Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 1 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk KÜRESEL KRİZ.. ‘Mustafa’ filmini, Ata’ya yakõşmayan bir film olarak değerlendiren Atatürk’ün manevi kõzõ Adatepe ‘Film beni hüsrana uğrattõ’ İstanbul Haber Servisi - Atatürk’ün man- evi kõzõ Ülkü Adatepe, Ata’yõ anlatan “Mus- tafa” adlõ filmi beğenmediğini belirterek, “Filmde anlatılanları doğru bulmuyo- rum. Film beni çok üzdü, hüsrana uğra- dım. Atatürk’e yakışmayan ve gerçeği yan- sıtmayan bir film” dedi. Cumhuriyetin ilanõnõn 85. yõldönümü kut- lamalarõ kapsamõnda, önceki akşam Dolma- bahçe Sarayõ’nda bir resepsiyon veren Ada- tepe’nin verdiği resepsiyona, sinema sanat- çõsõ Ediz Hun, sanatçõ Ajda Pekkan, İlham Gencer ve Bora Gencer’in yanõ sõra çok sa- yõda davetli katõldõ. Resepsiyon, “Cumhu- riyet Türküsü”nün hep bir ağõzdan söylen- mesiyle başladõ. Gecenin açõlõşõnda konuşan Ülkü Adatepe, “Cumhuriyeti Atatürk’e borçluyuz. Atatürk olmasaydı bugün bu- rada olamazdık. Dolmabahçe Sarayı benim için çok önemli bir mekân. Burası Atamın, babamın vefat ettiği yer” dedi. Sanatçõ Ay- ten Alpman’õn, “Memleketim” şarkõsõnõ söylemesiyle süren kutlamada, daha sonra “Cumhuriyet Defilesi” yapõldõ. Cumhuri- yetin 85. yõlõ için Çoban Stilist Mustafa Şa- hin tarafõndan hazõrlanan gelinliği, Neslihan Yavuzcan sundu. Gelinlik Ülkü-Derneği’ne hediye edildi. Üzerinde Atatürk’ün resminin olduğu pastanõn kesilmesinden sonra resep- siyona katkõ verenlere plaketleri Adatepe ta- rafõndan verildi. Adatepe, kanamayõ durdu- ran Türk buluşu olan “ankaferd Blood- stopper” adõ verilen tamamen bitkisel bir ara ürünü geliştiren Hüseyin Cahit Fırat’a da Atatürk’ün portresi olan bir plaket sundu. Adatepe, Atatürk’ü anlatan “Mustafa” adlõ filme yönelik sorumuzu, “Filme büyük bir heyecanla gittim. Ama film çıkışında kendimi çok kötü hissettim. Mustafa Kemal Atatürk filmde çok yalnız gösterilmiş bu be- ni çok üzdü. Çünkü Atatürk yalnız değil- di. Onun silah arkadaşları, kızları, dostları vardı. Filmde yer alan, ‘Atatürk günde 3 pa- ket sigara içer, 1 şişe rakõyõ devirir, çok yal- nõzlõk hissederdi’ gibi değerlendirme ve yo- rumlar beni çok üzdü. Hüsrana uğra- dım. Atatürk’e yakışmayan ve gerçeği yansıtmayan bir film” diye yanõtladõ.(Fotoğraf: NİHAN İNAL) 16.30-17.30 www.canyayinlari.com AKP’Lİ BAŞKAN MEYDAN OKUDU ‘Bütün ağaçları keseceğim’ ERZURUM (Cum- huriyet) - Erzurum’da tarihi Lalapaşa Cami- si’nin çevresindeki 11 ağacõ keserek yerine õşõk- landõrõlmõş metal ağaç di- ken AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanõ Ahmet Küçükler, tarihi eserlere zarar verdiği gerekçesiy- le Yakutiye Medresesi ile Lalapaşa arasõndaki 100 kadar ağacõ daha ke- seceğini açõkladõ. Kesilen ağaçlarõn yerine dikilen iki metal ağacõn ise İran’dan getirildiği öğre- nildi. ‘Tüm ağaçları keseceğim, haydi şimdiden önlem alın’ Cumhuriyet Cadde- si’nin orta yerindeki dört yol kavşağõnda bulunan 446 yõllõk Lalapaşa Ca- misi’nin doğu ve güne- yinde bulunan 11 çam ile huş ağacõ bir gecede ke- silerek yerine õşõklandõ- rõlmõş metal ağaçlar di- kildi. Tepkiler üzerine basõn toplantõsõ düzenle- yen Küçükler, olayõ “iki tane çürümüş ağaç” ola- rak nitelendirerek kendi- ni savundu. Küçükler, “Suçsa bu suçu işliyo- rum. Yakutiye Medre- sesi ile Lalapaşa ara- sındaki tüm ağaçları ke- seceğim. Haydi şimdi- den herkes önlem al- sın” dedi. Lalapaşa Camisi ile Yakutiye Medresesi’nin içinde bulunduğu 18 bin 236 metrekarelik alanda- ki ağaçlarõn kesilmek is- tenmesi, özellikle çevre- ci örgütleri harekete ge- çirdi. Sivil toplum örgüt- leri, Küçükler’i kararõn- dan vazgeçirmek için ey- lem yapmaya hazõrlanõ- yor. AKP’li Yakutiye Bele- diye Başkanõ Fahrettin Atınç ise Yakutiye Par- kõ’nõn kendi ilçe sõnõrlarõ içinde olduğunu belirte- rek, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Neticede büyükşehir be- lediye başkanımız. Ke- sip kesemeyeceğini bir- likte göreceğiz” dedi. Park işletmecisi Ca- mip Kiltaş ise AKP’li Küçükler’e tepki göster- di. Kiltaş, “Büyükşehir Belediye Başkanı’nda böyle bir hakkı göre- miyorum. Buranın ağaçlarını keserek ne yapmak istediğini an- lamış değilim. Bizim sözleşmemiz Yakutiye Belediyesi’yle” diye ko- nuştu. Caminin önüne geçen eylül ayõnda dikilen me- tal ağaçlarõn ise İran’dan getirildiği öğrenildi. Be- lediye yetkilileri, ağaç- larõ tanõtõm amaçlõ olarak ücretsiz getirdiklerini ve halkõn beğenmesi halinde yenilerini getireceklerini söylediler. ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Eskişehir Büyükşe- hir Belediyesi Cumhuriyetin 85. yõldönümü nedeniy- le “Gülen ve Gülümseyen Atatürk Fotoğrafları” ad- lõ bir sergi açtõ. Yazar Hanri Benazus’un arşivinden yararlanarak hazõrlanan sergide, Atatürk’ün 160 gü- lümseyen fotoğrafõ bulunuyor. Haller Gençlik Merkezi Sergi Salonu’ndaki serginin açõlõşõna Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli ile Bü- yükşehir Belediye Başkanõ Yılmaz Büyükerşen’in de aralarõnda bulunduğu çok sayõda davetli katõldõ. Büyükerşen, açõlõşta yaptõğõ konuşmada, “Sayın Be- nazus’un ismi, Türkiye’de ‘Atatürkçü’ denildiğin- de ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de ilk de- fa gülen ve gülümseyen Atatürk fotoğrafları sergisi Eskişehir’de açılıyor” dedi. Sergi, 10 Kasõm’a kadar gezilebilecek. ‘Gülen ve Gülümseyen Atatürk Fotoğrafları’ sergisi (Fotoğraf:CANHACIOĞLU) BURSA (AA) - İstan- bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1967 yõ- lõnda mezun olduktan sonra çeşitli illerde 40 yõl kaymakamlõk ve vali yardõmcõlõğõ yapan, son olarak Bursa vali yar- dõmcõsõ iken emekliliğini isteyen Celal Kalezade, emekli olduktan sonra avukat kõzõnõn yanõnda stajõnõ tamamlayarak avu- kat oldu. Bursa Baro- su’na kayõtlõ olan avukat kõzõ Kutsal Kaleza- de’nin (34) bürosunda bir yõllõk staj süresini ba- şarõyla tamamlayan, 3 çocuk ve 3 torun sahibi, 68 yaşõndaki Celal Kale- zade, Bursa Baroevi’nde düzenlenen törende avu- katlõk andõ içti. Babasõnõn idareci kim- liği dolayõsõyla kurallara önem veren bir insan ol- duğunu ve bazõ hassasi- yetleri bulunduğunu ifa- de eden Kutsal Kalezade, “Babamla iş ortaklığı yap- ma imkânı bul- duk. Babam aynı zamanda benim ilk staj- yerimdi, bu ko- nuda iyi bir tec- rübe oldu be- nim için. İda- recilikten gel- diği için benim kurallarıma çok saygı gös- terdi. Babamın iyi bir avukat olacağına ina- nıyorum” dedi. Kõzõnõn yanõnda staj yaptõ, avukat oldu 68 YAŞINDA 3 ÇOCUK, 3 TORUN SAHİBİ Avukatlık andı içen ve belgesini Bursa Baro Başkanı Zeki Kahra- man’dan alan Kalezade’ye (sağda) cüppesini kızı giydirdi. Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu açıldı Haber Merkezi - Kastamonu Üniversitesi Cide Rõfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu 21 Ekim 2008 Salõ günü düzenlenen törenle açõldõ. Törene Devlet Bakanõ Murat Başesgioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay, Kastamonu Valisi Mustafa Kara, Cide Belediye Başkanõ Necdet Demir, Rõfat Ilgaz’õn oğlu yazar Aydõn Ilgaz ve çok sayõda davetli katõldõ. Sinan Çetin hakkında suç duyurusu KONYA (Cumhuriyet) - Konya’da emekli öğretmen Mustafa Karaçiftçi, Nebil Özgentürk’ün “Türkiye’nin Hatõra Defteri” projesi içinde yer alan Sinan Çetin’in yazõp yönettiği “Mutlu ol! Bu bir emirdir” adlõ kõsa filmde Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle Konya Cumhuriyet Savcõlõğõ’na suç duyurusunda bulundu. Filmde 1934 yõlõnda yayõmlanan bir kararname ile türkülerin yasaklanmasõ anlatõlõyor. Başkana silahlı saldırı SAKARYA (Cumhuriyet) - Sakarya’nõn Geyve ilçesinin MHP’li Belediye Başkanõ İdris Çakõr, makamõnda silahlõ saldõrõya uğradõ. E.K. tarafõndan ayağõndan vurulan Çakõr, ToyotaSa Travmatoloji Hastanesi’nde tedavi altõna alõndõ. Çakõr, “kanun dõşõ imar izni vermediğim için beni vurmuş olabilirler” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatõrken, olayõn ardõndan kaçan zanlõ aranõyor. Çakõr, evrakta sahtekârlõk suçlamasõyla 2 yõl 6 ay hapis cezasõna çarptõrõlan eski belediye başkanõ ve aynõ zamanda eniştesi Mehmet Kõr’õn yerine geçen yõl ekim ayõnda belediye başkanlõğõna getirilmişti. Erkek sandığı kız tarafından öldürüldü Haber Merkezi - Adana’da erkek görünümlü 18 yaşõndaki Z.Y. yolda karşõlaştõğõ bir kõz arkadaşõyla sohbet ederken, yanlarõna gelen ve kendisini “erkek” zannederek kõskançlõk krizine giren kõzõn sevgilisi 18 yaşõndaki F.Y’yi kavga sonucu bõçaklayarak öldürdü. Gözaltõna alõnan Z.Y. Adana Numune Hastanesi’nde ayakta tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzerde Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (Fotoğraf:AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog