Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks: 0212 343 72 64 1 KASIM 2008 CUMARTESİ Neden Dürtü Kontrolü? Dürtüler bizi içgüdülerimiz doğrul- tusunda harekete geçirir. İçgüdülerimiz de yaşamsal beceri- lerimiz için zorunlu donanımımızdır. Korunma içgüdümüz, Beslenme içgüdümüz, Çoğalma içgüdümüz Bize yaşam desteği sağlar, türü- müzün sürmesini sağlar. Ancak dürtülerimiz dış etkilerle de yönlenir. ‘İçimizden geleni yapmak’ dürtüle- rimizle hareket etmektir. Aklımıza gelivereni yapmak, dürtü- sel davranışlarımızdır. Sınıfta konuşup duran öğrenciler. Bir oyuncağı aldırmak için tepinen küçük çocuklar. Gördüğü bir şeyi elde etmek için kı- yameti koparanlar. Hızlı araba kullanırken kontrolü el- den kaçıranlar. İçki içerken her türlü sınırı aşanlar. Bilgisayar başından kalkamayanlar. Dürtülerini kontrol edemeyenlerdir. Dürtülerini kontrol edememenin be- deli kimi zaman çok ağırdır. Bir trafik kazası yaşamı sonlandı- rabilir. Ya da dürtülerini kontrol edememek okul başarısızlığı ile sonlanabilir. Dürtüsel davranışlar bir genci suça itebilir. Onun için de ‘dürtü kontrolü’ yaşam becerileri içinde olağanüstü önem taşır. Dürtü kontrolünü kazanabilir mi- yiz? Kesinlikle evet. Buna yardımcı olabilir miyiz? Kesinlikle evet. Bunun yolu yordamı da ‘bilinçli davranış’tır. Ailenin bilinçli davranışı. Eğitim kurumlarının bilinçli davranışı. Çevrenin bilinçli davranışı. Küçük çocukluktan başlayarak ‘öz- denetim eğitimi’. 3 yaşındaki çocuğumuza ‘kendisi- nin yapmasını öğretmek’. Çocuğumuza ‘nasıl doğru yapaca- ğını öğretmek’. Sonra da onun ‘kendini kontrol et- mesini’ desteklemek. Onun ‘doğru yaptıklarını destekle- mek’. Dürtüsel davranışlarına dikkat etmek ve çocuğumuzun dikkatini çekmek. Bu davranışı aralıksız sürdürmek. Ona doğru alışkanlıklar kazandır- mak. Yapamıyorsak destek almak. İşte, yapılması gereken budur. Ve mutlaka yapılmalıdır. Gündem yine her zamanki gibi yoğun. Bu karmaşa arasõnda kendini sessizce hissettiren bir yerel seçim var. Partilerin daha henüz net olarak belirli bir programlarõ yok görünüyor. AKP’nin aklõ fikri bu yerel seçimde Eskişehir, İzmir gibi solun elinde olan yerleri ele geçirmek. CHP ise kalelerini korumaktan öte kaybettiği şehirleri geri alabilmek için aday ve projelerini henüz netleştirmiş değil. Solun yine parçalanmõş bir şekilde bu seçimlere girmesi olasõlõğõndan bahsetmek bile istemiyorum. Çünkü herkes bunun sonucunun farkõnda. Bu yerel seçimlerin önemli bir özelliği birçok genç seçmenin okuduklarõ şehirlerde oy kullanacak olmalarõ. Son genel seçimde birçok öğrenci seçmen kütüklerine yazõlmalarõna rağmen seçimlerin yaz ayõna rastlamasõ sonucunda oylarõnõ kullanamamõş ve sandõğa gitmemişlerdi. Özellikle taşra kentlerinde büyük bir öneme sahip olan bu genç kesim için sol partilerin bir politika oluşturmasõ zorunluluktur. Çünkü, AKP ve MHP gibi partiler bu oylarõ değerlendirme konusunda çalõşmalarda bulunmaktalar. Yerel seçimde herkes oyunu kullanmalõ ve yaşadõğõ yere sahip çõktõğõnõ göstermelidir. SERKAN FIRTINA Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerelseçimve gençler Çin’de düzenlenen ‘Dünya Zihin Olimpiyatlarõ’nda briç, satranç, go, Çin damasõ ve xiengi-hu dallarõnda yarõşõldõ Çin’de yapõlan 1. Dünya Zihin Olimpiyatlarõ’nda, Mehmet Remzi Şakirler ve Melih Osman Şen, “2’li Takımlar Şampiyonası”nda, Salih Murat Anter de, “Bireysel Şampiyona”da, Altõn Madalya kazandõlar. Pekin’deki Atletizm ve Paralimpik Olimpiyatlar’dan sonra bu yõl ilk kez 3-18 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenen “Dünya Zihin Olimpiyatları”nda, briç, satranç, go, Çin damasõ ve xiengi-hu olmak üzere 5 dalda yarõşõldõ. Türk takõmõ, “4’lü Takımlar Şampiyonası”nda 74 ülke arasõnda 23. oldu. “2’li Takımlar Şampiyonası”nda, Mehmet Remzi Şakirler ve Melih Osman Şen ikilisi, 220 çift arasõndan 1. olarak altõn madalya aldõ. Türk kadınları 4. oldu İkili turnuvayõ en üst seviyede tamamlayanlar arasõndan seçilen 52 oyuncunun katõldõğõ “Bireysel Şampiyona”da ise Salih Murat Anter, şampiyon olarak, altõn madalya kazandõ. Türkiye’ye altõn madalya ile dönen Mehmet Remzi Şakirler Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Salih Murat Anter ise İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu. Melih Osman Şen, halen İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görüyor. “Kadınlar Takım Şampiyonası” kategorisinde ise Belis Atalay, İrem Özbay, Hatice Özgür, Filiz Uygun Erdoğan, Mine Babaç ve Dilek Yavaş, 56 takõm arasõnda 4. oldular. Bu kategoride birinciliği İngiltere, ikinciliği Çin, üçüncülüğü de ABD aldõ. HAFTANIN SÖZÜ Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. M. L. BOREN ERDAL ATABEK BİZE YAZIN İstediğiniz konuda yazacağınız yazıları bekliyoruz.figen_atalay@yahoo.com Şakirler, Şen ve Anter, oyunlarda altın madalya kazanan isimler oldular. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasõ, Cumhuriyetimizin 85. yõlõ kutlamalarõ çerçevesinde Münih’te konser verdi. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasõ, yurtdõşõnda verdiği ilk konserin ilk bölümünde Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde F. Tüzün’ün Esintiler’ini, L. V. Beethoven - Triple Concerto 1. Bolüm Konçertosu’nu, Brahms - Macar danslarõ No:5’ini seslendirdi. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasõ, konserin ikinci bölümünde Şef Allan Bergius yönetimindeki Alman çocuk orkestrasõ ATTACA ile sahne aldõ. Doğuş Çocuk Münih’te konser verdi Akademisyenler ve uzmanlar ‘uzaktan eğitim’ konusunu her yönüyle tartõştõlar Uzaktaneğitimyaygınlaşıyor Maltepe Üniversitesi’nce “Uluslararası Uzaktan Eğitim Konferansı” düzenlendi. İkisi panel olmak üzere altõ oturumdan oluşan konferansta, ‘Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Bugünkü Durumu’, ‘Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Tasarımı’, ‘Uzaktan Eğitimde Kalite Gü- vencesi’, ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Uzaktan Eğitimle Des- teklenmesi’, ‘Uzaktan Eğitim Teknolojilerindeki Yönelimler ve Uzaktan Eğitimin Geleceği’ konularõ ele alõndõ. Konferansa, 25 üniversite ve 11 sivil toplum kuruluşundan toplam 140 uzman katõldõ. Konferansõn açõş konuşmasõnõ yapan Maltepe Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Kemal Köymen, “Günümüzde öğrenim artık in- ternet üzerinden yapılmaktadır. Zaman ve yerden bağımsız ola- rak verilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, vi- deo ve görüntüler çeşitli çözüm- ler getirmiştir. Her sene 1,5 mil- yon genç yükseköğretim fırsatla- rını değerlendirmek için bekle- mektedir. Uzaktan eğitim aynı zamanda yaygın ve örgün eğitime de destek olmaktadır” dedi. YÖK üyesi Prof. Dr. Ali Ek- rem Özkul da uzaktan eğitim yö- netmeliği kapsamõnda açõlan ders ve programlarõnõ şöyle açõkladõ: “9 üniversitede (5 Devlet-4 Vakıf) 16 önlisans programı, 11 üniversitede (5 Devlet-6 Vakıf) 13 yüksek lisans programı, 1 üniversitede (devlet) 3 lisans programı açılmasına Yükseköğ- retim Genel Kurulu’nca karar verilmiştir.” Konferans sonunda hazõrlanan “Sonuç Bildirgesi”nde, uzaktan eğitim konusunda Türkiye’nin he- deflerini ve stratejilerini netleştir- mesi, uzaktan eğitimde kalitenin geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlma- sõ için gerçekçi bir kaynağõn ay- rõlmasõ, bu alanda insan kaynakla- rõnõn geliştirilmesi ve yasal dü- zenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilerinde bulunuldu. Maltepe Üniversitesi’nce düzenlenen “Uluslararasõ Uzaktan Eğitim Konferansõ”na 25 üniversite ve 11 sivil toplum kuruluşundan toplam 140 uzman katõldõ. Konferans sonunda uzaktan eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõ için finansman ayrõlmasõ önerildi. Meslekler tanıtılacak Fen Bilimleri Merkezi Dersaneleri’nce bugün “4. Üniversiteler ve Meslek Tanõtõm Günü” düzenleniyor. Beylikdüzü şubesinde gerçekleştirilecek etkinliğe, 23 devlet ve vakõf üniversitesi katõlacak. Dershane sõnõflarõnda üniversitelerin standlarõnõn yer alacağõ etkinlikte, öğretim görevlileri tarafõndan meslek tanõtõm seminerleri yapõlacak. GEBZE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1063 Talimat İpoteğin paraya çevrilmesi suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen taşõnmazõn cinsi, adedi, evsafõ, tapu kaydõ, kõy- meti: TAPU KAYDI: Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Darõca köyünde kain, 29LI d Pafta, 597 ada, 5 parselde kayõtlõ kat irtifaklõ tarlanõn B Blok. l. Kat, 70/518 arsa paylõ, (3) nolu meskenin tamamõ. İMAR DURUMU: Darõca Belediye Başkanlõğõ’nõn 28.07.2008 tarih ve 2723 sayõlõ imar durumu yazõsõna göre satõşa konu ta- şõnmaz konut alanõnda kalmakta olup, imar durumu; Ayrõk nizam - 3 kat - H: 9.50 m TAKS : 0.40 - KAKS: 1.20’dir. HALİ HAZIR DURUMU: Satõşa konu olan taşõnmaz; mahallen, Darõca Köyü, Lokman Hekim Caddesi ile Seyrek Sokağõn ke- siştiği köşede, üzerinde iki adet bina bulunan sitenin 28 kapõ numaralõ ve (B) blok isimli binanõn 1.normal katõnda 3 bağõmsõz bö- lüm nolu dairedir. Daire 140,00 m2 kullanõm alanlõ, 3 oda ve salondan ibaret, suyu ve elektiriği mevcut olarak kullanõlõr durum- dadõr. Satõşa konu taşõnmazõn yer aldõğõ bina bodrum, zemin, ve 3 adet normal kattan ibaret toplam 5 katlõ, betonarme-karkas in- şaat tarzõnda, 11-15 yõllõk (Yõpranma payõ %15) bir yapõdõr. Binanõn tüm inşaat işleri tamamlanmõş olup, bodrum katõnda depo, zemin katõnda bir adet işyeri ve normal katlarõnda toplam 3 adet mesken bulunmaktadõr. Binadaki işyeri ve dairelerin suyu ve elek- triği mevcut olarak kullanõlõr durumdadõr. KIYMETİ: Müdürlüğümüz dosyasõndan tanzim edilip kesinleşmiş bulunan 31/07/2008 tarihli Kõymet Takdir Raporunda sa- tõşa konu taşõnmaza 89.145,00 YTL Kõymet Takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI : 1- Satõşa konu taşõnmazõn 1. açõk arttõrmasõ 16 ARALIK 2008 SALI günü, saat 14.00 ile 14.10 arasõnda Gebze 2. İcra Mü- dürlüğü’nde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada takdir edilen değerin % 60’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla, Taşõnmazõn 2. açõk artõrmasõ 26. ARALIK 2008 CUMA gü- nü, saat 14.00 ile 14.10 arasõnda Gebze 2. İcra Müdürlüğü’nde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada takdir edilen değerin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi şartõyla ihale olunur. 2- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin % 20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geç- memek üzere mehil verilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ, satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu taşõnmaz üzerindeki hakla- rõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdir- de, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK. 130’uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5-Taşõnmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ kaldõrõlarak İİK.133’üncü maddesine gö- re kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulun- mazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla ye- tinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK. 129’uncu maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebeb olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõ- ca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğün- ce tahsil olunur. 6-İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat ye- rine kaim olacağõ ilan olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2008 / 1063 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf.K.126) 15.10.2008 Yönetmelik Örnek No: 27 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 57279
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog