Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 1 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Sosyal Engelliler Türkiye’deki engelli sayısı her gün biraz daha artıyor! Zihinsel ve bedensel engelliler konusundaki sayılar büyük ölçüde yaklaşık oranlamalara ya da kesti- rimlere dayanıyor. Bir meslektaşımız, İstanbul’daki görme engellilerin sayısını, tek tek il- çe belediyelerini arayarak sapta- maya çalışmış ama başaramamış- tı. Büyük bölümü özveriye dayalı bir çalışma ile gerçekleştirilen “Görül- meyen Gazete” şimdilerde görme- yenlerin haber aracılığı ile bilgilenme hakkını kullanmalarını sağlamaya çalışıyor. Doğuştan engelli olanların bir bö- lümünün yakın akraba evliliklerinden kaynaklanmasına karşın, töre ve gelenekleri unutturma konusunda etkili bir çalışma yapılmadığı da or- tada. Engellilerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının sayısı da iki elin parmaklarını geçmiyor. He- men hepsi de, yerel belediyelerin yö- netim yeri ve personel giderlerini kar- şılamaları ile sınırlı bir destek bula- biliyor. Kimi uzmanların “engelli” kapsa- mında ve “sosyal engelli” olarak tanımladığı, büyük bölümünü ço- cuklarla gençlerin oluşturduğu ke- sim de, gazete haberlerine bakarsak çığ gibi artıyor. Uzmanlar bu kapsama, tecavüze uğrayanları, taciz edilenleri, çevre baskısı nedeniyle yaşam biçimleri- ni değiştirmek zorunda kalanları, iş- kence görenleri, haksız biçimde suçlananları alıyor. Sosyal bir hukuk devleti, sosyal engellilerin de devletin koruyucu kanatları altına sığınmalarını sağla- ma görevini üstlenmek zorunda. Ancak Türkiye’de böyle bir yak- laşım söz konusu edilemediği gibi, uygulamalar neredeyse sosyal en- gellilerin artmasını özendirecek yak- laşımlar sergiliyor. Üzmez olayı nedeniyle kamuo- yunda uyanan tedirginlik, özellikle kadınları harekete geçirdi. Verilen bilgiler doğruysa, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, cinsel ta- cize uğradığı ileri sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporuna itiraz ede- cekmiş. AKP’lilerin de aralarında bulun- duğu kadın milletvekilleri ise cinsel taciz suçlularına verilecek cezanın arttırılması için yasa önerisi hazırlı- ğı içindeymişler. Kimi gazeteler, yasa önerisini “Üzmez’i üzecek öneri” başlığı ile yansıtıyorlar. Oysa önerinin Üz- mez’le ilgili bir yanı yok. Çünkü ku- ral gereği sanıklar suçları kanıtla- nırsa, suçu işledikleri sırada yürür- lükte olan ceza ile mahkûm edile- biliyorlar. Girişimleri “-miş”li cümlelerle ak- tarmamı yadırgamayın. Töre nede- niyle işlenen cinayetleri bile “namus” kavramıyla perdelemeye ve nere- deyse hoş görmeye özendiren bir yaklaşımın geçerli kılınmaya çalışıl- dığı bir ülkede, bazı şeylere somut- laşmadan inanmak, bana biraz ters geliyor. “Eskiden de oluyordu da, yazıl- madığı için bilemiyorduk” iddiasını geçerli saymak, gazetelerin üçüncü sayfalarının yakın bir geçmişte ha- zırlanmaya başladığı iddiası kadar geçersizdir. Sanırım yetkililer, son günlerde hızla artan sosyal engelli sayısı kar- şısında durup iyice düşünmeliler. Önlem almak için kollarını sıvarlar mı? Umudum pek yok ama yine de beklemeye değer. oerinc@cumhuriyet.com.tr TSK’nin Irak’õn kuzeyine yönelik operasyonlarõ sonucu bölücü örgüt çözülme sinyalleri verdi 124 terörist firar ettiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’õn kuzeyine yönelik savaş uçakla- rõ ve ateş destek unsurlarõyla gerçek- leştirdiği operasyonlar sonucu bölücü örgütteki çözülme sürüyor. Genelkurmay İletişim Daire Başka- nõ Tuğgeneral Metin Gürak, 2-19 Ekim tarihleri arasõnda örgütün önem- li ölçüde zaiyat verdiğini ve 124 terö- ristin firar ettiğini bildirdi. Gürak, terörle mücadelede yapõlan çalõşmalar kapsa- mõnda Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan ve hükümetin terörle mücadeley- le ilgili bakanlarõna Eğirdir’deki Dağ ve Komando Okulu’nda iç güvenlik eğitimi hakkõnda yerinde bilgi verileceğini açõkladõ. Eğirdir’deki incelemelere Dev- let Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanõ Vecdi Gönül, İçişleri Bakanõ Beşir Ata- lay, Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan, Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanõ Kemal Unakıtan da ka- tõlacak. Gürak, Bingöl’de Elazõğ-Muş demiryoluna mayõn döşemeye çalõşan teröristlerin güvenlik güçlerinin mü- dahalesi sonucu kaçtõklarõnõ, Hatay Amanos Dağlarõ’ndaki Hava Radar Komutanlõğõ’na yönelik eylem yap- mak isteyen teröristlerin de önceden fark edilmeleri üzerine açõlan ateş sonucu kaçtõklarõnõ söyledi. Sorularõ da yanõtlayan Gürak, TSK’nin Irak’õn kuzeyindeki yerel li- derlerle görüşmeme tutumunda bir de- ğişiklik olup olmadõğõ yönündeki so- ruya, “Bu görüşmeler Dışişleri Ba- kanlığı tarafından yürütülmektedir. Şimdilik söyleyebileceğimiz budur” yanõtõnõ verdi. Bakanlar Kurulu’na ve- rilen brifingle ilgili çõkan haberlerin anõmsatõlmasõ üzerine de Gürak, “Za- ten gerekli açıklama yapıldı” dedi. Gürak, iki insansõz hava aracõnõn kasõm ayõ sonuna kadar Türkiye’ye getirile- ceğini de aktardõ. ANKARA (Cumhuriyet) - Aden Körfezi’nde kaçõrõlan Marshal Adalarõ bayraklõ Türk gemisi Yasa, bölgedeki deniz ti- caretinin güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşõrken bugünkü koşullar dahilinde özel- likle Somali’deki deniz haydut- larõna etkili bir müdahalenin mümkün olmadõğõ belirtildi. Yasa’nõn bir Türk şirketine ait olmasõna karşõn Marshall Adalarõ bayrağõnõ taşõmasõ, uluslararasõ deniz hukuku ge- reği Türkiye’nin doğrudan mü- dahale hakkõnõ büyük ölçüde kõsõtladõ. Denizcilik uzmanla- rõ, başta Somali’de yaşanan otorite boşluğu olmak üzere ge- rek kaçõrõlma olaylarõnda kul- lanõlan teknik gerekse uluslar- arasõ hukukun kõsõtlayõcõ bazõ yaklaşõmlarõ nedeniyle bugün- kü koşullar içinde haydutlarla mücadele etmenin mümkün olmadõğõna işaret ettiler. Genelkurmay İletişim Daire Başkanõ Tuğgeneral Metin Gü- rak ise, bölgedeki Türk savaş gemisinin NATO kapsamõnda Somali’ye yiyecek götüren ti- caret gemilerine refakat ettiğini belirtti. “M/V Yasa Neslihan” ge- misinin sahibi Yasa Denizcilik Şirketi’nin hukuk müşaviri avu- kat Fehmi Ülgener, gemiyi NATO gemilerinin uzaktan ta- kip ettiğini bildirdi. DTP BİNGÖL İL BAŞKANI GÖZALTINDA Yurt Haberleri Servisi - Bingöl’de terör örgütü lide- ri Abdullah Öcalan’a fiziki saldõrõda bulunulduğu id- diasõyla düzenlenen gösterilere katõlan DTP İl Başkanõ Yavuz Kõtay ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Özgüneş ve eski DTP İl Başkanõ Mehmet Emin Acar’õn da bulunduğu 23 kişi gözaltõna alõndõ. Zanlõlar, Bingöl 1 No’lu Sağlõk Ocağõ’nda sağlõk kontrolünden geçirilmelerinin ardõn- dan adliyeye sevk edildi. Gaziantep’te olaylara karõşan 15 kişiden 13’ü “örgüt propagandasõ” ve “polise saldõrõ” suçlarõndan adliyeye sevk edilirken Muş’ta da 7 kişi PKK üyesi olduklarõ iddiasõyla gözaltõna alõndõ. DİYARBAKIR’DA OTURMA EYLEMİ BAŞLIYOR DİYARBAKIR / VAN (Cumhuriyet) - DTP’nin Ab- dullah Öcalan için Diyarbakõr’da düzenlediği oturma eylemi bugün saat 10.00’dan pazartesi günü saat 10.00’a kadar sürecek. Eylem için Diyarbakõr kent mer- kezi ve ilçelerindeki hazõrlõklar ise sürüyor. Eylemin yapõlacağõ Batõkent Kavşağõ’nda DTP’li belediyele- re ait iş makineleri zemin düzeltme çalõşmalarõ ya- parken çadõrlarõn kurulduğu alana seyyar tuvaletler de yerleştirildi. PKK ise Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’õn hafta sonu Van ve Hakkâri’ye yapacağõ zi- yaretlerin protesto edilmesi çağrõsõnda bulunuyor. Somalili haydutlara müdahale çok zor Faina isimli gemi de Somali’deki deniz korsanları tarafından kaçırılmıştı. (AP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog