Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30350 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 KASIM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Atatürk’ün Küreselliği... 1991 yılı sonunda tarih sahnesine çıkan Orta As- ya cumhuriyetleri, bağımsızlıklarını kalıcılaştırmak, de- yim yerindeyse “ulus inşasının” temellerini sağlam at- mak için tarihe baktıklarında Mustafa Kemal’in de- neyimini gördüler. Türkmenistan Devlet Başkanı, ül- kesiyle bütünleşebilmek için kendisine şöyle bir ye- ni soyad düşündü: Atatürkmen! Arkası Sa. 15. Sü. 8’de C Atatürk Devrimi... Ulusal Kurtuluş Savaşı- mızın önderi ve Cumhu- riyet devletimizin kuru- cusu büyük insan Atatürk 70 yıl önce bugün gözleri- ni yaşama kapamıştı. Ne var ki bugün Ata- türk üzerine tartışmalar yoğunlaşmıştır. Bu olguyu doğal mı say- malıyız? Doğal saysak bile bir te- mel gerçeğin altını çizmek zorundayız. Atatürk üze- rine tartışmalar iki kav- ram göz ardı edilerek ya- pılırsa kasıtlı bir amaca hizmet edebilir. Bu iki temel kavram ne- dir? Emperyalizm.. Ve Aydõnlanma.. Bu iki sözcük Atatürk’e ilişkin değerlendirmeleri tartabilmek için yol gös- tericidir; gerekli tarihsel kültürü ve teraziyi oluş- turur. Ne yazık ki günümüzde yaşanan Atatürk tartış- malarında bu iki tarihsel ve bilimsel kavramın kas- ten üstü örtülmektedir. Aydınlanma tarihi Ba- tı’da beş yüzyıllık bir geç- mişe sahiptir. Martin Luther’den başla- yan, Hümanizma ve Rö- nesans’la süregelen to- humlanmadan sonra bi- limselliği öne çıkaran, sa- nayileşmeyle altyapısını kazanan Aydınlanma, la- ikliği benimseyen toplum- larda demokrasinin ger- çekleşmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu koskoca tarihi, bir dev- rimle, -sanayi altyapısı ol- mayan- Anadolu’da ger- çekleştirme hedefine bağ- lanmış bir liderdir. Laik Cumhuriyetin ku- ruluşunda sivil-asker bü- rokratların ve aydınların öncülüğü bir zorunluktu. Osmanlının şeriat dü- zenini aşarak laik hukuk yapısını kazanması de- mokratik Cumhuriyet devleti için kaçınılmazdı. Bu atılım, ancak tek partili bir iktidarla ger- çekleştirilebilirdi. Aydınlanmış Avru- pa’da, demokratik tarihsel mirası benimsemiş laik bir toplumda, tek parti faşizm demektir. Ancak şeriat yasalarını benimsemiş ve Aydınlan- mamış bir azgelişmiş ül- kede laik içerikli yasaları tek partiyle devlet düze- nine dönüştürmek bir de- mokratik devrimdir. Bu devrimin lideri Ata- türk, emperyalizmin Sevr Antlaşması’yla paylaşmak istediği Anadolu’da ilk Ulusal Kurtuluş Sava- şı’nın lideri olduğu için iki olguyu birden gerçek- leştirebildi: Kurtuluş.. Ve kuruluş. Atatürk ölümünden 70 yıl sonra bile bu kadar benimseniyor ve sevili- yorsa, toplumun şuuruna aşılanmış tarihsel bilinçten söz edilebilir; inanıyoruz ki halkımız Mustafa Ke- mal’in anlamını onun ger- çek kişiliğiyle özdeşleşti- recek bir sağduyunun mi- rasçısı ve sahibidir. Ancak yine toplumsal ve bilimsel bir gerçektir ki, her devrim, toplumda kar- şıdevrim eğilimlerini de yaratır. Arkası 15. Sayfada Kurtuluş Savaşõ’nõn önderi, bağõmsõz laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydõnlanmanõn ve devrimlerin öncüsü Atatürk’ü ölümünün 70’inci yõlõnda sevgi, bağlõlõk ve kararlõlõkla anõyoruz 10 Kasım 1938 tarihinde yitirdiğimiz Ata- türk için Ankara’da ilk tören sabah Anõt- kabir’de düzenlenecek. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, protokole dahil devlet erkâ- nõnõn oluşturacağõ kortej eşliğinde Aslanlõ Yol’dan yürüyerek saat 09.05’te mozoleye çelenk koyacak. Anõtkabir, resmi törenlerin ardõndan saat 11.00’de halkõn ziyaretine açõ- lacak. Anõtkabir ile aynõ anda Ulus Atatürk Anõtõ, Sõhhiye Zafer Anõtõ ve Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Anõtõ’nda da saat 09.05’te çelenk koyma törenleri yapõlacak. İstanbul’da Ulu Önder’in Dolmabahçe Sa- rayõ’nda gözlerini hayata yumduğu odada sa- at 09.05’te anma töreni düzenlenecek. Sa- rayõn kapõlarõ bugün saat 08.00’den itibaren ziyarete açõlacak ve Atatürk’ün odasõndaki resmi tören Muayede Salonu’na konulan ek- ranlardan izlenebilecek. Dolmabahçe Sara- yõ’nda “Belge ve Fotoğraflarla Atatürk ve Milli Saraylar Sergisi” de ziyaretçilerin il- gisine sunulacak. Taksim Cumhuriyet Anõ- tõ’nda ise 09.00’dan itibaren resmi anma tö- reni gerçekleştirilecek. 15. Sayfada İtalyanlar Atatürk’ü keşfediyor İlk kitap yayõmlanõyor 20. yüzyılda gelmiş geçmiş. 21. yüzyõlõn ilk on yõllõk dilimi tamamlanmak üzere... Ve İtalya’da “ilk kez” bir Atatürk kitabõ çõkõyor. Şimdiye dek Atatürk üzerine ne bir “çeviri” yapõlmõş, ne özgün bir yapõt yayõmlanmõş. Fabio Grassi’nin “Ata- türk”ü bir ilk!.. Grassi; Samuel Hunting- ton’un “uygarlõk çatõşmasõ” tezi karşõsõn- da, “Atatürk projesinin” şimdi her za- mankinden daha büyük anlam içerdiğini ve derinlemesine anlaşõlmasõ, bilinmesi ge- rektiğini düşünüyor... NİLGÜN CERRA- HOĞLU’nun köşe yazısı 13. Sayfada CHP’nin yeni programõ Diyanet’e çekidüzen Programını son olarak 1994 yõlõnda de- ğiştiren CHP, aralõk ayõnda yapõlacak tü- zük ve program kurultayõnda programõnõ yenilemeye hazõrlanõyor. “Değişim İçin Pu- sula” başlõklõ program taslağõnda “Laiklik ve Din” başlõğõ altõnda, “laikliğe tehdidin kalõcõ olarak kalktõğõ ortamda, dini hiz- metlerin sivil toplum sorumluluğuna dev- redileceği” vurgulanõyor. 4. Sayfada Yüz bini aşkõn katõlõmla gerçekleşen Alevi mitinginde AKP iktidarõ eleştirildi Haklarını istedilerAlevi Bektaşi Federasyonu (ABF) önderliğinde düzenlenen miting için Türkiye’nin dört bir yanõndan gelen Aleviler Sõh- hiye’ye sõğmadõ. Miting alanõnda yaklaşõk 100 bin, alana gi- remeyen 10 binlerce Alevi “Zorunlu din derslerinin kaldõ- rõlmasõ, Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn kapatõlmasõ” ve “Ma- dõmak’õn müze olmasõ” yönündeki taleplerini dile getirdi. Miting alanõnõ dolduran on binler, “AKP şaşõrma sabrõmõzõ ta- şõrma”, “Gerici faşist eğitime hayõr”, “AKP elini inancõmdan çek”, “Zorunlu din dersi kaldõrõlsõn”, “Şeriata teslim olmaya- cağõz”, “Zorunlu din dersi, insan hakkõ ihlali” sloganlarõ attõ. Mitinge CHP, DSP ve DTP’li milletvekillerinin yanõ sõra SHP, ÖDP ve bazõ siyasi partiler de destek verdi. 8. Sayfada TÜYAP Kitap Fuarı’nda yazarlarımıza büyük ilgi 27. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarõ imza günleri, pa- neller, şiir dinletileri, ödül törenlerinin ardõndan dün so- na erdi. Cumhuriyet Kitap Standõ’nda gazetemiz yazarlarõ Server Tanilli, Alev Coşkun, Orhan Bursalõ ve çizeri- miz Musa Kart’õn yanõ sõra araştõrmacõ yazar Faik Bu- lut okurlarõna kitaplarõnõ imzalarken onlarla çeşitli ko- nularda görüş alõşverişinde bulundular. Yazarõmõz Hik- met Çetinkaya da “Faili (m) Meçhul” kitabõnõ imzalarken okurlarõ uzun kuyruklar oluşturdu. 12. Sayfada Büyük derbide gülen taraf yine Fenerbahçe Sezonun ilk derbisini Fenerbahçe kazandõ. Şükrü Sara- coğlu Stadõ’ndaki dev mücadeleyi Sarõ-Lacivertliler 4-1 kazanarak Kadõköy’de G.Saray’a karşõ galip gelme geleneğini sürdürdü. 2. dakikada Lincoln’ün golüyle öne geçen Sarõ-Kõrmõzõlõlarõn sevinci kõsa sürdü. Fenerbah- çe 6. dakikada Selçuk’la beraberliği yakaladõ. Emre Aşõk’õn kendi kalesine attõğõ golle öne geçen Sarõ-Laci- vertliler ikinci yarõda Lugano ve Deivid’in kaydettiği gol- lerle sahadan farklõ galibiyetle ayrõldõ. Spor’da Unutturamazlar Fotoğraf:NECATİSAVAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog