm 1.74 3.09 0.72 8.93 0.28 2.59 NetaşTelekom. 11.50 3.28 0.40 5.07 0.73 2.12 SAVUNMA Aselsan 2.80 8.37 0.64 12.72 0.94 2.80 GAYRİMENKULYAT.ORT. AkmerkezG.M.Y.O. 27.25 25.18 3.73 79.23 3.58 22.27 AlarkoGMYO 9.00 5.28 0.30 87.36 2.41 4.40 AtakuleG.M.Y.O. 0.76 5.19 0.38 21.44 0.29 5.16 DoğuşGEGMYO 0.50 -2.75 0.36 -83.58 0.12 -2.14 İşGMYO 0.62 4.23 0.31 65.31 0.12 4.00 NurolGMYO 1.25 1.39 0.26 42.85 0.52 1.37 SağlamGMYO 0.40 0.17 0.38 8.16 0.02 0.12 SinpaşGYO 1.75 0.50 0.27 12.50 0.10 0.40 ÖzdericiGMYO 0.57 11.94 0.43 201.43 0.17 4.59 VakõfGMYO 1.01 8.77 0.28 56.86 0.39 8.74 PeraGMYO 0.30 -4.52 0.55 0.04 -2.47 YapõKrediKorayGMYO 0.71 -7.85 0.28 -13.58 -0.23 -4.93 MENKULKIYMETLERYATIRIMORT. AkYat.Ort. 0.78 -10.89 0.33 -4.54 -0.23 -10.52 AlternatifYat.Ort. 0.36 -11.75 0.24 -3.21 -0.17 -11.47 AtaYat.Ort. 0.40 -28.54 0.43 -21.08 -0.18 -26.08 AtlantisYat.Ort. 0.32 -47.17 0.25 -14.94 -0.53 -45.91 AtlasYat.Ort. 0.37 -45.42 0.25 -2.41 -0.28 -44.77 AvrasyaYat.Ort. 0.26 -60.10 0.38 -1.69 -0.27 -56.79 BaşkentYat.Ort. 0.53 -2.17 0.49 -0.05 0.01 -1.34 BumerangYat.Ort. 0.37 -9.43 0.40 -10.60 -0.09 -9.32 DenizYat.Ort. 0.90 -11.48 0.35 -36.63 0.05 -11.10 EczacõbaşõYat.Ort. 0.43 -16.54 0.27 -10.51 0.04 -16.49 GedikYat.Ort. 0.56 -20.72 0.60 -0.58 -0.10 -18.62 EuroYat.Ort. 0.63 -5.81 0.60 -0.32 0.01 -5.79 EuroTrendYat.Ort. 0.97 -7.19 1.01 -0.22 0.00 -7.17 EVGYat.Ort. 0.45 -26.05 0.42 -0.35 -0.33 -25.79 EgeliCo.Yat.Ort. 0.33 -26.35 0.36 -2.80 -0.16 -26.22 FinansYat.Ort. 0.63 -45.47 0.59 -6.69 -0.43 -45.09 GarantiYat.Ort. 0.31 -18.41 0.35 -9.23 -0.05 -18.28 HedefYat.Ort. 0.33 -10.15 0.43 -4.43 -0.10 -10.12 İnfoYat.Ort. 0.29 -30.89 0.39 -0.34 -0.22 -26.91 İnfotrendYat.Ort. 0.43 1.25 0.41 0.01 0.07 1 . 2 5 İşYat.Ort. 0.56 -8.25 0.44 -7.18 0.01 -8.14 M.YõlmazYat.Ort. 0.36 -47.83 0.43 -6.23 -0.38 -47.43 MarbaşBTipiYat.Ort. 0.83 1.96 0.73 0.44 0.12 1 . 9 6 MetroYat.Ort. 0.40 -67.08 0.69 -1.52 -0.29 -65.75 MerkezBTipiYat.Ort. 0.45 -6.38 0.50 -0.09 -0.09 -5.57 OyakYat.Ort. 0.33 -22.82 0.37 -1.92 -0.20 -22.42 TSKBYat.Ort. 0.36 -13.35 0.35 -16.38 -0.12 -12.97 TaçYat.Ort. 1.00 -22.00 0.40 -16.34 -0.26 -21.44 TaksimYat.Ort. 0.38 -56.36 0.81 -0.50 -0.41 -36.17 TacirlerYat.Ort. 0.36 -24.35 0.44 -1.05 -0.19 -23.63 VakõfYat.Ort. 0.60 -23.14 0.34 -9.47 -0.29 -22.25 YatõrõmFin.Yat.Ort. 0.38 -25.66 0.33 -5.90 -0.32 -25.00 VarlõkYat.Ort. 0.39 -20.75 0.37 -2.92 -0.12 -20.64 YapõKrediYat.Ort. 0.45 -13.38 0.27 -5.55 -0.01 -13.33 ARACIKURUMLAR İşY.Men.Değ. 0.84 1.13 0.41 0.02 0.21 0 . 2 1 İKİNCİULUSALPAZAR LafargeAslanÇimento 38.75 6.00 1.66 7.48 4.21 3 . 2 0 AltõnyunusÇeşme 1.62 -0.97 0.37 -6.89 -0.13 -0.84 BerdanTekstil 0.67 -17.38 -0.12 -16.17 -1.15 -7.94 BirlikMensucat 0.37 -30.37 0.25 -21.85 -0.39 -8.13 Dardanel 0.29 -7.89 -0.04 -22.56 0.18 -20.76 Doğusan 0.66 -16.23 1.59 -222.64 -0.09 -8.87 EgeProfil 1.53 6.94 0.95 4.24 0.15 2 . 6 9 IpekMatbaacõlõk 0.72 38.20 1.22 30.60 0.27 9 . 5 5 MegesBoya 0.73 -48.41 4.27 -16.13 -0.42 -10.46 PetrokentTurizm 18.00 -42.03 2.56 -64.33 -3.00 -7.94 SönmezPamuklu 0.56 -13.95 0.53 -41.17 -0.08 -12.58 MetemturOtelcilik 0.81 -18.56 0.62 -413.48 -0.27 -6.68 ŞekerFin.Kir. 0.28 13.81 1.08 12.90 0.04 0.88 MertGõda 0.57 -16.57 0.87 -11.50 -0.19 -6.02 SilverlineEndüstri 0.44 -2.34 0.42 -2.32 -0.03 -1.29 FonFin.Kir. 4.28 16.82 0.34 160.45 2.46 5.77 YENİEKONOMİPAZARI ArmadaBilgisayar 0.65 -5.49 0.43 -0.87 0.07 -1.38 DatagateBilgisayar 0.96 2.22 0.56 0.34 0.15 0.79 Plastikkart 1.53 2.20 1.52 3.99 -0.03 1.78 KURUMSALYÖNETİM AsyaKatõlõmBankasõ 1.42 12.26 0.97 0.27 2.12 AnadoluEfes 12.90 11.39 2.89 12.84 0.90 4.60 DoğanYayõnHol. 0.88 -0.41 0.40 -0.37 0.04 -0.12 DentaşAmbalaj 0.50 -5.98 0.42 -7.96 -0.09 -2.97 HürriyetGzt. 0.83 8.10 0.45 13.24 0.26 3.42 TofaşOto.Fab. 1.45 13.92 0.60 4.30 0.44 4.81 Tüpraş 17.30 18.97 1.15 4.75 5.62 6.30 TürkTraktör 4.42 26.11 0.82 11.92 1.87 8.97 Otokar 7.00 25.93 1.10 11.14 2.66 9.10 Şekerbank 1.16 9.85 0.53 0.37 1.18 Vestel 0.85 -6.83 0.13 -3.44 -0.12 -1.75 YveYGMYO 0.46 -3.57 0.60 -237.96 -0.05 -3.49 GÖZALTIPAZARI BoyasanTekstil 0.18 51.29 2.41 9.81 0.02 6 . 3 8 ÇbsBoya 0.21 -12.46 -0.08 -39.52 -0.45 -18.17 EGSG.M.Y.O. 0.27 0.30 0.15 54.34 0.27 0 . 2 3 Egeplast 0.71 -39.87 -1.24 -7.39 -0.23 -5.34 EsemSporGiyim 0.39 -11.65 0.70 -27.41 0.13 -2.43 MakinaTakõm 0.19 -28.66 0.29 -33.49 -0.72 -4.60 MazharZorluHolding 0.38 -19.82 -0.22 -6.15 -0.48 -4.33 OkanTekstil 1.11 -71.07 1.59 -0.49 -36.94 ÇBSPrintaş 0.22 -9.28 0.18 -33.09 -0.17 -3.08 SelçukGõda 0.23 -74.17 0.72 -175.69 -0.33 -33.98 TranstürkHold. 0.19 -56.19 0.22 -46.15 -0.99 -6.18 Tümteks 0.22 -20.44 -0.33 -80.73 -0.11 -77.99 Toparlanma en az 3 yõl sürecek Sol her zamanki gibi gençlik hastalığında! Kapitalizmin çatırdadığından, neo-liberal poli- tikaların sonunun geldiğinden tutun da… Yeniden Keynesçiliği sosyalizm sananlarla birlikte bir di- zi mutluluk senaryosu üretiyor. Nedenleri ise çok basit! ABD’de, AB’de devletin birkaç bankaya mali destek verip kanadının altı- na almış olması!.. Gelin görün ki, her devlet yardımı devletçilik po- litikasına dönüşün göstergesi olmadığı gibi sos- yalizmin devletçilik anlayışıyla da uzaktan yakından ilgisi yoktur. Dolayısıyla, yapılan müdahalelerin hepsi kapitalizmin yaşatılması adınadır. Öte yandan, sosyalizmin devletçilik politikasında devlet, üretimden dağıtıma ekonominin tüm alanlarında başrolü üstlenirken…Bunun içine üretim araçları da dahildir. Oysa Keynes Genel Teorisi’nde, “Devlet için önemli olan üretim araç- larına sahip olmak değil… Üretim araçlarının büyümesine ayrılan toplam kaynak miktarını ve bunlara sahip olanların elde edeceği kazanç haddini belirleyebiliyorsa gerekeni yapmıştır” de- mektedir. Dahası, Keynesyen model en basit anlatımıy- la: Devlet harcamalarının arttırılması yoluyla özel kesim harcamalarının uyarılması üzerine oturtul- muştu. Devletin yaptığı diyelim ki 5 bin dolarlık ya- tırım harcaması çarpan etkisi yaratarak yapılan ya- tırımın kat be kat üstünde milli geliri arttırıyordu. Böylelikle, savaştan yeni çıkmış özel sektörün ye- ni yatırımlar yapması için güven verilerek özen- dirilmiş oluyordu. Modelin ikinci önemli ayağı da emek kesiminin gelirlerini arttırmaktansa gelir dağılımında ser- mayeye öncelik tanımasıydı. Özellikle de krizden çıkış ya da kalkınmanın başlangıç aşamasında! Bugünkü global krize neo-liberal cepheden ba- karsanız çöküşün değil, aksine yeni dünya dü- zenine uyum yapamayanların temizlenme krizi- dir. Aslında, pek insancıl sanılan Keynes projesi de öyle değil miydi! Keynes, modelini işçilerin fe- dakârlıkları üzerine kurmamış mıydı! Kaldı ki, yeni dünya düzenini kurmak için giri- şilen yeni paylaşımın coğrafyası da çok farklı. Ma- lum, kapitalizmin I. ve II. Dünya Savaşlarındaki paylaşımı Avrupa’nın coğrafyasını da içermekteydi. ABD ise iki savaşta da kendi coğrafyası dışındaydı. Ama bu kez savaş, sadece kaynakların bekare- tini hâlâ koruduğu toprakları kapsamakta. Kısacası… Kapitalizmin gelişmişlerinin kay- bettikleri ve de kaybedecekleri değil, kazanacakları büyük. 1986-1994’teki Uruguay Roundu’ndan be- ri de ikili (BIT), çoklu (MAI ve benzeri) uluslararası çerçeve anlaşmalarıyla bunun hazırlığı içindeler. Sol bunları ne çabuk unuttu! Hüseyin Baş’ın son yazısında da dikkat çektiği gibi kapitalizm, içinde oligarşiyi barındıran bir sistemdir. Felsefesini egemenliğin büyük sermaye elinde toplanarak kul- lanılması üzerine kurmuştur. Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesinin bizim Van’ın ilçesi da- hil dünyanın ezilmişlerince kurbanlarla, halaylar- la kutlanması da zaten bu nedenle değil mi? Ezilmişler, yoksunlar ve yoksullar oligarşinin ezi- ci gücüne karşı çarkı geri döndürecek bir dal arı- yorlar. Onun için de Obama’nın rengine tutunmaya çalışıyorlar. Oysa, ABD başkanı ister beyaz ister zenci, is- ter koyu Hıristiyan açık Müslüman olsun ABD’nin programı belli: Kapitalist dünyanın egemeni olmak. Obama da İran’ın nükleer programını bahane edecek, Pakistan’a burnunu sokacak, Irak-Af- ganistan savaşından nemalanacak. İsrail-İran çatışmasıyla GOP’ta yer alan ama bugüne kadar çatlatılamayan İran sınırını aşmak isteyecek. Aslında, Obama şimdilerde pek moda olan ka- pitalizmin “çakma” ürünlerinden. Yani, aslının aynı ama taklit. Sahicisini alamayana birebir ay- nı üretilmiş “çakma”sını veriyorlar. Hem de yarı fiyatına! Dünyanın emekçi kesimi “çakma Obama”yla nerelere gidildiğini görecek. Zira, Obama’nın ağzından düşürmediği “demokratik eşitlik” sadece Beyaz Saray’a varmakla çözülmüyor. Gelir da- ğılımı, emek-sermaye arasında büyüyen uçuru- mu çözecek politikalara ve başkalarının kaynak- larına ve topraklarına göz dikmemekten geçiyor. Kısacası…neo-liberalizmin çöktüğü, serbest pi- yasa ekonomisinin sonunun geldiği ya da BOP, GOP’un dağıldığını iddia etmek için vakit çok er- ken. Hele hele Obama’nın dünyaya barış getire- ceğine inanmak safdillikten başka ne olabilir ki! Unutmayalım, Kennedy de dünyanın en barış severiydi, saksofoncu Clinton da.! Ne demişler Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu. Ne var ki, siyaset ve ekonomi, oyunu ön- ceden görenlerin kazandığı bir alandır. 1ABD Doları: 1.4923 Avustralya Doları 5.8175 Danimarka Kronu 1.1720 İsviçre Frangı 7.8477 İsveç Kronu 97.26 Japon Yeni 1.1932 Kanada Doları 6.8267 Norveç Kronu 3.7545 SuudiArabistanRiyali 1 Avro: 1.2799 ABD Doları 1 İng. S: 1.5765 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.7048 ABD Doları Türkiye Genç İşadamlarõ Konfederasyonu Kriz Anketi: Ekonomi Servisi - Genç işadamlarõ, alõnacak ön- lemlerin yeterli olmasõ ha- linde 2009’un 3. çeyre- ğinde düzelmenin turizm ve tarõmsal üretimin des- teğiyle başlayacağõnõ, an- cak eski dengelere ulaş- manõn yaklaşõk 3 yõl süre- ceğini düşünüyor. Türkiye Genç İşadamlarõ Konfederasyonu’nun (TÜ- GİK) Kriz Beklenti anke- tine göre, küresel krizi az hasarla atlatmak için, es- nafõn ve KOBİ’lerin kredi borçlarõnõn yeniden yapõ- landõrõlarak, ‘mali sicil af- fõ’ getirilmesi gerekiyor. Genç işadamlarõ siyasi par- tilerden ve TBMM’den iç çekişme yerine dõş dünya- ya karşõ güvenilirlik ve birliktelik mesajõ verilme- sini, krizin olasõ zararlarõ- nõn hesaplanmasõnõ, alõ- nacak tedbirlerin halkõn en az etkileneceği şekilde uygulanmaya konulmasõnõ bekliyor. Somut bir Eko- nomik Eylem Planõ’nõn bir an önce ortaya konulmasõ gerektiğini ifade eden genç işadamlarõ, hükümet yet- kililerinin belirsiz ve ras- yonel olmayan demeçler vermemesi, bunun yerine pozitif yaklaşõm içeren açõklamalarõn yapõlmasõ gerektiğine dikkat çekti. Özel bankalarõn kredi musluklarõnõ esnaf için ye- teri kadar açmadõğõndan yakõnan genç işadamlarõ, bu nedenle piyasanõn ki- litlendiğini, kamu banka- larõnõn bir an önce devre- ye girerek, esnafõn ban- kalar karşõsõndaki ‘kõrmõ- zõ çizgilerinin’ ortadan kal- dõrõlmasõ gerektiğini vur- guladõ. MERKEZ BANKASI KURLARI 10 KASIM 2008 DÖVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolarõ 1,5368 1,5442 1,5357 1,5465 1 Avustralya Dolarõ 1,0281 1,0348 1,0234 1,0410 1 Danimarka Kronu 0,26414 0,26544 0,26396 0,26605 1 Avro 1,9669 1,9764 1,9655 1,9794 1 İngiliz Sterlini 2,4222 2,4349 2,4205 2,4386 1 İsviçre Frangõ 1,3092 1,3176 1,3072 1,3196 1 İsveç Kronu 0,19474 0,19677 0,19460 0,19722 1 Kanada Dolarõ 1,2884 1,2942 1,2836 1,2991 1 Kuveyt Dinarõ 5,6466 5,7210 5,5619 5,8068 1 Norveç Kronu 0,22468 0,22620 0,22452 0,22672 1 S. Arabistan Riyali 0,41055 0,41129 0,40747 0,41437 100 Japon Yeni 1,5772 1,5877 1,5714 1,5937 1 Yeni İsrail Şekeli 0,39217 0,41228 Numarayı kampanya taşıyor Ekonomi Servisi - Telekomünikasyon Ku- rumu bünyesinde kurulu bulunan Numara Ta- şõnabilirliği Sistemi uygulamasõ dün gece sa- at 00.01 itibarõyla kullanõma açõldõ. Numara ta- şõnabilirliği ile üç GSM operatörü yeni tarife- ler ile abone çekme yarõşõna girdiler. GSM abo- neleri, numara taşõnabilirliği sistemi ile 532, 542, 505 gibi kod da dahil olmak üzere, on haneli numarasõnõ hizmet aldõğõ operatörü değiştire- biliyor. Uygulamanõn ilk gününde Suadiye Turkcell İletişim Merkezi’nde düzenlenen et- kinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Sü- reyya Ciliv, “Bence dengeler bizim lehimi- ze değişecek. Çünkü en iyi teknolojileri Türkiye’ye sunmak için çalışan bir firmayız. Üçüncü çeyrek sonuçları da bunu gösteri- yor” dedi. Abone kaybõna dair endişelerinin ol- madõğõnõ belirten Ciliv, abone kazanmaya da devam edeceklerini söyledi. Avrupa’da numara taşınabilirliği uy- gulamasının başladığı tarihten itibaren toplam 26 ülkede 56 milyon abone numarasını başka operatöre taşıdı. Akbank’tan 4 yeni yatırım fonu Ekonomi Servisi - Sermaye Piyasasõ Kurulu (SPK), Akbank’õn kurucusu olduğu her biri 200 milyon YTL başlangõç tutarlõ 4 yatõrõm fonunun kuruluşuna izin vererek, katõlma paylarõnõn kayda alõnmasõna karar verdi. Kurul, Akbank’õn kurucusu olduğu her biri 200 milyon YTL başlangõç tutarlõ B Tipi Yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlõ Dördüncü Yatõrõm Fonu, B Tipi Yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlõ Beşinci Yatõrõm Fonu, B Tipi Yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlõ Altõncõ Yatõrõm Fonu ve B Tipi Yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlõ Yedinci Yatõrõm Fonu’nun kuruluşunu uygun buldu. Numara taşõma ile birlikte GSM operatörleri de abone kapma yarõşõna girdi. Turkcell Genel Müdürü Ciliv, “Dengeler lehimize değişecek” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog