Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 1 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 Acaristanbul’da kararsõzlõk ÖZLEM GÜVEMLİ Beykoz Belediyesi’nin, Özel Serdaroğlu Ormanõ katledile- rek yapõlan Acaristanbul villalarõna verdiği yõkõm ve para cezasõ kararõnõ bozan İstanbul 4. İdare Mahkeme- si’nin kararõna yaptõğõ itirazõ, kamu yararõ olmadõğõ gerekçesi ile daha sonra geri çektiği ortaya çõktõ. Beykoz Belediye Başkanõ Muhar- rem Ergül’ün Danõştay 6. Daire- si’nin 09.02.2007 tarihinde oybirliği ile iptal etttiği Acaristanbul’daki yapõ ruhsatlarõnõ 26 Mart 2008’de yenile- mesi ile ortaya çõkan skandalõn ardõn- daki hukuksuzluk zinciri tek tek gün yüzüne çõkõyor. Acaristanbul villala- rõna Beykoz Belediyesi tarafõndan ve- rilen yapõ ruhsatlarõnõn iptali için, Mi- marlar Odasõ İstanbul Büyükkent Şu- besi ve TÜKODER Beykoz Şubesi tarafõndan 2005 yõlõnda dava açõldõ. ADIM ATILMADI... İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 30.06.2005’te yürütmeyi durdurma kararõ aldõ. Bu karar belediye tarafõn- dan Acarlar A.Ş’ye tam 5 ay sonra tebliğ edildi. Şirketin Danõştay 6. Dairesi’ne yaptõğõ temyiz istemi red- dedilerek ruhsatlarõn iptali kesinleşti. Beykoz Belediye Encümeni de karar üzerine 13 Mart 2007’de villalarõn yõ- kõmõna karar verdi. Beykoz Belediye- si bu kararõnõ uygulamaya yönelik uzun süre hiçbir adõm atmayarak ka- rara itiraz etmesi için şirkete zaman kazandõrdõ. Acarlar A.Ş. belediye en- cümeninin kararõna beklendiği üzere itiraz etti ve İstanbul 4. İdare Mahke- mesi 26.12.2007’de Danõştay’õn ke- sinleşmiş kararõna aykõrõ bir karara ulaştõ. Mahkeme, yapõ ruhsatlarõ alõn- madan önce Acarlar A.Ş’nin “... hile, aldatma ve benzeri eyleminin bu- lunduğu yönünde herhangi bir tes- pit ve done bulunmadığı”, Çevre ve Orman Bakanlõğõ’ndan “kesin izin” alõnmasõna gerek olmadõğõ gerekçele- ri ile encümen kararõnõ iptal etti. Beykoz Belediyesi önce kendi aldõ- ğõ yõkõm ve para cezasõ kararõnõ bo- zan bu karara itiraz etti. Ancak 31 Ekim 2007’de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlõğõ’na gönderilen dilekçe ile itirazdan vazgeçildi. Baş- vurunun ardõndan 25 Ocak 2008’de Beykoz Belediyesi Hukuk İşleri Mü- dürlüğü’nden başkanlõk makamõna gönderilen yazõda da “ilgili mahke- me kararının temyizinde idare ya- rarı görülmediği” belirtilerek “tem- yiz kararından sarfinazar edilme- si” Ergül’ün oluruna sunuldu. Ergül de bu karara olur vererek itirazdan vazgeçti ve 26 Mart 2008’de villala- rõn ruhsatõnõ yeniledi. Haber Merkezi - Dünyayõ et- kisi altõna alan küresel mali kriz, tüm sektörleri olumsuz yönde et- kilerken bir dönemin “yasaklı- lar” listesinde olan Karl Marx’õn “Kapital”i en çok sa- tanlar arasõnda zirveye yerleşti. Kapital, Frankfurt Kitap Fua- rõ’nda en çok satan kitap oldu. Kriz tedirginliğinin yaşandõğõ Türkiye’de ise Kapital ilk kez Marksizme yakõn duran yayõ- nevleri dõşõnda bir yayõnevi tara- fõndan basõlacak. İş Bankasõ Kültür Yayõnlarõ, Kapital’in 3 cildini yeniden basacak. Yapõ Kredi Yayõnlarõ ise Marx’õn fel- sefi fikirlerinin dayanağõnõ oluş- turan Friedrich Hegel üzerine çok önemli bir uluslarasõ konfe- rans düzenleyecek. KAPİTALİZMİN KALELERİ Marx’õn çözümlemek için ne- redeyse tüm ömrünü verdiği ka- pitalizmin kaleleri sayõlan ban- kalar, marksizme dair felsefi ve ekonomi politik kaynaklarõ Tür- kiye’nin gündemine taşõmaya hazõrlanõyor. İş Bankasõ Kültür Yayõnlarõ (İş Kültür), 2010 yõlõ- na dair projeksiyonuna Karl Marx’õn Kapital’ini aldõ. Alman- ca orjinalinden çevrilecek olan eser, Hasan Âli Yücel Klasik- ler Dizisi çerçevesinde okuyu- cuya sunulacak. Yayõnevi yetki- lileri, Kapital’i yayõnlama kara- rõnõn krizle bir ilgisi olmadõğõnõ, uzun süre önce belirlenen prog- ramõn bir parçasõ olarak günde- me alõndõğõnõ ifade etti. Benzer bir hamle Türkiye’nin bir diğer prestijli yayõnevi Yapõ Kredi Yayõnlarõ’ndan geldi. Ya- põ Kredi Yayõnlarõ Cogito Dergi- si ve MonoKL Oluşumu 14-16 Kasõm 2008 tarihlerinde Bahçe- şehir Üniversitesi Beşiktaş Kam- pusu’nda “Uluslararası Hegel Kongresi” düzenleyecek. ‘HEGEL UZMANLARI’ Kongrede, dünyada “Hegel uzmanı” olarak tanõnan 15’i ya- bancõ, 2’si Türk 17 akademisyen dört oturumda bildirimlerini su- nacak. Katõlõmcõlar ayrõca “He- gel’in Görüngübiliminin Gü- nümüz ve Gelecek Felsefe- si’ndeki Yeri” ile “Hegel ve Marksist Felsefe” başlõklõ iki açõk oturuma katõlacak. Katõlõmõn ücretsiz olduğu kon- grede anõnda tercüme yapõlacak. Ayrõntõlõ bilgi için: http://www.ykykultur.com.tr ve http://kongre.monokl.net Bankalarõn umudu Marx İş Bankası Kültür Yayınları, Kapital’in 3 cildini yeniden basıyor. Yapı Kredi Yayınları Marx’ın fikirlerinin dayanağını oluşturan Friedrich Hegel üze- rine önemli bir uluslarası kon- ferans yapmaya hazırlanıyor. Kapital’e dönüş ve Hegel konferansı Villalarõnyõkõmõnailişkinkararõbozanidaremahkemesininkararõnaönceitirazeden Beykoz Belediyesi, sonra kamu yararõ olmadõğõ gerekçesi ile itirazõnõ geri çekmiş ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tunceli Bağõmsõz Milletvekili Kamer Genç, Antalya’da “ehliyetsiz” olduğu için motosikletiyle kaçarken polis kur- şunlarõna hedef olan Çağdaş Ge- mik’in öldürülmesini Meclis günde- mine taşõdõ. Genç, İçişleri Bakanõ Beşir Atalay tarafõndan yanõtlanmasõ istemiyle TBMM Başkanlõğõ’na verdiği soru önergesinde, 2008 yõlõ içinde yurdun muhtelif yerlerinde “dur ihtarı”na uyulmadõğõ öne sürülerek öldürülen yurttaş sayõsõnõn 33’ü bulduğuna dik- kat çekti. En son Antalya’da 18 yaşõn- daki Çağdaş Gemik’in de polis kurşu- nuyla yaşamõnõ yitirdiğine dikkat çe- ken Genç, şu sorularõ yöneltti: “Polisin bu suretle adam öldür- mesini doğru buluyor musunuz? Bulmuyorsanız şimdiye kadar ne gi- bi önlemler aldınız? Suçlular hak- kında ne gibi bir işlem yaptınız? Bu öldürme olaylarında Bakan olarak sorumluluğunuz yok mudur? Varsa neden istifa etmiyorsunuz? İstifa et- meniz için daha kaç masun vatan- daşın ölümünü bekliyorsunuz?” Gemik cinayeti Meclis’te GENÇ’TEN SORU ÖNERGESİ ‘Eşcinseller yok sayılıyor’ HÜLYA KESKİN Lambdaistanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel (LGBTT) Dayanõş- ma Derneği, Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “Hukuka, ahlaka ve Türk aile yapısına ay- kırılık” iddiasõyla dernek hakkõn- da verdiği kapatma kararõnõ Yargõ- tay’a taşõdõ. Mahkemenin, anaya- sanõn “Eşitlik” ilkesini “eşcinsel, biseksüel, travesti ve transseksü- ellerin haklarını kapsamadığını yalnızca kadın ve erkeklerin haklarını kapsadığı” yönünde yorumlamasõna tepki gösteren der- nek üyeleri, anayasanõn eşitlik maddesine “cinsel yönelim” ve “cinsel kimlik” kavramlarõnõn ek- lenmesini içeren bir imza kampan- yasõnõ TBMM’ye sundu. DAVA 25 KASIM’DA Dernek hakkõnda verilen kapat- ma davasõna üyelerin itiraz etmesi sonucu dava 25 Kasõm 2008’de Yargõtay 7. Hukuk Dairesi’nde görülecek. Dernek avukatõ Fırat Söyle, “Karar, devletin insanla- rın cinsel kimliğine ve ahlaka bakış açısını ortaya koyuyor” ifadesini kullanarak, “Bu sonuç devletin tahakkümcü zihniyetin- den başka bir şey değil. Stan- dartların dışına çıkanı yok sayı- yor” dedi. Anayasada herkesin eşit olduğunun açõk bir şekilde vurgulandõğõnõ belirten Söyle, “Eşitlikten yalnızca kadın ve er- keğin anlaşılmaması gerekir. Bu maddede ‘benzeri sebepler’ diye bir tanımlama var. Bu tanımla- mayla maddenin daha geniş yo- rumlanması gerekir” dedi. Eşit yurttaş olduklarının anayasada güvence altına alınmasını isteyen eşcinseller TBMM’den randevu alamamıştı. (AFP) DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ İ. ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIDIR Sayõ: 2008/11 Satõş Dikili Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 02.07.2008 tarih ve 2008/213 esas, 2008/262 karar sayõlõ ilamõ gereğince satõlmasõna karar verilen: 1- Dikili-Salimbey Mah., Karadere mevkii, 216 ada, 11 parselde kayõtlõ 15721 m2 tarla cinsinden olan taşõnmazõn tamamõ Katma Değer Vergisi ha- riç, 47.163,00 YTL. (Kõrkyedibinyüzaltmõşüçyenitürklirasõ)’dan, birinci satõşõnõn 16 Aralõk 2008 Salõ günü saat: 10.00 ile 10.05 arasõnda yapõlacağõ, 2- Dikili-Salimbey Mah.. Davulga mev- kii. 159 ada, 15 parselde kayõtlõ 9100 m2, tarla cinsinden olan taşõnmazõn tamamõ Katma Değer Vergisi hariç, 18.200,00 YTL. (Onsekizbinikiyüzyenitürk-lirasõ)’dan, birinci satõşõnõn 16 Aralõk 2008 Salõ günü saat: 10.30 ile 10.35 arasõnda yapõlacağõ, SATIŞ ŞARTLARI: 1- Birinci satõş gü- nünde tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve sa- tõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile taşõnmaz en çok arttõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- maz ise en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak koşulu ile ikinci açõk arttõrma 26 Aralõk 2008 Cu- ma günü aynõ saatlerde ve aynõ yerde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- cağõnõ, takdir edilen kõymetin %40’õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile taşõnmaz en çok arttõrana ihale olunur. 2- İhaleye iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri gerekmekte- dir. Satõş peşin para ile olup, isteyen alõcõya 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, katma değer vergisi ve tapu masraflarõ alõcõya aittir. 3 -İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayana- ğõ belgeler ile on beş gün içinde mahkememize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hak- larõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Satõş bedelleri hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise, İİK’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha- le arasõndaki farktan ve yasal aylõk faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmaksõzõn kendilerinden tahsil olunur. 5- Şartname dairede herkesin görebilmesi için açõktõr. Satõşa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ aynen kabul etmiş sayõlacaklarõ, faz- la bilgi almak isteyenlerin dosyasõna müracaatlarõ ilan olunur. 23.10.2008 Basõn: 58096 KADIKÖY İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI DOSYA NO: 2008-6 İFLAS Müflisin adõ, soyadõ ve adresi: ENİS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İflasõn açõldõğõ tarih: 27.03.2008 GÜNÜ SAAT 16.05’TEN İTİBAREN Kadõköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce iflasõna karar verilmiş olan yukarõda ismi ve adresi yazõlõ müflis hakkõnda tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde icrasõ tensip kõlõnmõş ol- duğundan: 1- Müflisten alacaklõ olanlarla, taşõnõr ve taşõnmazlar üzerinde istihkak iddiasõnda bulunanlar ilandan itibaren BİR AY içinde Kadõköy (3. İcra) İflas Dairesi’ne yazõlõ olarak alacak ve is- tihkak iddialarõnõ kaydettirmeleri ve delillerinin (Senet, Defter hülasasõ vesaire) asõl veya onaylõ örneklerini tevdi etmeleri, 2- Müflise borçlu olanlarõn aynõ süre içinde kendilerini ve borçlarõnõ bildirmeleri, aksi halde İcra ve İflas Kanunu’nun 336’ncõ maddesi uyarõnca cezai sorumluluğu gerektirecektir. 3- Müflisin mallarõnõ her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni haklarõ saklõ kalmak şartõyla bunlarõ aynõ süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etme- leri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadõkça cezai sorumluluğa uğrayacaklarõ ve rüçhan haklarõndan mahrum kalacaklarõ. 4- 19.11.2008 günü saat: 14.30’da ilk toplantõ yapõlacağõndan alacaklõlarõn bu toplantõya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynõ zamanda müflis ile müşterek borçlu olan- lar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunlarõn vekillerinin bu toplantõda hazõr bulunmaya haklarõ olduğu ilan olunur. 22.10.2008 Basõn: 58144
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog