Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Tiryakilere6haftadayeniyaşamsunuluyor Bõraktõğõnõz an kazanõyorsunuz İstanbul Haber Servisi - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tõp Fakültesi (CTF) “Sigara Bırakma Kliniği”nde sigarayõ bõrakmak iste- yen tiryakiler kõsa süreli medikal te- daviler ile başarõlõ sonuçlar elde edi- yor. Klinikte 6 haftalõk programlar ile yüzde 90’lara varan olumlu so- nuçlarõn elde edildiği belirtiliyor. CTF Göğüs Hastalõklarõ Anabilim Dalõ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, sigarayõ bõrakmanõn sağ- lõklõ ve kontrollü bir şekilde zor ol- maktan çõktõğõnõ belirtti. Çelikoğlu, hastalarõn tedavi bo- yunca haftada bir kontrolden geçti- ğini anõmsatarak, karbonmonoksit ölçümleri ve akciğer fonksiyonlarõ ile klinik takipleri, sigaraya bağlõ ak- ciğer kanseri risklerinin de erken ta- nõ ile araştõrõldõğõnõ ifade etti. BİR YILDA GERİ DÖNÜŞÜM Tedavi sonrasõnda hõzla geri dönü- şüm yaşandõğõnõ belirten Çelikoğlu şöyle konuştu: “Sigarayı bırakmaya başladık- tan sonra 1 yıl içinde sigara içme- ye devam eden birisine kıyasla kalp hastalığı riski yarıya düşer. 5 yıl içinde inme riski önemli ölçüde azalır. 15 yıl sonra ise kalp hasta- lığı riski, hiç sigara içmemiş bir kişinin risk seviyesine iner.” L atin Amerika plajları yine rengârenk olacak. Kolombiya’nın Medellin kentinde süren moda haftasında bikiniler ve ma- yokiniler tanıtıldı. Renk cümbüşünü andıran Agua Bendi- ta’nın defilesinde çiçeklerle süslü bikiniler göz doldurdu. Bikini- ye uygun ilginç bilezikler, kolyeler ve bandanalarla tamamlanan modeller kadar düzgün hatlı Kolombiya kızları da defileyi izle- yenlerden büyük alkış aldı. (AFP) Bikinide Latin farkı Suçlu insanoğlu Hidroelektrik santrallar özellikle Karadeniz’in benzersiz doğasõnda onarõlamaz yaralar açacak AHMET ŞEFİK TRABZON - Karadeniz Doğa Ko- ruma Federasyonu Başkanõ Kenan Kuri, yanlõş ulaşõm seçenekleri ile tahribat yaşayan Karadeniz sahilinden sonra, bu kez hidroelektrik santrallar- la su havzalarõnõn ve biyolojik çeşitli- liğin tehdit altõnda olduğunu söyledi. Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna arasõnda 1996’da imzalanan “Uluslararası Karadeniz’in Rehabilitasyonu ve Korunması İçin Karadeniz Strate- jik Eylem Planı” çerçevesinde 31 Ekim’in Karadeniz Günü ilan edildi- ğini anõmsatan Kuri, Karadeniz’in eş- siz doğal güzelliklerine karşõ işlenen suçlarõn artarak sürdüğünü belirtti. Artvin Cerattepe’deki altõn maden- ciliği girişiminin, halkõn itirazlarõ ve hukuki kararlara karşõn sürdürüldüğü- ne dikkat çeken Kuri, Çoruh Vadi- si’ndeki enerji yatõrõmlarõnõn bölge ik- limi ve ekolojisinde ciddi değişiklik- lere yol açacağõnõ belirtti. KISA..KISA..KISA.. Düşük bel pantolonlara “uzun süreli kullanõmõ zarar- lõdõr” uyarõsõ konulmasõ isten- di. Düşük bel pantolon kulla- nõmõnõn bel çevresinin kalõn- laşmasõna neden olarak vücut şeklini bozduğu belirlendi. İstanbul, bugün ve ya- rın “Memoriad Dünya Ha- fıza Olimpiyatları”na ev sa- hipliği yapacak. 44 yarış- macının başvurduğu olim- piyat, olağanüstü hafıza ve zihinsel matematik gösteri- siyle açılacak. Beatles grubunun hâlâ hayatta olan üyeleri, grubun şarkõlarõnõn ilk kez bir video oyununda kullanõlacağõnõ du- yurdular. MTV Games, başa- rõ elde eden “Rock Band” oyunun yaratõcõsõ Amerikan Harmonix şirketinden yardõm alacaklarõnõ açõkladõ. Bordeaux Ulusal Opera ve Balesi, balenin dört önemli eğiliminin beğenilen örneklerini bir araya getiren “Quatre Tendances (Dört Eğilim)” baş- lıklı bir gösteriye dün akşam evsahipli- ği yaptı. 6 Kasım’a dek sürecek göste- rilerde, Rus dansçılar Roman Mikhalev ve Vladimir Ippolitov, Fransız koreo- graf Claude Brumachon’un yapıtı “Les indomptés” ile ilgi odağı oldular. (AFP) Dans dolu geceler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog